1)

TOSFOS DH HA'BA BI'SHEVIL YISRAEL ZEH MUTAR L'YISRAEL ACHER

תוס' ד"ה הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר

(Summary: Tosfos clarifies the reason to conform with the Sugya in Shabbos.)

תימה, מה טעם זה? אי הוי מוקצה, אפילו לישראל אחר אסור, ואי אסור לישראל ראשון בשביל שנעשה בהן איסור בשבילו, אם כן לישראל אחר נמי אסורין?

(a)

Question: What sort of reason is that? If it is Muktzah, then it ought to be forbidden even to other Yisre'eilim too, and the same should apply if it is forbidden to him because something was done to it that is forbidden?

כדאמרי' (שבת, דף קכב.) 'נכרי שהדליק הנר, אם בשביל ישראל ,אסור'. וליכא חלוק בין אותו ישראל לישראל אחר?

1.

Source: Like we say in Shabbos (Daf 122.) 'If a Nochri kindled a light on behalf of a Yisrael, it is forbidden, and no distinction is drawn between the Yisrael on whose behalf it was performed and any other Yisrael?

ותירץ רש"י - דשמא גבי איסור תחומין דליכא אסורא אלא מדרבנן, לא אחמור כולי האי, ודי אי אסרינן על זה שהובאו בשבילו.

(b)

Answer: Rashi answers that - perhaps with regard to the Isur of Techumin, which is only de'Rabbanan, they were not so strict, and it will suffice if Chazal confine the prohibition to the one on whose behalf it was brought.

2)

TOSFOS DH HA'MEKUSHARIN ASURIM B'CHOL MAKOM MIPNEI GEZEL

תוס' ד"ה המקושרין אסורים בכ"מ מפני גזל

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's reason.)

פרש"י, שהראשון קנה אותן בהגבהה.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that the first one acquired them with Hagbahah.

ולא נהירא, דלא שייך כאן הגבהה ...

(b)

Refutation: This is not correct however, seeing as Hagbahah is not applicable here.

אלא כדאמרי' ד'הבטה קונה בהפקר', הואיל ומתעסק הוא בהן קצת.

(c)

Explanation #2: But like we say (in Bava Metzi'a) - that 'Looking at a Hefker article acquires it', provided one also does something to them as well.

3)

TOSFOS DH KA'N B'SADEH HA'SEMUCHAH ETC.

תוס' ד"ה כאן בשדה הסמוכה וכו'

(Summary: Tosfos explains why the Gemara did not cite this answer earlier.)

תימה, אמאי לא משני לעיל כן?

(a)

Question: Why did the Gemara not present this answer earlier?

וי"ל, אמורא היה לו לפרש דבריו, והואיל ולא פירש, מיירי בין בסמוכה ... '.

(b)

Answer: An Amora needs to explain himself, and since he (Rav Chisda or Rabah bar Rav Huna) did not explain, he must be speaking whether it is close to the town or not.

4)

TOSFOS DH B'CHEZKAS ISUR OMEDES

תוס' ד"ה בחזקת איסור עומדת

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's definition of the Isur.)

פרש"י, בחזקת איסור אבר מן החי.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it is a Chezkas Isur Eiver min ha'Chai.

ולא נהירא, דאם כן, למה לי עד שיודע במה נשחטה?

(b)

Refutation: But this is not correct, because if it was, then why does one need to know how it was Shechted

כיון דחזינא שמתה, א"כ לא שייך בה איסור אבר מן החי, דאיסור אבר מן החי לא שייך אלא מחיים?

1.

Refutation (cont.): Since we see that it is dead, the Isur of Eiver min ha'Chai is not applicable, seeing as it only applies to an animal that is alive?

לכן נ"ל, דחזקת איסור ר"ל בחזקת שלא נשחטה, עד שיודע לך ... '.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that the Chezkas Isur refers to the Chazakah that it has not been Shechted, until one knows ...

ומשום איסור שאינה זבוחה, דרחמנא אמר "תזבח ואכלת" - שחוט ואכול.

1.

Explanation #2 (cont.): Due a the Isur that it has not been Shechted, as the Torah says "Tizbach ve'Achalta" - Shecht and eat.

ובזה ניחא אפילו למ"ד בהמה בחייה לאו לאברים עומדת.

(d)

Conclusion: And this explanation will go even according to the opinion (in Chulin) that an animal in its lifetime is not meant to be cut up into limbs.

25b----------------------------------------25b

5)

TOSFOS DH ORACH AR'A KA'MASHMA-LAN

תוס' ד"ה אורח ארעא קמ"ל

(Summary: Tosfos reconciles Rashi's explanation with the Sugya that follows.)

פי' רש"י, ולאו משום איסור טרפה.

(a)

Clarification: Rashi explains that it is not account of T'reifus.

תימה, דבסמוך משמע שיש איסור בדבר, דקאמר 'נטיעה מקטע רגליהון דקצביא'?

(b)

Question: The Gemara shortly implies there is an Isur involved here, when it says that 'Planting Orlah cuts the feet of the butchers ... '?

וי"ל, דודאי ליכא איסור, דמשנשחטה היא עומדת בחזקת היתר.

(c)

Answer: To be sure, there is no Isur, because once the snimal is Shechted it has a Chezkas Heter ...

מיהו אם נמצאת טריפה לאחר שאכל, הוא נענש כשוגג ולא כאונס, שלא היה לו למהר כל כך.

1.

Answer (cont.): If however it is found to be T'reifah after one eats from it, he is punished like a Shogeg, and not like an Oneis, since he should not have rushed so much to eat it.

6)

TOSFOS DH U'TZ'LAF B'ILANOS

תוס' ד"ה וצלף באילנות

(Summary: Tosfos offers three explanation of the caper-bush's strength, after citing Rashi's loss for an explanation.)

פרש"י - 'ולא ידענא מאי עזותיה'.

(a)

Rashi's Uncertainly: Rashi is unable to define its 'strength'.

ופי' בתוספתא - משום דעושה ג' פירות עלין אביונות וקפריסין.

(b)

Explanation #1: The Tosefta however explains, ascribes it to the fact that it produces three different fruits in the form of the leaves, the actual fruit and the flowers (all of which are edible).

ועוד שטוען פירות בכל יום, מה שאין כן בשאר אילנות.

(c)

Explanation #2: Moreover, it produces fruit every day, which other fruits do not.

ועוד פי' ר"י - דעזותו הוי ממה ששורין ביין מן הקפריסין שהיא עזה, כדאמר בפטום הקטרת 'יין קפריסין למה הוא בא? ששורין בו הצפורן כדי שתהא עזה'.

(d)

Explanation #3: Furthermore, the Ri explains, its strength lies in the fact that one soaks (an item) in Kafrisin (caper) wine in order to strengthen its flavor, as we say in ‘Pitum ha’Ketores’ - ‘Why does one bring Kafrisin wine?’ To soak in it the Tziporen (the onycha spice) so that it should be strong.

ולא כפרש"י שפירש בכריתות (דף ו.) שהוא יין הבא ממקום קפרס.

(e)

Conclusion: Not as Rashi explains in K'risus (Daf 6.) that Yein Kafrisin is wine that comes from Kafras (Cyprus?).

7)

TOSFOS DH SHANI YALSA D'BA'ISA

תוס' ד"ה שאני ילתא דבעיתא

(Summary: Tosfos reconciles this with the Gemara earlier, that requires 'Tzorech Rabim'.)

וא"ת, והא לא התירו אלא כי יש בה צורך רבים, כדאמרינן לעיל?

(a)

Question: But did they not permit it only in case of public need, as we said earlier?

וי"ל, דלמא נמי הלכה לצורך רבים, שבת ראש הגולה היתה, והיו רבים צריכים לה.

(b)

Answer: Perhaps this is also considered a public need, since she (Yalsa) was the daughter of the head of the Golah, and many people needed her.

8)

TOSFOS DH B'CHOR SHE'NAFAL L'BOR, REBBI YEHUDAH OMER ETC.

תוס' ד"ה בכור שנפל לבור ר"י אומר וכו'

(Summary: Tosfos clarifies the case.)

צ"ל דמיירי בבכור שהיה בו מום קבוע מאתמול, אך שלא הראה לחכם מבעוד יום.

(a)

Clarification: One needs to establish the case by a B'chor that had a fixed blemish since Erev Yom-Tov, only the owner had not yet shown it to a Chacham by the time Yom-Tov arrived.

דאי נפל ביה מומא בי"ט, ודאי לא הוה שרי רבי יהודה, דהוי מוקצה מחמת איסור, דלא הוה דעתיה עליה מאתמול ...

1.

Clarification (cont.): Because had the blemish occurred on Yom-Tov, Rebbi Yehudah would most certainly not have permitted it, since it is Muktzah because of an Isur, and the owner did not have his mind on it from yesterday ...

ור' יהודה אית ליה מוקצה.

2.

Conclusion: And Rebbi Yehudah holds of Muktzah.

וה"ק - 'בכור שנפל בו מום', אך שלא הראהו לחכם מבעוד יום, ונפל לבור בי"ט, 'ירד המומחה ... ' ...

(b)

Conclusion (cont.): And this is what the Gemara means - a B'chor that blemished, only it was not shown to a Chacham before Yom-Tov, and which then falls into a pit on Yom-Tov, an expert may descend into the pit ...'

דרואין מומין בי"ט ס"ל לרבי יהודה.

(c)

Reason: Because Rebbi Yehudah holds that one may examine blemishes on Yom-Tov.

ר"ש אומר אין זה מן המוכן'.

(d)

Rebbi Shimon's Opinion: Whereas according to Rebbi Shimon, this is not considered prepared ... (cont. on next Amud).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF