PAST DEDICATION
BAVA METZIA 68 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

בבא מציעא דף סח.

אין מושיבין חנוני למחצית שכר אא"כ נותן לו שכרו כפועל בטל, מה השיעור? [תוד"ה ונותן].

בטל מאותה מלאכה שבטל ממנה כדעת מי
לרש"י כמה אדם רוצה להבטל ממלאכה
כבדה שעוסק בה למלאכה קלה
כדעת ר' שמעון -
שנותן לו שכרו מושלם
לתוס' שכר מועט כמו שנותנים לפועל
כשהוא יושב בטל בין מלאכה למלאכה
כדעת ר' מאיר -
שנותן לו דבר מועט

בבא מציעא דף סח:

כמה משלם הנותן את העיסקא למתעסק?

כמה משלם הנותן את העיסקא למתעסק?
לר' מאיר כמה שיקבעו ביניהם - בין הרבה בין מעט [1]
לר' יהודה אפי' משהו שטבל עמו בציר דגים או אל עמו תאנה יבשה
לר' שמעון בן יוחאי נותן לו שכרו מושלם כפועל בטל ממלאכה כבדה לקלה

האם שמין את העזים והרחלים - שאינן עושות כדי אכילתן למחצית שכר?

כשחולק עמו בגיזה וחלב כשחולק רק בדבר מועט מהם [2]
לתנא קמא מותר אסור - דבעינן שכרו מושלם כר"ש
לר' יוסי בר' יהודה מותר מותר - סגי בטבילת ציר כסברת אביו

אשה אחת יש לה תרנגולת ולשניה יש ביצים, האם יכולים לעשות כדלהלן?

כשמשכירה את התרנגולת
בשכר שתי אפרוחים לשנה
אני ואת נחלוק באפרוחים בשוה
- שמקבלת אחריות [3]
לר' יהודה מותר מותר - דמקבלת ביצים מוזרות
לר' שמעון מותר אסור - דצריך שכר מושלם

-------------------------------------------------

[1] אבל עכ"פ צריך שיהיה בגדר שכר, ולא כר' יהודה שאפי' משהו.

[2] דהיינו שאין המקבל חולק עם הבעלים בחלב אלא רק ב"נסיובי" - דהיינו מי החלב, ולא בגיזות צמר עצמם, אלא רק מה שנושר מהן ממה ששוטף אותן הנהר ומה שנתפס בקוצים.

[3] דהיינו שבעלת התרנגולת מקבלת אחריות על חצי מהביצים - וא"כ הוי כעיסקא שחצי מהביצים הם מלוה וחצי פקדון, והיא טורחת בחצי פקדון לכאורה בחנם.

עוד חומר לימוד על הדף