1)

TOSFOS DH Ela Iy Avuha d'Imei mi'Yosef Imah d'Imei mi'Yisro

תוספות ד"ה אלא אי אבוה דאמיה מיוסף אמה דאמיה מיתרו.

(SUMMARY: Tosfos explains how Pinchas had better lineage than Yehonason.)

וא''ת א''כ היאך פנחס בן טובים טפי מיהונתן שהרי אימיה דאמיה דפנחס מיתרו אתיא כי היכי דאמיה דאבוה דיהונתן מיתרו אתיא

(a)

Question: How is Pinchas' ancestry better than Yehonason's? Pinchas' mother's mother comes from Yisro, just like Yehonason's father's mother comes from Yisro!

וי''ל משום שיהונתן היה מצד האב שהיה אביו בן בת יתרו ופנחס מצד האם

(b)

Answer: Yehonason was [from Yisro] from his father's side. His father was the son of Yisro's daughter, and Pinchas [came from Yisro] from his mother's side.

2)

TOSFOS DH Neshot Nevilta

תוספות ד"ה נשוט נבילתא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is flaying a carcass.)

גרסינן בערוך והוי כמו פשוט כי ההיא דחלק (סנהדרין דף ק:) לא תנטוש גילדנא מאוניה דלא ליזיל משכיה לחבלא פירוש דג ששמו גילדנא אל תתחיל לפשטו מאזנו פן ילך העור לאיבוד

(a)

Explanation: This is the Aruch's text. This is like "Peshot" (flay), like it says in Sanhedrin (100b) "Lo Tintosh Gildana me'Onei d'Lo Leizil Mashchei l'Chavla", i.e. a fish called Gildana, do not begin to take off its skin from the ear, lest the skin be wasted.

ואע''ג דהתם נטוש והכא נשוט

(b)

Implied question: There it says [Tintosh, from the root] Netosh, and here it says Neshot! (How can we learn one from the other?)

רוב פעמים מתחלפין האותיות בענין זה כמו (פסחים דף ל:) אין טשין התנור באליה דהוי כמו אין שטין

(c)

Answer: Usually these letters switch like this, e.g. (Pesachim 30b) "Ein Tashin the oven with fat of the tail", which is like "Ein Shatin" (we do not smear);

כמו וטח את הבית ומתרגם בירושלמי וישוטון ית ביתא (ויקרא יד)

1.

This is like "Tach Es ha'Bayis." The Targum Yerushalmi is "v'Yeshotun Yas Beisa" (Vayikra 14:42).

3)

TOSFOS DH v'Lo Seima Kahana Ana

תוספות ד"ה ולא תימא כהנא אנא

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not mean Kohen.)

מפר''ת ולא תימא אני רב כהנא שאני חשוב ולא מפני שהיה כהן דלאו כהן הוה

(a)

Explanation (R. Tam): [Rav told him] do not say "I, Rav Kahana, am esteemed (so I should not do lowly work)." [Rav did not mean 'do not say...] for I am a Kohen", for he was not a Kohen;

כדאמרינן בהזרוע (חולין דף קלב. ושם ד''ה רב) רב כהנא הוה אכל בשביל אשתו

1.

Source #1: We say in Chulin (132a) that Rav Kahana ate [Matanos, i.e. the foreleg, jaw and stomach, which are given to a Kohen from a Chulin animal] due to his wife (she was a Bas Kohen).

ובפ' אלו עוברין (פסחים דף מט. ושם) אמר רב כהנא אי לאו דנסיבי כהנתא לא גלאי אמרו לו תלמידיו והא למקום תורה גלית אמר להו לא גלאי כדגלו אינשי שגלה ע''י דשמטיה לקועיה דההוא גברא

2.

Source #2: In Pesachim (49a) Rav Kahana said "had I not married a Kohenes, I would not have been exiled." They said "you were exiled to a place of Torah (this was not bad)!" He said "I was exiled like people are [normally] exiled [to a place of Torah, i.e. this was a punishment]." He was exiled because he broke the neck of a man [who was about to be Moser a Yisrael - Bava Kama 117a].

וכן מפר''ת ההיא דערבי פסחים (דף קיג. ושם) לא תדור במתא דרישא אסי כלומר שאתה בעצמך תהיה ראש ששמך רב אסי שלא תתבטל מחמת צרכי צבור

(b)

Remark: R. Tam similarly explained in Pesachim (113a) "do not live in a city whose head is Asi", i.e. that you yourself, Rav Asi, will be the head, lest you be Batel [from Torah] due to needs of the Tzibur;

ולא כמו שפירש רבינו שמואל דרישא אסי רופא

1.

This is unlike the Rashbam explained, that the head is Asi, i.e. a doctor.

4)

TOSFOS DH u'Shvu'el ben Gershom ben Moshe

תוספות ד"ה ושבואל בן גרשם בן משה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the text says Moshe or Menasheh.)

ה''ג משה שאין לקרותו על שם מנשה שהרי כבר שב בכל לבו

(a)

Version #1: The text says Moshe, for it is improper to call him on the name of Menasheh, since he already repented with all his heart.

ויש דגרס בן מנשה וטעמא לפי שחזר לקלקולו כדפ''ה

(b)

Version #2: Some texts say Menasheh. The reason is because he returned to his debacle, like the Rashbam explained.

5)

TOSFOS DH Taima d'Ein Lo Ben Ha Yesh Lo Ben Ben Kodem

תוספות ד"ה טעמא דאין לו בן הא יש לו בן [בן] קודם

(SUMMARY: Tosfos discusses whether our Sugya is even like the opinion that the verses are written in order.)

נראה לרשב''א דכל הסוגיא אליבא דמ''ד שלא כסדרן כתיבי

(a)

Explanation #1 (Rashba): The entire Sugya is like the opinion that the verses are written out of order.

מדפריך רב פפא בתר הכי ואימא אי איכא בן ולמ''ד כסדרן כתיבי (הגהה בגליון) למה יש לנו לשנות קראי מכי היכי דכתיבי

(b)

Source #1: Rav Papa asks after this "we should say that if there is a son..." According to the opinion that the verses are written in order, why should we change the verses from how they are written?

ועוד דקאמר ליה אביי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא וכו'

(c)

Source #2: Abaye said to him "do we need a verse to teach that one who has only [one son, that he inherits everything?!"

ופ''ה ואמאי כתב ובן אין לו והעברתם את נחלתו פשיטא ולשתוק מיניה והכי איבעי למכתב איש כי ימות וזרע אין לו וגו'

1.

The Rashbam explained "why did [the Torah] write "u'Ven Ein Lo v'Ha'avartem Es Nachalaso"? This is obvious! It should have omitted this. It should have written "Ish Ki Yamus v'Zera Ein Lo..."

ואי אליבא דמ''ד דכסדרן כתיבי היכי נשתוק קרא ולא ליכתוב והעברתם את נחלתו לבתו הא איצטריך למידרש במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב

2.

If it is like the opinion that the verses are written in order, how could the verse omit and not write "v'Ha'avartem Es Nachalaso l'Vito"? We need to expound that when there is a daughter, you transfer inheritance from the father!

וליכא למימר דאביי דייק מדלא כתיב ואיש כי ימות והעברתם את נחלתו לבתו

3.

Suggestion: Abaye infers from the fact that it did not write "Ish Ki Yamus v'Ha'avartem Es Nachalaso l'Vito."

דא''כ מאי פריך ודלמא קמ''ל דבת נמי בת ירושה היא דמ''מ הכי הוה מצי למכתב ולא ליכתוב ובן אין לו

4.

Rejection: If so, what was the question "perhaps the Chidush is that also a daughter inherits!"? In any case, it should have written so, and not write "u'Ven Ein Lo"!

אלא ודאי אליבא דמ''ד שלא כסדרן כתיבי אתיא דלדידיה לא איצטריך והעברתם

(d)

Conclusion: Rather, surely the entire Sugya is like the opinion that the verses are written out of order. According to him, we do not need "v'Ha'avartem".

ואע''ג דמוקי והעברתם לכדרבי שאין לך מעביר נחלה כו'

(e)

Implied question: We establish "v'Ha'avartem" for Rebbi's law, that the only one who transfers inheritance [is a daughter]!

אין זה צורך שום דרשה ולא אשמועינן שום חידוש אלא דלגבי בת שייך לשון העברה

(f)

Answer: No Drashah is needed for this, and not to teach any Chidush, just that regarding a daughter, the expression "Ha'avarah" (transfer) applies.

ור''י אומר דאפילו למ''ד דכסדרן כתיבי אתיא ואביי דריש מדלא כתיב איש כי ימות והעברתם את נחלתו לבנו דהוה מצי למידרש במקום בן אתה מעביר נחלה מן האב כו'

(g)

Explanation #2 (Ri): The Sugya is even like the opinion that they are written in order. Abaye expounds the fact that it did not write 'Ish Ki Yamus v'Ha'avartem Es Nachalaso l'Vito', which we could have expounded "when there is a son, you transfer inheritance from the father..."

והוה ידעינן דבן ובת שוין הואיל ומצינו במקום אחר שהיא בת ירושה:

1.

We would know that a son and daughter are equal, since we find elsewhere that she inherits.

110b----------------------------------------110b

6)

TOSFOS DH v'Dilma Ha Ka Mashma Lan d'Vas Nami Bas Yerushah

תוספות ד"ה ודלמא הא קמ''ל דבת נמי בת ירושה

(SUMMARY: Tosfos explains why we would have thought not.)

דסד''א דלאו בת ירושה היא משום דמסבת נחלה דבנה ובעלה יורשין אותה

(a)

Explanation: One might have thought that she does not inherit, because [if she did], she would divert inheritance [to a different Shevet], for her son or husband inherits her.

7)

TOSFOS DH u'Sedei Achuzah Nami mi'Hai Pircha Hu d'Kaima Lan

תוספות ד"ה ושדה אחוזה נמי מהאי פירכא הוא דקיימא לן

(SUMMARY: Tosfos concludes that the reason is because a son inherits before a daughter.)

אוריב''ם דל''ג כלום יש יבום אלא במקום שאין בן דהלשון משמע שהוא מודה שהבת אינה קמה לשדה אחוזה מהאי טעמא כי ההיא דלעיל גבי אח דמסיק בהאי לישנא

(a)

Explanation #1 (Rivam): The text does not say "there is Yibum only when there is no son!", for this connotes that [the Makshan] admits that a daughter does not stand [in place of her father] for a Sedei Achuzah due to this reason, just like above, regarding a brother, which concludes with this expression.

ופ''ה דחוק הוא מאד דמפרש דה''ק ושדה אחוזה נמי איכא למימר דקמה תחת אביה

(b)

Explanation #2 (Rashbam): The Gemara means that also for a Sedei Achuzah, we can say that she stands in place of her father.

ומייתי סייעתא למילתיה דמהך (הגהת הב"ח) פירכא דכלום יש יבום כו' קיימא ליה לתנא שהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה ולא האח וה''נ איכא למימר גבי בת

(c)

Support (Rashbam, for himself): From this question "there is Yibum only when there is no son!", the Tana knows that the son is in place of his father for Sedei Achuzah, and not the brother. We can say similarly about a daughter.

דמה לו לתלות הטעם בפירכא שהיא גבי אח ולא היה לו לומר אלא בת נמי תיקום לשדה אחוזה

(d)

Rejection: Why should we attribute the reason [why a son precedes a daughter] to a question that pertains to a brother? It should have said only "also a daughter should stand [in place of her father] for a Sedei Achuzah"!

ולכך נראה לו דלא גרסינן ליה אלא הכי גרסינן (הגהת הב"ח) שדה אחוזה נמי מהאי פירכא הוא דקיימא ליה

(e)

Conclusion (Rivam): The text does not say ["there is Yibum only when there is no son"]. Rather, it says "also a Sedei Achuzah, we know from this question";

וה''פ והלא שדה אחוזה גופה מה שאין בבת כבן זהו מטעם שהבן קודם לנחלה מן הבת

1.

It means that for a Sedei Achuzah itself, the reason a daughter is not like a son is because the son precedes the daughter for inheritance;

וכל כמה דלא קיימא לן שהבן קודם לנחלה מן הבת מעמדת הבת שדה לאביה כמו הבן דהכי אמר בפ' אין מקדישין (ערכין דף כה:)

2.

As long as we do not know that a son has precedence for inheritance over a daughter, [we would think that] a daughter establishes a Sedei Achuzah for her father (if she redeems it, he gets it back in Yovel), for it says so in Erchin (25b);

בעא מיניה רבה בר אבוה בת מהו שתעמיד שדה אחוזה לאביה כיון דלענין יבום כי הדדי נינהו מוקמינן או דלמא כיון דלענין נחלה בת במקום בן כי אחר דמיא לא מוקמינן

i.

Citation (25b) Question (Rabah bar Avuha): Can a daughter establish a Sedei Achuzah for her father? Since regarding Yibum [a son and daughter] are the same, she can establish it. Or, since regarding inheritance, a daughter is like a stranger when there is a son, she cannot establish it!

ופשיט ליה דכי אחר דמיא מהך טעמא

ii.

[The Gemara] answered [from Tana d'Vei R. Yishmael] that she is like a stranger, due to this reason.

8)

TOSFOS DH ha'Ish Es Imo Hani Mili

תוספות ד"ה האיש את אמו מנא הני מילי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara asked only about this.)

אומר ריב''ם דבשאר ירושות של נשים כגון בתו או אחותו פשיטא ליה דיורשת אביה או אחיה כיון שאין הירושה נעקרת ממשפחת אב

(a)

Explanation (Rivam): Regarding other inheritances of women, e.g. his daughter or sister, it is obvious to [the Makshan] that she inherits her father or brother, since the inheritance is not uprooted from the father's family;

ופשיטא שהזכרים והנקבות שוין בין לירש בין להוריש דמה לי זכרים ומה לי נקבות דאטו נכסי נשים יהיו הפקר

1.

Also, it is obvious that males and females are the same, both to inherit and bequeath, for what is the difference between males and females? Should women's property be Hefker?!

ודוקא בן בנכסי האם צריך למילף לפי שניסבת נחלה ממטה אביה ע''י הבן:

2.

Only regarding the mother's property he must learn, because she diverts property from her father's Shevet through her son (if she married someone not from her father's Shevet).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF