בבא קמא דף קג.

הפוסק על פשתן או פירות ונתן דמיהם, ושוב נתייקרו הפירות או הפשתן - ומכר אותם המוכר ביוקר, האם מותר לקונה לקבל את דמי המכירה היקרה מן המוכר? [תוד"ה התם].

כשהיה למוכר פירות בשעת הפסיקה כשלא היה למוכר פירות בשעת הפסיקה
לרב אסור אסור
לר' ינאי מותר [1]

לרש"י: מותר [2]

לתוס': אסור [3]

בבא קמא דף קג:

גזל אחד מחמשה בני אדם ולא יודע ממי וכל אחד אומר ממני, מה הדין באופנים דלהלן?

בנשבע לשקר בלא נשבע
לר'
טרפון
למקשן: נותן הגזילה לכל אחד ואחד
לדחיה: מניח הגזילה ומסתלק [4]
מניח הגזילה ומסתלק
לר'
עקיבא
נותן הגזילה לכל אחד ואחד למקשן ולמסקנא: נותן הגזילה לכל א' וא'
לדחיה בהו"א: מניח הגזילה ומסתלק [5]

לקח או גזל אחד מחמשה בני אדם ולא יודע ממי וכל אחד אומר ממני, מה יעשה?

בלקח בגזל
לר' טרפון מניח המקח ומסתלק מניח הגזילה ומסתלק
לר' עקיבא מניח המקח ומסתלק נותן הגזילה לכל אחד ואחד

-------------------------------------------------

[1] סברת ר' ינאי דאמרינן "מה לי הן מה לי דמיהן" - וכמו שמותר לקבל את הפירות עצמם ואין חשש של ריבית, כך מותר לקבל את דמי הפירות ואין לחוש לריבית.

[2] וזה שאמרו בסוגיין דרב לטעמיה, והיינו שרק רב אוסר בכה"ג משום ריבית, אבל לר' ינאי אמרינן מה לי הן מה לי דמיהן, ואין חילוק בין אם היה פירות בשעת שקיבלו המעות ללא.

[3] כן הביאו התוס' מהסוגיא בב"מ (דף סג.), ומתוך כך תמהו על פירש"י בסוגיין שכתב שנתן להם המעות באמנה ולא היה להם פשתן

כשקבלו המעות. אולם לבסוף יישבו פירש"י, שדוקא היכא שבאו המעות לידו בתורת הלואה אסור, אבל אם באו בתורת זביני לא משנה אם היה לו פירות באותה שעה או לא.

[4] בהמשך הסוגיא הגמ' רוצה להעמיד את משנתנו כר' טרפון, ולפ"ז לא סוברת הגמ' כדחיה זאת, אלא שמודה ר' טרפון היכא שנשבע לשקר. אכן בהמשך הגמ' מקשה על צד זה, ומסיק רבא שר"ע ור' טרפון חולקים בין היכא שנשבע לשקר ובין היכא שלא נשבע לשקר, שלר' טרפון מניח גזילה ביניהם ומסתלק ולר"ע צריך לתת לכל אחד ואחד.

[5] אכן הגמ' מוכיחה מהברייתא דלהלן מזה שמצאנו שהברייתא מחלקת בין לקח לבין גזלן, שעל כרחך מיירי ר"ע בלא נשבע, דאי מיירי בנשבע לשקר - מה לי לקח מה לי גזלן, הרי כיון שנשבע לשקר גם אם מתחילה היה דרך מקח - מ"מ נאמר בו החיוב תשלומין (ויקרא ה:כד) ד"לאשר הוא לו יתננו" - וא"כ אין חילוק ביניהם ולא נפטר עד שיתן למי שלקח ממנו דוקא.

עוד חומר לימוד על הדף