BERACHOS 6 (12 Teves) - Dedicated in memory of Joel Yitzchak ben Shraga Fivish Bikelnitsky, by his granddaughter Sima Bekelnitzky.

ברכות דף ו. א

מנין שהשכינה שורה באופנים דלהלן, ומה החידוש בכל אחד?

מתי שורה שכינה? ומה החידוש בזה?
באחד כשעוסק בתורה שאפי' עם אחד שורה שכינה
בשנים כשעוסקים בתורה שנכתבים דבריהם בספר הזכרונות [1]
בשלשה כשיושבים בדין שהגם שהוא רק דין לעשות שלום - חשוב כתורה
בעשרה כשמתפללים שהשכינה מקדמת ובאה לפניהם (ולא עד שיושבים)

ברכות דף ו: א

דברים טובים שעושה אותה האדם כדלהלן, על מה עיקר קיבול השכר בהם?

על מה עיקר קיבול השכר?
אגרא דפרקא (דרשת החכם) על שרץ לשמוע את החכם [2]
אגרא דכלה (הדרשא בשבת קודם הרגל) על שנדחק לשמוע את הדרשא
אגרא דשמעתתא (לימוד סוגיא) על שמתאמץ ויגע להבין טעמו של דבר
אגרא דבי טמיא (בית האבל) על שעומד ושותק שם
אגרא דתעניתא על שנותנים צדקה לערב לפרנסת העניים
אגרא דהספדא על שהרים קול בעוגמת נפש שיבכו השומעים
אגרא דבי הלולי (שמחת חתן וכלה) על מילותיו לשמח את החתן

באיזה אופן נאמר האיסור "המתפלל אחורי בית הכנסת ולא מהדר אפיה לבי כנישתא"?
[תוד"ה אחורי בעמוד א'].

באיזה אופן?
לפירש"י לפנינו היו מתפללים לצד מערב והפתח במזרח (וזה אחורי) ועמד בצד כותל הפתח והתפלל למזרח - הפך העם
לפירש"י שבתוס' היו מתפללים לצד מערב והפתח במזרח, ועמד מצד הכותל המערבי (וזה אחורי) והתפלל למערב [3] - כמו העם
לתוס' (והוא כפירש"י שלפנינו) היו מתפללים לצד מערב והוא אחורי העם במזרח (ששם הפתח) והתפלל למזרח - הפך העם
-------------------------------------------------

[1] וביארו התוס' (בד"ה חד), שהכוונה שנכתבים דבריהם בספר הזכרונות עם רבים, כי גם אחד נכתב, כדאיתא באבות "וכל מעשיך בספר נכתבין".

[2] פירש"י (אגרא דפרקא), דכיון שרוב האנשים אין בכוחם לזכור לאחר זמן את השמועה ששמעו - ואי אפשר לתת להם שכר לימוד, לכן אמרינן שעיקר השכר הוא הריצה.

[3] והחיסרון, שכיון שהוא עומד אחורי בית הכנסת והיינו אצל הכותל המערבי של בית הכנסת ומתפלל לצד מערב (ואחוריו לבית הכנסת), ולא מתפלל אל צד בית הכנסת - בזה נראה ככופר במי שהציבור מתפללים. ותמהו התוס', דאדרבה אם יחזיר פניו לצד בית הכנסת נראה ככופר, כיון שימצא שהוא מתפלל למזרח וכל הציבור מתפללים למערב.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף