PAST DEDICATION
BAVA KAMA 12 - Ari Kornfeld has generously sponsored the Dafyomi publications for this Daf for the benefit of Klal Yisrael.

בבא קמא דף יב.

האם אפשר לגבות עבד תמורת החוב?

ממנו בעצמו מהיתומם
לעולא אמר ר' אלעזר [1] אפשר [2] אפשר [3]
לרב נחמן אפשר אי אפשר [4]

כיצד יש ליישב את ב' הברייתות דלהלן, אם אפשר לקנות עם העבד מטלטלין?

החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין החזיק בעבדים קנה מטלטלין
ללימא כתנאי עבדא כמטלטלי דמי עבדא כמקרקעי דמי
לל"ק דכו"ע כמקרקעי דבעינן קרקע שאינה ניידת עבדא כמקרקעי דמי
לא"ד דכו"ע כמטלטלי עבדא כמטלטלי דמי בעודן עליו והיה העבד כפות

בבא קמא דף יב:

כהן שקידש בחלק שחלק עם אחיו הכהנים האם היא מקודשת?

בקדשי קדשים בקדשים קלים
לתנא קמא אינה מקודשת [5]
לר' יוסי הגלילי אינה מקודשת לאחר שחיטה: אינה מקודשת
מחיים: מקודשת

האם כהן יכול למכור לכהן אחר בכור שקיבל, באופנים ובזמנים דלהלן?

בכור תם בכור בעל מום (בכל זמן)
בעוד הבכור חי בזמן הבית: אין יכול למוכרו [6]
בזמן הזה: יכול למוכרו
יכול למוכרו
משנשחט הבכור אין יכול למוכרו [7] יכול למוכרו

-------------------------------------------------

[1] וכן ס"ל לדייני דנהרדעא ולרב חנא בר ביזנא.

[2] ואין החידוש בסתם חוב שגובה אותו מן הלוה, דהרי אפי' מגלימא דעל כתפיה הוא יכול לגבות, אלא החידוש שאם עשה את עבדו אפותיקי ואח"כ מכרו לאחר - יכול המלוה לגבות ממנו, ומשום שכשעושה את עבדו אפותיקי תמורת חוב יש קול לדבר, והיה על הלוקח לדעת להזהר לא לקנות אותו, ואם בכל אופן קנאו הפסידו.

[3] דס"ל דעבדא כמקרקעי דמי, וכמו שגובים מהיתומים קרקעות כך גובים מהם את העבדים. [ודין זה נזהר עולא מלגלותו בפני רב נחמן, שידע שחולק בזה וס"ל דעבדא כמטלטלי].

[4] ס"ל דעבדא כמטלטלי וממילא א"א לגבותו מיתומים - כשם שאין גובים שאר מטלטלין מן היתומין.

[5] דהם ממון גבוה, ורק שניתן לכהן רשות לאכול משולחן גבוה, אבל אין זה ממונו לקדש בו את האשה.

[6] כן חידש רב נחמן בר אבוה בסוגיין שבזמן הבית כיון שהוא עומד להקרבה אין לכהן זכייה בגויה אלא משעת הקטרת האימורים ואילך ולא קודם, ולכן אי אפשר למוכרו תמים חי.

[7] בכור שקרב למזבח - בזיון קדשים הוא למוכרו, דאינו דרך ארץ לעשות סחורה בדבר שקרב ממנו למזבח. וע' הגרע"א מה הדין בכה"ג שעבר ושחט בכור תמים בזמן הזה, וכתב דמסתבר שאסור למוכרו.

עוד חומר לימוד על הדף