בבא קמא דף מ.

כמה צריך לשמור על שור כדי להפטר?

שור תם שור מועד
לר' יהודה שמירה מעולה שמירה פחותה
לר' אליעזר בן יעקב שמירה פחותה שמירה פחותה

מה דין שואל והבעלים בשור דלהלן?

הבעלים השואל
שאלו בחזקת תם ונמצא מועד משלמים חצי נזק דמועדות בידע שהוא נגחן: משלם ח"נ [1]
בלא ידע כלום: פטור
הועד בבית שואל והחזירו משלמים חצי נזק דתמות [2] פטור מכלום

בבא קמא דף מ:

שור האיצטדין שנגח, מה דינו להקרב קרבן?

מה הדין? מה הטעם?
לרב כשר דהא אנוס הוא
לשמואל פסול דסוף סוף נעשתה בו עבירה

-------------------------------------------------

[1] דהיינו את החצי נזק דתמות, דעכ"פ שמירה של שור תם כן קיבל על עצמו, וכאן כיון שיודע שהוא שור נגחן - רק לא ידע שכבר נעשה מועד, הוא חייב חצי נזק ולא יכול לומר ששור קיבל על עצמו לשמור ולא אריה. אכן עדיין מיירי באוקימתא דתפסו אותו בי דינא, וכדלקמן בגמ'.

[2] לר' יוחנן הטעם משום דרשות משנה (והרישא באמת חולקת וסוברת שרשות אינה משנה), ולרבה הטעם דאף שאין רשות משנה, מ"מ טוענים הבעלים שלא יכול לייעד להם את השור, ורב פפא ס"ל דהטעם משום רשות משנה (ומה שברישא אינה משנה, משום ששם הבעלים הולך עם השור לכל מקום, ואין כאן שינוי).

עוד חומר לימוד על הדף