בבא מציעא דף סח. א

אין מושיבין חנוני למחצית שכר אא"כ נותן לו שכרו כפועל בטל, מה השיעור? [תוד"ה ונותן].

בטל מאותה מלאכה שבטל ממנה כדעת מי
לרש"י כמה אדם רוצה להבטל ממלאכה
כבדה שעוסק בה למלאכה קלה
כדעת ר' שמעון -
שנותן לו שכרו מושלם
לתוס' שכר מועט כמו שנותנים לפועל
כשהוא יושב בטל בין מלאכה למלאכה
כדעת ר' מאיר -
שנותן לו דבר מועט

בבא מציעא דף סח: א

כמה משלם הנותן את העיסקא למתעסק?

כמה משלם הנותן את העיסקא למתעסק?
לר' מאיר כמה שיקבעו ביניהם - בין הרבה בין מעט [1]
לר' יהודה אפי' משהו שטבל עמו בציר דגים או אל עמו תאנה יבשה
לר' שמעון בן יוחאי נותן לו שכרו מושלם כפועל בטל ממלאכה כבדה לקלה

האם שמין את העזים והרחלים - שאינן עושות כדי אכילתן למחצית שכר?

כשחולק עמו בגיזה וחלב כשחולק רק בדבר מועט מהם [2]
לתנא קמא מותר אסור - דבעינן שכרו מושלם כר"ש
לר' יוסי בר' יהודה מותר מותר - סגי בטבילת ציר כסברת אביו

אשה אחת יש לה תרנגולת ולשניה יש ביצים, האם יכולים לעשות כדלהלן?

כשמשכירה את התרנגולת
בשכר שתי אפרוחים לשנה
אני ואת נחלוק באפרוחים בשוה
- שמקבלת אחריות [3]
לר' יהודה מותר מותר - דמקבלת ביצים מוזרות
לר' שמעון מותר אסור - דצריך שכר מושלם
-------------------------------------------------

[1] אבל עכ"פ צריך שיהיה בגדר שכר, ולא כר' יהודה שאפי' משהו.

[2] דהיינו שאין המקבל חולק עם הבעלים בחלב אלא רק ב"נסיובי" - דהיינו מי החלב, ולא בגיזות צמר עצמם, אלא רק מה שנושר מהן ממה ששוטף אותן הנהר ומה שנתפס בקוצים.

[3] דהיינו שבעלת התרנגולת מקבלת אחריות על חצי מהביצים - וא"כ הוי כעיסקא שחצי מהביצים הם מלוה וחצי פקדון, והיא טורחת בחצי פקדון לכאורה בחנם.

-------------------------------------------------