בכורות דף מא. א

מה דין טומטום ואנדרוגינוס?

להשחט כבכור על המזבח להשחט מחמת זה במדינה
לתנא קמא אינו נשחט, ספק חולין - שמא נקבה אינו נשחט, ספק קודש - שמא זכר
לר' ישמעאל אינו נשחט דהוי מום נשחט דהותר במום זה
לחכמים אינו קדוש בקדושת בכור כלל

בעל גרב או ילפת מתי דינו כדלהלן?

אינו נשחט לא במקדש ולא במדינה נשחט במדינה דהוי מום
בעל גרב בלח מבפנים ומבחוץ יבש מבפנים ומבחוץ בין לח בין יבש
בעל חזזית בחזזית דעלמא בחזזית המצרית דהיא ילפת

בכורות דף מא: א

בכור אנדרוגינוס האם חשיב בעל מום, ומה דינו לענין גיזה ועבודה?

האם הוי מום ומנין מה דינו לגיזה ועבודה
לתנא קמא - קדוש מספק אינו חשוב בעל מום [1] אסור, אבל אינו לוקה מספק
לר' ישמעאל - אינו קדוש משום דהוי בעל מום ד"חרוץ" ספק בגמ' [2]
לחכמים - אינו בכור לא משום מום, אלא משום "זכר" [3] מותר בגיזה ועבודה
-------------------------------------------------

[1] שאף שיש לו חריץ של נקבות, מ"מ אין חיץ בבשר אלא בעצם, וביאר אביי דהוא נלמד מהיקש ל"שבור" - ששייך דוקא בעצם. ורבא אמר דמזה שהוצרכה התורה לאשמועינן שגרב הוי מום - ולכאורה תיפו"ל שבגרב איכא חריץ בבשר, אלא שמ"מ שאין חריץ פוסל בבשר.

[2] הגמ' מסתפקת האם סובר ר' ישמעאל שהוא זכר ודאי וקדוש בקדושת בכור, אלא שיש בו מום, ונפ"מ לענין שאם עובד בו לוקה, דהרי גם בבכור בעל מום אסור לעבוד, וכן צריך ליתן אותו לכהן, ולא איפשטא.

[3] ודרשינן דוקא זכר ודאי למיעוטי אנדרוגינוס, או שדרשינן ליה מייתור דזכר והזכרים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף