PAST DEDICATION
BAVA KAMA 51 - Dedicated in memory of Nachum ben Shlomo Dovid Mosenkis Z"L by his son and daughter-in-law, by Mr. and Mrs. Sid Mosenkis (of Queens, N.Y.), in honor of his 69th Yahrzeit on 23 Teves 5769.

בבא קמא דף נא.

כיצד תתיישב הסתירה בין ב' הברייתות דלהלן?

אחד החופר בור י' ובא אחר
והשלימו לכ' ואחר לל' - כולן חייבים
אחד הופר בו י' ובא אחר וסייד וכייד - האחרון חייב
לשאלה כרבי [1] כרבנן [2]
לרב זביד כרבנן, ומודים כשעשה שיעור מיתה כרבנן, ולא היה הבל למיתה
לא"ד ברב זביד כרבי שכולם חייבים כרבי, ולא היה בו הבל כלל [3]

בבא קמא דף נא:

בור של ב' שותפים ועבר הראשון ולא כסהו, והשני ולא כסהו - השני חייב, מה הדין בדלהלן?

"עבר עליו" -
שהניחו משתמש
"עבר עליו" -
שנתן לו כיסויו
רבה ורב יוסף
משם רבה בב"ח
חד אמר, ותנא קמא פטור הראשון כ"ש שפטור הראשון
וחד אמר, וראב"י חייב הראשון [4] פטור הראשון

-------------------------------------------------

[1] דהנה מצינו בדעת רבי גבי נזיקין שאם שנים חפר הראשון תשעה טפחים והשני השלימו לעשרה שניהם חייבים, כיון שכבר יש מספיק במעשה הראשון לעשות נזק. וה"ה לענין מיתה היכא שיש במעשה הראשון מספיק כדי לעשות מיתה, כשבא השני ועשה ג"כ שיעור מיתה שניהם חייבים.

[2] שלמדו מגזה"כ דכתיב (שמות כא:לג) "כי יכרה איש בור", ודרשינן איש אחד ולא שנים.

[3] כלומר, שלא היה בו הבל לא למיתה ולא לנזיקין, ובכה"ג גם רבי מודה שהראשון פטור, כיון שלא עשה שום מעשה היזק, דמיירי או לרב שפטור על חבטה, או לשמואל ובאופן שהיה שם ספוגים.

[4] ומבואר בגמ' ביסוד מחלוקתם דראב"י ס"ל שיש ברירה, שכל אחד בשימושו מברר שהוא משתמש בשלו, ולכן אין השני נחשב שואל מחברו את חלק חברו כשמשתמש בבור, וכיון שלא נעשה שואל אין חיוב דוקא על השני עתה לשמור את הבור, אלא החיוב מוטל על שניהם, וגם הראשון חייב, עד שיתן לשני להדיא את כיסוי הבור שבזה מסתלק הראשון משמירתו. ורבנן סברי דאין ברירה לכן השני חשוב עתה שואל מהראשון חלקו ויש עליו חיוב שמירה, ולכך גם אם לא נתן לו את כיסוי הבור נפטר הראשון.

עוד חומר לימוד על הדף