BAVA KAMA 11 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.
12th CYCLE DEDICATION
BAVA KAMA 11 - Dedicated by Mordechai and Shifra Gitt (RBS, Israel) in memory of their deceased family members.

בבא קמא דף יא.

במה נחלקו ת"ק ואבא שאול, בדרשת הפסוק (שמות כב:יב) "אם טרוף יטרף יביאהו עד"?

להו"א, דפליגי בפחת נבילה לדחיה, דלכו"ע פחת נבילה על הניזק
לת"ק - יביא עדים פחת נבילה על המזיק [1] על הניזק לטרוח להביא הנבילה לכאן
לאבא שאול - יביא נבילה פחת נבילה על הניזק [2] על המזיק לטרוח להביא הנבילה לכאן

האם שמין את הנבילה או שברי הדבר באנשים דלהלן שצריכים לשלם?

בגנב ובגזלן בנזיקין בשואל
לשמואל ולרב ולרב פפא אין שמין [3] שמין שמין [4]
לעולא אמר ר' אלעזר שמין שמין שמין

בבא קמא דף יא:

כיצד קונים בהמה?

בהמה גסה בהמה דקה
לחכמים במשנה בקידושין במסירה במשיכה
לר' אלעזר והחכמים דברייתא במשיכה במשיכה
לר' שמעון בהגבהה בהגבהה

מה דין שומר שמסר לשומר ומתה באונס?

שומר חנם שמסר לשומר שכר שומר שכר שמסר לשומר חנם
לעולא אמר ר' אלעזר פטור - דהעלה בשמירתו פטור - דמסרה לבן דעת
לרבא חייב - דהשני לא נאמן לי בשבועה חייב - דגירע בכח שמירתו

-------------------------------------------------

[1] דזו הפשטות שצריך להוסיף ולהשלים על הנבילה את תשלום הנזק כפי מה ששוה בשעת התשלום, ואם נפחת שווי הנבילה משעת הנזק עד שעת התשלום מפסיד המזיק. וכדי להוציא מפשטות זו צריך לדרוש כדרשת אבא שאול, אולם ת"ק שלא דורש כן, ש"מ שס"ל כהפשטות הזו.

[2] מדהוצרך אבא שאול לומר ששמין את הנבילה בב"ד, על כרחך שאין הכוונה לשום אותה כמה היא שוה בשעת התשלום, דזה פשיטא שיכול לשלם לו בשויה ששוה עכשיו - דהרי יכול לשלם אפי' סובין ואם צריכה שומה פשיטא שיביאה לב"ד לשום אותה וא"כ על זה לא צריך פסוק. ולכן ודאי שלפי אבא שאול שכן דורש את הפסוק שיביא את העדודה-הנבילה לב"ד ש"מ דס"ל שבא הפסוק ללמד שמביאים את הנבילה כדי לשום כמה היתה שוה בשעת הנזק ועל זה ישלים את החסר, אבל לא כפי מה שנפחתה עכשיו, כי הפסד פחת נבילה הוא על הניזק.

[3] וביארו התוס' (בד"ה אין), דאע"ג דקיי"ל "ישיב לרבות שוה כסף ואפי' סובין", מ"מ שאני גבי גנב וגזלן שכבר קנו את הגניבה והגזילה כשהוציאו אותה מרשות בעלים, ולכן צריכים לשלם חפץ מעליא, משא"כ מזיק שלא מתחייב אלא על הפחת שהפחית את הדבר, ולכן יכול לשלם את השברים ולהוסיף עליהם.

[4] תחילה הסתפקה הגמ' מתוך דברי שמואל מה כוונתו, והביאה ראיה מזה שאמרו רב כהנא ורב אסי לרב על מה שאמר גבי ההוא גברא ששאל גרזן מחבירו ושברה (שלא באופן של מתה מחמת מלאכה - דבזה שואל פטור), ואמר לו רב שישלם גרזן טוב (ולא שישלים על השברים - וש"מ אין שמין), ואמרו לו רב כהנא ורב אסי "דינא הכי" - ו"שתיק רב", ומשמע שהודה לסברתם ששמין גם לשואל.

עוד חומר לימוד על הדף