1)

TOSFOS DH AMAR RAVA LE'ORO

תוס' ד"ה אמר רבא לעורו

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Zevachim.)

תימה, דהכא משמע אפילו בפסול קודם זריקה, וגם כשהעור מחובר עדיין בבשר ונעשה בו פסול קודם שחיטה, שהביאו קודם הכסף שרי בהנאה ...

(a)

Question: The Gemara here implies that even with regard to a P'sul that occurs before the Zerikah, and even when the skin is still connected to the Basar and the P'sul occurred before the Shechitah, if he brought it before the money, it is Mutar be'Hana'ah ...

ובזבחים בפרק טבול יום (דף קד. ושם) אמר רבי 'דם מרצה על העור בפני עצמו' -פי' כשהוא מופשט ואירע פסול בבשר, הדם מרצה על העור ...

1.

Question (cont.): Whereas in Perek T'vul Yom (Zevachim, Daf 104a, See Tosfos 103b DH 'ha'Olah') Rebbi says that the blood atones for the skin on its own' - meaning that it has been stripped, and when a P'sul occurred to the Basar, the blood atones for the skin on its own ...

וכשהוא עם הבשר ונולד בו פסול קודם זריקה, הרי הוא כיוצא בו; אחר זריקה, הורצה בשר שעה אחת, יפשיטנו ועורו לכהנים' ...

2.

Question (cont.): But if a P'sul occurs before the Zerikah (See Mesores ha'Shas), whilst the skin is still attached, it has the same Din as the Basar; after the Zerikah, since the Basar was atoned for a short while, one strips the skin and it is goes to the Kohanim ...

אלמא כשהוא עם הבשר ונפסל קודם זריקה, יוצא לשריפה ...

3.

Question (cont.): So we see, that as long as the skin is still attached to the Basar, and becomes Pasul berfore the Zerikah, it must be burned ...

והכא אירע בו פסול קודם שחיטה -שהובא קודם הכסף, ואמאי לא יצא העור לשריפה?

(b)

Question (concl.): And here, seeing as it was brought before the money, the P'sul occurred before the Shechitah, so why is it not taken out to be burned?

2)

TOSFOS DH TALMUD LOMAR HA'OLAH OLAH ISHONAH

תוס' ד"ה ת"ל העולה עולה ראשונה

(Summary: After clarifying the issue, Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Zevachim.)

פי' ראשונה שבפרשת פנחס, וכי היכי ד"מלבד עולת הבקר" גלי לך בהדיא ד'מלבד' דבר הקודם לו קאמר, הכי נמי "מלבד איל הכפורים" דבר הקודם לו קאמר.

(a)

Clarification: This means the first Olah in Parshas Pinchas, and just as "Milevad Olas ha'Boker" specifically reveals that it is 'besides' what preceded it, so too, does "Milevad Eil ha'Kipurim" is 'besides' what preceded it.

ותימה, דיליף הכא מ"העולה" ,ובפרק כל התדיר (זבחים דף פט. ושם) יליף מ"מלבד עולת הבקר" לחודיה?

(b)

Question: The Gemara here learns it from "ha'Olah", whereas in Perek Kol ha'Tadir (Zevachim, Daf 89a, See Tosfos DH 'Kol') it learns it from "Milevad Olas ha'Boker" on its own?

וי"ל, דהתם נמי א"העולה" קסמיך.

(c)

Answer #1: There too, it relies on "ha'Olah".

ועוד יש תירוץ אחר ואין להאריך כאן.

(d)

Answer #2: There is another answer, but this is not the place to elaborate (See Mesores ha'Shas).

3)

TOSFOS DH VI'YELAMED HEKDESH ME'HEDYOT VE'HEDYOT ME'HEKDESH

תוס' ד"ה וילמד הקדש מהדיוט והדיוט מהקדש

(Summary: Tosfos explains why the Gemara earlier, regarding 'Heivi Ashamo ad she'Lo Heivi Gezeilo', does not simply learn Hedyot from Hekdesh directly.)

תימה, אמאי איצטריך קרא לעיל גבי הדיוט, שאם הביא אשמו עד שלא הביא גזילו, לא יצא -נילף מהקדש?

(a)

Question: Why does the Gemara require a Pasuk above, with regard to Hedyot, that a person who brings his ASham before the Gezeilah, is not Yotzei? Why can we not learn it from Hekdesh?

ויש לומר, דאי לאו דאשכחן שהשוה הכתוב הדיוט להקדש להך מילתא, לא הוה ילפינן האי מהאי לענין שאר דברים...

(b)

Answer: If there was no Pasuk that equates Hedyot with Hekdesh in this regard, we would not learn one from the other regarding other issues ...

אבל השתא דאשכחן שהשוה אותן, דבתרוייהו אם הביא אשמו תחילה, לא יצא, כמו כן יש להשוותם לענין שאר דברים.

1.

Answer (cont.): But now that the Torah compares them, that in both cases he is not Yotzei if he brings his Asham first, we can also compare them with regard to other issues.

HADRAN ALACH 'HA'GOZEL EITZIM'

111b----------------------------------------111b

4)

TOSFOS DH HA'GOZEL U'MA'ACHIL

תוס' ד"ה הגוזל ומאכיל

(Summary: Tosfos explains why the Tana says specifically 'Ma'achil'.)

לאו דוקא 'מאכיל, ' דה"ה נותן להם, דפטורין לרב חסדא, דמוקי בגמרא מתניתין לאחר יאוש...

(a)

Implied Question: La'av Davka 'Ma'achil', since even if he simply gave it to them, they will be Patur accoreding to Rav Chisda, according to whom the Gemara establishes the Mishnah after Yi'ush ...

דהוה ליה יאוש ושינוי רשות...

1.

Reason: Since it is now Yi'ush and Shinuy R'shus ...

אלא אורחא דמילתא נקט.

2.

Answer #1: Onle the Tana states the normal case.

אי נמי, דוקא נקט 'מאכיל' אפי' לרב חסדא...

(b)

Answer #2: Alternatively, it specifically mentions 'Ma'achil', even according to Rav Chisda ...

דלא חשיב שינוי רשות במה שנותן לבניו הסמוכין על שולחנו, אפילו לשמואל דאמר בבבא מציעא (דף יב.) דמציאתן לעצמן...

1.

Reason: Because he does not consider it Shinuy R'shus by virtue of the fact that the father handed it to his sons who are eating at his table, even according to Shmuel, who says in Bava Metzi'a (Daf 12a) that whatever they fine, belongs to them ...

כיון דלאכילה נותן להם ומזונותיו עליו, לא חשיב שינוי רשות.

2.

Reason (cont.): Because, seeing as he gives it to them to eat, and (when all's said and done) the onus to feed them lies on him, it is not considered Shinuy R'shus.

ומיהו לרב דאית ליה 'יאוש כדי קני' ,ואמר נמי בפירקין (דף קטו.) דאית ליה דרב חסדא, וא"כ לדידיה נמי צריך לאוקמי מתניתין לאחר יאוש, כדמוקי רב חסדא...

(c)

Answer #3: According to Rav however, who holds (earlier, on Daf 67b) 'Yi'ush on its own is Koneh', and who later in the Perek (115a) concurs with Rav Chisda and according to whom, we will therefore also have to establish the Mishnah after Yi'ush - like Rav Chisda does ...

לדידיה ודאי 'מאכיל' לאו דוקא, דה"ה נותן.

1.

Answer #3 (cont.): 'Ma'achil' is La'av Davka, as the same will apply where he gave it to them.

ועוד י"ל, דלרב נמי 'מאכיל' דוקא -ובדבר המסויים.

(d)

Answer #4: Alternatively, according to Rav too, 'Ma'achil' is Davka' - and it speaks by a Davar ha'Mesuyam.

5)

TOSFOS DH GAZAL VE'LO NISYA'ASHU HA'BE'ALIM U'BA ACHER ETC

תוס' ד"ה גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר כו'

(Summary: Tosfos clarifies the issue in ddetail.)

אבל נתייאשו, אין גובה אלא מן הראשון, כיון דאכלו האחרון...

(a)

Clarification: But if the owner was Meya'esh, he can only claim from the first Ganav, seeing as the latter one ate them ...

ואפי' היכא דאילו לא אכלו, היה חייב להחזיר -כגון היכא דליכא שינוי רשות, שנתייאש אחר שבא ליד השני.

1.

Clarification (cont.): And even there where, had he not eaten it, he would have been Chayav to return it - such as where there was no Shinuy R'shus, where the owner was Meya'esh only after it was in the hands of the second Ganav.

וכן משמע לקמן, דאוקים רב חסדא ברייתא דר' אושעיא, דקתני 'גזילה קיימת, חייבין' אחר יאוש, משום ד'רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, כדרבא...

(b)

Support: And it is implied later when Rav Chisda establishes the Beraisa of Rebbi Oshaya, which states 'Gezeilah Kayemes, Chayavin' by after Yi'ush, because 'R'shus Yoresh La'av ki'Reshus Loke'ach Dami' , like Rava ...

ואפ"ה אין גזילה קיימת קתני דפטור.

1.

Support (cont.): Yet the Beraisa rules that if the Gezeilah is not available, he is Patur.

ותימה, כיון דכי הגזילה קיימת, חייבין, אמאי פטורין כשאכלום?

(c)

Question #1: Seeing as, if the Gezeilah is available, they are Chayav, why are they Patur if they ate it?

וכן קשה לרמי בר חמא, דמוקי לה לפני יאוש.

(d)

Question #2: The same Kashya will apply to Rami bar Chama, who establishes it before Yi'ush.

ועוד לרב חסדא ולרבא, כיון ד'רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי' מה לי לפני יאוש מה לי לאחר יאוש, אפי' אין גזילה קיימת, חייבין?

(e)

Question #3: Furthermore, according to Rav Chisda and Rava, since 'R'shus Yoresh La'av ki'Reshus Loke'ach Dami', what is the difference between before Yi'ush and after Yi'ush, they ought to be Chayav even if the Gezeilah is not available?

וי"ל, דדרשינן מקרא לקמן בשמעתין דפטור באין גזילה קיימת , דכתיב "אשר גזל" -אם כעין שגזל, יחזיר; מכאן אמרו 'הגוזל ומאכיל ...'...

(f)

Answer: The Gemara Darshens later in the Sugya (on 112a) that he is Patur if the Gezeilah is not available, from the Pasuk "asher Gazal" - if it is as it was when it was stolen, only then must he return it. From here they learned 'ha'Gozel u'Ma'achil ... '.

ומסתברא ליה לרב חסדא לאוקמי קרא דדוקא לאחר יאוש, ורמי בר חמא מוקי לה לפני יאוש.

1.

Answer (cont.): And based on a S'vara, Rav Chisda establishes the Pasuk specifically after Yi'ush, and Rami bar Chama, before Yi'ush.

ומיהו לרב דאמר יאוש כדי קני, וסבר נמי כרב חסדא, לדידיה צ"ל דאסמכתא היא, דבלאו קרא נמי פטורין, כיון דביאוש כדי קני.

2.

Answer (cont.): According to Rav however, who says above (on Daf 67b) that Yi'ush alone is Koneh, and who also concurs with Rav Chisda, the Pasuk must be an Asmachta, because, seeing as Yi'ush is Koneh, they will be Patur even without it.

ומה ש'בגזילה קיימת, חייבין' ,נפרש בסמוך בע"ה.

(g)

Conclusion: And as to the reason that they are Chayav when the Gezeilah is still available, that Tosfos will discuss shortly (See Hagahos ve'Tziyunim).

ומיהו קשה למ"ד במרובה (לעיל דף סז.) ד'שינוי לא קני' ,ודריש "והשיב הגזילה" מ"מ ...

(h)

Rejection: There is a problem however, according to the opinion in 'Merubeh' (earlier, Daf 67a) that 'Shinuy is not Koneh', since he Darshens "ve'Heishiv es ha'Gezeilah", 'under all circumstances' ...

ולא דריש "אשר גזל" ' -אם כעין אשר גזל, יחזיר' ,אלא למעוטי גזל אביו...

(i)

Rejection: There is a problem however, according to the opinion in 'Merubeh' (earlier, Daf 67a) that 'Shinuy is not Koneh', since he Darshens "ve'Heishiv s ha'Gezeilah" under all circumstances, and not "asher Gazal" - 'If it is unchanged from the way it was when he stole it, he must return it, but to preclude a case where one steals from one's father ...

מנא ליה האי דרשה?

1.

Rejection (cont.): From where does he learn the current D'rashah?

ואין לומר, דאותו אמורא יסבור ד'יאוש כדי קני' ,דהשתא לא צריך להאי דרשה, ואסמכתא היא...

(j)

Refuted Answer: Nor can one answer that that Amora holds 'Yi'ush alone is Koneh', in which case the current D'rashah is not needed, and it is merely an Asmachta ...

דהא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן דריש בריש 'הגוזל' (לעיל דף צד:) 'דבר תורה גזילה המשתנית חוזרת בעין , מ"והשיב את הגזילה מ"מ" , 'ולית ליה דרשה 'כעין שגזל' ...

1.

Refutation: Because Rebbi Chiya bar Aba Amar Rebbi Yochanan at the beginning of 'ha'Gozel' (above, on Daf 94b) says that min ha'Torah a stolen article that has been changed is returned as it is, based on the Pasuk "ve'Heishiv es ha'Gezeilah", and he does not hold of the D'rashah 'Ke'ein she'Gazal' ...

וסובר ב'מרובה' (לעיל דף סח:) ובפירקין ד'יאוש כדי לא קני' .וא"כ, מנליה באין גזילה קיימת, דפטורין מלשלם?

2.

Refutation (cont.): Though he does hold in 'Merubeh' (above, Daf 68b) and in this Perek that 'Yi'ush alone is not Koneh' . If so, from where will he learn that, if the Gezeilah is not available, they are Patur from paying?

לכך נראה דהך דרשה דלקמן אסמכתא היא לכ"ע, ומסברא מחלק רב חסדא בין לפני יאוש בין לאחר יאוש...

(k)

Final Answer: We must therefore say that the current D'rashah, that will shortly be presented is an Asmachta according to all opinions, and it is based on a S'vara that Rav Chisda differentates between before Yi'ush and after Yi'ush ...

דלא הוי כל כך ברשות מריה אחר יאוש כמו לפני יאוש -שנקל לצאת מרשות בעלים בשינוי רשות או בשינוי השם.

1.

Reason: Seeing as it is not in the domain of the owner after Yi'ush to the extent that it is before Yi'ush - since it will easily leave his domain via Shinuy R'shus or Shinuy ha'Shem.

ואין זה דוחק -דכי הוה מפקינן נמי מקרא, צריך סברא זו ...

(l)

Proof: And this is not a Dochek - because even if we would learn it from a Pasuk, we would have to apply this S'vara ...

דאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש, כיון דגם אחר יאוש חשיבא ברשות מריה?

1.

Proof (cont.): Since otherwise, why would we establish the Pasuk more after Yi'ush than before Yi'ush, bearing in mind that even after Yi'ush it is still in the owner's domain?

ולרמי בר חמא ניחא טפי, דאיהו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל, דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול לתובעו כלל...

(m)

Precluding Rami bar Chama: According to Rami bar Chama however, that is not a problem, since he does not hold of the reason of 'the owner's domain' at all ...

שהרי אין לגמרי ברשות מריה -שהרי אינו יכול (לו) להקדישו, וגם הגזלן יכול לקנותו בשינוי מעשה.

1.

Precluding Rami bar Chama (cont.): Since it is entirely not in his domain - seeing as he is not able to declare it Hekdesh, and what's more, the Gazlan is able to acquire it with Shinuy Ma'aseh.

ותדע -דהא רב חסדא הוצרך לפרש 'מ"ט ... ... '

(n)

Proof #1: Proof of this is that specifically Rav Chisda needs to explain the reason why ...

וגמרא נמי פריך ליה ממתניתין.

(o)

Proof #2: And the Gemara too, queries him from the Mishnah.

6)

TOSFOS DH VE'IM HINI'ACH LAHEN AVIHEN ACHARAYUS NECHASIM CHAYAVIN LESHALEM

תוס' ד"ה ואם הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין לשלם

(Summary: Tosfos reconciles this ruling with the opinion that holds 'Milveh al Peh Eino Govah Lo min haYorshin ve'Lo min ha'Lekuchos'.)

למ"ד 'מלוה על פה אין גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות' בגט פשוט (ב"ב דף קעה:) -איכא לאוקמי כשעמד בדין, דהוה כמלוה בשטר ...

(a)

Implied Question: According the opinion in 'Get Pashut' (Bava Basra, Daf 175b) that one cannot claim a Milveh al Peh either from the heirs or from the purchasers' one can establish the case where they took the claim to Beis-Din, thereby rendering it a Milveh bi'Shetar ...

כדמוכח בכמה דוכתי [ועי' תוס' לעיל קד: ד"ה מלוה ע"פ].

(b)

Answer: As is evident in many places (See for example, above 108a [See also Tosfos, above, Daf 104b, DH 'Milveh al Peh']).

7)

TOSFOS DH DE'METARITZNA MASNISIN KAVASEIH

תוס' ד"ה דמתריצנא מתניתין כוותיה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

כך היה רגיל לתרץ משניות כמותו, כדאשכחן באיזהו נשך (ב"מ דף סב:) גבי 'כיצד לקח הימנו חיטים' ...

(a)

Clarification: This was how he was accustomed to resolve Mishnayos like him, as we find in 'Eizehu Neshech' (Bava Metzi'a, Daf 62b) in connection with 'Keitzad? Lakach heimenu Chitim'.

אבל בשביל שהיה מתרץ משנה אחת, לא היה אומר כן.

1.

Clarification (cont.): But he would not have said this simply because he reesolved one Mishnah like him.

8)

TOSFOS DH EIN GEZEILAH KAYEMES PETURIN LEIMA TEHAVI TIYUVTA DE'RAV CHISDA

תוס' ד"ה אין גזילה קיימת פטורין לימא תיהוי תיובתא דרב חסדא

(Summary: Tosfos explains why the Gemara opts to ask from the Seifa rather than from the Reisha.)

מרישא דקתני 'הגוזל ומאכיל את בניו. פטורין' ה"מ למפרך לרב חסדא, כל כמה דלא ידע דלאחר יאוש מיירי ...

(a)

Implied Question: The Gemara could have asked from the Reisha - 'ha'Gozel u'Ma'achil es Banav, Peturin', according to Rav Chisda, as long as the Gemara has not ascertained that it speaks after Yi'ush ...

כי היכי דפריך ליה לעיל ממתניתין ...

1.

Precedent: Just as it asked above from the Mishnah ...

אלא משום דניחא ליה למפרך מסיפא, משום דפריך מינה לתרוייהו לרמי בר חמא ולרב חסדא.

(b)

Answer: Only it prefers to ask from the Seifa, since it is able to ask from it on both Rami bar Chama and Rav Chisda.

9)

TOSFOS DH RAV CHISDA MUKI LAH LE'ACHAR YI'USH

תוס' ד"ה רב חסדא מוקי לה לאחר יאוש

(Summary: Tosfos clarifies Rav's opinion, and explains the Machlokes Tana'im according to all the opinions.)

וא"ת, רב דסבר 'יאוש כדי קני' וסבר נמי כרב חסדא, וע"כ צריך לאוקמי נמי לאחר יאוש ...

(a)

Question: Since, according to Rav who holds a. 'Yi'ush alone is Koneh', and b. like Rav Chisda (later, on Daf 115a), in which case he too, will establish the Mishnah after Yi'ush ...

א"כ כי גזילה קיימת, אמאי חייבין, כיון ד'יאוש כדי קני? '

1.

Question (cont.): Why then, are they Chayav if the Gezeilah is still available, seeing as 'Yi'ush alone is Koneh'?

וי"ל, דרב מוקי לה בדבר המסויים.

(b)

Answer: Rav will establish it by a Davar ha'Mesuyam (a specific object).

והא דקתני 'אין גזילה קיימת, פטורין' ,ה"ה דה"מ לפלוגי בגזילה קיימת גופה בין דבר המסויים לשאין מסויים ...

(c)

Implied Question: In which case when the Tana says 'Ein Gezeilah Kayemes, Peturin', it could equally well have drawn a distinction even where the Gezeilah is available - between an object that is specific and one that is not.

אלא דניחא ליה לאשמועינן דאפילו בדבר המסויים באין גזילה קיימת, פטורין...

(d)

Answer: Only it prefers to teach us that even in the case of a specific object, if it is not available, they are Patur ...

אע"ג דאוושא מילתא, שאכלו מה שגזל אביהן.

1.

Answer (cont.): Despite the fact that the fact that they ate what their father stole has become publicized.

וכן ברייתא דלקמן דקתני 'הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין מלשלם' ומיבעי ליה לאוקמי אליבא דרב חסדא לאחר יאוש ...

(e)

Precedent #1 (to former answer): Similarly the Beraisa later, which states 'ha'Gozel u'Ma'achil es Banav, Peturin mi'Leshalem, which, according to Rav Chisda, the Gemar attempts to establish after Yi'ush ...

לרב צריך לאוקמי בדבר המסויים, מדקתני 'אם הניח לבניו גדולים, חייבין לשלם' .

1.

Precedent #1 (to former answer [cont.]): According to Rav, we will have to establish it by a Davar ha'Mesuyam, since it states 'Im Hini'ach le'Banav Gedolim, Chayavin Leshalem'.

וכן באידך קתני 'בין גדולים בין קטנים, חייבין' -ואי בדבר שאינו מסויים, אמאי חייבין לרב, כיון דאיירי לאחר יאוש?

2.

Precedent #2: And similarly again, regarding the other Beraisa, which states 'bein Gedolim u'bein Ketanim, Chcyavin' - if it is speaking about a Davar she'Eino Mesuyam, why does Rav declare them Chayav, seeing as it speaks after Yi'ush?

ופליגי הני ברייתות אליבא דרב אם קטנים חייבין משום כבוד אביהן אי לאו...

(f)

Clarification (According to Rav): According to Rav, these Beraisos argue as to whether Ketanim are Chayav on account of Kavod Avihem or not ...

והא כסומכוס והא כרבנן, דפלוגתא דסומכוס ורבנן בסמוך מיבעי ליה לאוקמי אליבא דרב דפליגי בהכי -אי שייך בקטנים טעמא ד'כבוד אביהן' אי לא ...

1.

Clarification (According to Rav) cont: One goes according to Sumchus and one, according to the Rabanan, since, according to Rav the Gemara will shortly attempt to establish their Machlokes in this point - whether the reason of 'Kavod Avihem' applies to Ketanim or not.

אבל לרמי בר חמא, דמיירי ברייתות לפני יאוש, ניחא .

(g)

Clarification (According to Rami bar Chama): But according to Rami bar Chama, who establishes the Beraisos before Yi'ush, it is straightforward ...

ולרב חסדא דאיירי לאחר יאוש, פליגי בגזילה גמורה שביד קטן ולא קנאה קטן, אם מקבלין עדים להוציא מידו או לא.

(h)

Clarification (According to Rav Chisda): Whereas according to Rav Chisda, who establishes them after Yi'ush, they are arguing over a proper Gezeilah in the hands of a Katan, which he is not Koneh, as to whether one can accept witnesses to take it from him or not.

וכן פלוגתא דסומכוס ורבנן.

1.

Clarification (cont.): And that is also the point over which Sumchus and the Rabanan are arguing.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF