PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 17 (30 Av) - Today's study material has been dedicated by Al and Sophie Ziegler of Har Nof, Yerushalayim, in honor of the Yahrzeit of Al's father Bernard B. Ziegler, Binyamin Baruch ben Avraham (and Miryam), which occurs on 30 Menachem Av.

1)

TOSFOS DH V'NAFSHI K'AFAR LA'KOL TIHYEH

תוספות ד"ה ונפשי כעפר לכל תהיה

(SUMMARY: Tosfos clarifies the statement.)

מה עפר אינו מקבל כליה לעולם, כן יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם ...

(a)

Clarification: Just as dust can never be destroyed, so too, may it by Hashem'swill,that my seed should never be destroyed.

כמו שנאמר "והיה זרעך כעפר הארץ".

1.

Clarification (cont.): As Hash-m said to Avraham "And your seed shall be like the dust of the earth".

2)

TOSFOS DH ANI BERYAH V'CHAVERI BERYAH

תוספות ד"ה אני בריה וחברי בריה

(SUMMARY: Tosfos clarifies the statement.)

כלומר - יש לו לב כמוני להבחין בין טוב לרע.

(a)

Clarification: This means that he has a heart just like me to distinguish between good and bad.

3)

TOSFOS DH HA'OSEH SHE'LO LI'SHEMAH NO'ACH LO SHE'LO NIVRA

תוספות ד"ה העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Gemara in Pesachim.)

וא"ת, האמר רב יהודה אמר רב פרק מקום שנהגו (ד' נ:) 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה?

(a)

Question: Did Rav Yehudah Amar Rav nor say in Perek Makom she'Nahagu (Pesachim 50:) that 'A person should study Torah and keep Mitzvos, even she'Lo li'Shemah, because through she'Lo li'Shemah one will come to perform them li'Shemah'?

וי"ל, דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנתר חביריו, והתם מיירי שלומד ע"מ שיכבדוהו.

(b)

Answer: Our Sugya speaks where one studies Torah with the intention of picking a quarrel with one's colleagues (i.e. to prove them wrong),whereas the Gemara in Pesachim speaks where he learns for the esteem that Torah-scholars receive.

17b----------------------------------------17b

4)

TOSFOS DH PERETZ ZEH ACHITOFEL

תוספות ד"ה פרץ זה אחיתופל

(SUMMARY: Tosfos clarifies to whom these terms apply.)

שפרץ פרצה במלכות בית דוד.

(a)

Clarification: Because he made a breach in Malchus Beis David.

'יוצאת' - זה דואג, שיצא לתרבות רעה, כדמפרש בחלק (דף קו:) גבי 'ווי שיצא זה'.

1.

Clarification (cont.): "Yotzeis" refers to Do'eg, who went out to evil ways, as the Gemara explains in Cheilek (Sanhedrin 106:) 'Woe to this one who went out!'

5)

TOSFOS DH TZEVACHAH ZEH GECHAZI

תוספות ד"ה צוחה זה גחזי

(SUMMARY: Tosfos continues with his previous explanation.)

שהיה מצורע, וכתיב ביה "טמא טמא יקרא"- והיינו 'צוחה'.

(a)

Clarification: Who was a Metzora, about whom the Torah writes that "One calls out 'Tamei Tamei' ", to which "Tzevachah" (which means 'shouting') pertains.

6)

TOSFOS DH V'HEIN NIZUNIN B'ZERO'A

תוספות ד"ה והם נזונין בזרוע

(SUMMARY: Tosfos amends the text in one of the Piyutim according to this Gemara.)

ולכך יש להגיה בתקיעות 'והם בזרוע עדיך באו' ... ולא גרסינן 'עדיך לא באו'.

(a)

Correct Text: This is why one needs to correct the text by the Teki'os' (See Mesores ha'Shas) to 've'Heim bi'Zero'a Adecha Ba'u', rather than 'Adecha Lo Ba'u'.

7)

TOSFOS DH TEREI ZIMNA B'SHATA

תוספות ד"ה תרי זימני בשתא

(SUMMARY: Tosfos then explains why only twice and not three times, and then why the Gemara refers to the Nochrim as 'stubborn'.)

אבל בעצרת שאינו אלא יום אחד, לא היו כל כך מתאספין.

(a)

Clarification: But for Shavu'os, which lasts only one day, notsomany people gathered.

ושמא ניסא איתרחיש להו.

(b)

Explanation: Perhaps they witnessed a miracle.

וראיתי בספר העתים שחבר הרב רבי יהודה בר ברזילי, ששמע שהיה עמוד של אש יורד מן השמים עליהם בכ לה דאלול ובכלה דאדר.

(c)

Explanation (cont.): Tosfos found in Seifer ha'Itim, written by Rebbi Yehudah bar Barzilai, that he heard how a pillar of fire would descend upon them from Heaven at the Kalah of Elul and Adar.

8)

TOSFOS DH RAV SHISHA BEREIH D'RAV IDI AMAR L'OLAM LO TACHLIF

תוספות ד"ה רב שישא בריה דרב אידי אמר לעולם לא תחליף

(SUMMARY: Tosfos discusses the Halachah, then and now.)

פר"ח - דהלכה כרב שישא, דהוא בתראה; והלכה כרשב"ג דאמר 'לא כל הרוצה ליטול את השם, יטול'

(a)

Halachah #1: Rabeinu Chananel explains that the Halachah is like Rav Shisha because he is the latter opinion; the Halachah is like Raban Shimon ben Gamliel, who says that not anybody who wishes to 'take a name for himself' may do so ...

ובכל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו, הלכה כמותו - חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה (כתובות דף עז.).

1.

Halachah #1 (cont.): Because wherever Raban Shimon ben Gamliel appears in a Mishnah, the Halachah is like him, with the three exceptions of 'Areiv', 'Tzidon' and Re'ayah Achronah', as the Gemara states in Kesuvos (77.).

וכן פסק ר"ת.

2.

Halachah #1 (cont.): Rabeinu Tam concurs with this ruling

ומיהו אנו, שבשום פעם אין אנו מכוונים היטב, גם חתן יש לו לקרות, דאדרבה, נראה כיוהרא אם לא יקרא, כאומר 'אני מכוין בכל שעה.

(b)

Halachah #2: Nowadays however, when we never concentrate properly anyway, a Chasan too, is obligated to recite the Sh'ma, and to the contrary, if he does not, it looks like pride, as if to say 'See how I normally concentrate!'

אבל לעשות מלאכה בתשעה באב אין לעשות מלאכה.

(c)

Halachah #2 (cont.): One is not however, permitted to do Melachah on Tish'ah be'Av, even nowadays.

9)

TOSFOS DH MI SHE'MEISO MUTAL L'FANAV

תוספות ד"ה מי שמתו מוטל לפניו

(SUMMARY: Tosfos discusses the correct location of Perek Mi she'Meiso.)

רש"י גריס 'מי שמתו' אחר 'תפלת השחר'.

(a)

The Correct Text #1: According to Rashi's text, 'Mi she'Meiso' follows 'T'filas ha'Shachar'.

אבל נראה לר"י שהוא אחר 'היה קורא' - דאיירי בסיפיה מק"ש, וכאן מתחיל נמי מפטור ק"ש.

(b)

The Correct Text #2: The Ri however maintains that it follows 'Hayah Korei', the end of which speaks about K'ri'as Sh'ma, and 'Mi she'Meiso' too, begins with those who are Patur from K'ri'as Sh'ma.

ובירושלמי גריס כמו כן.

1.

Proof: The Yerushalmi too, concurs with this opinion.

10)

TOSFOS DH PATUR MI'KERIAS SHEMA

תוספות ד"ה פטור מק"ש

(SUMMARY: Tosfos, citing the Yerushalmi, gives a reason for this ruling and presents the correct text.)

בירושלמי מפרש טעמא 'א"ר בון - כתיב "למען תזכור ... כל ימי חייך" - 'ימים שאתה עוסק בחיים, ולא ימים שאתה עוסק במתים'.

(a)

Clarification: Quoting Rebbi Bun, the Yerushalmi explains the reason for this by citing the Pasuk "In order that you should remember the Exodus from Egypt all the days of your life", implying that 'one recites the Sh'ma all the days that one deals with the living, but not on the days that one deals with the dead'.

הכי גרסינן 'פטור מקריאת שמע (ומן התפלה) ומן התפילין'.

(b)

Correct Version: The correct version is 'One is Patur from K'ri'as Sh'ma and from Tefilin'.

11)

TOSFOS DH HACHI GARIS RASHI

תוספות ד"ה הכי גריס רש"י

(SUMMARY: Tosfos clarifies the correct text in the Mishnah.)

שלאחר המטה, אפילו המטה צריכה להם, חייבין, לפי שלעולם לא היו רגילים לשאת, שכבר נשאו חלקם.

(a)

Version #1: 'That those that are behind the stretcher are Chayav, even if the stretcher needs them, since they were not accustomed to carry it, seeing as they have already had their turn at carrying (See Maharsha).

ותימה קצת הלשון לפרש מאי קאמר 'אפי' צריכה להם', והלא לא היו נושאין כלל את המת?

(b)

Question: It is not however, clear what the Mishnah means when it says 'even if the stretcher needs them', seeing as those behind the stretcher did not tend to carry it at all?

לכך נראה כגרסת הספרים 'שלפני המטה ושלאחר המטה, את שהמטה צריכה להם, פטורין, אין צריכה להם, חייבין'.

(c)

Version #2: Consequently, the correct version seems to be 'Both those in front of the stretcher and those behind it; if the stretcher needs them, they are Patur, whereas if it doesn't, they are Chayav (See also Tosfos Ha'Rosh).

12)

TOSFOS DH EILU V'EILU PETURIN MIN HA'TEFILAH

תוספות ד"ה אלו ואלו פטורין מן התפלה

(SUMMARY: Tosfos explains the Reisha and the Seifa, and explains as to why the Tana omits Tefilah from the Reisha.)

אבל בק"ש ובתפילין שהן מדאורייתא, חייבים.

(a)

Clarification: But K'ri'as Sh'ma and Tefilin, which are d'Oraysa, they are Chayav.

ורישא דקאמר 'מי שמתו מוטל לפניו' - דפטור מן קריאת שמע ומן התפילין ... ' כל שכן דפטור מן התפלה ...

(b)

Implied Question: And the Reisha ('Mi she'Meiso Mutal Lefanav ...') where they are Patur from K'ri'as Sh'ma and Tefilin, they are certainly Patur from Tefilah (which is only de'Rabbanan - so why does the Tana omit it?)

אלא לא בעי למיתני ברישא אלא החלוק שבין נושאי המטה למתו מוטל לפניו.

(c)

Answer: The Tana is only concerned with presenting the difference between those who carry the stretcher and those whose deceased are lying before them.

13)

TOSFOS DH V'EINO MEVARECH

תוספות ד"ה ואינו מברך

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'Eino Mevarech' and then, citing the Yerushalmi, goes on to give two possible reasons for the prohibition.)

פרש"י 'ואין זקוק לברך'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that he is not obligated to recite a B'rachah ...

ומשמע מתוך פירושו - שאם רצה לברך, רשאי.

1.

Implication: Implying that if he wants to, he may.

מיהו בירושלמי קאמר 'אם רצה להחמיר, אין שומעין לו'.

(b)

Explanation #2: The Yerushalmi however, specifically states that 'even if he wants to be strict and to recite a B'rachah, he is not allowed to do so.

לכך נראה לומר 'אינו מברך' - אינו רשאי לברך.

(c)

Conclusion: It therefore seems that 'Eino Mevorech' means that he is not permitted to recite a B'rachah.

ומפרש בירושלמי למה - וקאמר 'מפני כבודו של מת'.

(d)

Reason #1: The Yerushalmi ascribes this to Kavod ha'Meis (respectfor the dead).

'אי נמי, מפני שאין לו מי שישא משאו'.

(e)

Reason #2: Alternatively, it is because he has 'nobody to carry his burden' (i.e. he is busy with the Mitzvah of burying his dead).

ופריך 'והתניא - פטור מנטילת לולב', וקא ס"ד דמיירי ביו"ט, ובו אינו טרוד לישא משאו?

1.

Question: The Yerushalmi itself queries this from the Beraisa which exempts him from the Mitzvah of Lulav - based on the understanding that the Tana is speaking about Yom-Tov, when one is in any event, not busy with burying his dead?

ומשני 'תפתר בחול' - פי' בחולו של מועד.

2.

Answer: And it answers by establishing the Beraisa on Chol ha'Mo'ed. (Cont. on next Amud).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF