1)

TOSFOS DH Chatzer Mishum Yad Israbai

תוספות ד"ה חצר משום יד אתרבאי

(SUMMARY: Tosfos explains how a Chatzer acquires different matters.)

ולכך כי הוי דומיא דיד דהיינו כשהיא בצד חצרה קונה אפילו בע"כ או אפילו קטנה כידה (הגהה בגליון)

(a)

Explanation: Therefore, when it is like a Yad, i.e. she is next to her Chatzer, she acquires, even b'Al Korchah, and even a minor, it is like her hand;

וכשאינה סמוכה לחצרה דלא הוי דומיא דיד לא תימא כי היכי דאין לו דין יד הכי נמי אין לו דין שליחות

1.

And when she is not next to her Chatzer, so it is not like a Yad, do not say that just like it does not have the law of a Yad, also it does not have the law of Shelichus (so she does not acquire);

אלא לא גרע משליחות

i.

Rather, it is no worse than Shelichus.

ובמידי דזכות כמו מתנה קנה ואפילו אינו עומד בצד חצרו ואפילו אינה משתמרת

2.

Regarding a matter of Zechus, like a gift, he acquires, even if he is not standing next to his Chatzer, and even if it is not guarded.

ובמציאה דאין דעת אחרת מקנה אותה בעינן משתמרת

3.

Regarding a Metziah, in which there is no Da'as Acheres Makneh (no one transfers ownership to him), we require that it is guarded.

ובגט דחוב הוא לה אפילו במשתמרת אינה מתגרשת דלא עדיפא משליחות דאין חבין לאדם שלא בפניו.

4.

Regarding a Get, which is detrimental for her, even if it is guarded she is not divorced (if she is not there), for we do not harm a person in his absence.

2)

TOSFOS DH v'Yatza b'Pesach Acher

תוספות ד"ה ויצא בפתח אחר

(SUMMARY: Tosfos proves that he was not Mafkir it.)

ל"ג ואפקריה דהא חשיב ליה דעת אחרת מקנה אותו דמייתי ראיה ממתנה

(a)

Assertion: The text does not say "and he made it Hefker", for we consider this Da'as Acheres Makneh, for we bring a proof from it to a gift;

ואי אפקריה אם כן מיד כשיצא הארנקי מידו היה הפקר ובשעת זכייה ליכא דעת אחרת

1.

If he made it Hefker, once the wallet left his hand, it was Hefker, and when [the owner of the house or Chatzer] acquired it, there is no Da'as Acheres!

אלא ל"ג ואפקריה ולעולם היא שלו עד שיזכה בה אחר.

(b)

Conclusion: The text does not say "and he made it Hefker." It is always his until someone else acquires it.

3)

TOSFOS DH v'Amar Shmuel Halachah k'R. Yosi

תוספות ד"ה ואמר שמואל הלכה כרבי יוסי

(SUMMARY: Tosfos explains that Gitin 30a does not refer to R. Yosi's opinion here.)

תימה דבפ' כל הגט (גיטין דף ל. ושם ד"ה כיחידאה) לא בעי שמואל לאוקמי מתניתין דהמלוה מעות את הכהן ואת הלוי [להיות מפריש עליהן מחלקן] כרבי יוסי דכיחידאה לא מוקמינן

(a)

Question: In Gitin (30a), Shmuel did not want to establish the Mishnah of one who lends money to a Kohen or Levi [so he will separate tithes due to them, and keep them, and deduct from their debt] like R. Yosi [who makes someone who cannot acquire as if he acquires], for we do not establish a Mishnah like an individual [unless we are forced to];

והכא פסיק הלכה כמותו

1.

Here, Shmuel rules like him!

וי"ל דדוקא הכא גבי לקט פסיק כוותיה מהאי טעמא דמסתמא עניים גופייהו ניחא להו כו'

(b)

Answer: Only here, regarding Leket, he rules like him for this reason, for presumably the Aniyim themselves are pleased [with the enactment...]

והא דאוקמי בפרק כל הגט (שם) כרבי יוסי

(c)

Implied question: Why does [Ula] establish the Mishnah in Gitin (30a) like R. Yosi? (Perhaps R. Yosi himself enacts only regarding Leket!)

היינו רבי יוסי דפ' הלוקח עובר פרתו (בכורות דף יח. ושם ד"ה עשו) דאמר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות

(d)

Answer: [He establishes it] like R. Yosi taught in Bechoros (18a), that [if Reuven has 2- animals, and he is unsure which is a Bechor, the Kohen takes one of them. Reuven's animal grazes until it gets a Mum.] R. Yosi says that whenever the Kohen has an animal in place of this one, it is exempt from Matanos;

ומפרש טעמא בגמ' משום דעשו את שאינו זוכה כזוכה

1.

The Gemara explains his reason, that [Chachamim] made one who does not acquire as if he acquires. (Even if Reuven's animal is Pashut (not the firstborn), it as if the Kohen acquired the Bechor, and after it got a Mum, traded it with Reuven for the Pashut.)

דהוי דומיא דהמלוה מעות דהוו חליפין ביד כהן דהיינו מעות ועשו כאילו זכה במעשר עצמו

2.

This is like one who lends money [to a Kohen]. What is in place of [the tithes], i.e. the coins, are in the Kohen's hand. They made it as if he acquired the Ma'aser itself.

והא דקרי ליה יחידאה אע"ג דבבכורות לא פליג אלא ר"מ

(e)

Implied question: Why does it say [in Gitin that Shmuel does not establish a Mishnah like] an individual? Only R. Meir argues with R. Yosi [regarding Bechor]!

מ"מ רבנן דפליגי עליה הכא גבי לקט כ"ש דפליגי עליה התם גבי מתנות.

(f)

Answer: Rabanan who argue with him here regarding Leket, all the more so they argue with him there about Matanos.

4)

TOSFOS DH Iy Amrat bi'Shlama d'Oraisa

תוספות ד"ה אי אמרת בשלמא דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos explains how we infer that he holds that it is mid'Oraisa.)

תימה מנ"ל דלר' יוסי קטן זוכה מן התורה

(a)

Question #1: What is the source according to R. Yosi that a minor acquires mid'Oraisa?

וכן בסמוך דפריך וסבר רבי יוסי מציאת קטן דאורייתא ומנ"ל ודלמא אינה אלא מדרבנן ואביו לא זכה מיניה כלל ולהכי מלקט אחריו

(b)

Question #2: Also below, we ask "does R. Yosi hold that the Metziah of a minor [is his] mid'Oraisa?!" What is the source of this? Perhaps it is only mid'Rabanan, and his father does not acquire from him at all, therefore he (the son) may collect after him!

וי"ל דמסתמא לא פליג ר' יוסי אכמה משניות דפרקין ודפרק חלון (עירובין דף עט: ושם) ודמסכת מעשר שני (פ"ד מ"ד) דמייתי בפרק התקבל (גיטין דף סה. ושם) דלכולהו משניות יד בן כיד אביו

(c)

Answer: Presumably, R. Yosi does not argue with several Mishnayos in our Perek, and in Eruvin (79b) and Ma'aser Sheni (4:4), brought in Gitin (65a). All of these Mishnayos hold that a son's hand is like his father's.

וא"ת ונימא לעולם זכי לנפשיה מדרבנן ובתר הכי זכי אבוה מיניה משום איבה ומשום הכי מלקט

(d)

Question: We should say that really, he acquires for himself mid'Rabanan, and afterwards his father acquires from him, due to enmity. Therefore, he may collect!

וי"ל דמדרבנן אין סברא שיתקנו שתי זכיות שיזכה הבן קודם ואח"כ יזכה האב ממנו

(e)

Answer: Mid'Rabanan, there is no reason to enact two Zechuyos, that the son acquires for himself, and afterwards his father acquires from him;

אלא אי מדרבנן הוא בשעת זכיית הבן בא לו זכיית האב משום דבשעת הגבהה לוקחה להריצה לאביו

1.

Rather, if it is mid'Rabanan, at the time that the son acquires it, the father acquires it, because at the time he lifts it, he takes it to give it to his father.

אלא ודאי זכה לנפשיה מדאורייתא ואבוה זכה מיניה משום איבה שסמוך על שלחנו.

(f)

Conclusion: Rather, surely he acquires for himself mid'Oraisa, and his father acquires from him, due to enmity, for he feeds him.

5)

TOSFOS DH v'Avuha Ashir Hu

תוספות ד"ה ואבוה עשיר הוא

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not only if he is rich.)

לאו דוקא עשיר אלא כלומר כיון שיש לו חלק בשדה חייב בלקט כדדרשינן לר"א פ"ק דגיטין (דף יב. ושם) לא תלקט לעני להזהיר עני על שלו

(a)

Explanation: This is not precise that he is rich. Rather, since he has a share in the field, he is obligated to give Leket, like we expound according to R. Eliezer in Gitin (12a) "Lo Selaket le'Ani", to warn an Oni about his own.

ולרבנן נמי או נפקא להו מקרא אחרינא או תרתי ש"מ.

1.

Also according to Rabanan [who expound the verse to forbid another to acquire Leket for an Oni], either they learn [R. Eliezer's law] from another verse, or they learn both laws from this.

6)

TOSFOS DH Shmuel Taima d'Tana Didan ka'Amar

תוספות ד"ה שמואל טעמא דתנא דידן קאמר

(SUMMARY: Tosfos explains why Shmuel establishes the Mishnah unlike his own opinion.)

וא"ת אמאי לא אוקמה בטעמא דידיה דסבר שמואל דזכי לנפשיה מדאורייתא ומדרבנן אבוה זכי מיניה משום איבה וכרבי יוסי

(a)

Question: Why don't Shmuel establish the Tana's reason to be like Shmuel himself holds, that [the son] acquires for himself mid'Oraisa, and mid'Rabanan his father acquires from him, due to enmity, like R. Yosi?

וי"ל דקטן דקתני במתני' משמע ליה בקטן ממש ואע"פ שאינו סמוך על שלחנו

(b)

Answer: The Mishnah taught a minor. This connotes to him a real minor, and even if his father does not feed him;

ואילו היה זוכה לעצמו מן התורה לא היה להם לתקן שיזכה אביו כיון דליכא איבה שהרי אינו סמוך על שולחנו

1.

If [the son] acquired for himself mid'Oraisa, Chachamim would not enact that his father acquires, since there is no enmity, since he does not feed him.

אלא ודאי לא זכי לנפשיה כלל אלא לאביו שבשעת הגבהה מגביה לצורך אביו.

2.

Rather, surely he does not acquire for himself at all, rather, for his father, for at the time he lifts it, he lifts it for the sake of his father.

12b----------------------------------------12b

7)

TOSFOS DH R. Yochanan Amar Lo Gadol Gadol Mamash

תוספות ד"ה רבי יוחנן אמר לא גדול גדול ממש

(SUMMARY: Tosfos explains that they argue similarly about an Eruv.)

מפרש ר"ת כי היכי דפליגי הכא פליגי נמי גבי עירוב

(a)

Explanation #1 (R. Tam): Just like they argue here, they argue also about an Eruv;

דתנן בפ' חלון (עירובין דף עט: ושם ד"ה ומזכה) ומזכה להם על ידי בנו ובתו

1.

Citation (Eruvin 79b - Mishnah): One may be Zocheh for [the people in his Mavoy] through [giving the Eruv to] his son or daughter;

ולשמואל דאמר הכא קטן ממש התם נמי גבי עירוב אינו זוכה דידו כיד אביו

2.

According to Shmuel, who says here that "minor" is literally a minor, also there regarding Eruv, [a minor] cannot be Zocheh, for his hand is like his father's hand;

כיון דמציאתו לאביו ה"ה כל זכיותיו לאביו

i.

Since his Metziah belongs to his father, likewise everything he acquires is his father's.

ואמה העבריה אע"פ שהיא קטנה זכיא בעירובה

3.

Implied question: Why can an Amah Ivriyah be Zocheh in the Eruv [from her master]? She is a minor!

דמציאתה אינה לאדוניה

4.

Answer: It is because her Metziah does not belong to her master (rather, to her father).

אף על גב דשמואל אית ליה פרק התקבל (גיטין דף סד: ושם ד"ה אלא) קטן זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים

5.

Implied question: Shmuel holds in Gitin (64b) that a minor can acquire for himself, but he cannot acquire for others!

הא משני התם שאני שתופי מבואות דרבנן

6.

Answer: We answer there that Shituf Mavo'os are different, for they are mid'Rabanan. (Chachamim enacted that a minor can acquire for others.)

והא דאמר שמואל פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מט. ושם: ד"ה וקטן) דעירוב משום קנין ורבה (הגהה בגליון) אמר משום דירה ואמר איכא בינייהו קטן

7.

Implied question: Shmuel holds in Eruvin (49a) that Eruv works due to Kinyan. (The host makes them partners in his house.) Rabah holds that it works through Dirah. (It is as if everyone lives in the host's house.) They differ about a minor. (This implies that Shmuel holds that he can be Zocheh in the Eruv!)

הא פר"ח התם דאית ליה בית לקטן קאמר

8.

Answer: R. Chananel explained there that the minor owns a house [in the Chatzer];

ולא כפרש"י שפי' שאינו גובה העירוב לפי שאינו זוכה

i.

This is unlike Rashi, who explained that he cannot collect the Eruv from others, because he cannot be Zocheh.

ולר"י דאמר לא גדול גדול ממש ה"ה דגבי עירוב נמי דקטן ואינו סמוך על שולחן אביו זוכה כאמה העבריה

(b)

Explanation #1 (cont.): According to R. Yochanan, who says that "adult" does not literally mean an adult (rather, one whose father does not feed him), the same applies to Eruv. A minor whose father does not feed him can be Zocheh, like an Amah Ivriyah;

וגדול סמוך על שולחן אביו אינו זוכה

1.

An adult whose father feeds him cannot be Zocheh.

וצריך ליזהר שלא לזכות העירוב ע"י בנו הגדול הסמוך לשולחנו דקי"ל כרבי יוחנן לגבי שמואל כדאמר פרק מי שהוציאוהו (שם מז:)

(c)

Consequence: One must be careful not to be Zocheh the Eruv through an adult son whose father feeds him, for we rule like R. Yochanan against Shmuel, like it says in Eruvin (47b).

ועבדו ושפחתו העברים אע"ג דסמוכין על שולחנו מציאתם לעצמם וכן זוכין בעירוב

(d)

Distinction: His Eved and Shifchah Ivriyim, even though he feeds them, they keep their Metzi'os; and similarly they can be Zocheh in the Eruv;

ולא הוי ידם כיד האדון דלא שייך איבה אלא בבנו שדרכו לזונו תמיד ואם לא יפרנסנו אביו לא יפרנסו אחר

1.

Their hand is not like the master's hand. Enmity applies only to a son, for normally one always feeds him, and if his father does not feed him, no one else will feed him;

אבל אדם אחר מעלמא סמוך על שולחן חבירו חנם כגון יתום וכיוצא בו אין סברא שתהא מציאתו לחבירו וכ"ש עבד ואמה שבשכר טרחם הם אוכלים

2.

However, if Ploni feeds a stranger, e.g. an orphan or someone similar, there is no reason why his Metziah should belong to Ploni, and all the more so an Eved and Amah, who eat due to their toil.

ובתו אפילו נערה ואינה סמוכה על שולחן אביה מציאתה לאביה משום איבה דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין כדאמר בפרק נערה (כתובות דף מו ושם)

(e)

Distinction: One's daughter, even a Na'arah and her father does not feed her, her Metziah belongs to her father due to enmity, lest [if he resents that she kept it herself] he marry her to a disgusting man or leper (they would pay him greatly to be Mekadesh his daughter, for no one wants to marry them), like it says in Kesuvos (46a);

ודלא כרש"י שפירש משום דכתיב בנעוריה

1.

This is unlike Rashi, who explained there that it is because it says "bi'N'ureha" (all money that accrues to a Na'arah goes to her father).

דההוא בהפרת נדרים הוא דכתיב כדאיתא בפרק קמא דקדושין (דף ג: ושם) ופרק נערה (שם מו:)

2.

Rejection: [Bi'N'ureha] refers to Hafaras Nedarim (and not monetary matters), like it says in Kidushin (3b) and Kesuvos (46b).

ואשתו דזכיא בעירוב אף על גב דידה כיד בעלה

(f)

Implied question: Why can his wife acquire an Eruv? Her hand is like her husband's hand!

מוקי לה בסוף נדרים (דף פח:) דאית לה בית באותו מבוי דמגו דזכיא לנפשה זכיא נמי לאחריני.

(g)

Answer: In Nedarim (88b), we establish it when she owns a house in the Mavoy. Since she acquires for herself, she acquires also for others.

8)

TOSFOS DH bi'Magvi'ah Metziah Im Melachto

תוספות ד"ה במגביה מציאה עם מלאכתו

(SUMMARY: Tosfos resolves the Beraisa in Kidushin according to Rava.)

וא"ת הא דתניא בפ"ק דקדושין (דף טז:) אמה העבריה מציאתה לאביה ושכר בטלה לרבה היכי מתוקמא אליבא דרבא

(a)

Question: A Beraisa in Kidushin (16b) says that an Amah Ivriyah's Metziah goes to her father, and the wage for the time she was Batel [from working for her master] goes to her master. How can we establish this according to Rava [who answered here that the worker picked up the Metziah without neglecting his work]?

דאם הגביהה עם מלאכתו ליכא שכר בטלה ואם לא הגביהה עם מלאכתו א"כ מציאתה לאדוניה

1.

If she picked up the Metziah without neglecting her master's work, there is no wage for the time she was Batel. If she picked up the Metziah through neglect of his work, it belongs to her master! (A Stam Metziah is worth more than the time she loses from his work, so he wants her to take it for him.)

וי"ל דהתם ודאי צריך להעמיד בנוקבת מרגליות.

(b)

Answer: Surely, there he must establish [the Beraisa] to discuss an Amah who pierces pearls. (A Stam Metziah is not worth the time she loses from this lucrative task, so he does not want her to stop to take Metzi'os.)

9)

TOSFOS DH she'Sachro Lelaket Metzi'os

תוספות ד"ה ששכרו ללקט מציאות

(SUMMARY: Tosfos explains how Rav Papa explains the Beraisa.)

וה"פ דברייתא בד"א בזמן שאמר ליה עשה עמי באותו ענין שהוא כמו נכש עמי היום

(a)

Explanation: The Beraisa means "what is the case? This is when he told him "work with me in this matter", e.g. weed with me today;

אבל אמר ליה עשה עמי מלאכה של מציאות כו'.

1.

However, if he told him "work with me [finding] Metzi'os..." (the master gets them).

10)

TOSFOS DH Mai Ba'i Gabei

תוספות ד"ה מאי בעיא גביה

(SUMMARY: Tosfos points out that also she cannot sell herself to be a slave.)

דהיא נמי אינה יכולה למכור עצמה אחרי כן כדאיתא בספרי.

(a)

Explanation: [Her father cannot sell her after she brought two hairs, and] also she cannot sell herself afterwards, like it says in the Sifri.

11)

TOSFOS DH v'Lo Lavah Ad Tishrei

תוספות ד"ה ולא לוה עד תשרי

(SUMMARY: Tosfos explains that he did not yet borrow with the document.)

פירוש ועתה רוצה ללות בו שיש לו טורח לכתוב שטר אחר וגם כדי להרויח פשיטי דספרא

(a)

Explanation: Now he wants to borrow with the document, for there is toil to write another document, and also he wants to save the coins one must pay to the scribe.

אבל אין לפרש שכבר לוה בו קודם שנפל

(b)

Suggestion: He already borrowed with this document before it fell.

דא"כ מאי משני הני ריעי לפי שנפל ויש הוכחה דמשום פסולו לא נזהר לשומרו

(c)

Rejection: If so, what was the answer "this is tainted", because it fell, and there is a proof that because it is Pasul, he was not careful to guard it?

והא לוה בו כבר ופשיטא שנזהר לשומרו.

1.

He already borrowed with it. Obviously, he was careful to guard it!

12)

TOSFOS DH Kosvin Shtar l'Loveh Af Al Pi she'Ein Malveh Imo

תוספות ד"ה כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned for looking like Sheker.)

וליכא למיחש למחזי לשקרא כמו באשרתא דדייני דאם כתבו קודם דנחוו סהדי אחתימת ידייהו (הגהת הרש"ש) פסולה

(a)

Implied question: We should be concerned for looking like Sheker, like regarding a validation of Beis Din! If they wrote it before witnesses testified about the signatures, it is Pasul!

דהכא כיון שהוא כותב חובתו לא שייך מחזי כשקרא.

(b)

Answer: Here, since he writes to obligate himself, looking like Sheker does not apply.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF