1)

TOSFOS DH KAVASH ALAV ETC.

תוס' ד"ה כבש עליו כו'

(Summary: Tosfos points out that both the Reisha and the Seifa are necessary.)

באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף עו: ושם) מפרש דרישא נקט 'כבש' לרבותא, וסיפא נקט 'דחפו' לרבותא.

(a)

Clarification: In 'Eilu hein ha'Nisrafin' Sanhedrin, Daf 76b & 77a) the Gemara explains that 'Kavash' in the Reisha and 'Dochfo' in the Seifa each teach us a Chidush.

2)

TOSFOS DH K'RA KESUSI CHAYAV

תוס' ד"ה קרע כסותי חייב

(Summary: Tosfos explains the Gemara's proof.)

תימה, היכי מייתי ראיה, דלמא שאני הכא שהיה לו להסיר הגחלת מעל בגדו?

(a)

Question: How can the Gemara bring a proof from there? Perhaps here is different, since he (the Nizak) ought to have removed the coal from on his garment?

תדע מדנקט רבה 'על בגדו חייב', מכלל דעל בשרו פטור; והתם לקמן (דף צב.) תנן 'סמא את עיני, אפי' על מנת לפטור, חייב'.

(b)

Proof: Seeing as Rabah states that 'On his garment, he is Chayav', one can infer that on his flesh, he is Patur; whereas the Mishnah there (on Daf 92a) rules that, if he says 'Blind my eye', even if he adds 'on condition that you will be Patur', he is Chayav.

אלא ע"כ על בשרו פטור משום שהיה לו להסיר כמו בעל לבו ומת?

1.

Proof (cont.): We are therefore forced to say that 'on his flesh' is Patur, because he ought to have removed it?

וי"ל, דהא פשיטא ליה דמעל בשרו יסיר הגחלת, ומעל בגדו לא חייש ...

(c)

Answer: The Gemara considers it obvious that on the one hand, he will remove the coal from on his flesh, but will not bother to do so from on his garment ...

ולא איצטריך לאתויי ראיה אלא שלא תאמר כיון שמניח על בגדו והוא שותק, א"כ דעתו הוי שיפטר ...

1.

Answer (cont.): And it only needs to bring a proof that we do not say - Since he places the coal on the garment, and the Nizak is silent, he intends to exempt the Mazik from paying .

דהא אשכחן אפי' במצוה לקרוע, דחייב.

(d)

Proof: Since we find that the Mazik is Chayav even where the Nizak orders him to tear the garment.

3)

TOSFOS DH HINI'ACH GACHELES AL LEIV AVDO ETC.

תוס' ד"ה הניח גחלת על לב עבדו כו'

(Summary: Tosfos establishes the case.)

כשעבד כפות ורבו עומד אצלו איירי, כדפרישית לעיל (דף כב: ד"ה והיה).

(a)

Clarification #1: It speaks where the Eved is bound and his master is standing beside him, as Tosfos explained above (on Daf 22b, DH 've'Hayah').

ומיירי שלא מת העבד אלא הוזק.

(b)

Clarification #2: And it also speaks where the Eved did not die but was only damaged ...

ולהכי מספקא ליה - שמא לא יחוש הרב לסלקו מפני שישלם לו דמי נזקו.

(c)

Reason: Which is why Rabah has a Safek that perhaps the master will not bother to remove the coal, since the Mazik will be obligated to pay for the damage.

4)

TOSFOS DH V'IKA NAMI D'KARU LA'CHAVISA KADA U'L'KADA CHAVISA

תוס' ד"ה ואיכא נמי דקרו לחביתא כדא ולכדא חביתא

(Summary: Tosfos explains how both cases are needed and elaborates.)

תרוייהו צריכי - שאם התנה לתת לו כד והקנה לו בסודר ונתחייב הלוקח לתת דמים, יכול הלוקח לומר 'לא אתן לך דמים אם לא תתן לי חבית', דקרי ליה לחביתא כדא, לפי שהוא מוחזק, ולא אזלינן בתר רובא.

(a)

Clarification: Both cases are necessary - If he agreed to five him a Kad, which he acquired with a Sudar, which obligated him to pay, the purchaser can refuse t pay unless the seller gives him a Chavis, because he calls a Chavis a Kad. This is due to the fact that he is Muchzak and we do not follow the majority.

ואם התנה לתת לו חבית ונתן הלוקח דמים, יכול לומר לו המוכר 'לא אתן לך אלא כד', דקרי לכדא חביתא, ולא אזלינן בתר רובא.

1.

Clarification (cont.): Whereas if he agreed to give him a Chavis for which the purchaser paid, the seller can insist on giving him a Kad, because he calls a Kad a Chavis and we do not follow the majority.

ואומר ר"ת, דאפי' רב דאמר בפרק המוכר פירות (ב"ב דף צב. ושם ד"ה וליחזי) ולקמן בהפרה (דף מו.) 'הולכין בממון אחר הרוב', גבי 'המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן' הכא מודה שיכול המוחזק לומר למוציא 'אע"פ שהרוב מסייעך, לא תוציא ממני ממון, דקים לי בנפשאי שאני מן המיעוט.

(b)

Even According to Rav: Rabeinu Tam explains that even Rav, who holds in Perek ha'Mocher Peiros (Bava Basra, Daf 92a, See Tosfos there Amud Beis DH 'veLechzi') and later in 'ha'Parah' (Daf 46a) 'Holchin be'Mamon achar ha'Rov, in the case of Someone who sells an ox to his friend and it turns out to be a goring ox', will concede here that the one who is Muchzak can say to the one who is trying to take away from him 'You cannot take from me, even though the majority supports you, because I know that belong to the minority'.

אבל בנמצא נגחן לא מצי אמר מוכר 'קים לי בנפשך שאתה מן המיעוט דזבני לנכסתא', דאדרבה יאמר הלוקח למוכר 'אתה הטעתני, דקים לי בנפשאי שאני מן הרוב דזבני לרדיא'.

1.

Even According to Rav (concl.): But in the case where 'the ox turns out to be a goring ox' the seller cannot say 'I know that you belong to the minority who buys having in mind to Shecht', since, on the contrary, the purchaser can reply to the seller 'You tricked me, since I know that I belong to the majority who buys having in mind to plow'.

וא"ת, ונחזי אי דמי כדא אי דמי חביתא, כדפריך לקמן בריש הפרה (שם) ובהמוכר פירות (ב"ב דף צב.) 'וניחזי אי דמי רדיא לרדיא'.

(c)

Question: Let us see whether he paid the price of a jar or of a barrel, in the same way as the Gemara asks later, at the beginning of 'ha'Parah' (Ibid.) and in 'ha'Mocher Peiros (Bava Basram Daf 92a) 'Let us see; If he paid the price of a plowing ox, then he bought it for plowing?'?

ושם אפרש בע"ה דאפילו לרבנן דפליגי אר' יהודה בהמוכר את הספינה (שם דף עז:) גבי 'מכר הצמד לא מכר הבקר', דלית להו 'הדמים מודיעים' פריך?

1.

Question (cont.): And there Tosfos will explain how the question goes even according to the Rabanan, who argue with Rebbi Yehudah in 'ha'Mocher es ha'Sefinah' (Ibid, Daf 77b) in the case of 'If someone sells the plow he has not sold the oxen', who hold that 'The price is not a proof (of one's intentions)'.

וי"ל, דלא שייכא הכא הודעת דמים, דקרובים דמי הכד לדמי החבית.

(d)

Answer #1: The price is of no significance in this case, since the difference between value of a jar and that of a barrel is only slight.

א"נ, שמכר לו כדים או חביות שוה מאתים זוז, ולא שייך לומר בזה הודעת דמים כלל.

(e)

Answer #2: Alternatively, it speaks where he sold him jars or barrels to the value of two hundred Zuz, in which case the amount that he paid will not prove anything.

ומיירי דאית ליה זוזי דלא שייך לומר 'שקול כדך בזוזך'.

1.

Answer #2 (cont.): And it also speaks where the seller has money, and he cannot therefore say to the purchaser 'Take your jars (or the jar [see Mesores ha'Shas] in lieu of the money'.

ולספרים דגרסי בהפרה ובהמוכר פירות 'אי דליתנהו להנך זוזי', צריך לאוקמי שיש ללוקח מעות המכר והקנה לו אגב קרקע או אחר כך הוזלו הכדים והחביות.

2.

Alternatively: According to the text in ha'Parah (Daf 46b) and in ha'Mocher Peiros (92b) 'I de'Lisn'hu le'Hanach Zuzi', we will have to establish the case where the purchaser still has the the money of the sale, and he bought it together with Karka, or that afterwards the price of jars and barrels dropped.

אי נמי, הכי פירושו 'מהו דתימא זיל בתר רובא, אע"פ שהדמים מסייעים למוחזק, קמ"ל.

(f)

Answer #3: When the Gemara says here 'Mahu de'Seima Zil Basar Ruba, ka'Mashma Lan', it means that we go after the majority even though the price that he paid supports the Chazakah ... '.

וה"ה דהוי מצי למימר איפכא - 'מהו דתימא זיל בתר חזקה, קמ"ל' - דאין הולכין בתר חזקה אלא אחר הרוב אם הדמים מסייעין לרוב ...

(g)

Implied Question: In fact, it could just as well have said the reverse - 'Mahu de'Seima Zil Basar Chazakah, ka'Mashma Lan' - that we do not follow the Chazakah, only the Rov, there where the price supports the Rov ...

אלא משום דמתניתין מוכחא דבא להשמיענו דלא אזלינן בתר רובא, דכד וחבית חדא נינהו.

(h)

Answer: Only, because it is evident from the Mishnah that it coming to teach us that we do not follow the majority, since Kad and Chavis are one and the same.

ולפי זה, אתי שפיר טפי אליבא דרב מאליבא דשמואל ...

(i)

Conclusion: According to this, the Gemara goes better according to Rav than according to Shmuel ...

מדשמעינן דלא אזלינן בתר רובא אלא היכא שהדמים מסייעים למוחזק, ולא שמעינן זה במקום דאין הדמים מסייעים.

1.

Reason: Seeing as it teaches us that we do not follow the majority only where the price supports the Muchzak, and not in a case where it doesn't.

27b----------------------------------------27b

5)

TOSFOS DH KA MASHMA LAN D'EIN HOLCHIN B'MAMON ACHAR HA'ROV

תוס' ד"ה קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב

(Summary: Tosfos explains why we cannot learn Mamon from Dinei Nefashos.)

תימה, מה טעם 'אין הולכין', ליתי בק"ו מדיני נפשות, כדאמרינן בפ"ק דסנהדרין (דף ג:) 'ור' יאשיה מייתי ליה בק"ו מדיני נפשות; ומה דיני נפשות דחמירי, אמר רחמנא "זיל בתר רובא", דיני ממונות לא כ"ש' ...

(a)

Question: Why do we not follow the majority? Let us learn it from a Kal va'Chomer from Dinei Nefashos, as the Gemara says in the first Perek of Sanhedrin (Daf 3b) 'And Rebbi Yashiyah learns it from a Kal va'Chomer from Dinei Nefashos; 'If by Dinei Nefashos, which are strict, the Torah says "Follow the majority", how much more so Dinei Mamonos!'

ואפי' רובא דליתיה קמן אזלינן בדיני נפשות בתר רובא, כדאמר בריש סורר ומורה (סנהדרין דף סט.)?

1.

Question (cont.): And we even follow the majority by an invisible majority, as the Gemara says at the beginning of 'Sorer u'Moreh' (Sanhedrin, Daf 69a).

וי"ל, דהתם גבי דיינים שאני, דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, וליכא למימר התם 'אוקי ממונא בחזקת מריה', דהא ב"ד מפקי מיניה.

(b)

Answer: It is different there regarding Dayanim, seeing as the minority is considered as if it didn't exist, and one cannot apply the S'vara 'Place the money in the possession of the owner, since Beis-Din is taking it away from him.

אבל גבי שאר ממון דאיכא מיעוט וחזקה, לא אזלינן בתר רובא.

1.

Answer (cont.): Whereas with regard to other money, where there is a minority together with the Chazakah, we do not follow the majority.

6)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN AMAI PATUR IBA'I LEIH L'IYUNI

תוס' ד"ה ה"ג אמאי פטור איבעי ליה לעיוני

(Summary: Tosfos elaborates on the issue, resolving it with Gemaros that we learned in the second Perek.)

אבל הך לא פריך 'אמאי חייב בנזקו כשהוזק, איבעי ליה לעיוני?' ...

(a)

Refuted Question: The Gemara does not ask why he is Chayav damages if the person is injured, since he should have looked where he was going?

כדפירשתי לעיל (דף כג. ד"ה ולחייב) - דיותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק.

1.

Refutation: Because, as Tosfos explained above (on Daf 23a DH 've'Lechayav') - 'A person needs to take care not to damage more than he does not to be damaged'.

ולא שייך כאן 'כל המשנה ובא אחר ושינה בו, פטור' (לעיל כ. כד:) ...

(b)

Implied Question: Nor can one apply here the principle 'Kol ha'Meshaneh, u'Ba acher ve'Shinah bo, Patur (above, Daf 20, & 24a) ...

דגבי אדם לא אמר הכי.

(c)

Answer: Because we do say this in connection with Adam.

והא דאמר (לעיל דף כב.) 'הניח חנוני נרו מבחוץ, בעל הגמל פטור', ולא אמר 'איבעי ליה לעיוני'?

(d)

Implied Question: And the reason that we said earlier (on Daf 22a) that "If the storekeeper leaves his lamp outside, the owner of the camel is Patur, and we do not say that he should have looked where he was going?

וי"ל, דדוקא במקום הליכתו אמרינן 'איבעי ליה לעיוני'.

(e)

Answer: We only say 'He should look where he is going with regard to the area where he actually walks'.

וקצת קשה, הא דאמר רבא לעיל 'כי אית לך רשות לסגויי עילאי' ...

(f)

Question: Rava's statement earlier (Daf 24b) 'You have permission to walk over me' ...

ואמאי אית ליה רשות לסגויי, הא בהמה נמי איבעי לה לעיוני, כדמוכח בהפרה (לקמן דף נב:) ד'שור פקח ביום, פטור'?

1.

Question (cont.): Why is that, seeing as an animal too, must look where it is going, as is evident in 'ha'Parah' (later, on Daf 52b), where it says that 'If it is a normal ox by day, he (the owner of the pit) is Patur'?

וליכא למימר בממלא רה"ר, שאינה יכולה לעבור אלא דרך עליה ...

(g)

Refuted Answer: And we cannot answer that it speak where it fills the entire width of the street, leaving no space to pass other than over its body ...

דא"כ לבעוטי נמי אית לה רשותא.

(h)

Refutation: Because in that case, one would be allowed to kick it as well.

7)

TOSFOS DH U'SHEMUEL AMAR B'AFEILAH SHANU

תוס' ד"ה ושמואל אמר באפילה שנו

(Summary: Tosfos reconciles Shmuel here with the Sugya on Daf 29b, and then elaborates on the issue of Niskal, before differentiating between Oneis that is like Geneivah and Oneis that is like Aveidah.)

והא דפליגי לקמן (דף כט.) אי נתקל פושע הוא או לא ...

(a)

Implied Question: When they argue later (on Daf 29a) as to whether Niskal is Poshe'a or not ...

כגון שנתקל מעצמו ולא נתקל בשום דבר; אבל הכא שנתקל מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני, אנוס הוא.

(b)

Answer: That speaks about someone who trips by himself, and not because something caused him to do so; whereas here, where he tripped because of an obstacle, and where he cannot be expected to have looked where he was going, he is considered an Oneis.

ואע"ג דלעיל (דף כו:) מרבינן אונס כרצון באדם המזיק מ"פצע תחת פצע"...

(c)

Implied Question: Despite the fact that earlier (on Daf 26b) based on the Pasuk "Petza Tachas Patza" the Gemara includes Oneis like Ratzon with regard to Adam ha'Mazik?

אונס גמור לא רבי רחמנא ...

(d)

Answer: The Pasuk does not include a complete Oneis.

דהא בירושלמי פוטר אותו שישן ראשון אם הזיק לשני הבא אצלו לישן.

1.

Source #1: As we see in the Yerushalmi (Perek 2, Halachah 8) - which exempts the person who lay down to sleep first in the event that he wounds the person who lay down next to him (See Hagahos ve'Tziyunim).

וכן בהגוזל בתרא (לקמן דף קיב.) גבי 'הניח להם אביהם פרה שאולה, כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול, שכך נהנו, אבל מה שהזיקו לא, דאנוסין הן.

2.

Source #2: Similarly, in 'ha'Gozel Basra' (later, Daf 112a) where 'Their father left them a borrowed cow', and where, thinking that it belonged to him, 'they Shechted and ate it'. The Gemara rules there that they are obligated to pay the value of the Basar at a cheap rate, since they benefited from it; whereas if they damaged it, they are Patur.

ובמתניתין נמי תנן 'היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, ד'אם עמד בעל חבית ונשברה חבית בקורה, פטור'.

3.

Source #3: And the Mishnah too (later, on Daf 32a) states that 'If the owner of the barrel was in front and the owner of the beam behind him', that 'In the event that the former stopped (without warning) and the barrel is broken by the beam, the latter is Patur'.

ונראה לדקדק דאדם המזיק דמפטר באונס (משום) שהוא כעין גניבה ...

(e)

Oneis Like Geneivah and Aveidah: It appears that Adam ha'Mazik is Patur when it is comparable to Geneivah ...

מדתניא בשלהי האומנים (ב"מ דף פב: ושם ד"ה וסבר) 'המעביר חבית ממקום למקום ושברה, רבי יהודה אומר שומר חנם ישבע, נושא שכר ישלם'.

(f)

Source: From the Beraisa in Perek ha'Umnin (Bava Metzi'a, Daf 82b and Tosfos there DH 've'Savar) in the case where 'Someone transports a barrel from one location to another and it breaks, where Rebbi Yehudah rules that a Shomer Chinam swears and a Shomer Sachar must pay'.

והשתא מדמחייב נושא שכר ופוטר שומר חנם, ולא מחייב מטעם אדם המזיק, ש"מ דבאונס דכעין גניבה, אדם המזיק פטור, ומדמה ר' יהודה נתקל לגניבה.

1.

Source (cont.): Now, since he obligates a Shomer Sachar and exempts a Shomer Chinam, and does not obligate the latter because of Adam ha'Mazik, we see that Oneis by Adam ha'Mazik which is comparable to Geneivah, is Patur, and Rebbi Yehudah compares Niskal to Geneivah.

אבל באונס שהוא כעין אבידה שהיא קרובה לפשיעה יותר - כדאמרינן בהשואל (ב"מ דף צד:) ד'גניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה' נראה דאדם המזיק חייב ...

(g)

Oneis Like Aveidah: On the other hand, it would seem that Oneis, which is comparable to Aveidah, which in turn, is closer to negligence (as the Gemara says in Bava Metzi'a, Daf 94b) 'Geneivah is closer to Oneis and Aveidah, to Peshi'ah) by Adam ha'Mazik is Chayav ...

דא"א לומר שלא יתחייב אלא בפשיעה.

1.

Reason: Since it impossible to say that one is only Chayav for Peshi'ah alone.

וכן משמע לעיל דמחייב בנפל מן הגג ברוח שאינה מצויה, ואע"ג דברוח שאינו מצויה מפטר בה שומר חנם ...

(h)

Proof: And so it implies earlier (on Amud Alef) where the Gemara declares Chayav someone who falls off a roof in a storm wind, even though a Shomer Chinam under the same circumstances is Patur ...

כדאמרינן בסוף ארבעה וחמשה (לקמן דף מה.) גבי 'ארבעה נכנסו תחת הבעלים, וחייבין לשלם דמי שור לבעלים חוץ משומר חנם.

1.

Source: As the Gemara states at the end of 'Arba'ah va'Chamishah (later on Daf '45a) in the case of 'Four Shomrim who stand in for the owner' each of whom is Chayav to pay for the ox, with the exception of the Shomer Chinam.

ומוקי לה כגון דנטריה שמירה פחותה, דשומר חנם כלתה לו שמירתו, והנך לא כלתה שמירתן.

2.

Source (cont.): The Gemara explains that it speaks where they guarded the ox inadequately, in which case the Shomer Chinam's obligation is covered, but that of the others is not.

ומייתי מדר' יהודה ד'מועד סגי ליה בשמירה פחותה' - דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואין יכולה לעמוד בשאין מצויה.

3.

Proof (cont.): And it cites Rebbi Yehudah, who holds that by a Mu'ad, there will suffice an inadequate guarding - such as a door that can stand up to a regular wind but not to a storm wind.

אלמא אע"ג דמפטר שומר חנם, מחייב בה אדם המזיק ...

4.

Proof (concl.): So we see that, even though this will suffice by a Shomer Chinam, it will not suffice by Adam ha'Mazik ...

והיינו טעמא משום דהוי כעין אבידה, ונתקל הוי כעין גניבה ופטור ביה אדם המזיק.

(i)

Reason: This is because it is comparable to Aveidah; whereas Niskal is comparable to Geneivah, and Adam ha'Mazik is therefore Patur.

וכן מוכח בפרק הגוזל עצים (לקמן דף צט: ושם) גבי 'טבח אומן שקלקל', דפריך למאן דפטר בשוחט חנם מברייתא דקתני 'נתן בהמה לטבח ונבלה, חייב, מפני שהוא כנושא שכר' ...

(j)

Proof: And this is also evident in Perek ha'Gozel Eitzim (later, on Daf 99b-100a) in the case of 'A professional butcher who spoilt the Shechitah', where, according to the opinion that exempts someone who Shechts free of charge, from the Beraisa which states 'Nasan Beheimah le'Tabach ve'Navlah, Chayav, Mipnei she'Hu ke'Nosei Sachar' ...

אלמא ס"ד דמקשה אפי' בחנם חייב, כמו שומר שכר שחייב על האבידה.

1.

Proof (cont.): From which we see that the Makshan thought that even free of charge he is Chayav, like a Shomer Sachar, who is Chayav for Aveidah.

ומשני אימא 'מפני שהוא נושא שכר', ולפיכך בשכר חייב, בחנם פטור, דהוי כעין גניבה [עי' תוס' ב"מ פב: ד"ה וסבר וב"ב צג: ד"ה חייב].

(k)

Conclusion: And the Gemara answers 'Say "Because he is a Shomer Sachar" '. Therefore for payment, he is Chayav, free of charge, he is Patur, because it is akin to Geneivah (See Tosfos, Bava Metzi'a 82b DH 've'Savar' and Bava Basra 93b DH 'Chayav').

8)

TOSFOS DH L'FI SHE'EIN DARKAN SHEL B'NEI ADAM L'HISBONEN BI'DERACHIM

תוס' ד"ה לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים

(Summary: Tosfos reconciles this with a ruling in Perek Shor she'Nagach es ha'Parah.)

והא דתני (לקמן דף נב:) 'שור פקח ביום, פטור'?

(a)

Implied Question: And the reason that the Tana learns later (on Daf 52b) 'Shor ba'Yom, Patur'?

דשור עיניו למטה, ומיבעי ליה לעיוני טפי מאדם.

(b)

Answer: Is because an ox automatically looks downwards, and he therefore needs to watch where he is going more than a man.

9)

TOSFOS DH HAREI AMRU LI'REKUVAH SHELOSHAH

תוס' ד"ה הרי אמרו לרכובה שלשה

(Summary: Tosfos cites two conflicting ways of explaining this ruling.)

י"מ דלעני שבישראל קאמר, אבל אחרים הכל לפי המבייש והמתבייש.

(a)

Explanation #1: "Some commentaries establish this in connection with a poor person, but as far as others is concerned, it all depends on the one who shamed and the one who has been shamed.

ולר"י נראה דהיינו לגדול שבישראל ...

(b)

Explanation #2: The Ri however, maintains that it is speaking about the wealthiest person in Yisrael ...

דומיא דההיא דתנן בהחובל (לקמן דף צ.) 'סטרו, נותן לו מאתים זוז'. ומוקי לה (לקמן ד' צא.) לגדול שבישראל.

1.

Proof: Similar to th case in the Mishnah in ha'Chovel (later, on Daf 90a) - 'If he slapped him, he must pay him two hundred Zuz', which the Gemara establishes (later on Daf 91a) with regard to the wealthiest in Yisrael.

10)

TOSFOS DH K'NASA KAMAGBIS B'BAVEL

תוס' ד"ה קנסא קמגבית בבבל

(Summary: Tosfos clarifies the question.)

לאו קנסא אלא דין קנסא הוא ...

(a)

Clarification: It is not a real K'nas, only it has the Din of a K'nas.

כדאמרינן בהחובל (לקמן ד' פד:) ד'מילתא דלית בה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו'.

1.

Source: As the Gemara says in 'ha'Chovel' (later, Daf 84b) 'Something that does not involve a loss of money, we do not perform their Shelichus' (i.e. to claim in Bavel on behalf of the Beis-Din of Semuchin in Eretz Yisrael).

11)

TOSFOS DH ELA SH'VOR ES SHINAV

תוס' ד"ה אלא שבור את שיניו

(Summary: Tosfos establishes the case.)

דליכא פסידא איירי, מדאסר ליכנס שלא ברשות.

(a)

Clarification: It speaks where there is no loss, seeing as it forbids him to enter without permission.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF