1)

TOSFOS DH l'Man d'Amar Heilach Patur Kra Amai Itztrich v'Chulei

תוספות ד"ה למ"ד הילך פטור קרא אמאי איצטריך כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the other opinion needs a verse.)

תימה גם למ"ד הילך חייב אמאי איצטריך קרא למעוטי הא בקרקע לא שייך משתמיט

(a)

Question: Also according to the opinion that Heilach is Chayav, why do we need a verse to exclude? Evading does not apply to land! (It is always there for the owner to take back!)

וכן [פר"י] לקמן דכי כופר במקצת קרקע פטור הוא דנאמן הוא מטעם דאין אדם מעיז כיון דלא שייך הכא אשתמוטי קא משתמיט

1.

So the Ri explained below. When he denies some land, he is exempt. He is believed because one is not brazen, since evading does not apply here!

ושמא גם בקרקע שייך קצת אשתמוטי קא משתמיט כי שמא משכנה וסבר עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה.

(b)

Answer: Perhaps evading applies also to land a little! Perhaps he mortgaged it, and thinks [I will deny] until I get money, and pay [my creditor].

2)

TOSFOS DH Amai Itztrich Kra Leme'utei

תוספות ד"ה אמאי איצטריך קרא למעוטי

(SUMMARY: Tosfos explains that he does not ask why he needs the verse.)

תימה הא ליכא קרא מיותר למעוטי קרקעות אלא מכלל ופרט וכלל ממעטינן להו וכלל ופרט וכלל אצטריך למעוטי שטרות

(a)

Question: There is no extra verse to exclude land! We exclude it from a Klal u'Frat u'Chlal, and we need the Klal u'Frat u'Chlal to exclude documents!

וי"ל דקשיא ליה אמאי איצטריך תנא למילף קרקעות מכלל ופרט כיון דהילך פטור

(b)

Answer: It is difficult for him why the Tana needs to learn land from a Klal u'Frat [u'Chlal]. He should know this already,] because Heilach is exempt!

וא"ת לימא דאיצטריך למעוטי משבועה דעד אחד

(c)

Question: Perhaps he needs it to exclude the Shevu'ah of [contradicting] one witness!

מיהו י"ל משום דמתני' דאין נשבעין על הקרקעות מיירי בשבועה דמודה במקצת.

(d)

Answer: The Mishnah of "we do not swear about land" discusses Shevu'as Modeh b'Miktzas.

3)

TOSFOS DH Iy Nami d'Ta'ano Kelim v'Karka'os

תוספות ד"ה א"נ דטענו כלים וקרקעות

(SUMMARY: Tosfos infers that one is liable regarding two species of Metaltelim.)

מהכא משמע דטענו חטין ושעורים והודה באחד מהן דחייב

(a)

Inference: This connotes that if one claimed wheat and barley, and [the defendant] admitted to one of them, he is obligated [to swear]!

דדוקא כלים וקרקעות פטור הא חטין ושעורים חייב

1.

Only [when he claimed] Kelim and land he is exempt. [Had he claimed] wheat and barley, he would be Chayav!

וכן סברי שמואל ורבי יוחנן לחד לישנא פרק שבועת הדיינין (שבועות דף מ.).

(b)

Support: R. Yochanan holds like this in Shevuos (40a).

4)

TOSFOS DH Shomer Chinam

תוספות ד"ה שומר חנם

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from other Mishnayos.)

פטור מכל חוץ מפשיעה ושואל חייב בכל חוץ ממתה מחמת מלאכה

(a)

Explanation: He is exempt for everything except for negligence. A borrower is liable for everything, except for what died while working;

ונושא שכר והשוכר במקצת חייב ובמקצת פטור ולכך תנא להו כסדר זה ולא שנאם כסדר כתיבתם

1.

A paid Shomer and a renter are liable for some matters (theft or loss), and exempt for some (Onsim). Therefore, the Tana taught in this order, and not in the order they are written [in the Torah].

וא"ת ואמאי לא מקשה מכמה משניות דזה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון ועשרה גפנים דשבועות (דף מב:) ומתניתין דהשואל (לקמן דף צז: ושם) דזה אומר שאולה וזה אומר שכורה דמיירי בפקדון הא הילך הוא

(b)

Question: Why didn't he ask from several Mishnayos "this one says [I deposited with you grain] up to the ledge, and this says until the window", and 10 [laden] vines, and the Mishnah below (97b) "this (the animals' owner) says, the borrowed one [died], and this says, the rented one [died]", which discusses a deposit? This is Heilach (and he must swear)!

וי"ל דניחא ליה לאקשויי מכל ד' שומרין.

(c)

Answer: He prefers to ask from all four Shomerim.

1.

Note: We can answer for all of these Mishnayos just like we answered for the Mishnah of the four Shomerim.

5)

TOSFOS DH R. Chiya Tana Hu v'Palig

תוספות ד"ה רבי חייא תנא הוא ופליג

(SUMMARY: Tosfos resolves this with both texts above.)

אי גרס לעיל (ג.) א"ר חייא א"ש

(a)

Observation: If the text says above (3a) R. Chiya said, this is fine.

ואפילו אי גרסינן תני ר' חייא י"ל דהכי קאמר דאפילו לא הוה ברייתא תנא הוא ופליג.

1.

Even if the text says "Tani R. Chiya" (he taught a Beraisa), we can explain that it means that even if it were not a Beraisa, we could say that he is a Tana, and he argues.

6)

TOSFOS DH v'Hodeh bi'Se'orim Patur

תוספות ד"ה והודה בשעורים פטור

(SUMMARY: Tosfos points out that he is totally exempt.)

אף מן השעורים כדמוכח שלהי המניח (ב"ק דף לה: ושם ד"ה לימא).

(a)

Explanation: He is exempt even from paying for barley, like is proven in Bava Kama (35b).

7)

TOSFOS DH Masru Lei b'Sahadei

תוספות ד"ה מסרי ליה בסהדי

(SUMMARY: Tosfos explains that he told him to return it with witnesses.)

ומיירי דאמרי ליה אל תחזיר אלא בעדים דאל"כ הא קי"ל (כתובות יח.) המלוה את חבירו בעדים א"צ לפרעו בעדים.

(a)

Explanation: The case is, he said "return it only with witnesses." If not, we hold that one who lends to his friend with witnesses, he need not pay in front of witnesses.

8)

TOSFOS DH Iy Isa lid'R. Chiya

תוספות ד"ה אי איתא לדרבי חייא

(SUMMARY: Tosfos rules like R. Chiya.)

נראה דהלכה כרבי חייא דהא לעיל מוקי לה כרבנן דר"ג דהלכה כוותייהו כדפריך שלהי המניח (ב"ק שם) מאי קמ"ל תנינא

(a)

Pesak: The Halachah follows R. Chiya, for above we establish [his teaching] like Rabanan of R. Gamliel, whom the Halachah follows, like it asks in Bava Kama (35b) "what is the Chidush? A Mishnah teaches this!"

וכן בפ' השואל (לקמן ק. ושם) פריך אמאי טענו חטין והודה לו בשעורים הוא וכן סברי רב ושמואל בפ' שבועת הדיינין (שבועות דף מ. ושם)

(b)

Support: Also in Bava Metzia (100a), it asks "what is the reason? He claimed from him wheat, and he admitted to owing barley!" Also Rav and Shmuel hold like this in Shevuos (40a).

אע"ג דקאמר הכא אם איתא

(c)

Implied question: It says here "if it is true..."! (This implies that the Halachah does not follow him.)

הכי נמי אשכחנא פ' (אע"פ) (כתובות דף נט) דקאמר אם איתא לדרב הונא דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת וכו' ובפרק שני דייני גזירות (שם דף קז:) פסיק כרב הונא

(d)

Answer: We find like this in Kesuvos (59a) "if Rav Huna's law is true, that a woman can tell her husband "do not feed me, [and I will not work for you]", and in Kesuvos (107b) we rule like Rav Huna.

תימה אפי' אי איתא לדרבי חייא לא משתבע הכא דאסהידו עליה דאכל תרי מינייהו

(e)

Question: Even if R. Chiya's law is true, here he does not swear, for they testified about him that he ate two of them;

דמה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר הכא דהוחזק כפרן כדפריך לעיל (ד.) והכא לא שייך משתמיט

1.

In [the sources of] the Tzad ha'Shavah, he was not Muchzak to be a liar. Will you say here, where he was Muchzak to be a liar?! We asked like this above (4a). Here , we cannot say that he evades!

ושמא י"ל אחרי שלמד שיש שבועה בהעדאת עדים במלוה מעתה אין לחלק בין מלוה לפקדון.

(f)

Answer: Perhaps after he learned that there is a Shevu'ah through testimony of witnesses about a loan, we do not distinguish between a loan and a deposit.

9)

TOSFOS DH shek'Negdo ka'Amina

תוספות ד"ה שכנגדו קאמינא

(SUMMARY: Tosfos explains why his opponent must swear to collect.)

וא"ת מאי שנא דבחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל

(a)

Question: What is the different about one who is suspected to swear falsely? His opponent swears and collects;

אמאי לא אמרינן מתוך שא"י לישבע משלם כדאמר גבי חמשין ידענא וחמשין לא ידענא (לקמן דף צח.) ובנסכא דר' אבא (שבועות דף)

1.

Why don't we say that since he cannot swear, he pays, like it says regarding "50 I know about, 50 I do not know about" (below, 98a) and the ingot of R. Aba (Shevu'os 32b)?

וי"ל הכא אי אמרי' משלם לא שבקת ליה חיי דכל העולם יביאוהו לידי שבועה ויטלו כל אשר לו

(b)

Answer #1: Here, if we would say that [since he cannot swear,] he pays, he cannot survive. Everyone can bring him to need to swear, and take all his property!

ועוד דהתם אמר ליה שבועה דאורייתא אית לי עליך או תשבע או תשלם

(c)

Answer #2: There, he said to him "I have a Torah Shevu'ah against you. Either swear, or pay";

אבל הכא הוא ברצון ישבע אם נניחנו ולכך לא ישלם.

1.

However, here [the defendant] wants to swear, if we would let him. Therefore, he does not pay.

10)

TOSFOS DH Ein Lecha b'Yadi Patur v'Amar Rav Nachman

תוספות ד"ה אין לך בידי פטור וא"ר נחמן

(SUMMARY: Tosfos infers that every Kofer b'Chol must swear Heses.)

מהכא משמע דהלכה כלישנא קמא דפ' שבועת הדיינים (שם דף מא. ושם ד"ה מאן) דלא בעי דררא דממונא אלא אפי' כופר הכל חייב שבועת היסת

(a)

Inference: This connotes that the Halachah follows the first version in Shevuos (41a) that does not require Drara d'Memona. Rather, even Kofer b'Chol must swear Heses.

מדלא מייתי הכא סיפא דנתתיו לך פטור

(b)

Source: [We infer this,] since it does not bring here the Seifa '[if he says] "I gave it to you", he is exempt.'

וכן פירש בשערים דרב האי ואי טעין איני יודע בכל ישבע שאינו יודע.

(c)

Support: Sha'arim of Rav Hai Gaon explained like this. If he claimed "I do not know about any [of the claim]", he swears that he does not know.

5b----------------------------------------5b

11)

TOSFOS DH v'Takanta l'Takanta

תוספות ד"ה ותקנתא לתקנתא

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not collect without a Shevu'ah.)

ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך הכא כדפרישית.

(a)

Explanation: "Since he cannot swear, he must pay" does not apply here, like I explained (5a DH shek'Negdo ka'Amina).

12)

TOSFOS DH Al d'Eis Lei Mishtaba

תוספות ד"ה על דאית ליה משתבע כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult even though one swears according to the intent of Beis Din.)

ואע"ג דעל דעת ב"ד משביעין אותו

(a)

Implied question: We make him swear according to the intent of Beis Din!

מ"מ לא הו"ל לתקן שבועה בלשון דלא משתמע שחציה שלו.

(b)

Answer: In any case, they should have enacted a Shevu'ah with an expression that does not connote that half is his.

13)

TOSFOS DH v'Neima Shevu'ah she'Kulah Sheli

תוספות ד"ה ונימא שבועה שכולה שלי

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask according to Rabanan of Ben Nanas.)

לרבנן דבן ננס פריך דלא חיישי לשבועת שוא.

(a)

Explanation: He asks according to Rabanan of Ben Nanas, who are not concerned for a false oath.

14)

TOSFOS DH Kulah Sheli veli'Divreichem v'Chulei

תוספות ד"ה כולה שלי ולדבריכם כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not counter to his claim.)

אף על גב דקאמר כולה שלי לא משתבע שחציה שלו שמרע לדיבוריה.

(a)

Explanation: Even though he says that all of it is his, [this is fine, for] he does not swear that half is his, which [connotes that only half is his, and] contradicts his claim.

15)

TOSFOS DH d'Chashid a'Memona Lo Chashid a'Shevu'asa

תוספות ד"ה דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

נראה דהיינו טעמא משום דשבועה חמורה כדאיתא ביומא (דף פו.) ובשבועות (דף לט.) שהעולם נזדעזע על לא תשא

(a)

Explanation #1: It seems that the reason is because Shevu'ah is severe, like it says in Yoma (86a) and Shevu'os (39a) that the world shook [when Hash-m said] "Lo Sisa [Es Shem Hash-m Elokecha la'Shav]."

וא"ת א"כ אמאי גזלן פסול לשבועה דאמר שכנגדו נשבע ונוטל

(b)

Question: If so, why is a Gazlan Pasul for Shevu'ah? We said that his opponent swears and collects!

וי"ל דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן ולעדות הוא דפסול מדאורייתא משום אל תשת רשע עד

(c)

Answer: A Gazlan is Pasul for Shevu'ah only mid'Rabanan. He is Pasul for Shevu'ah only mid'Rabanan. He is Pasul for testimony mid'Oraisa, due to "Al Tashet [Yadcha Im] Rasha [Lihyos] Ed Chamas."

וי"מ בשם ה"ר יהודה חסיד הא דחשיד אממונא כשר לשבועה משום דשמא ע"י שבועה יפרוש מגזל

(d)

Explanation #2 (in the name of R. Yehudah ha'Chasid): This that one who is suspected about [stealing] is Kosher for Shevu'ah, is because due to fear of the Shevu'ah, he will refrain from theft;

אבל גזלן ודאי כמו שמממון אינו פורש ה"ה משבועה

1.

However, a Vadai Gazlan, just like he does not refrain from [stealing] money, likewise he does not refrain from swearing falsely.

ולא קשה מההוא רעיא דאסהידו ביה דאכל מינייהו אמאי פסול

(e)

Implied question: The shepherd about whom they testified that he ate two of the animals - why was he disqualified?

דבהנך תרי דאכל צריך לשלם ומהשאר יפרוש על ידי שבועה

1.

The two that he ate, he must pay for them. The rest he will refrain from, through the Shevu'ah!

דמה שהוא משלם על ידי עדים אין זה השבה מעליא דעל כרחו משלם והיינו טעמא דכופר בפקדון פסול לעדות.

(f)

Answer: What he pays through witnesses is not a proper returning, since he pays against his will. This is the reason why who denies a deposit is Pasul for testimony.

16)

TOSFOS DH ha'Hi Shata d'Eisei b'Veisei

תוספות ד"ה ההיא שעתא דאיתיה בביתיה

(SUMMARY: Tosfos explains that he did not swear.)

ל"ג דאשתבע דאי איכא סהדי דנשבע לשקר במלוה נמי פסול

(a)

Assertion: The text does not say "he swore", for if there are witnesses that he swore falsely, also regarding a loan he is Pasul!

וכן משמע בהגוזל קמא (ב"ק דף קז:) דמיירי בלא שבועה.

(b)

Support: It connotes like this in Bava Kama (107b), that we discuss without a Shevu'ah.

17)

TOSFOS DH b'Lo Demei Mashma Lehu

תוספות ד"ה בלא דמי משמע להו

(SUMMARY: Tosfos justifies the Havah Amina that Lo Sachmod is only when he does not pay.)

וא"ת תיפוק ליה מלא תגזול

(a)

Question: This is forbidden already due to Lo Sigzol!

וי"ל לעבור עליו בשני לאוין

(b)

Answer: [They think that Lo Sachmod] comes to put a second Lav on it.

וא"ת והא כי יהיב דמי נמי חמסן הוה כדמוכח שלהי הכונס (שם דף סב. ושם) וחמסן פסול לעדות כדכתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס

(c)

Question: Even if he gives money, he is a Chamsan, like is proven in Bava Kama (62a). A Chamsan is Pasul for testimony, like it says "Al Tashet Yadcha Im Rasha Lihyos Ed Chamas";

והפסול לעדות פסול לשבועה דכל הנהו דחשיב בפסולי עדות בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה: ושם) פוסל להו לשבועה בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה.)

1.

One who is Pasul for testimony is Pasul for Shevu'ah, for all those disqualified for testimony in Sanhedrin (25b) are Pasul for Shevu'ah in Shevuos (45a)!

וי"ל דחמסן לא פסול לעדות אלא מדרבנן מדתני בפרק זה בורר הוסיפו עליהם החמסנין

(d)

Answer: A Chamsan is Pasul for testimony only mid'Rabanan, since the Mishnah in Sanhedrin (25b) says "they added to them (those Pasul for testimony) Chamsanim";

ולא פריך חמסן דאורייתא הוא כדפריך אגזלן וחמסן דקרא דלא יהיב דמי

1.

We do not ask "Chamsan is mid'Oraisa!", like it asks about a Gazlan. The Chamsan of the verse does not give money.

ושלהי הגוזל (ב"ק דף קיט.) דמייתי קרא דמחמס בני יהודה אפי' אי יהיב דמי

(e)

Implied question: In Bava Kama (119a) it brings the verse "me'Chamas Bnei Yehudah", even if he gives money!

אסמכתא בעלמא הוא

(f)

Answer: That is a mere Asmachta.

ואע"ג דהוסיפו עליהם החמסנין לפסול לעדות וה"ה שפסול לשבועה

(g)

Implied question: They added to them (those Pasul for testimony) Chamsanim to be Pasul for testimony, and likewise they are Pasul for Shevu'ah!

היינו חמסן שחצוף לחטוף מיד ליד בידיעת הבעלים

(h)

Answer: That refers to a Chamsan who is brazen to grab from hand to hand, with the owner's knowledge;

אבל הכא לא חציף אלא מעלים חמסנותו ואמר שנאבדה לו לא פסיל.

1.

Here he is not brazen. Rather, he hides his oppression and says that it was lost. He is not Pasul.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF