1)

TOSFOS DH Sivlonos ha'Asuyin Livalos Ein Nigvin

תוספות ד"ה סבלונות העשוין ליבלות אין נגבין

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of this.)

והא דתנא מרובין שתביא עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין היינו אין עשוין לבלות ומועטין היינו עשוין לבלות

(a)

Explanation #1: The Tana teaches that great Sivlonos, which she will bring from her father's house to her husband's house, these are collected. This is "not prone to be finished." Small Sivlonos are what are prone to be finished.

א''נ במועטות בעינן דוקא שאין עשוי לבלות אבל במרובים אפי' בבלו (הגהת מהרש"א) נמי נגבין:

(b)

Explanation #2: With small [Sivlonos], we require that they are not prone to be finished, but for great Sivlonos, even if they were finished, they are collected.

2)

TOSFOS DH Iba'i Lehu Mahu she'Teshalesh

תוספות ד"ה איבעיא להו מהו שתשלש

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

פי' אמילתא דרבא קאי דאמר דוקא אכל דינר אבל פחות מדינר לא

(a)

Explanation: He refers to Rava's teaching, that only if he ate for a Dinar [he does not get back the Sivlonos that he sent], but not if he ate less than a Dinar's worth;

וקא אמר אם אכל פחות מדינר מהו שתגבה לפי מה שאכל אם אכל חצי דינר תגבה החצי

1.

[The Sho'el says] if he ate for less than a Dinar, does she collect (keep) according to what he ate? I.e. if he ate half a Dinar, she collects half.

ולישנא דתשלש כמו משלשין בממון ואין משלשין במכות (מכות דף ה.). מ''ר

2.

The expression "Teshalesh" is [to divide equally,] like "we are Meshalesh money, but we are not Meshalesh lashes." (If Edim Zomemin must pay, each pays part, so in all the defendant is paid what they wanted to make him lose. If they must be lashed, we do not divide lashes. Each gets the full number that they wanted to obligate the defendant.)

3)

TOSFOS DH Tirgema Rava b'Yeiva

תוספות ד"ה תרגמה רבא בייבא

(SUMMARY: Tosfos discusses whether he could have given another answer.)

פי' רבינו שמואל דה''ה דהוה מצי לשנויי לא והוא דבלו

(a)

Opinion #1 (Rashbam): Likewise, he could have answered that this is when they wore out.

ור''י אומר דבשלמא בברייתא מיירי בבלו אלא מתני' דלא מיירי בבלו לא מיתוקמא בבלו:

(b)

Rebuttal (and Opinion #2 - Ri): Granted, the Beraisa could discuss when they wore out, but our Mishnah, which does not discuss when they wore out (it discusses coins), we cannot establish it to be when they wore out. (Our text does not bring a Beraisa, rather, Rav Yehudah cites an episode... It seems that Tosfos calls it a Beraisa.)

146b----------------------------------------146b

4)

TOSFOS DH Nichnas Achereha l'Churbah Levodkah

תוספות ד"ה נכנס אחריה לחורבה לבודקה

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the episode.)

פי' רבינו יעקב דבארוסה מיירי ובא לראות אם היא תותרנית אם לאו ואם אינה תותרנית ישאנה ואמרו חכמים הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבודקה ולא לשם נישואין נכנס ולכן אם מתה לא יירשנה

(a)

Explanation #1 (R. Tam): She was an Arusah. He came to check whether or not she can smell. If she can smell, he will make Nisu'in with her. Chachamim said "since he entered after her only in order to test her, and he did not enter not for the sake of Nisu'in, therefore if she died, he does not inherit her;

אבל אם לא נכנס אחריה לבודקה היה יורשה וכגון שהחורבה שלו כדאמר בכתובות פרק נערה (דף מח: ושם) לעולם היא ברשות האב היה לו חצר בדרך ונכנסה עמו יורשה דחצר דידיה לנשואין

1.

However, had he not entered after her to test her, he would inherit her, e.g. if the ruin was his, like it says in Kesuvos (48b) "[an Arusah] is always in her father's Reshus [on the way to the Arus' Reshus]. If [the Arus] owned a Chatzer on the way, and she entered with him, he inherits her, for his Chatzer is for the sake of Nisu'in."

ולפירוש זה לא היתה תותרנית אלא כותבות היו בחיקו כמו שאמרה או היתה יודעת שצנון היה ולכך אמרה מאן יהיב לן מכותבות לאכול עם הצנון

(b)

Consequence: According to this, she could smell. He had dates in his garment, like she said, or she knew that it was a radish, therefore she said 'who will give to us dates to eat with the radish!"

ורבינו שמואל פירש שנשאה כבר ונמצאת תותרנית שהיה בדעתו לגרשה

(c)

Explanation #2 (Rashbam): He already had Nisu'in with her, and it was found that she cannot smell. He intended to divorce her.

ומיהו קשיא דלא הוה ליה למימר הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבודקה אלא הוה ליה למימר הואיל ונכנס אחריה לבודקה

(d)

Question: It should not have said "since he entered after her only to test her. Rather, it should have said "since he entered after her to test her"!

ומה שפי' רבינו שמואל מכח הך דהכא שאם היה בדעתו לגרשה שוב אין לו פירות

(e)

Inference (Rashbam): We learn from here that if he intended to divorce her, he does not receive Peros [of her property].

לאו ראיה היא כדפרישית שהרי לאו נשואה היתה

(f)

Rebuttal: There no proof from here, for she was not Nesu'ah [according to Explanation #1].

ומההיא דגיטין (דף יח.)

(g)

Implied suggestion: There is proof from Gitin 18a!

נמי אין ראי' דהא בין ר' יוחנן וריש לקיש דפרק שני דגיטין (דף יז:) לא סבירא להו הכי אלא לרבי יוחנן מוציאין פירות משעת. [נתינה ולריש לקיש משעת כתיבה

(h)

Rebuttal: Also from there, there is no proof, for both R. Yochanan and Reish Lakish in Gitin (17b) do not hold like this. Rather, R. Yochanan holds that we take [from him and give to her] Peros from the time [the Get] was given, and according to Reish Lakish, from when it was written. (Neither says that he loses Peros from when he intended to divorce her, before he wrote the Get.)

ולמאי דמפרש ר''י התם] אית ליה לריש לקיש משעת חתימה דהא איכא נמי בין ר' שמעון ורבנן פירי משעת כתיבה עד שעת חתימה

1.

According to the Ri's Perush there, Reish Lakish holds that [she gets] from the time it was signed, for R. Shimon and Rabanan argue about Peros] from the time it was written until the time it was signed.

5)

TOSFOS DH Michla u'Mishtiya Lo Hadrei Hadrah Moharei

תוספות ד"ה מיכלא ומשתיא לא הדרי הדרה מוהרי (כן הוא בדפוס ויניציה)

(SUMMARY: Tosfos explains that Moharei are gifts of money.)

והיינו סבלונות ותרי גווני מוהרי כדפי' רשב''ם לעיל

(a)

Explanation: [Moharei return,] i.e. Sivlonos. They are two kinds (Moharei and Sivlonos). Moharei is like the Rashbam explained above (145a, i.e. gifts of money. Sivlonos are other gifts. Dikdukei Sofrim - Tosfos' text of the Gemara was slightly different.)

6)

TOSFOS DH Man Tana d'Azil Basar Umdena v'Chulei

תוספות ד"ה מאן תנא דאזיל בתר אומדנא כו'

(SUMMARY: Tosfos questions whether this is Devarim sheb'Lev.)

צ''ע אי שייכא הך מילתא בדברים שבלב אינם דברים ובפרק שני דקדושין (דף מט: ושם) הארכתי בה

(a)

Question: This requires investigation, whether or not "matters in the heart are invalid" applies to this. I elaborated about this in Kidushin (49b DH Devarim. Some stipulations require a Tenai Kaful. Some require merely Giluy Da'as, and others do not require even Giluy Da'as, for it is clear that he does so only with intent for this.)

7)

TOSFOS DH R. Shimon Shezuri Hi

תוספות ד"ה רבי שמעון שזורי היא

(SUMMARY: Tosfos points out that it is also like Rabanan.)

וה''ה היה יכול לומר רבנן דידיה

(a)

Implied question: Likewise, he could have said that it is like Rabanan who argue with him!

אלא לרבי שמעון ומחלוקתו קאמר

(b)

Answer #1: Rather, it means "R. Shimon Shezuri and the one who argues with him."

אי נמי משום דר' שמעון שזורי אית ליה טפי דאזלינן בתר אומדנא יותר מדרבנן דידיה להכי נקט ר' שמעון שזורי:

(c)

Answer #2: Because R. Shimon Shezuri holds that we follow estimation more than Rabanan do, it mentions R. Shimon Shezuri.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF