1)

THE BERACHOS ON VARIOUS FOODS (Yerushalmi Perek 6 Halachah 1 Daf 41b)

הכוסס את האורז אומר עליו בורא מיני זרעונין

(a)

One who consumes [raw] rice blesses on it Borei Minei Zar'onim.

אפיו ובישלו אף על פי שהפרוסות קיימות אומר עליו בורא מיני מזונות ואין צריך אחריו לברך

(b)

If he baked [the rice into bread] and cooked it - even if the pieces are intact, he says Borei Minei Mezonos and need not bless afterwards;

רבי ירמיה אמר בורא פרי האדמה

(c)

R. Yirmeyah says, [he blesses beforehand] Borei Peri ha'Adamah.

בר מרינא בריך קומי ר"ז וקומי רבי חייא בר ווא שהכל נהיה בדברו

(d)

Bar Marina blessed in front of R. Ze'ira and in front of R. Chiya bar Va, sheha'Kol Nihyah bi'Dvaro.

ר"ש חסידא אומר בורא מיני מעדנים

(e)

R. Shimon Chasida says, Borei Minei Ma'adanim.

אמר רבי יוסי ב"ר אבון ולא פליגי מאן דמר בורא מיני מזונות בההוא דעביד בול מאן דמר בורא פרי האדמה בההוא דבריר [דף מה עמוד א] מאן דמר שהכל נהיה בדברו בההיא דשלוק ומאן דמר בורא מיני מעדנים בההוא דטרוף.

(f)

(R. Yosi bei R. Avun): They do not argue. The one who says Borei Minei Mezonos, this is when it became one clump. The one who says Borei Peri ha'Adamah, this is when each piece is discernible by itself (CHAREDIM). The one who says sheha'Kol Nihyah bi'Dvaro, this is when he cooked it [in so much water that it became like a liquid]. The one who says Borei Minei Ma'adanim, this is when he mixed it [with honey and spices - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA].

עד כדון בתחילה. בסוף

(g)

Question: This refers to [the Brachah] beforehand. [What is the Brachah] Acharonah?

רבי יונה בשם ר"ש חסידא אשר ברא מיני מעדנים לעדן בהן נפש כל חי בא"י על הארץ ועל מעדניה

(h)

Answer (R. Yonah citing R. Shimon Chasida): "...Who created kinds of delicacies to give pleasure to every living soul. Baruch Atah Hash-m Al ha'Aretz v'Al Ma'adaneha."

רבי אבא בר יעקב בשם רבי יצחק רובא ר' כשהוא אוכל בשר או ביצה היה אומר אשר ברא נפשות רבות להחיות בהם נפש כל חי בא"י חי העולמים.

(i)

(Rav Aba bar Yakov citing R. Yitzchak Ruba): Rebbi, when he would eat meat or eggs, he would say 'Asher Bara Nefashos Rabos Lehachayos Bahem Nefesh Kol Chai Baruch Chei ha'Olamim.'

עד כדון בסוף. בתחילה

(j)

Question: This refers to [the Brachah] after [meat or eggs. What is the Brachah] beforehand?

אמר רבי חגי בורא מיני נפשות

(k)

Answer #1 (R. Chagai): It is Borei Minei Nefashos.

התיב רבי יוסי והא מתניתא פליגא על החומץ ועל הגוביי ועל הנובלות הוא אומר שהכל נהיה בדברו והדין גוביי לא מין נפש הוא

(l)

Objection (R. Yosi): A Mishnah disagrees! On vinegar, permitted locusts and Novlos (dates that fell before they ripened), one blesses sheha'Kol. Are not locusts a kind of Nefesh (yet he does not bless Borei Minei Nefashos)?!

אתיא דר"ש חסידא כרבי ודברי שניהם כר"ג

(m)

R. Shimon Chasida (who said that there is a Brachah Acharonah for rice) holds like Rebbi (who said that there is a Brachah Acharonah for meat and eggs), and both of them hold like R. Gamliel;

דתני זה הכלל שהיה רבי יהודה אומר משום ר"ג כל שהוא ממין שבעה ואינו מין דגן מין דגן ולא אפאו פת ר"ג אומר מברך לאחריו שלש ברכות וחכמים אומרים ברכה אחת

1.

(Beraisa): This is the Klal (general rule) that R. Yehudah used to say in the name of R. Gamliel. Anything that is one of the seven species [of Eretz Yisrael], and is not a species of grain, or it is a species of grain, and he did not bake it into bread - R. Gamliel says, he blesses after it three Brachos. Chachamim say, he says one Brachah [me'Ein Shalosh];

וכל שאינו ממין שבעה ואינו ממין דגן. ר"ג אומר מברך לפניו ולאחריו וחכמים אומרים מברך לפניו ולא לאחריו.

2.

Anything that is not one of the seven species, and is not a species of grain, R. Gamliel says, he blesses before it and after it. Chachamim say, he blesses before it but not after it.

רבי יעקב בר אידי בשם רבי חנינא כל שהוא כעין סולת וכעין חליטה ומחמשת המינין אומר עליו בורא מיני מזונות ומברך לאחריה ברכה אחת מעין שלש

(n)

(R. Yakov bar Idi citing R. Chanina): Anything that is like flour (cooked in water), or like Chalitah (flour put in boiling water), and it is from the five species [of grain], he blesses on it Borei Minei Mezonos and afterwards one Brachah me'Ein Shalosh.

וכל שהוא כעין סולת וכעין חליטה ואינו מחמשת המינין

(o)

Question: And anything that is like flour, or like Chalitah, and it is not from the five species - [what is the Brachah? We explained this like CHAREDIM.]

א"ר יונה שלח רב זעירא גבי אילין דבית ר' ינאי ואמרון ליי לית אנא ידע מה אמרון לי

1.

R. Yonah: R. Ze'ira sent me to the academy of R. Yanai, and they told me, but I do not know (remember) what they told me.

מאי כדון

(p)

Question: What was the conclusion?

א"ר יוסי מסתברא שהכל נהיה בדברו

(q)

Answer (R. Yosi): Presumably, he blesses sheha'Kol Nihyah bi'Dvaro.

ר' ירמיה בעי הדין דאכל סולת מהו למיברכה בסופה

(r)

Question (R. Yirmeyah): One who eats flour - does he bless afterwards?

א"ר יוסי והכן לא אכל רבי ירמיה סולת מן יומוי.

1.

R. Yosi: Due to this [Safek], R. Yirmeyah never ate flour [outside a meal].

לית צורכה דאי לא

(s)

[R. Yirmeyah] was unsure whether or not [one must say Birkas me'Ein Shalosh afterwards].

למה הוא חותם בה בארץ

(t)

Question: (In Birkas me'Ein Shalosh we must mention the land and Yerushalayim.) Why do we close it [only] with the land?

נעשית כברכת פועלים דתני הפועלים שהיו עושין מלאכה עם בעל הבית הרי [דף מה עמוד ב] אלו מברכין ברכה ראשונה וכוללין של ירושלים בשל ארץ וחותמין בשל ארץ

(u)

Answer: It is made like Birkas [ha'Mazon] of workers who were working by a Ba'al ha'Bayis. They bless the first Brachah and include of Yerushalayim and the land (Eretz Yisrael, in one Brachah), and close the Brachah [only] with the land;

אבל אם היו עושין עמו בסעודן או שהיה בעל הבית אוכל עמהן הרי אלו מברכין ארבע

1.

However, if they were working [only] for their meal (they do not receive wages), of the Ba'al ha'Bayis eats with them, they bless all four Brachos.

דבית ר' ינאי עבדן לה כמטבע ברכה

(v)

Of Beis R. Yanai make [me'Ein Shalosh] like a fixed text (he closed with the land also after wine or Peros of the seven species).

מהו להזכיר בה מעין המאורע

(w)

Question: Does one mention me'Ein ha'Me'ora (e.g. Shabbos, festivals or Rosh Chodesh) in [me'Ein Shalosh]?

א"ר אבא בר זימנא ר' זעירא היה מזכיר בה מעין המאורע

(x)

Answer (R. Aba bar Zimna): R. Ze'ira mentioned me'Ein ha'Me'ora in it.

א"ר ירמיה הואיל וחש לה ר' זעירא צריכין אנו מיחוש.

(y)

(R. Yirmeyah): Since R. Ze'ira was concerned [to mention me'Ein ha'Me'ora], we must be concerned.

2)

PRIORITIES FOR WHAT TO BLESS ON (Yerushalmi Halachah 1 Daf 45b)

תני מברכין על הדגן כשהוא מן המובחר

(a)

(Beraisa): We bless on the choicest grain.

קלוסקין ושלימה של בעל הבית אומר על הקלוסקין

1.

A [whole] quality bun (from fine flour), and a Shalem (whole loaf) of a Ba'al ha'Bayis, he blesses on the bun;

פרוסה של קלוסקין ושלימה של בעל הבית אומר על השלימה של בעל הבית

2.

A slice of a quality bun, and a Shalem of a Ba'al ha'Bayis, he blesses on the Shalem of a Ba'al ha'Bayis;

פת חיטין ופת שעורין אומר על של חיטין

3.

Wheat bread and barley bread - he blesses on the wheat;

פרוסה של חטים ושלימה של שעורים אומר על הפרוסה של חטין

4.

A slice of wheat bread, and a Shalem barley loaf - he blesses on the slice of wheat bread;

פת שעורין ופת כוסמין אומר על של שעורין

5.

Barley bread and spelt bread - he blesses on the barley.

והלא של כוסמין יפה ממנה

6.

Question: Spelt is better than it!

אלא שזו ממין שבעה וזו אין ממין שבעה

7.

Answer: This (barley) is one of the seven species, and this (spelt) is not one of the seven species.

ר' יעקב בר אחא בשם ר' זעירא דר' יודה היא דר' יודה אמר אם יש ביניהן ממין שבעה עליו הוא מברך.

i.

(R. Yakov bar Acha citing R. Ze'ira): This is like R. Yudah, for R. Yudah says, if one of the [foods that he wants to eat] is from the seven species, he blesses on it.

פת טמאה ופת טהורה ר' חייא בר ווא אמר אומר על הטהורה

8.

Tamei bread and Tahor bread - R. Chiya bar Va says, he blesses on the Tahor.

פת נקייה טמאה ופת קיבר טהורה ר' חייא בר אדא בשם ר' אחא על איזה מהן שירצה יברך.

9.

Clean Tamei bread (the bran was removed) and coarse Tahor bread - R. Chiya bar Ada citing R. Acha says, he blesses on whichever he wants.

קורא ר' יעקב בר אחא בשם שמואל אומר עליו בורא פרי העץ

(b)

Bark - R. Yakov bar Acha citing Shmuel says, he blesses on it Borei Peri ha'Etz.

תנא ר' חלפתא בן שאול שהכל נהיה בדברו

(c)

(R. Chalafta ben Sha'ul - Beraisa): [He blesses] sheha'Kol Nihyah bi'Dvaro.

תני ר' יהושע בורא מיני דשאים

(d)

(R. Yehoshua - Beraisa): [He blesses] Borei Minei Desha'im.

מתניתא דר' אושעיא פליגא עילויי ואילו הן מיני דשאים הקונרס והחלימה והדמוע והאטד:

(e)

R. Oshaya's Beraisa argues with him. [It says that] Minei Desha'im are [only] Kornas, Chalimah, Dimu'a and Eted.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF