1)

TOSFOS DH Mesucharya di'Nezaisa

תוספות ד"ה מסוכריא דנזייתא

(SUMMARY: Tosfos explained this elsewhere.)

פירשנו בפ''ק דכתובות (ד' ו. ד''ה האי) ובסוף (כל כתבי) (שבת קיא. ד''ה האי)

(a)

Reference: I explained this in Kesuvos (6a) and in Shabbos (111a. Some say that it is forbidden lest he squeeze water from it. R. Tam challenged this, for squeezing of laundering applies only to water. Others forbid lest he be Mevatel (leave the cloth there permanently), and he made a Kli on Shabbos, or due to Mefarek.)

2)

TOSFOS DH d'Havah Lei Oker Davar mi'Gidulo ki'Le'acher Yad

תוספות ד"ה דהוה ליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד

(SUMMARY: Tosfos explains why plucking feathers could be more stringent.)

אין ללמוד מכאן שיהא מותר לתלוש נוצה מצואר של עוף כדי לשחוט בי''ט

(a)

Implied suggestion: We can learn from here that one may detach feathers from a bird's neck in order to slaughter on Yom Tov!

דהא לעיל (פריש) [צ"ל פירשתי - צאן קדשים] דהא דשרי הכא משום שאין מתכוין

(b)

Rejection: Above (24b DH v'Hainu, Explanation #2) I explained that it is permitted because he does not intend [to detach. Here he intends.]

וללשון נמי (שפירש דאפי' במתכוין) [צ"ל שפירשתי דאפי' במתכוין שרי - שיטה מקובצת]

(c)

Implied question: According to the version that I explained (there, i.e. Explanation #1) that it is permitted even if he intends (also here we should permit)!

[צ"ל היינו בצמר אבל - שיטה מקובצת] בנוצה לא הוי כלאחר יד כדקתני בסמוך בתולש את (העוף) [צ"ל הכנף דהיינו אורחיה - שיטה מקובצת]

(d)

Answer: That is only for wool, but for feathers it is not ki'Le'acher Yad, like it teaches below about one who plucks [a feather from] a bird's wing, that it is normal.

ואע''ג דאין צריך כאן נוצה והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה

(e)

Implied question: He does not need the feathers. It is Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah! (We rule like R. Shimon, that it is forbidden only mid'Rabanan. It should be permitted for the sake of Shechitah, just like uprooting something from where it grows ki'Le'acher Yad!)

אין ללמוד מלאכה שאינה צריכה לגופה מכלאחר יד

(f)

Answer: We cannot learn Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah from ki'Le'acher Yad.

3)

TOSFOS DH v'Amar Reish Lakish Hainu Mishum Gozez

תוספות ד"ה ואמר ר''ל חייב משום גוזז

(SUMMARY: Tosfos questions the question.)

תימה מה הוא מקשה אע''ג דלענין בכור לא מחייב ביה משום לא תגוז לענין שבת יש לחייב משום תולדה דגוזז ככל עוקר דבר מגידולו בבעלי חיים

(a)

Question: What was the question? Even though regarding Bechor he is not liable due to Lo Sagoz, regarding Shabbos we can obligate for a Toldah of Gozez, like anyone who uproots something from where it grows on an animal!

כמו (חולין דף עג.) [צ"ל שבת קז: - הרש"ש] הושיט ידו למעי בהמה ודילדל עובר שבמעיה לענין שבת [חייב] ובמוקדשין לא מחייב משום גוזז

1.

This is like one who stuck his hand into an animal's womb and uprooted the fetus in its womb. Regarding Shabbos he is liable, and one who did so to Kodshim is not liable for Gozez.

וכן קיטוף חייב בשבת משום תולדה דקוצר (וכן) [צ"ל וכל - שיטה מקובצת] תולש מן המחובר אע''ג דקיטוף לענין קצירה קודם לעומר לא מחייב (פסחים יא.) ולענין לקט בפ' ראשית הגז (חולין קלז.)

2.

And similarly Kituf (harvesting by hand) is liable on Shabbos for a Toldah of Kotzer, and everyone who detaches from what is attached, even though one is not liable for Kituf for harvesting before the Omer (Pesachim 11a), and regarding Leket, in Chulin (137a).

ואי הוה מפרשינן הכא דפריך אהא דאמרינן דתולש חשוב כלאחר יד הוה ניחא דמייתי ראיה מהכא דלא כלאחר יד

(b)

Answer: If we would explain here that he challenges what we said that Tolesh is considered ki'Le'acher Yad, it would be fine that he brings a proof from here that it is not ki'Le'acher Yad.

ואין הלשון משמע כן מדקאמר ותולש לאו היינו גוזז והא תניא התולש את (העוף) [צ"ל הכנף - שיטה מקובצת] כו' משמע דפריך אהא דאמרן דתולש לאו היינו גוזז

(c)

Objection: The wording does not connote like this, since it says "is Tolesh not Gozez?! A Beraisa teaches that one who is Tolesh from a wing..." This connotes that he challenges what we said that Tolesh is not Gozez.

4)

TOSFOS DH mid'Rav Savar Lah k'R. Yosi... R. Yosi Savar Lah k'Rav

תוספות ד"ה מדרב סבר לה כר' יוסי בן המשולם ר' יוסי סבר לה כרב

(SUMMARY: Tosfos explains the source to say so.)

דאמר דבר שאין מתכוין אסור

(a)

Explanation: [R. Yosi holds like Rav,] who forbids Davar she'Eino Miskaven;

שאם היה סובר דדבר שאין מתכוין מותר מנא ליה לרב שיהא הלכה כמותו משום דתולש לאו היינו כגוזז דילמא כי שרי ר' יוסי משום דבר שאין מתכוין מותר ותולש היינו גוזז

1.

If he permitted Davar she'Eino Miskaven, what is Rav's source that the Halachah follows him because Tolesh is not Gozez? Perhaps R. Yosi permits because Davar she'Eino Miskaven is permitted, but Tolesh is Gozez!

אלא קים ליה לרב (משום) דאית ליה לר' יוסי דבר שאין מתכוין אסור

2.

Rather, Rav knew that R. Yosi forbids Davar she'Ein Miskaven.

5)

TOSFOS DH Ikaro Mashchir v'Rosho Ma'adim

תוספות ד"ה עיקרן משחיר וראשן מאדים

(SUMMARY: Tosfos explains our text, and an opposite text.)

כך היה כתוב בספרים ויש לפרש דנקט ראשן מאדים לרבותא אע''ג שכולה אדומה מבחוץ טעונה גזיזה

(a)

Explanation: This is written in most Seforim. We can explain that it mentioned that the end reddens for a bigger Chidush, that even though it is all red outside, it must be sheared [to be Machshir it for Parah Adumah].

ובקונט' גריס איפכא מתוך תוספתא דפרה

(b)

Alternative text: Rashi's text says oppositely (it is red at the root and black at the end), based on the Tosefta in Parah (2:7).

6)

TOSFOS DH Gozez b'Misperayim v'Eino Choshesh

תוספות ד"ה גוזז במספרים ואינו חושש

(SUMMARY: Tosfos discusses how we derive that he permits Davar she'Eino Miskaven.)

כלומר אפי' יגזוז משאר השערות (בלא מתכוין אף אלו עצמו יגזוז יותר מן הצורך לגירסת הקונט' ראשן משחיר והיה) [צ"ל עמהן בלא מתכוין או אף אלו עצמן יגזוז יותר מן הצורך לגירסת הקונט' דראשן משחיר - שיטה מקובצת]

(a)

Explanation #1: [He need not be concerned] even if he cuts other hairs with [the black hairs] without intent, or even these [black hairs] themselves he cuts more than is needed, according to Rashi's text that the end is black (it would have sufficed to cut the black part, and he cut also the red).

[צ"ל ומזה - שיטה מקובצת] מדקדק דקסבר דבר שאין מתכוין מותר

1.

From this [the Gemara] infers that he permits Davar she'Eino Miskaven.

ובקונט' פי' דדייק מהא דשרי משום דאין מתכוין לשום גזיזה אלא לתקן

(b)

Explanation #2 (Rashi): It infers from this that he permits because he does not intend for shearing and working, rather, to fix (be Machshir).

(דאין זה כשאר לשון אין מתכוין בעלמא דכיון דבכוונה) [צ"ל ואין זה דומה לשאר לשון אין מתכוין דעלמא דכאן בכוונה - שיטה מקובצת] גוזז במספרים

(c)

Question: This is unlike other expressions of Ein Miskaven elsewhere, for here he intentionally shears with scissors!

ויש ליישב לפי' הקונטרס דהכי פריך וסבר ר' יוסי בן המשולם דבר שאין מתכוין אסור ושרי מטעם דתולש לאו היינו גוזז

(d)

Answer: According to Rashi, we can say that it asks as follows. Does R. Yosi ben ha'Meshulam forbid Davar she'Eino Miskaven, and he permits because Tolesh is not Gozez?

הא אשכחן גבי פרה דאפי' במספרים דהוי גוזז משום דעושה כדי להכשיר הפרה שרי גבי בכור נמי הוה ליה למישרי בכל ענין כיון דעושה לצורך תיקון שחיטה דאין זה חשוב גוזז

1.

We find regarding Parah that even with scissors, which is Gozez, because he does so in order to be Machshir the Parah, it is permitted. Also regarding Bechor, he should permit in every case! Since he does so for the sake of a proper Shechitah, this is not considered Gozez!

ומיהו אין פי' זה נראה כלל דבכל ענין יכול להקשות בין הוי טעמיה משום דבר שאין מתכוין מותר בין הוי טעמיה משום דתולש לאו היינו גוזז

(e)

Objection: This is wrong, for in any case one can ask [this], whether the reason is due to Davar she'Eino Miskaven or because Tolesh is not Gozez!

7)

TOSFOS DH Sa'ar Bechor Ba'al Mum she'Nashar v'Chulei

תוספות ד"ה שער בכור בעל מום שנשר כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Isur of shearings of Pesulei ha'Mukdashim.)

כולה הך שמעתא מוכחא דגיזת פסולי המוקדשין שרי מדאורייתא

(a)

Inference: This entire Sugya proves that shearings of Pesulei ha'Mukdashim are permitted mid'Oraisa;

ואפי' רבנן דאסרי מפרש בגמ' גזירה דלמא אתי לאשהויה

1.

Even Rabanan, who forbid, the Gemara explains that it is a decree lest one delay [Shechitah, in order to get more shearings].

והא דדרשינן לעיל (דף ו:) תזבח ולא גיזה

(b)

Implied question: We expound above (6b) "Tizbach" (slaughter Pesulei ha'Mukdashim), and not shearings!

היינו תזבח ולא תגוז

(c)

Answer: It means "Tizbach", but do not shear.

ותימה לרבי דאמרי' בפרק שני דחולין (דף )לו:) [נראה שצ"ל לה:]) גבי על הארץ תשפכנו כמים ההוא למשרי דמן של פסולי המוקדשים הוא דאתא דס''ד הואיל ואסירי בגיזה ועבודה דמן נמי ליבעי קבורה קא משמע לן

(d)

Question #1: According to Rebbi, who says in Chulin (35b) regarding "Al ha'Aretz Tishpechenu ka'Mayim", that it comes to permit blood of Pesulei ha'Mukdashim, for one might have thought that since shearing and working them are forbidden, also their blood must be buried. The verse teaches that this is not so;

והיכי תיסק אדעתין לאסור דמן [בהנאה] משום דאסירי בגיזה ועבודה הא אפי' הגיזה עצמה מותרת

1.

How could one think to forbid Hana'ah from their blood, because shearing and working are forbidden? Even the shearings themselves are permitted!

וכ''ת הא דשריא מדאורייתא היינו בנשר אבל גוזז דמתכוין אסור

2.

Suggestion: It is permitted mid'Oraisa when it fell [by itself], but if he intentionally sheared, it is forbidden.

(חדא דמתכוין דדם כנשר גיזה) [צ"ל ליתא דבהא לא מתרצא פירכין דמתכוין דדם כנשר דגיזה דאינו עושה בשביל הדם אלא להתיר הבשר - שיטה מקובצת] [צ"ל לאכילה - גמרא עוז והדר]

3.

Rejection #1: This does not answer our question, for intent for blood is like shearings that fell. He does not [slaughter] for the sake of blood, rather, to permit eating the meat!

ועוד (אפילו) [צ"ל דאפילו - שיטה מקובצת] (מכאן מעמוד ב) בתולש פליגי כדמוכח בסוף פירקין (דף כו.) (דשרי ר''ע מכלל כי אסרי רבנן מדרבנן) [צ"ל ושרי עקביא מכלל כי אסרי רבנן מדרבנן דוקא - שיטה מקובצת]

4.

Rejection #2: They argue even about one who detaches, like is proven below (26a), that Akavya permits. This implies that Rabanan forbid only mid'Rabanan (for they argue about whether or not we decree. Even though there they argue about what fell by itself, Tosfos at the end of Amud B says that we conclude that the laws of Tolesh and Nitlash are the same.)

25b----------------------------------------25b

(ואפי') [צ"ל ועוד דאפי' - שיטה מקובצת] בעולה תמימה לא מיתסרא הגיזה אלא מדרבנן כדמוכח לקמן גבי תולש צמר מעולה תמימה

5.

Rejection #3: Also, even regarding a Tam Olah, the shearings are forbidden only mid'Rabanan, like is proven below (26a) regarding one who was Tolesh wool of a Tam Olah.

והא דפריך תולש מי איכא למאן דשרי

6.

Implied question: [The Gemara] asks "[if he was] Tolesh, does anyone permit [the shearings]?!"

היינו מדרבנן כדפי' שם בקונטרס משום דרשע הוא

7.

Answer: That is mid'Rabanan, like Rashi explained there, because he is a Rasha.

ועוד קשה בההוא דחולין למה לי קרא דם פסולי המוקדשין דשרי בהנאה והלא אף בקדשים דם מותר בהנאה משנעשית מצותו והתם דליכא מצוה למה יהא אסור

(e)

Question #2: In Chulin there, why do we need a verse to permit benefit from blood of Pesulei ha'Mukdashim? Even Kodshim, the blood is Mutar b'Hana'ah from when its Mitzvah was done, and there (Pesulei ha'Mukdashim) there is no Mitzvah. Why should it be forbidden?!

ועוד מאי קאמר הואיל ואסירי בגיזה ועבודה והא לאחר שחיטה מותר לגזוז ולעבוד דמזביחה ואילך הכל מותר והתם בדם שחיטה איירי

(f)

Question #3: Why does it say "since shearing and working are forbidden for them"? After Shechitah one may shear them and work with them, for from Shechitah and onwards everything is permitted. There it discusses blood of Shechitah!

1.

Note: What work can one do with them after Shechitah, i.e. while they are quivering? Perhaps Tosfos holds that milking is considered Avodah with the animal, like R. Gershom (above 6b DH Ela mid'Gali) and Hagahos Mordechai (Shabbos Perek 16, Remez 464 (p.82 in a standard Gemara) DH u'Matzasi); it applies even after death. Below Tosfos says that '"Basar", and not milk' is not an Isur to milk. He did not say that we already know milking due to Avodah. Perhaps the Havah Amina was to learn Avodah from "Basar", like the Ran (Mo'ed Katan 12a DH ka'Yotzei). R. Gershom (above 12a DH Pesulei) learns the Avodah of milking from "Basar"!

וחלב נמי לא אסרינן (מדכתיב בשר אלא מחיים ולא לאחר שחיטה כמו) [צ"ל מחיים ולא לאחר שחיטה - צאן קדשים] למאן דדריש לעיל בפ' שני (דף טו:) אין לך בהם היתר אכילה אלא משעת זביחה ואילך [צ"ל ולא מדכתיב בשר - צאן קדשים]

2.

Also milk we forbid [only] in its lifetime, but not after Shechitah, according to the opinion that expounds above (15b) "you have a Heter to eat it only from Shechitah and onwards", and not because it says "Basar"!

ועוד דשרי לכולי עלמא מדבעי למילף היתר חלב בפרק קמא (לעיל ו:) מדאסר רחמנא חלב של פסולי המוקדשין ולא קאמר דאיצטריך משום ההוא דלאחר שחיטה

3.

Further, all permit [milk after Shechitah], since we wanted to learn a Heter for [Chulin] milk above (6b), since the Torah forbade milk of Pesulei ha'Mukdashim, and it did not say that we need the verse for [milk] after Shechitah! (I.e. perhaps all milk is forbidden in the animal's lifetime; we need a verse to forbid milk of Pesulei ha'Mukdashim even after Shechitah, for such milk of Chulin is permitted.)

ומיהו מצינו למימר דאיצטריך קרא תשפכנו כמים משום דם שיצא קודם שחיטת רוב

(g)

Answer (to Question #3): However, we can say that we need "Tishpechenu ka'Mayim" due to blood that came out before the majority [of the Simanim] were cut.

אבל מ''מ קשה מהא דשמעתין

(h)

Question: However, in any case it is difficult from our Sugya (Question #1. Why do we need Tishpechenu ka'Mayim, lest we learn from shearing and working to forbid blood? Even the shearings themselves are permitted!)

ואומר רבי דס''ד למיסר (כמו חלב והוו בשר) [צ"ל דם כמו חלב משום דדרשינן בשר ולא חלב - שיטה מקובצת] וה''ה בשר ולא דם

(i)

Answer (Tosfos' Rebbi): One might have thought to forbid blood like milk, because we expound "Basar", and not milk, and likewise "Basar", and not blood;

ולא דמי לגיזה (דשמא) [צ"ל דשריא - שיטה מקובצת] דגיזה מתזבח נפקא דמשמע תזבח ולא תגוז

1.

It is unlike shearings, which are permitted, for we learn shearing from "Tizbach", which connotes slaughter, and do not shear (the act of shearing is forbidden, but not the shearings);

אבל כאן ואכלת בשר כתיב (דברים יב) משמע בשר תאכל ולא חלב ודם ולאסור (אפי' בהנאה) [צ"ל הדם אפי' בהנאה אתא דלאכילה לא איצטריך - שיטה מקובצת]

2.

However, here it is written v'Achalta Basar, which connotes that you eat meat, but not milk and blood, and it comes to forbid blood even b'Hana'ah, for [the verse] is not needed to forbid eating [blood].

אע''פ שהדרשה אינה מיושבת על הדם כמו חלב דשרי באכילה

3.

Implied question: The Drashah is not resolved regarding blood like it is for milk, which is permitted to eat!

i.

Note: I.e. the verse permits the meat, but not other parts of the animal. Since it is needed to forbid milk, what is the source to say that it comes to forbid also Hana'ah from blood? And if so, it should likewise forbid Hana'ah from Chelev and Gid ha'Nasheh, and there is no verse to permit them!

[צ"ל מ"מ דם נמי בר אכילה - שיטה מקובצת, צאן קדשים] הוא

4.

Answer: In any case, also blood is edible (so the Drashah applies also to it. Perhaps Tosfos means that one may eat it, i.e. after it is cooked. Even so, there was a Havah Amina to forbid Hana'ah, since one may not eat Stam (uncooked) blood.)

והא דלא מייתי התם בשר ולא חלב אלא תזבח ולא גיזה

(j)

Implied question: Why does it not bring there [that we thought to forbid blood due to] "Basar", and not milk', rather, '"Tizbach", and not shearing'?

ריש מילתא נקט

(k)

Answer #1: It mentioned the beginning of the [Drashah].

ועוד ניחא ליה לאתויי איסור גיזה (אפי' לענין מלקו' כמו מתחלה קודם שנפלו) [צ"ל דחמיר אפי' לענין מלקו' כמו מתחלה קודם שנפסלו - שיטה מקובצת] (דתנן) [צ"ל כדתניא] הגוזז והעובד סופג ארבעים

(l)

Answer #2: [The Gemara] prefers to bring the Isur of shearing, which is stringent even for lashes, like initially, before it became Pasul, like a Beraisa teaches "one who shears or works [with it] receives 40 lashes";

וכיון שהחמירה בו תורה כל כך ה''א לדרוש קראי לחומרא בשר ולא חלב ודם אי לאו כמים

1.

Since the Torah was so stringent, one might have thought to expound the verses to be stringent - '"Basar", and not milk or blood', if not for ["Tishpechenu] ka'Mayim."

וכן מוכח בפרק קמא (לעיל ו:) דהא דדרשינן בשר ולא חלב לא שיהא אסור לחלוב

(m)

Support: It is proven like this above (6b) that what we expound '"Basar", and not milk' is not an Isur to milk. (Rather, it forbids the milk);

דבעו למידק מינה היתר חלב מדגלי רחמנא גבי פסולי המוקדשין בשר ולא חלב הא דחולין שרי שמע מינה דלאסור החלב שנחלב אתא קרא

1.

Source: We wanted to infer from it a Heter for [Chulin] milk. Since the Torah revealed about Pesulei ha'Mukdashim "Basar", but not milk, this implies that [Chulin] milk is permitted. This shows that the verse comes to forbid milk that was milked.

8)

TOSFOS DH ha'Tolesh Tzemer mi'Bechor Tam

תוספות ד"ה התולש צמר מבכור תם

(SUMMARY: Tosfos explains that in the conclusion, Tolesh is not precise.)

במסקנא דשמעתין מפרש דלאו דוקא תולש דה''ה נתלש

(a)

Observation: In the conclusion of our Sugya, it explains that this is not only Tolesh. The same applies to what became detached [by itself];

ולא נקט תולש אלא משום סיפא דקתני בה תולש משום רבותא דעקביא:

1.

It mentioned Tolesh only due to the Seifa, which taught Tolesh due to the Chidush of Akavya (he permits even if one detached).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF