1)

TOSFOS DH Echad Mum v'Echad Kol Mum

תוספות ד"ה אחד מום ואחד כל מום

(SUMMARY: Tosfos explains that everyone could expound this.)

ואפי' הני תנאי דלא דרשי כל בפרק אלו עוברין (פסחים מג:) אפשר דהכא דרשי שיש (ענין) [צ"ל סברא לרבות - צאן קדשים] כדפי' התם

(a)

Remark: Even the Tana'im who do not expound "Kol" in Pesachim (43b), it is possible that here they expound, for there is a reason to include, like I explained there (DH Man).

2)

TOSFOS DH Achas Terumah Tehorah v'Achas Terumah Teluyah

תוספות ד"ה אחת תרומה טהורה ואחת תרומה תלויה

(SUMMARY: Tosfos explains how we expound from here also about Tamei Terumah.)

וא''ת דבפ' במה מדליקין (שבת כה. ושם) אמרי' [צ"ל אחת תרומה טהורה - שיטה מקובצת] ואחת טמאה ואמר רחמנא [צ"ל לך - שיטה מקובצת כתב יד] שלך תהא להסקה תחת תבשילך

(a)

Question: In Shabbos (25a) we say that Tahor Terumah and Tamei Terumah have the same law. The Torah said "Lecha" - [Tamei Terumah] is yours [to benefit from it, e.g.] to burn under the food you cook;

והיכי נפקי מקרא שלש תרומות טהורה וטמאה ותלויה

1.

How can we learn from the verse three Terumos - Tahor, Tamei and Taluy?

וי''ל משום דכתיב נתתי לך משמרת תרומתי דקאי תרומתי אלך ואמשמרת דלך שייך אטמאה לרבוייה להיתר הנאה ומשמרת שייך בתלויה דבעיא שימור

(b)

Answer: It is because it says "Nasati Lecha Mishmeres Terumosai" - Terumosai refers to Lecha and to Mishmeres, for Lecha applies to Tamei, to include a Heter to benefit from it, and Mishmeres applies to Teluyah, that it must be guarded.

3)

TOSFOS DH v'R. Yehoshua Terumosai

תוספות ד"ה ורבי יהושע תרומתי כתיב

(SUMMARY: Tosfos explains how he learns that one may benefit from Tamei Terumah.)

וא''ת לר' יהושע כיון דלא איירי קרא בשתי תרומות מנליה דטמאה שריא בהנאה

(a)

Question: According to R. Yehudah, since the verse does not discuss two Terumos, what is the source that one may benefit from Tamei?

וי''ל דנפק משאר דרשות דהתם בפרק במה מדליקין (ג''ז שם) ממנו אי אתה מבעיר כו' או מלו ולא לאורו מכלל דבת אורו הוא

(b)

Answer: He learns from other Drashos there in Shabbos (25a) - Mimenu (from Tamei Ma'aser) you may not burn (but you may burn Tamei Terumah), or from "Lo" (give Tahor Terumah, that the Kohen himself can consume) and not [Tamei, which is proper only] for his fire. This implies that he may burn it.

4)

TOSFOS DH u'Rminhu b'Vigdo Bah v'Chulei

תוספות ד"ה ורמינהי בבגדו בה כו'

(SUMMARY: Tosfos favors R. Tam's text.)

פי' בקונטרס דגרס כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו רשאי למוכרה דברי ר''ע ר''א אומר כיון שבגד בה כו'

(a)

Version #1 (Rashi): The text says "once he spread his Talis over her, he may not sell her. R. Akiva says so. R. Eliezer says, since he betrayed her..."

ובפ''ק דקדושין (דף יח:) הביא ראי' מן המכילתא דגרס בדברי ר''ע כיון שפירש טליתו ודר' אליעזר ליתא התם

1.

In Kidushin (18b, Rashi) brought a proof from the Mechilta, that the text in R. Akiva's words is "once he spread his Talis", and R. Eliezer's opinion is not there.

)וברוב( [צ"ל וקשה דברוב - שיטה מקובצת] ספרים ישנים גרסינן איפכא כאן ובקדושין (ג''ז שם)

(b)

Question #1: In most old Seforim, the text says oppositely here and in Kidushin.

ועוד דלגירסת הקונטרס מקדים דברי ר''ע לדברי ר''א שהיה רבו

(c)

Question #2: According to Rashi's text, R. Akiva's opinion is brought before that of R. Eliezer, who was his Rebbi.

ועוד כתוב ברוב ספרים בבגדו בה בבגדו בה תרי זימני כיון שפירש טליתו

(d)

Question #3: It is written in most Seforim "b'Vigdo Bah b'Vigdo Bah" twice - once he spread his Talis...

ועוד היכי משמע ליה לר''א המסורת לשון בגידה משום דכתיב בבגדו בלא יו''ד ה''נ לא כתיב [צ"ל בבוגדו - שיטה מקובצת] בוי''ו

(e)

Question #4: How does R. Eliezer infer that the Mesores (tradition for how the word is pronounced) is an expression of betrayal, because it is written without a Yud? Likewise it is not written b'Vogdo with a Vov!

ואע''ג דבלא וי''ו [צ"ל נמי - שיטה מקובצת] אתה קורא חטף קמץ כדפירש בקונטרס [צ"ל כמו - שיטה מקובצת] כשמעו כשמעם (בראשית לד) באמרם (אסתר ז) כעברם (מלכים ב ב)

1.

Implied suggestion: Also without a Vov you [can] read Chataf Kamatz like Rashi explained, like "k'Sham'o", "k'Sham'am", "b'Amram" (we read it k'Amram), "k'Avram".

ה''נ כי הוי לשון בגד וטלית

2.

Rejection #1: Likewise it is an expression of a Beged (garment) or Talis!

(אין) [צ"ל ועוד דאין - צאן קדשים] רגילות לכתוב יו''ד באמצע [צ"ל אותיות - שיטה מקובצת] של פעולה

3.

Rejection #2: [The Torah] does not normally write a Yud in the middle of the [root] letters of a verb (to show that there is a Chirik).

ועוד בההיא שמעתין בקדושין בסמוך כתוב בכל הספרים ישנים ולר''נ בר יצחק דאמר [צ"ל אפילו לר' יוסי ב"ר יהודה - הב"ח] מעות הראשונות לקדושין נתנו במאי מוקים לה כר''ע דאמר לשפחות אחר שפחות הוא דלא מצי למזבן אבל לשפחות אחר אישות מצי (מיזבן ליה) [נראה שצ"ל מזבן לה]

(f)

Question #5: In that Sugya in Kidushin, afterwards it is written in all old Seforim "and according to Rav Nachman bar Yitzchak, who says that even according to R. Yosi b'Ribi Yehudah, the initial coins [paid for an Amah Ivriyah] are for Kidushin (if he will later do Yi'ud), how can he establish it like R. Akiva, who says that [her father] cannot sell her for slavery after slavery, but he can sell her for slavery after Kidushin?"

ולפי' הקונטרס צריך להגיה ר''א

1.

According to Rashi, he must correct the text to say "R. Eliezer"!

ונראה לר''ת דגרסינן כיון שפירש טליתו כו' דברי ר''א

(g)

Version #2 (R. Tam): The text says "once he spread his Talis... R. Eliezer says so;

ר' עקיבא אומר כיון שבגד (והשתא) [צ"ל ודייק דהמקרא - שיטה מקובצת] הוי לשון בגידה דאי לשון בגד וטלית הוי לן למקרי בבגדו (בצירי) [צ"ל בסגול - הב"ח]

1.

R. Akiva says, since he betrayed...", and he infers from the pronunciation that it is an expression of betrayal, for if it were an expression of a Beged or Talis, we should pronounce it b'Vegdo with a Segol;

ואע''ג דקרינן ותתפשהו בבגדו (בראשית לט)

2.

Implied question: We read "va'Tispesehu b'Vigdo" (regarding his garment)!

דשאני הכא דאיכא למיטעי

3.

Answer: Here is different, for one could err.

והמסורת משמע טפי לשון בגד וטלית מלשון בגידה מדכתיב בבגדו בלא יו''ד

(h)

Explanation: [R. Eliezer argues, for] the Mesores connotes more an expression of a garment and Talis than an expression of betrayal, since it is written b'Vigdo without a Yud;

ולכך אומר הברייתא תרי זימני בבגדו כיון שפירש טליתו כו' (היה לך) [צ"ל פי' היה לו - שיטה מקובצת] לכתוב בביגדו ביו''ד דלא ליתי למיטעי וכתיב בבגדו בלא יו''ד לומר כיון שפירש כו'

1.

Therefore the Beraisa says twice b'Vigdo "once he spread his Talis..." i.e. it should have written b'Vigdo with a Yud, lest people err, and it wrote b'Vigdo without a Yud, to teach that once he spread... (Maharsha Kidushin 18b - a Yud is never added in the middle of a noun. It is not common to add it in the middle of a verb, but here it should have done so if it refers to betrayal, lest people err. The Torah wrote without a Yud to connote that it is Beged, with a Segol.)

ובמכילתא שגורס שפירש טליתו דברי ר''ע

(i)

Implied question: In the Mechilta, the text says "[once] he spread his Talis... these are the words of R. Akiva!"

הסופר חיסר ודילג ר''א וגם כל מילתיה דר''ע

(j)

Answer: The scribe [mistakenly] omitted "R. Eliezer", and the entire teaching of R. Akiva. (The text should say "[once] he spread his Talis... these are these are the words of R. Eliezer. R. Akiva says...")

ובדר''נ בר יצחק גרסינן מוקי לה כר''ע כמו שכתוב בכל הספרים ישנים

(k)

Version #2 (cont.): In Rav Nachman bar Yitzchak, the text says "he establishes it like R. Akiva", like is written in all old Seforim.

וקצת קשיא הא דפריך התם בקדושין אלא דקידשה אביה מי מצי מזבין לה והא אין אדם מוכר בתו לשפחות אחר אישות (בהך) [צ"ל דהך - שיטה מקובצת, ב"ח] קושיא אליביה דר''א דשמותי הוא

(l)

Question: It asks there in Kidushin "rather, her father was Mekadesh her. Can he sell her [afterwards]?! One cannot sell his daughter to slavery after Kidushin!" This question is according to R. Eliezer, who is Shemuti (from Beis Shamai. Presumably, the Halachah does not follow him!)

וי''ל דפשיטא (לן) [צ"ל לו - שיטה מקובצת] שכן הלכה משום דרבנן דר''ש ור''ש גופיה דהתם דקיימי כוותיה ואמרי אבל לא לשפחות אחר אישות

(m)

Answer: It is obvious to [the Makshan] that the Halachah follows him, because Rabanan of R. Shimon, and R. Shimon himself, hold like him, and say "but not to slavery after Kidushin."

5)

TOSFOS DH Ileima R. Shimon d'Masnisin...

תוספות ד"ה אילימא ר''ש דמתני' עד השתא לא אשמעינן שמואל דבר שאין מתכוין מותר

(SUMMARY: Tosfos explains the argument in the Beraisa and in the Mishnah.)

תימה אטו מי שרי ר''ש משום דאין מתכוין הא אפי' במקום שא''א שלא יעשה מום נמי שרי [צ"ל אע"ג - שיטה מקובצת] דעושה מום במתכוין

(a)

Question: Does R. Shimon permit because it is Davar she'Eino Miskaven?! Even when it is impossible [to let blood] without making a Mum, he permits, even though he intentionally makes a Mum!

כדאמר לעיל דבקראי פליגי ושרי משום דכתיב (ויקרא כב) תמים יהיה לרצון אבל מטיל [צ"ל מום - שיטה מקובצת] בבעל מום שרי

1.

This is like it said above, that they argue about [how to expound] verses, and [R. Shimon] permits, because it says "Tamim Yihyeh l'Ratzon", but one may blemish a Ba'al Mum.

ובפ' כל המנחות באות מצה (מנחות נו:) מפרש נמי טעמייהו מקראי

2.

And also in Menachos (56b) it explains their reasons due to verses.

ולפי' הקונ' דלעיל בפרק הלוקח בהמה (דף כה.) גבי שתי שערות של פרה שעיקרן מאדים וראשן משחיר (וקאמר) [צ"ל דקאמר - שיטה מקובצת] ר' יוסי בן המשולם גוזז במספרים ואינו חושש

(b)

Answer #1: According to Rashi above (25a) regarding two hairs on Parah [Adumah] that are red at their roots and their ends are black, R. Yosi ben ha'Meshulam says that he cuts them with a scissors without concern...

ופי' בקונט' דחשיב אין מתכוין משום דאין מתכוין לגיזה אלא לתקן את הפרה

1.

And Rashi explained that this is considered Ein Miskaven, for he does not intend for shearing, rather, to fix the Parah...

ניחא נמי הכא דאין מתכוין משום הטלת מום אלא משום רפואה

2.

It is fine also here. He does not intend to make a Mum, rather, for the sake of Refu'ah.

ולהכי פריך אמאי איצטריך ליה לשמואל לפסוק כר''ש דאפי' הוה אסר מטיל מום בבעל מום הוי שרי הכא משום דאין [צ"ל מתכוין - שיטה מקובצת] אלא לרפואה ושמואל אית ליה דבר שאין מתכוין מותר

3.

This is why [the Gemara] asks "why did Shmuel need to rule like R. Shimon? Even if he would forbid blemishing a Ba'al Mum, it would be permitted here, for he intends only for Refu'ah, and Shmuel permits Davar she'Eino Miskaven!

ומיהו א''א לקיים פי' הקונ' כדפרישית לעיל בפ' הלוקח בהמה (ג''ז שם.)

(c)

Rebuttal: One cannot sustain Rashi's Perush, like I explained above (25a DH Gozez).

ונראה לפרש הכא דבתרתי פליגי דבברייתא פליגי במטיל מום בבעל מום שאחזו דם ביותר וא''א לו להתרפאות בלא הקזה שלא ימות כדאמר לעיל דאי שביק ליה מיית

(d)

Answer #2: They argue about two matters. In the Beraisa they argue about one who blemishes a Ba'al Mum, that it is very sick due to Achuzas (excess) blood, and it cannot heal without letting blood, lest it die, like he said above "if he leaves it, it will die";

דאז חשיב מום ואפי' לא מיית נמי כיון שלעולם לא יצא מאחוזת דם אם לא יקיזנו במקום שעושה מום חשיב כבעל מום

1.

Then it is considered a Mum even if it will not die. Since it will never leave Achuzas Dam unless he lets blood in a place that makes a Mum, this is considered a Mum.

והשתא ר''מ אסר במקום שעושה מום דקסבר (כו') [צ"ל כל מום - שיטה מקובצת] לא יהיה בו אפי' בבעל מום

2.

Now, R. Meir forbids in a place that makes a Mum. He holds that "Kol Mum Lo Yihyeh Bo" applies even to a Ba'al Mum.

וחכמים שרו משום דכתיב תמים יהיה לרצון ובלבד שלא ישחט על אותו מום דגזר אטו היכא דלא מיית בלא עשיית מום דחשיב כתם או אטו היכא דיכול להתרפאות בהקזה במקום שאין (אתה - שיטה מקובצת מוחקו) עושה מום

3.

Chachamim permit because it says "Tamim Yihyeh l'Ratzon", just one may not slaughter it based on that Mum. They decree due to when it would not die without making a Mum, for it is considered Tam, or due to when it can heal through letting blood in a place that does not make a Mum;

ור''ש שרי אף לשחוט דלא גזר

4.

R. Shimon permits even to slaughter. He does not decree.

ור' יהודה אסר אף במקום שאין עושה מום כדמפרש בפ''ק דפסחים (דף יא:) דמתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית במקום שאין עושה מום אתי למיעבד במקום שעושה מום

5.

R. Yehudah forbids even in a place that does not make a Mum, like it says in Pesachim (11b). Since a person is frantic about his money (lest he suffer a loss), if you permit in a place that will not make a Mum, he will come to do so in a place that makes a Mum;

ובמתניתין היא פלוגתא אחרת [צ"ל ומיירי שאחזו דם בענין זה שלא ימות אם לא יקיזו לו הלכך לא חשיב בעל מום ואין כאן מטיל מום בבעל מום ופליגי באין מתכוין - שיטה מקובצת]

(e)

Answer #2 (cont.): Our Mishnah is a different argument. It discusses when Achzo Dam in a way that it will not die if they do not let blood. Therefore, it is not considered a Ba'al Mum, and this is not making a Mum in a Ba'al Mum. They argue about one who does not intend [to make a Mum];

דר' יהודה קאמר בכור שאחזו דם אפי' מת אין מקיזין בשום ענין כדפרישית

1.

R. Yehudah says that if a Bechor Achzo Dam, even if it will die, we do not let blood in any way, like I explained;

וחכ''א יקיז פי' בין מת בין לא מת ובלבד שלא יעשה בו מום כלומר שיזהר בהקזתו שלא יוכל לבא לידי מום כשיקיז סמוך לאוזן או לניב שפתים או לחוטם (דקסבר) [צ"ל דקסברי - שיטה מקובצת כתב יד] דבר שאין מתכוין אסור (והיכא דלא מיית דלא חשיב בעל מום אסור - שיטה מקובצת מוחקו)

2.

And Chachamim say that he lets blood, i.e. whether or not it will die (without letting blood), as long as he does not make a Mum. I.e. he is careful when letting blood that it cannot come to a Mum when he lets blood close to the ear or the upper lip or the nose. They forbid Davar she'Eino Miskaven.

ר''ש אומר יקיז (אע''פ שהוא עושה מום) [צ"ל אפילו במקום שהוא עושה בו מום כלומר - שיטה מקובצת] שהוא יכול לבא לידי עשיית מום דדבר שאין מתכוין מותר

3.

R. Shimon says that he lets blood, even in a place that he makes a Mum, i.e. he can come to making a Mum, for Davar she'Eino Miskaven is permitted;

ולשון המשנה משמע (ליה) [צ"ל לי - הרש"ש] כמו שפירשנו מדלא נקט מקום שעושה בו מום ומקום שאין עושה בו מום כדנקיט בברייתא

(f)

Support: The wording of our Mishnah connotes to me like I explained, since it did not say "a place that he makes a Mum" and "a place that he does not make a Mum" like the Beraisa said.

וא''ת וכיון דאחוזת דם חשיב כמום שאין יכול להתרפאות בלא עשיית מום א''כ לשחוט עילויה

(g)

Question: Since Achzo Dam is considered a Mum, since it cannot heal without making a Mum, if so one may slaughter it [outside the Mikdash] based on this!

וי''ל דמדרבנן אסור דאתי לאיחלופי בתם

(h)

Answer #1: Mid'Rabanan it is forbidden, lest it be confused with a Tam.

א''נ חשיב כמו [מום] עובר שיש לו רפואה

(i)

Answer #2: It is considered like a temporary Mum, since it can be healed.

6)

TOSFOS DH u'Mi Kanis R. Eliezer l'Olam u'Rminhu Mi she'Haysah Lo v'Chulei

תוספות ד"ה ומי קניס ר''א לעולם ורמינהי מי שהיתה לו [צ"ל כו' - שיטה מקובצת]

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

(כמה) [צ"ל כוליה - שיטה מקובצת] שמעתתא מוכחא דצורם אוזן של בכור [צ"ל וקוצץ בהרת - שיטה מקובצת] קנסא הוא

(a)

Observation: Our entire Sugya proves that one who cuts the ear of a Bechor, or cuts off Tzara'as, it is a fine (to forbid Shechitah and to be Metamei him).

ובסמוך נמי קאמר בהאי מומא קנסוה רבנן [צ"ל בהאי קציצה קנסוה רבנן - שיטה מקובצת]

1.

Also below, it says "for this Mum Rabanan fined. For this cutting Rabanan fined."

ואפי' לרבא דאמר בפ''ק דתמורה (דף ד:) מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מכל מקום הכא שרי האי בכור מדאורייתא דהאי יש בו מום והאי גברא טהור דהא אין בו נגע כלל

2.

And even according to Rava, who says in Temurah (4b) that when the Torah forbade an action, Iy Avid Lo Mehani (if one did it, it did not take effect), in any case here the Bechor is permitted mid'Oraisa, for it has a Mum, and this person is Tahor, for he does not have Tzara'as at all.

וא''ת דבספרי בפרשה ראה אנכי תניא רבי אליעזר אומר כו' המטיל מום בבכור ואוכלו עובר שנאמר לא תאכל כל תועבה אלמא דמדאורייתא אסור

(b)

Question: In the Sifri in Parshas Re'eh, R. Eliezer says... one who makes a Mum in a Bechor and eats it, he transgresses, for it says "Lo Sochal Kol To'evah." This shows that the Torah forbids it!

וי''ל דבסמוך (אשכחן( [צ"ל חשבינן - שיטה מקובצת] ליה קנסא (מכאן מעמוד ב) לרבנן דסברי כאחרים דדרשי התם בפסולי המוקדשין הכתוב מדבר או בבישול בשר בחלב כדקאמר בפ' כל הבשר (חולין קיד:)

(c)

Answer #1: Below we consider it a fine according to Rabanan who hold like Acherim who expound there that the verse discusses Pesulei ha'Mukdashim or meat and milk, like it says in Chulin (114b. R. Eliezer holds that the Torah forbids; it is not a fine.)

34b----------------------------------------34b

ואין לאסור שחיטה על אותו מום מלא תאכל כל תועבה כמו בשר בחלב וכלאי זרעים ומעשה שבת

(d)

Implied suggestion: We should forbid Shechitah based on that Mum due to "Lo Sochal Kol To'evah", just like meat and milk, Kil'ai Zera'im and Ma'aseh Shabbos (food prepared through Melachah, e.g. cooking)!

שיש לחלק

(e)

Rejection: We can distinguish them.

וא''ת ולר''א דלא מפליג מאי פריך עליה מבהרת דגבי צורם אוזן בבכור דאסור מדאורייתא עד שיולד מום אחר יש לנו לקנסו כשנולד בו מום

(f)

Question: According to R. Eliezer who does not distinguish, what was the question against him from Tzara'as? Regarding one who cuts the ear of a Bechor, it is forbidden mid'Oraisa until another Mum develops. We should fine him when a Mum develops;

אבל קוצץ בהרת דמדאורייתא טהור מיד שנקצץ [צ"ל דיינו שנקנוס - שיטה מקובצת] עד שיוולד נגע אחר

1.

However, one who cuts Tzara'as, mid'Oraisa he is Tahor once he cut it. It should suffice to fine him until another Nega develops!

וי''ל דאפ''ה לא היה לנו לקנוס במום עולמית אלא עד מום שלישי או רביעי

(g)

Answer #1: Even so, we should not fine permanently about a Mum, rather, only until a third or fourth Mum [develops].

א''נ נהי דאי יתיר ר''א לשחוט במום אחר אין כאן קנס מ''מ לא היה לנו לקנוס במום שלא עשה בו עבירה כי היכי דלא קניס בנגע אחר

(h)

Answer #2: Granted, if R. Eliezer would permit to slaughter on another Mum, there is no fine, in any case we should not fine about a Mum in which no Aveirah was done, just like he does not fine about another Nega.

א''נ דספרי אסמכתא בעלמא הוא

(i)

Answer #2 (to Question (b)): The Sifri is a mere Asmachta.

7)

TOSFOS DH Ad she'Tifrach b'Kulo

תוספות ד"ה עד שתפרח בכולו

(SUMMARY: Tosfos defends an alternative text.)

בכל הספרים (כתוב) [צ"ל גרס' הכא או - שיטה מקובצת] עד שתתמעט בהרתו מכגריס

(a)

Version #1: In all Seforim the text says here "or until the Baheres (Tzara'as) diminishes to less than k'Gris (the area of a bean)."

אבל במס' נגעים ליתיה כדפי' בקונט'

(b)

Version #2: This is not in [the Mishnah in] Nega'im, like Rashi explained.

ואומר רבי דאי גרסינן לי' ה''פ שאם קצצה (ונעשה בכגריס) [צ"ל ומיעטה מכגריס - שיטה מקובצת, צאן קדשים] ומה ששייר נתרפא מקצתו מעצמו שאפי' היה בו מה שנקצצה לא היה בו כגריס [צ"ל טהור - חק נתן]

(c)

Explanation (Tosfos' Rebbi): If the text says so, it means as follows. If it was cut and diminished from k'Gris, and what remained healed partially by itself, that even if what was cut off [had not been cut off, and] was with it, it would not be [in all] k'Gris, he is Tahor.

8)

TOSFOS DH mi'Kamaisa Tahar Lei l'Basraisa Natrinan Lei...

תוספות ד"ה מקמייתא טהר לי' לבתרייתא נטרי' ליה ז' ימי המשתה

(SUMMARY: Tosfos explains why he is considered Tahor.)

וא''ת והא בעי תגלחת וצפרים ואסור בתשמיש המטה כל ימי ספורו

(a)

Question: He needs to shave, and [bring] birds, and he is forbidden Bi'ah all Yemei Sifro (the seven days a Metzora counts between the two times he shaves!)

וי''ל כגון שלא היה אלא מצורע מוסגר

(b)

Answer #1: The case is, he was only a Metzora Musgar. (Shaving, birds and Yemei Sifro apply only to one who was Muchlat.)

א''נ אפילו מוחלט נהי דכי קצץ טמא מדרבנן מ''מ שרי לעשות תגלחת וצפרים ולמנות ימי ספורו וליטהר מן התורה

(c)

Answer #2: Even a Muchlat - granted, when he cut it, he is Tamei mid'Rabanan, but in any case he may shave, bring birds and count Yemei Sifro and become Tahor mid'Oraisa;

ומיהו כפרתו א''א להביא דאינו יכול להכניס ידיו לבהונות כל זמן דטמא מדרבנן כדאמר (פסחים דף צב.) אע''פ שאין טבול יום אחר נכנס זה נכנס דלא התירו אלא משום פסח

1.

However, he cannot bring his Kaparah (Asham Metzora), for he cannot enter his hands [in the Azarah] for [putting blood and oil] on the Behonos as long as he is Tamei mid'Rabanan, like it says (Pesachim 92a) "even though another Tevul Yom may not enter (Machaneh Levi), this (a Metzora who is a Tevul Yom due to Keri) may enter, for they permitted only due to (enabling him to become Tahor and fulfill Korban) Pesach."

9)

TOSFOS DH Ba'i Minei R. Yirmeyah mi'R. Zeira Tzorem Ozen Bechor...

תוספות ד"ה בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא צורם אוזן בכור ומת מהו שיקנסו בנו אחריו

(SUMMARY: Tosfos points out that elsewhere, he suggested learning oppositely.)

בפרק השולח (גיטין מד.) נקט תחלה הבעיא דמוכר עבדו ובמו''ק בפרק מי שהפך (דף יב:) נקט בכוון מלאכתו ובכל דוכתי עביד אם תימצי לומר מאידך

(a)

Implied question: In Gitin (44a) it mentions first the question of one who sells his slave [to a Nochri], and in Mo'ed Katan (12b) it mentioned [first] Mekaven (intentionally leaving) his work [to do on Chol ha'Mo'ed], and in every place it makes [a partially contingency, i.e. it says] "if you will say [there... did they fine the son here?]" from the other (previous)!

ואכולהו פשיט תניתוה משדה שנתקווצה

1.

And for all of them it resolves "a Mishnah taught that if one removed thorns from a field [in Shemitah... but if he fertilized it, or he kept animals there to fertilize it, he may not sow it the next year", and R. Yosi b'Rebbi Chanina taught that if he died, his son may sow it the next year]!

ואומר רבי דשלשתם שאל בבת אחת והש''ס קבע כל אחת במקומה כפי מה ששייכא

(b)

Answer #1 (Tosfos' Rebbi): All three of them were asked at once, and the Gemara fixed each in its place, according to what is relevant.

ויש ספרים שכתוב במ''ק (שם) בעא מיניה רבא מר''נ

(c)

Partial Answer #2: In some texts in Mo'ed Katan it is written "Rava asked Rav Nachman." (We can say that he was unsure only about the case of a field, unlike R. Yirmeyah.)

אבל ברוב הספרים גרסינן ר' ירמיה מרבי זירא כמו כאן ובגיטין

(d)

Disclaimer: However, in most Seforim the text says that R. Yirmeyah asked R. Zeira, like here and in Gitin.

10)

TOSFOS DH Im Timtzi Lomar Mocher Avdo l'Ovdei Kochavim u'Mes...

תוספות ד"ה אם תמצא לומר מוכר עבדו לעובדי כוכבים ומת קנסו בנו אחריו דכל יומא מפקע ליה ממצות

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have given one reason why we cannot learn.)

אכתי המ''ל דאפילו תימצי לומר התם לא קנסו (דדלמא - שיטה מקובצת, צאן קדשים מוחקוהו) הכא קנסו משום דאיכא איסורא דאורייתא

(a)

Observation #1: It still could have said that even if you will say that there (one who sold his slave) they did not fine, here they fined, for it is an Isur mid'Oraisa!

דכי האי גוונא איכא בפ' השולח גבי בעיא דמוכר עבדו ובמ''ק גבי בעיא דכוון מלאכתו במועד

1.

We ask like this in Gitin (44a) regarding the question of one who sells his slave, and in Mo'ed Katan (12b) regarding the question of Mekaven his work for [Chol] ha'Mo'ed;

דקאמר אם תימצי לומר בצורם קנסו משום דאיכא אסורא דאורייתא

2.

It says "if you will say that regarding Tzorem, they fined [the son], for it is an Isur mid'Oraisa..."

ובגיטין נמי הוה מצי למינקט אם תימצי לומר [צ"ל התם - מהרש"א, צאן קדשים] לא קנסו הכא קנסו משום הפקעת מצות דכל יומא ויומא (כמו) בעבד

(b)

Observation #2: Also in Gitin, it could have said "if you will say that there (regarding Tzorem) they did not fine, here they fined, for Mitzvos are uprooted every day regarding a slave!

ובמ''ק נמי נקט חד טעמא בצורם וטעמא אחרינא במוכר עבדו והוה מצי למימר חד טעמא בתרוייהו דאם תימצי לומר בצורם ובמוכר דקנסוה משום דעבדיה לאיסורא אבל כוון מלאכתו לא עבד לאיסורא

(c)

Observation #3: Also in Mo'ed Katan it mentioned one reason for Tzorem, and another reason for one who sells his slave, and it could have said one reason for both of them, that if you will say that for Tzorem and Mocher, they fined, this is because he did an Isur, but Mekaven his work [for the Mo'ed] did not do an Isur.

11)

TOSFOS DH she'Niskavtzah

תוספות ד"ה שנתקווצה

(SUMMARY: Tosfos explains that he removed detached thorns from the field.)

פי' בקונט' שנטל קוצים ממנה שהיו תלושין ומפוזרין בה

(a)

Explanation (Rashi): He removed thorns from it. They were detached and scattered in it.

והדין עמו דא''א לומר בקוצים שהיו מחוברים דא''כ לא תזרע דאיכא איסורא דאורייתא בנטילתם שמייפה את הקרקע

(b)

Affirmation: He is correct. You cannot say that the thorns were attached, for if so, one may not sow it [the next year], for there is an Isur mid'Oraisa to take them, for he improves the land!

כדאמר שבת פרק הבונה (דף קג.) גבי [התולש עולשין והמזרד זרדים] דבארעא דיליה חייב (בכל דיליה חייב) בכל שהוא משום דאיכא יפוי הקרקע (דאפי') [צ"ל ואפילו - שיטה מקובצת] מתכוין לצורך דבר אחר

1.

Source: It says in Shabbos (103a) regarding one who detached endives or pruned [moist, edible] reeds, if it was in his land, he is liable for any amount, because it improves the land, and even if he intended for something else;

וה''נ איכא יפוי קרקע כשתולש קוצים לחורשה (לזריעה) [צ"ל ולזריעה - שיטה מקובצת]

2.

Also here it improves the land when he detaches thorns for [the need of] plowing or sowing!

וכן משמע בירושלמי על (המשנה תמן אסורים) [צ"ל הך משנה דקאמר תמן אמרין - שיטה מקובצת] כשנטלו קוציה משמע דמוקי לה בתלושין

3.

Support: The Yerushalmi on this Mishnah connotes like this. It says "there (in Bavel) they said keshe'Natlu (when they took) its thorns." This connotes that we establish it to discuss detached [thorns].

12)

TOSFOS DH Nitaiva

תוספות ד"ה ניטייבה

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi's Perush of this.)

בירושלמי מפרש איזהו טיוב כל העם פעם אחת חורשין והוא חורש שתי פעמים

(a)

Reference: The Yerushalmi explains "what is Tiyuv (improving)? Everyone else plows once, and he plows twice."

13)

TOSFOS DH Hetivah u'Mes Beno Zor'ah

תוספות ד"ה הטיבה ומת בנו זורעה

(SUMMARY: Tosfos defends how we learned from here to Tzorem and Mocher.)

אם האי טיוב מדרבנן קשה היכי פשיט צורם אוזן בכור דאורייתא

(a)

Question: If this Tiyuv is mid'Rabanan, how can we learn from it cutting a Bechor's ear, which is [an Isur] mid'Oraisa?

ואם הוא נמי דאורייתא קשה בגיטין (דף מד:) דפשיט מיניה גבי עבד (עברי) לימא שאני הכא דחמיר משום דמפקע ליה ממצות

1.

And even if Tiyuv is mid'Oraisa, the Gemara in Gitin (44b) is difficult, for it resolves from [a field] to a slave. It should say that [selling a slave to a Nochri] is different, for it is stringent, for he uproots him from Mitzvos!?

וי''ל דקסבר שראוי להחמיר בשביעית יותר מכולם כדאמר בקדושין (דף כ.) כמה קשה אבקה של שביעית:

(b)

Answer: He holds that it is proper to be more stringent about Shemitah than all of them (Tzorem, Mocher and Mekaven), like it says in Kidushin (20a) "how severe is the dust (minor transgressions of) Shemitah!..."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF