בבא מציעא דף נ. א

מה החילוק בין שתות לפחות משתות לפי שני צדדי האיבעיא בגמ'?

פחות משתות שתות
לצד א' לאלתר הוי מחילה בכדי שיראה הוי מחילה
לצד ב' לפני בכדי שיראה: רצה חוזר רצה קונה וכו'
אחר בכדי שיראה: הוי מחילה
רצה חוזר מהמקח,
רצה קונה ומקבל אונאתו

לצד א' הנ"ל שפחות משתות הוי מחילה, במה נחלקו רבנן ור' טרפון?

פחות משתות שתות עצמה משתות ועד שליש
לרבנן לאלתר הוי מחילה רצה חוזר רצה קונה וכו' ביטול מקח
לר' טרפון לאלתר הוי מחילה לאלתר הוי מחילה רצה חוזר רצה קונה וכו'

בבא מציעא דף נ: א

מה החילוק בין שתות ליותר משתות לפי שני צדדי האיבעיא בגמ'?

שתות - קנה ומחזיר אונאה יותר משתות - ביטול מקח
לצד א' בכדי שיראה לתגר וקרובו - אח"כ הוי מחילה לעולם הוי ביטול מקח
לצד ב' רק מי שנתאנה יכול לחזור שניהם יכולים לחזור בהם

המאנה את חברו באופנים דלהלן מה הדין?

פחות משתות שתות יותר משתות
לרבא [1]
ולר' נתן
נקנה מקח נקנה המקח ומחזיר הונאה -
ובכדי שיראה וכו'
ביטול מקח -
ובכדי שיראה וכו'
לר' יהודה
הנשיא
נקנה מקח רצה חוזר מהמקח, רצה קונה
ומקבל אונאתו - ובכדי שיראה
ביטול מקח -
ובכדי שיראה וכו'

עד מתי מחזיר המתאנה?

בכדי שיראה וכו' עבר זמן בכדי שיראה
בלוקח - שבידו המקח מחזיר אינו מחזיר
במוכר - שאין בידו המקח מחזיר מחזיר
-------------------------------------------------

[1] כן פירש"י שרבא ס"ל כר' נתן, אולם ר"ת בתוס' (בד"ה אמר) חולק וס"ל דאדרבה רבא ס"ל כר' יהודה הנשיא.

-------------------------------------------------