1)

TOSFOS DH Mach'ah Bifnei Shenayim v'Ein Tzarich Lomar Kesovu (cont.)

תוספות ד"ה מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו (המשך)

ועדות נמי לא חשיב דמפיהם ולא מפי כתבם

(a)

Strengthening of question: Also, it is not considered testimony, for we expound "from [the witnesses'] mouths, and not from what they wrote"!

ופירש"י בפי' החומש שלא יכתבו עדותן באיגרת וישלחו לב"ד

1.

Rashi explained in his Perush on Chumash that this teaches that witnesses cannot write their testimony in a letter, and send it to Beis Din.

וי"ל דתקנת חכמים היא שיהא חשוב עדות כדי לבטל החזקה בעדות כל דהו שבדבר מועט מבטלים החזקה

(b)

Answer #1: Chachamim enacted that it is considered testimony, in order to be Mevatel Chazakah through even a small level of testimony. We are Mevatel a Chazakah through a small matter;

דהא אפילו יתברר לנו שלא שמע המחזיק מחאה מהני לבטל החזקה

1.

Even if it becomes clear to us that the Machazik did not hear the Mach'ah, it helps to be Mevatel the Chazakah.

וגם במודעא תקנת חכמים היא להציל הנאנס

2.

Also Moda'a is an enactment of Chachamim to save one from Ones (and they were Machshir written testimony for it).

וקיום שטרות נמי משום דמעשה ב"ד הוא וכל מעשה ב"ד נכתב שלא מרצון החייב

3.

Also validation of documents is an act of Beis Din, and all acts of Beis Din may be written without the consent of the one whom they obligate.

ועוד אומר ר"י ששמע מן ר"ת שנוהגים לשלח העדים עדותם באיגרת לב"ד וחשיב עדות

(c)

Answer #2: The Ri heard from R. Tam that witnesses are accustomed to send their testimony in a letter to Beis Din, and it is considered testimony;

והא דדרשינן בספרי מפיהם ולא מפי כתבם

1.

Implied question: We expound in the Sifri "from [the witnesses'] mouths, and not from what they wrote"!

לא אתא אלא למעוטי דוקא אלם שאינו בר הגדה אבל ראוי להגדה אין הגדה מעכבת בו

2.

Answer: This comes to exclude only a mute, who cannot testify [verbally]. However, for one who could testify, [verbal] testimony is not Me'akev.

והא דאמרינן בפ"ב דכתובות (דף כ.) כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים והוא שזוכר מעצמו אבל אין זוכר מעצמו לא

(d)

Implied question: It says in Kesuvos (20a) "one may write his testimony on a document, and testify about it many years later, if he remembers it himself, but not if he does not remember it! (According to R. Tam, if he could testify, also his written testimony is valid. Why must he remember it?)

היינו כשאינו מוציא כתב ידו בב"ד

(e)

Answer #1: This is when he does not show in Beis Din what he wrote.

ועוד שמא עד אחד בכתב אין חשוב עדות שאין שטר אלא בב' להכי לא מהני בההיא דכתובות אפי' יוצא כתב ידו אלא א"כ זוכר בראיית עדות

(f)

Answer #2: Perhaps one witness in writing is not considered a document, because a document is only with two witnesses. Therefore, it does not help in the case in Kesuvos, even if he shows in Beis Din what he wrote, unless he remembers through seeing the [written] testimony.

וצ"ע בההיא דעד אחד בכתב בגט פשוט (לקמן דף קסה. ושם ד"ה אמר)

(g)

Question: This requires investigation regarding one written witness below (165a. Abaye and Ameimar argue about whether a Get is valid if one witness signed and one witness testifies orally that it is valid.)

וא"ת מאי קמ"ל דאין צ"ל כתובו פשיטא כיון דזכותו הוא

(h)

Question: What is the Chidush that he need not say "write"? This is obvious, since it is advantageous for him!

ובמחאה איכא למימר דנקיט ביה ואין צ"ל כתובו אגב אחריני ולא אתא לאשמועינן במחאה אלא שהיא בפני ב'

(i)

Partial answer: Regarding Mach'ah, we can say that it mentioned 'he need not say "write"' just like it said so regarding the others [for parallel structure]. Regarding Mach'ah, the Chidush is that it is in front of two;

אבל במודעא קשה למאי איצטריך

1.

However, regarding Moda'a, this is difficult. Why did it need to teach [that he need not say "write"]?

וי"ל דאתא לאשמועינן דאע"פ שלא צוה להם לכתוב והם כתבו שצוה כשרה ולא מיחזי כשקרא דמסתמא לפיכך מחה או מסר מודעא בפניהם כדי שיכתבו.

(j)

Full Answer: We can say that it teaches that even though he did not command them to write, and they wrote that he commanded, it is Kosher. It does not look like Sheker, for presumably this is why he made a Mach'ah or Moda'a in front of them, in order that they will write!

2)

TOSFOS DH Kinyan Bifnei Beis v'Ein Tzarich v'Chulei

תוספות ד"ה קנין בפני ב' ואין צריך כו'

(SUMMARY: Tosfos proves that Kinyan does not require witnesses.)

אומר ר"ת דלא אתא למעוטי שלא יהא חשוב קנין כשנעשה שלא בפני שנים

(a)

Explanation (R. Tam): This does not come to exclude only that it is not considered a Kinyan when it is done not in front of two [for Kinyan does not need witnesses].

דהא אמרינן בקדושין (דף סה:) דלא איברו סהדי אלא לשקרי

(b)

Source #1: We say in Kidushin (65b) that witnesses were created only for liars. (A Kinyan takes effect without any witnesses);

ואמרי' בפ' הזהב (ב"מ דף מו.) גבי היה עומד בגורן כו' ואי אמרינן מטבע נקנה בחליפין ניקנינהו ניהליה אגב סודר ומפרק דלית ליה סודר

(c)

Source #2: We say in Bava Metzi'a (46a) regarding one who was in the granary [and wanted to give his coins to another, so the other could redeem it without adding a fifth], if coins can be acquired through Chalipin, he should be Makneh to him through a Sudar (scarf)! We answer that he does not have a Sudar.

ולקנינהו אגב קרקע דלית לי' והא עומד בגורן קתני כשאינו שלו

1.

Citation (46a): He should be Makneh to him Agav (along with) land! [The case is,] he does not have land. It says that he is in a granary (presumably, it is his)! It is not his.

איכפל תנא לאשמועינן בגברא ערטילאי דלית ליה כלום אלא ש"מ דאין מטבע נקנה בחליפין

2.

Citation (46a): Did the Tana teach about a naked man who has nothing?! Rather, this teaches that coins cannot be acquired through Chalipin.

ואי לא חשיב קנין בלא עדים לישנינן דליכא עדים

3.

Inference: If it is not considered a Kinyan without witnesses, we should answer that there were no witnesses!

ועוד דבפ"ק דסנהדרין (דף ו.) אמרו רבנן פשרה ביחיד אע"ג דפשרה בעיא קנין כדמסיק התם.

(d)

Source #3: In Sanhedrin (6a), Rabanan said that compromise can be with a lone [judge], even though compromise requires a Kinyan, like we conclude there.

3)

TOSFOS DH v'Ein Tzarich Lomar Kesovu

תוספות ד"ה ואין צריך לומר כתובו

(SUMMARY: Tosfos explains that he can retract, but until he says so we need not ask him.)

וכותבין בלא רשותו כל זמן שלא חזר בו

(a)

Explanation: We write without permission, as long as he did not retract.

ומיהו יכול לחזור בו כדאמרינן לקמן בפ' המוכר את הספינה (דף עז.) זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה

1.

However, he can retract, like we say below (77a) "acquire this field for Ploni and write the document for him", he can retract [authorization to write] the document, but he cannot retract the field.

והא דאמרינן בריש אע"פ (כתובות דף נה. ושם ד"ה כתובו) כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה

(b)

Implied question: It says in Kesuvos (55a) [if one said] "write, sign and give to him", and they acquired from him, they need not consult with him [before writing and giving the document];

לאו דוקא משום דאמר להו כתובו דאפי' לא אמר להו נמי כדאמרינן הכא

1.

This is not only because he said to them "write". It is even if he did not say to them, like we say here!

אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאימלוכי ביה אע"ג דאמר להו כתובו.

(c)

Answer: Rather, because he wants to say that if they did not acquire from him, they must consult with him, even though he told them "write".

4)

TOSFOS DH Kiyum Shetaros bi'Sheloshah

תוספות ד"ה קיום שטרות בשלשה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even though he holds that elsewhere, two suffice for Beis Din.)

אע"ג דר"נ גופיה ס"ל בסנהדרין (דף ה:) ב' שדנו דיניהם דין

(a)

Implied question: Rav Nachman himself holds in Sanhedrin (5b) that if two judged, the verdict stands!

קיום שטרות שאני כדפ"ה

(b)

Answer: Kiyum Shetaros (validation of documents) is different, like the Rashbam explained.

דאי ליכא אלא ב' מה יש בין קיום שטר לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי

1.

If there are only two, why is the Kiyum (the judges' signature) any better than the document above it? This has two signatures, and this has two signatures!

ודומה לב' עדים ששמעו מפי עדים שלמעלה שהשטר כשר ועד מפי עד פסול

i.

This is like two witnesses who heard from the witnesses above that the document is Kosher. Ed mi'Pi Ed (a witness who testifies about what he heard from another witness) is Pasul [for testimony];

אבל כשהם ג' ניכר שהם ב"ד שהעידו עדים לפניהם על כתב ידם והכשירו השטר ודומה לפסק דין

2.

However, when there are three, it is recognized that they are a Beis Din, that witnesses testified in front of them about their signatures, and they were Machshir the document. This is like a verdict.

והא דאמרינן בפ' ב' דכתובות (דף כב. ושם ד"ה ודלמא) ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכי למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי ואמר ר"נ ואי כתב ביה בי דינא תו לא צריך

(c)

Implied question: It says in Kesuvos (22a) that if three sat to validate a document, and one of them died, they must write "three of us sat together, and one is not..." Rav Nachman said that if it says "Beis Din", they need not [write this].

ודלמא ב"ד חצוף הוא דאמר שמואל ב' שדנו דיניהן דין

1.

Citation (22a) Question: Perhaps it was a brazen Beis Din [of two]! Shmuel taught that if two judged, the verdict stands!

דכתב ביה בי דינא דרבנן דבי רב אשי ודלמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו

2.

The Gemara answers that it says "the Beis Din of Rabanan of Rav Ashi's academy." It asks that perhaps Rabanan of Rav Ashi's academy hold like Shmuel (that two suffice for Kiyum)!

לא ששמואל סובר דקיום שטרות בשנים אלא ה"פ ודלמא רבנן דבי רב אשי סבירא להו בקיום שטרות כדשמואל בעלמא

(d)

Answer: This does not mean that Shmuel holds that two suffice for Kiyum. Rather, it means that perhaps Rabanan of Rav Ashi's academy hold regarding Kiyum Shetaros like Shmuel holds elsewhere (that two suffice);

אבל שמואל מצי סבר שפיר דקיום שטרות בג' אע"ג דבעלמא ב' שדנו דיניהן דין כמו ר"נ

1.

However, Shmuel can properly hold that three are needed for Kiyum Shetaros, even though elsewhere, if two judged, the verdict stands, like Rav Nachman taught.

וא"ת דרב נחמן גופיה קאמר בב"מ (דף לא:) גבי עובדא דאיסור גיורא ורב ספרא עבוד עסקא וכו'

(e)

Question: Rav Nachman himself taught in Bava Metzi'a (31b) regarding the episode in which Isur the convert and Rav Safra made a joint business venture [and Rav Safra divided it, without Isur]...

משמע התם דתרי לאו ב"ד מדקאמר ליה זיל אייתי לי תלתא דפלגת קמייהו א"נ תרי מגו תלתא

1.

It connotes there that two are not a Beis Din, since [Rav Nachman] said to him "bring three in front of whom you divided, or two of the three"!

וי"ל דהתם מיירי דלא עשאן ב"ד בפירוש אלא פלג קמייהו בסתם

(f)

Answer: There we discuss when he did not explicitly make them a Beis Din. Rather, he divided in front of them Stam;

1.

Note: It seems to me that Rav Nachman did not know the details about in front of whom he divided! Further, he said "or two witnesses that you divided in front of three." Why didn't he say "in front of Beis Din", if two can suffice? Perhaps this was not in Tosfos' text. In our texts, Rav Safra came in front of Rabah bar Rav Huna.

הלכך אי קמי תרי פלג נראה דלעשותן עדים נתכוין ואי קמי תלת פלג נראה דלעשותן ב"ד נתכוין

2.

Therefore, if it was in front of two, it seems that he intended to make them witnesses. If it was in front of three, it seems that he intended to make them a Beis Din.

אבל במקום שעשאן ב"ד בפירוש בשנים סגי [וע"ע תוס' גיטין לב: ד"ה ורב נחמן].

3.

However, in a case that he explicitly made them a Beis Din, two suffice.

5)

TOSFOS DH a'Man d'Lo Tzayis Dina v'Chulei

תוספות ד"ה אמאן דלא ציית דינא כו'

(SUMMARY: Tosfos questions what the Moda'a is about.)

תימה מודעא דמאי

(a)

Question: About what is the Moda'a?

אי דגיטין ודמתנה גלוי מילתא הוא דודאי הוא אנוס בשום ענין שאין יכול לבא לבית דין

1.

If it is about a Get or a gift, this is a mere Giluy Milsa. Surely there is an Ones that prevents him from coming to Beis Din!

ואי דזביני והא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני

2.

If it is a sale, Rava taught that we do not write a Moda'a about a sale!

וכ"ת רבה ורב יוסף לית להו דרבא

3.

Suggestion: Rabah and Rav Yosef argue with Rava. (They hold that we write a Moda'a about a sale.)

מ"מ הוה ליה למיפרך ולשנויי כדפריך בסמוך אנהרדעי

4.

Rejection #1: Even so, the Gemara should have asked, and answered, like it asks against Neharde'ei below!

ועוד והא אביי ורבא גופייהו דאמרי תרוייהו אפי' עלי ועליך א"כ לא איירי במודעא דזביני

5.

Rejection #2: Abaye and Rava themselves both said "even against me and you." If so, we do not discuss a Moda'a of a sale [for Rava holds that we do not write it]!

וכי ההוא מעשה דפרדיסא לא שייך הכא דאפי' ציית דינא פשיטא דכתבינן.

i.

We cannot say that we discuss a case like the orchard (40b; a lender consumed it for three years due to Mashkanta, and threatened that if the owner will not sell it, he will claim that he bought it and ate the years of Chazakah), for [then] surely we write Moda'a even against one who obeys Beis Din!

40b----------------------------------------40b

6)

TOSFOS DH Ika d'Amrei Amar Rav Yosef d'Lo Amar Lehu Teisvu v'Chulei

תוספות ד"ה איכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves the practice nowadays with two texts of the Gemara.)

אהך גירסא קשה לר"י מאי קבעי מאי בינייהו הא בהדיא חולקין בסתמא

(a)

Question #1 (Ri): This text is difficult. What was the question "what do they argue about"? They explicitly argue about Stam!

ועוד דפסקינן לקמן הלכתא דחיישינן בסתמא וא"כ היכי מגבינן כולהו מתנתא כיון דאינו אומר לסהדי כתבו בשוקי ברייתא

(b)

Question #2: Below, we rule that we are concerned in a Stam case. If so, how do we collect all gifts, since [the giver] does not tell the witnesses "write in the market, in public view'?

ומיהו לפי שנוהגים עתה לכתוב בשטרי מתנה ואמר לנו מתנה זו כתבוה בשוקא וחתמוה בברא הלכך כי אמר להו נמי סתמא דעתו לומר כמו שכותבים בשטרות

(c)

Answer: Since now the custom is to write in gift documents "he said to us, write this gift in the market, and sign it in public view", therefore even when he said to them Stam, he intends to say like they write in documents;

ובימי האמוראים לא היו נוהגים לכתוב כך לכך היה צריך לומר להם בפירוש כתבו בשוקא כו'

1.

In the days of the Amora'im, the custom was not to write this. Therefore, he needed to say explicitly "write in the market..."

ור"ח גריס דאמר להו לא תיתבו בשוקא ברא

(d)

Alternate text: R. Chananel's text says 'he said to them "do not sit in the market, in public view"';

וקרי ליה סתמא שאינו אומר להם להטמין עצמן (הגהת בארות המים) ואומר שלא לפרסם והיינו סתמא כלומר לא פרסם ולא הטמינם

1.

This is called Stam, for he does not tell them to hide. He says [only] not to publicize. This is Stam, i.e. he did not publicize, and he did not hide them;

אבל כתובו לא חשיב סתמא וכשר לפר"ח

2.

However, if he said [only] "write", this is not called Stam. It is Kosher according to R. Chananel's Perush.

ולפיכך מה שנהגו לכתוב בשטרות מתנה זו כתבוה בשוקא וחתמוה בברא אינו אלא לשופרא דשטרא

(e)

Consequence: Our custom to write in gift document "write this gift in the market, and sign it in public view", is merely to enhance the document (to dispel any possible objections).

ומיהו לישנא דסתמא לא משמע הכי.

(f)

Disclaimer: The wording [of the Gemara] "Stam" connotes unlike [his Perush].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF