1)

TOSFOS DH she'Lo Amar Li Adam Davar me'Olam

תוספות ד"ה שלא אמר לי אדם דבר מעולם

(SUMMARY: Tosfos explains why we taught this case.)

והוא הדין דאפי' אם אמר זבינתיה מפלוני דזבנה מינך דלא הויא חזקה עד שיאמר אתה מכרת לי כדקתני סיפא

(a)

Implied question: (We could have taught a bigger Chidush!) The same applies if he says "I bought it from Ploni, who bought it from you." It is not a Chazakah unless he says "you sold it to me", like the Seifa teaches!

אלא הא עדיפא ליה למינקט שלא אמר לי אדם דבר מעולם לאשמועי' דלא הוי פתח פיך לאלם כדאמר בגמ'.

(b)

Answer: It is better to teach "no one ever said anything to me", to teach that we do not "open the mouth of the mute" (suggest that he had a document and lost it).

2)

TOSFOS DH Amrei Li Achvi Shetarech

תוספות ד"ה אמרי לי אחוי (לי) שטרך

(SUMMARY: Tosfos explains why he fears lest they say this.)

וכשלא אוכל להראות שטרי שהפסדתיו יאמרו שגזלתיה

(a)

Explanation: [The Machazik thinks] when I will not be able to show my document, because I lost it, they will say that I stole it;

אבל כשאומר לא אמר לי אדם [דבר] מעולם לא יאמרו שגזלתיה אלא ראיתי שלא מיחו בידי והחזקתי בה ונמצא שמחל לי.

1.

However, when I say "no one ever said anything to me", they will not say that I stole it. Rather, [they will think that] I saw that they did not protest against me, and I made Chazakah in it, and it turns out that he pardoned me.

3)

TOSFOS DH v'Ha Achaziki Li

תוספות ד"ה והא אחזקי לי

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about his initial claim.)

פירש הקונטרס בניתי כותל על פיו והוא סייע לי וכיון שבמצותו עשה הוי חזקה שיש עמה טענה

(a)

Explanation #1 (Rashbam): I built the wall according to him (with his consent), and he helped me. Since he acted based on the other's command, this is a Chazakah with a claim.

וקשה דמדקאמר בתר הכי והא אחיל משמע דעד השתא לא הוה מחזיק בה מטעם מחילה

(b)

Question #1: Since it says afterwards "but he pardoned", this connotes that until now, the Machazik's claim was not pardon!

ועוד דלאלתר הוה ליה לרב נחמן למימר מחילה בטעות הואי

(c)

Question #2: Immediately, Rav Nachman should have said that this was mistaken pardon!

ונראה לפרש דרב ענן הוה טעין שלקח ממנו ולא הי' לו עדים שלקחה והיה רוצה להיות נאמן מתורת חזקה

(d)

Answer (and Explanation #2): Rav Anan claimed that he bought from him, but he did not have witnesses that he bought. He wanted to be believed due to the Chazakah;

וכי א"ל רב נחמן דלאו חזקה היא השיב לו רב ענן והא אחיל

1.

When Rav Nachman told him that it is not a Chazakah, Rav Anan answered him that he pardoned;

דאע"פ שאינו נאמן לומר לקחתיה תהא שלי מטעם מחילה דסייע בגודא בהדאי והיה לו עדים או היה מודה בסיועו

2.

Even though he is not believed to say "I bought it", it should be mine due to pardon, for he helped me with the wall, and I have witnesses, or he admits that he helped.

ואין הסוגיא מוכחת כן.

(e)

Disclaimer: The Sugya is not like this.

4)

TOSFOS DH she'Lo Amar Li Adam Davar me'Olam Peshita

תוספות ד"ה שלא אמר לי אדם דבר מעולם פשיטא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with Daf 28b, which did not consider this obvious.)

קשה למהר"ם דמאי פריך פשיטא הא לעיל (דף כח:) פריך גמרא אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה כו'

(a)

Question (Maharam): Why do we ask that this is obvious? Above (28b), the Gemara asked that if so, a Chazakah without a claim [should be valid]!

ופירש שם בתוספות פירוש ראשון דאפי' לא (הגהת הב"ח) אמר שלא אמר לי אדם דבר מעולם פריך

1.

There, in the first Perush, Tosfos explained that even if he did not say "no one ever said anything to me" (rather, he was silent), we ask [that it should be a Chazakah]!

ונראה לי דמכח סיפא דמשמע דאפי' אם אמר (הגהת הב"ח) מפלוני דזבנה מינך זבינתה לא הויא חזקה פריך פשיטא

(b)

Answer #1: It seems that based on the Seifa, which connotes that even if he says "I bought it from Ploni, who bought it from you", it is not a Chazakah, we ask that this is obvious.

ונראה דזה דוחק דמנא ליה למיפרך ארישא טפי מאסיפא דהא מרישא איכא למידק איפכא וליפרוך טפי מרישא לסיפא (הגהת הב"ח)

(c)

Rebuttal: This is difficult. What is his source to challenge the Reisha more than the Seifa? We can infer oppositely from the Reisha, and ask better from the Reisha to the Seifa!

ונראה לי דמקשה לא אסיק אדעתיה דנטעון ליה אנן ולהכי פריך פשיטא דחזקה גרידא אינה מועלת בלא (הגהת הב"ח) טענה

(d)

Answer #2: The Makshan did not think that we claim for him. Therefore, he asked that it is obvious that Chazakah alone does not help without a claim;

ומשני דס"ד דנטעון ליה אנן ולעיל פריך דחזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה היינו דנטעון ליה אנן (הגהת הב"ח) דכיון דלא מיחה שלש שנים ודאי מכר לו או מחל

1.

We answer that one might have thought that we claim for him. Above, we asked that Chazakah without a claim should be a Chazakah, i.e. we should claim for him. Since he did not protest in three years, surely he sold to him or pardoned.

ועוד יש לומר דלרבנן דרבי ישמעאל דלא ילפי משור פריך פשיטא

(e)

Answer #3: According to Rabanan who argue with R. Yishmael, and do not learn [Chazakah] from Shor [ha'Mu'ad], we ask that it is obvious. (Only according to R. Yishmael there is a Havah Amina to learn from Shor ha'Mu'ad that Chazakah does not need a claim.)

אבל קשה דבמתניתין לא הוזכרו רבנן ומתני' כר' ישמעאל

(f)

Objection: Our Mishnah did not mention Rabanan. Our Mishnah is like R. Yishmael!

ונראה דפריך אחזקה דיום אחד דמתני' נמי איירי בה מדקתני כל חזקה כדפ"ה.

(g)

Answer #4: It seems that we question the Chazakah of one day (e.g. to rest things on his neighbor's wall), which our Mishnah also discusses, since it says "any Chazakah", like the Rashbam explained.

5)

TOSFOS DH k'Man k'R. Yehudah

תוספות ד"ה כמאן כר"י

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not totally like R. Yehudah.)

קשה לרשב"א דהאמר רב ענן לעיל (דף לח:) לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל מחאה בפני עדים שאין יכולין לומר לו כו'

(a)

Question (Rashba): Rav Anan said above (38b) "Shmuel explained to me that Mach'ah in front of witnesses who cannot say to [the original owner, is a Mach'ah];

משמע דלא בעי בפניו מחאה והיינו דלא כר"י

1.

Inference: Mach'ah need not be in front of him. This is unlike R. Yehudah!

ושמא סבר כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.

(b)

Answer: Perhaps he holds like [R. Yehudah] in one way, and argues with him in one way.

6)

TOSFOS DH Amar Lei Mechilah b'Ta'os Havai

תוספות ד"ה אמר ליה מחילה בטעות הואי

(SUMMARY: Tosfos concludes that Rav Nachman holds that this is always invalid.)

וקשה דבפ' איזהו נשך (ב"מ דף סו: ושם ד"ה התם) אמר רב נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קני הדרא ארעא והדרי פירי

(a)

Question - Citation (Bava Metzi'a 66b - Rav Nachman): Now that Rabanan said that Asmachta (exaggerated stipulations that one did not intend to fulfill) does not acquire, [if one said 'if I don't pay my loan in time, you can collect my land',] the land returns and the Peros return.

למימרא דסבר רב נחמן מחילה בטעות לא הויא מחילה

1.

Citation (cont.) Question: This implies that Rav Nachman holds that mistaken pardon is not pardon;

והא איתמר המוכר פירות דקל לחבירו כו' ואמר רב נחמן ומודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה

i.

Citation (cont.) However, it was said that if one sold to his friend the fruits [that will grow] on a date tree... and Rav Nachman said [he can retract even after they grow, but] I admit that if the buyer ate them, we do not take from him [even though the seller pardoned mistakenly. He did not know that he could retract!]

ומשני התם זביני והכא הלואה

2.

Citation (cont.) Answer: A sale is unlike a loan.

ופירש הקונטרס הכא הלואה ומיחזי כרבית שמתחלה בהלואה באו לידו וכרבית קצוצה דמו

3.

Rashi explained that regarding a loan, it looks like Ribis. Initially he received [the land] due to a loan, and it is like Ribis Ketzutzah (contracted interest);

ואין אבק רבית אלא במכר כגון לקח ממנו פירות דריש מתניתין דהתם

i.

Avak Ribis (mid'Rabanan) is only through a sale, e.g. he bought Peros [that will grow], in the Reisha of the Mishnah there.

משמע דבכ"מ לרב נחמן מחילה בטעות הויא מחילה בר מהתם בהלואה דמיחזי כרבית

4.

Inference: Rav Nachman holds that mistaken pardon is always valid, except for there regarding a loan, because it looks like Ribis.

והכא סבר רב נחמן דלא הויא מחילה

5.

Summation of question: Here, Rav Nachman holds that it is not pardon!

ומיהו בלאו הכי קשה על פירושו דהא אמר רבינא התם בריש פירקא (דף סב.) דמשכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה דלא חשיב רבית קצוצה

(b)

Observation: Even without this, Rashi's Perush is difficult, for Ravina said there (62a) that Mashkanta without deducting, in our (Yisrael's) laws, we do not return from the lender to the borrower, for it is not considered Ribis Ketzutzah;

ומסתמא דלא פליג עליה רב נחמן

1.

Presumably, Rav Nachman does not argue with him!

ונראה לרבינו תם דה"פ דבכ"מ סבר רב נחמן דלא הויא מחילה כדאמר הכא

(c)

Answer (R. Tam): Everywhere, Rav Nachman holds that mistaken pardon is invalid, like it says here;

ובריש המפקיד (ב"מ דף לה.) קאמר נמי רב נחמן התם שומא בטעות הוא

1.

Also in Bava Metzi'a (35a), Rav Nachman says that it is a mistaken estimation [and it is retracted].

ובספ"ק דגיטין (דף יד.) נמי אמר דקנין בטעות חוזר

2.

Also in Gitin (14a), he said that a mistaken Kinyan is retracted.

אלא היינו טעמא דרב נחמן דהתם זביני ולא הויא מחילה בטעות שאפי' היה המוכר יודע שיוכל לחזור לא היה חוזר דניחא ליה דליקו בהימנותיה וגמר ומקני

(d)

Explanation: Rav Nachman's reason (in Bava Metzi'a 66b) for a sale is because it is not mistaken pardon. Even if the seller knew that he can retract, he would not retract. He prefers to remain in his integrity, and resolved to be Makneh;

אבל הכא הויא הלואה והלוה אינו מקני ליה אלא בתורת מכר והמכר אינו כלום דאסמכתא היא ולא גמר ומקני

1.

However, here it is a loan. The borrower was Makneh only through a sale, and the sale has no effect, for it is Asmachta. He did not resolve to be Makneh;

וכיון דהדרא ארעא הדרי נמי פירי

2.

Since the land returns, also the Peros that he consumed return.

אבל אם היה נותן בתורת רבית היה קונה דאבק רבית אין יוצא בדיינים

3.

However, had he given due to Ribis, [the lender] would have acquired, for Beis Din does not force one to return Avak Ribis.

ורבא דהוה בעי לאותובי אונאה לא היה יודע זה הפירוש שאם היה יודע לא היה מקשה כלום מאונאה דהכא לא הויא מחילה בטעות כדפרי' גמר ומקני

4.

Rava, who wanted to refute him from Ona'ah (if one overpaid a sixth, it is mistaken pardon, and it is not pardoned), did not know this Perush. Had he known it, his question from Ona'ah is not difficult at all, for here it is not mistaken pardon, like I explained, that he resolved to be Makneh.

ור"נ היה משיב מאיילונית לפי סברת רבא

5.

Rav Nachman answered from Ailonis (a girl who does not develop like a normal female), according to Rava's reasoning. (When it is found that she is an Ailonis, it is revealed that they were her never married. Her husband does not return Peros of her property that he consumed, even though he had no right to eat. She pardoned mistakenly!)

כלומר אדמותבת לי מאונאה תסייען מאיילונית אלא על כרחך צריך אתה לחלק כדפרישית.

i.

I.e. rather than challenge me from Ona'ah, support me from Ailonis! Rather, you must distinguish like I distinguished [a loan from a sale].

41b----------------------------------------41b

7)

TOSFOS DH Asa l'Kamei d'Rav Yehudah v'Chulei

תוספות ד"ה אתא לקמיה דרב יהודה כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves our Sugya with the Sugya in Sanhedrin.)

ומסיק דרב יהודה כר"ש בן אלעזר ס"ל

(a)

Explanation: We conclude that Rav Yehudah holds like R. Shimon ben Elazar.

ותימה דבפ' זה בורר (סנהדרין דף ל: ושם לא. ד"ה הוא) אמר רב יהודה עדות המכחשת זה את זה בבדיקות כשרה בדיני ממונות

(b)

Question: In Sanhedrin (30b), Rav Yehudah said that witnesses who contradict each other in Bedikos (questions not essential to the testimony), the testimony is Kosher for monetary cases;

ומוקי לה באחד אומר ארנקי לבנה ואחד אומר ארנקי שחורה אבל אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן אין מצטרפין

1.

We establish this when one said that the wallet was white, and one says that the wallet was black. However, if one says that the coins were black, and one says that the coins were white, they do not join;

נהרדעי אמרי אפי' א' אומר מנה לבן ואחד אומר מנה שחור ומסיק דאינהו דאמור כר"ש בן אלעזר דהכא

2.

Neharde'ei say, even if one says that the coins were white, and one says that the coins were black [they join]. We conclude that they hold like R. Shimon ben Elazar here.

משמע דרב יהודה דפליג אנהרדעי פליג אר"ש בן אלעזר דהכא

3.

Inference: Rav Yehudah, who argues with Neharde'ei, argues with R. Shimon ben Elazar here.

וי"ל דרב יהודה נמי כרשב"א ובהא פליגי דנהרדעי סברי דאחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן דמי למילתיה דר"ש בן אלעזר דלא דייקי ביה סהדי ודמי לארנקי

(c)

Answer: Also Rav Yehudah holds like R. Shimon ben Elazar. They argue about the following. Neharde'ei hold that if one says that the coins were black, and one says that the coins were white, this is the teaching of R. Shimon ben Elazar, because witnesses are not meticulous about this. This is like [disagreement about the color of] the wallet;

ורב יהודה סבר דלא דמי כלל לארנקי דהתם דאין זה גוף המעשה לא היה להן לבדוק אבל מנה דגוף הדבר הוא שמעידין עליו דייקי

1.

Rav Yehudah holds that this is totally unlike the wallet. There, it is not connected to the episode itself (the loan). It was not incumbent on them to check [its color]. However, the coins, this is the episode itself that they testify about. They are meticulous about this.

וקסבר דמודה ר"ש בן אלעזר במנה שחור דבטלה עדותן אפי' לב"ה

2.

He holds that R. Shimon ben Elazar agrees about [disagreement about whether they were] black coins [or white], that the testimony is Batel, even according to Beis Hillel;

ולא דמי למנה ומאתים דעבידי דטעו טפי

i.

This is unlike [witnesses who argue about whether he lent] 100 or 200. People are more prone to err about this.

אלא מדמה מנה שחור ומנה לבן לאחד אומר חבית של יין וא' אומר של שמן דבהא מודו כולי עלמא דנחלקה עדותן כדאיתא התם.

3.

He compares black coins and white coins to one who says "a barrel of wine", and one says that it was of oil. All agree about this, that the testimony is divided [and cannot be joined], like it says there.

8)

TOSFOS DH Nechlekah Edusan

תוספות ד"ה נחלקה עדותן

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike when one of the witnesses was found to be a Karov Oh Pasul.)

הקשה ריב"א לב"ש דאמרי בכת אחת נחלקה עדותן דחשיבי להו עדות מוכחשת

(a)

Question (Riva): According to Beis Shamai, who say that when there is one set of witnesses [who argue about the amount of the loan], the testimony is divided, for they consider this contradictory testimony...

ואפי' בב' כיתי עדים נמי תבטל עדותן דהוי נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אפילו הן מאה כדאמר בפ"ק דמכות (דף ה:)

1.

Even when there are two pairs of witnesses, their testimony is Batel, for this is [like] when one of the witnesses was found to be a relative or invalid witness. The testimony is Batel, even if there are 100 witnesses, like it says in Makos (5b)!

ואומר ר"י דלאו פירכא היא דמצינו למימר דב"ש כר' יוסי סבירא להו דאמר התם במה דברי' אמורים בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר

(b)

Answer (Ri): This is not difficult. We can say that Beis Shamai hold like R. Yosi, who said there "what do we discuss? We discuss capital cases, but in monetary cases, the testimony is fulfilled through the other [Kosher witnesses];

והכי הלכתא דפסיק רב נחמן כוותיה

1.

This is the Halachah, for Rav Nachman rules like him.

ואפי' לרבי נמי מצי למימר דהכא מצי מיירי כגון דאתו למיחזי

2.

And even according to Rebbi, we can say that here we discuss when [the witnesses] came to look (without intent to testify);

ואפי' אתי לאסהודי הני מילי כי מסייעי אהדדי הוא דאמר נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה

3.

And even if they came to testify, only when they support each other, he says that if one of the witnesses was found to be a relative or invalid witness, the testimony is Batel;

אבל הכא דהא מכחשי אהדדי לא.

i.

However, here that they contradict each other, he does not.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF