1)

TOSFOS DH Hachi Garis R. Chananel Achlah Orlah...

תוספות ד"ה הכי גריס ר"ח אכלה ערלה...

(SUMMARY: Tosfos concludes that this text is correct.)

וכן נראה לר"י עיקר ואיירי כשאכלה זמורות

(a)

Support #1: Also the Ri says that this text is primary. We discuss when he ate branches.

וכן מוכח בהאשה שנפלו (כתובות דף פ.) דתנן המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל

(b)

Support #2: It is proven like this in Kesuvos (80a). A Mishnah says that one who spends money on his wife's property, whether he spent much and ate little, or spent little and ate much, what he spent, he spent, and what he ate, he ate;

ואמר בגמרא עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות ורב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה אכלה ערלה שביעית וכלאים הויא חזקה

1.

It says in the Gemara that Rav Yehudah ruled in a case with bundles of branches. This is like Rav Yehudah taught elsewhere, that if one ate Orlah, Shevi'is or Kil'ayim, it is a Chazakah.

ואין לומר דלעולם גרס הכא אינה חזקה והתם כשאכלה זמורות והכא כשאכלה פירות שהן אסורים ולכך לא הויא חזקה שלא אכל כדרך האוכלים

(c)

Suggestion: Perhaps really, the text here says "it is not a Chazakah", and there he ate branches, and here he ate Peros that are forbidden. Therefore, it is not a Chazakah, for he did not eat like people eat.

דאם כן הוה ליה לאיתויי ההיא דהתם נמי הכא דאיירי בדיני חזקה

(d)

Rejection: If so, the Gemara should have brought that episode also here, for we discuss laws of Chazakah!

וא"ת דהכא משמע דזמורות ועצי כלאים שרו

(e)

Question #1: Here it connotes that branches and wood of Kil'ayim are permitted;

ומ"ש מהא דאמרינן בפרק כל שעה (פסחים דף כו:) תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ

1.

Why is this different than what we say in Pesachim (26b), that an oven ignited with peels of Orlah or straw of Kil'ai ha'Kerem - if it is new, it must be broken (the first time an oven is ignited, this solidifies it, so using the oven is benefit from Isurei Hana'ah);

מכלל דאסירי

2.

Inference: [Straw of Kil'ai ha'Kerem, and the same applies to wood] is forbidden!

ואמרינן נמי התם (דף כה.) כלאי הכרם עיקרן נאסר

(f)

Question #2: Also, we say there that the Ikar of Kil'ai ha'Kerem (the tree itself) becomes forbidden!

ומיהו הא לא קשה דאיכא למימר דעיקרן נאסר משום דכתיב (דברים כב) הזרע

(g)

Answer #1 (to Question #2): We can say that their Ikar is forbidden, because it says "ha'Zera".

וי"ל דהתם איירי בזרוע מעיקרן שנזרעו הזרעים עם נטיעות הכרם שגדלו הזמורות באיסור

(h)

Answer (and Answer #2 to Question #2): There we discuss something that was initially sown [b'Isur]. The Zera'im were seeded with the young vines in the vineyard. The branches grew b'Isur;

אבל הכא איירי בזמורות שהיו כבר גדולים קודם שנזרעו כלאים שאותן אינן נאסרים אלא כשהוסיפו מאתים

1.

However, here we discuss branches that already grew before Kil'ayim was sown. Those do not become forbidden until they grow another one part in 200;

כדאמר בפרק כל שעה (שם דף כה.) ובפרק כל הבשר (חולין דף קטז.) זרוע ובא הוסיף מאתים אין לא הוסיף מאתים לא

2.

This is like it says in Pesachim (25a) and Chulin (116a) "if it was already planted [b'Heter, before there was Kil'ayim], if it grew another one part in 200, it is forbidden. If it did not grow another one part in 200, it is not [forbidden].

ומיירי הכא שזמורות לא הוסיפו מאתים והפירות הוסיפו ולכך לא הויא חזקה אלא בזמורות

i.

Here we discuss when the branches did not grow another one part in 200, and the Peros increased [this amount]. Therefore, there is a Chazakah only through the branches.

ואין זה דוחק

(i)

Implied question: This is difficult! (Why do we assume that the branches did not increase one part in 200, and the Peros did?)

דהכי הוי אורחא דמילתא שקודם מוסיפין הפירות מאתים מן הזמורות לפי שהזמורות כבר היו גדולות קודם זריעת כלאים.

(j)

Answer: This is normal, that the Peros increase one part in 200 before the branches do, for the branches were already big before the Kil'ayim was planted.

36b----------------------------------------36b

2)

TOSFOS DH Nerah Shanah v'Zara Shetayim v'Chulei

תוספות ד"ה נרה שנה וזרע שתים כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses how two years of plowing can count towards a Chazakah.)

נרה שתים וזרע שנה אחת לא נקט אלא משום רבותא דר' אחא דאפי' הכי הויא חזקה

(a)

Explanation: It discusses when he plowed it (and did not seed it) for two years and seeded it one year for a Chidush according to R. Acha. Even so, it is a Chazakah.

ואומר ר"י דנראה דוקא כגון שנרה וזרע ונרה

(b)

Limitation (Ri): This is only if he plowed it, seeded it, and plowed it;

אבל נרה בזה אחר זה אפי' רבי אחא מודה דאינה חזקה דמה מועיל חרישה כל כך שחורשה ב' שנים בלא זריעה.

1.

However, if he plowed it for two consecutive years [and seeded it before or after those two years], even R. Acha agree that it is not a Chazakah. What does it help to plow it so much, for two years without seeding it?!

3)

TOSFOS DH Leme'utei Mai

תוספות ד"ה למעוטי מאי

(SUMMARY: Tosfos questions why it is clear that he excludes plowing.)

תימה לרשב"א דהיכי מוכח מהכא דלמעוטי נירא קאתי דלמא קסברי רבנן נירא הוי חזקה

(a)

Question (Rashba): How is it proven from here that he comes to exclude plowing? Perhaps Rabanan hold that plowing is a Chazakah;

והא דצריך ג' שנים מיום ליום משום דעד תלת שנין מיזהר איניש בשטרא כדמפרש בריש פירקין

1.

He needs three years from day to day, because until three years, a person is careful with his document, like we said above (29a)!

ואפי' לא עשה באותן שלש אלא ניר הוי חזקה דלא עביד איניש דכרבי לארעיה ושתיק.

2.

Even if in those three years he only plowed, it is a Chazakah, for a person is not prone to be silent when others plow his field!

4)

TOSFOS DH Mai Beinaihu

תוספות ד"ה מאי בינייהו

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not give other differences.)

וא"ת טובא איכא בינייהו דשלש בצירות יכולין להיות בשתי שנים שבסוף שנה בצר וב' בצירות אחרי כן בשתי שנים

(a)

Question: There are many differences between them! There can be three harvests in two years. He harvested at the end of the year, and two harvests afterwards in two years!

ואומר ר"י דמשמע ליה דג' בצירות שלמות כל שנות הבצירות

(b)

Answer (Ri): It connotes to him three complete harvests, the entire years of the harvests.

אבל תימה לר"י אמאי לא משני דאיכא בינייהו חרפי ואפלי

(c)

Question (Ri): Why don't we answer that they differ about crops that ripen quickly, and crops that are late to ripen?

כדאמרינן בפ"ב דע"ז (דף עה:) כמה מיישנן י"ב חדש רשב"ג אומר מגת לגת מבד לבד היינו תנא קמא איכא בינייהו חרפי ואפלי.

1.

This is like we say in Avodah Zarah (75b) "how long do we leave [Kelim used to make Tamei wine or oil, before using them for Taharos? One must wait 12 months. R. Shimon ben Gamliel says, one must wait until the next season of pressing grapes or olives. What is the difference between them? (The pressing season is the same time every year, after the harvest!) They differ regarding [grapes or olives that are] early or late to ripen.

5)

TOSFOS DH Hayu Lo Sheloshim Ilanos

תוספות ד"ה היו לו שלשים אילנות

(SUMMARY: Tosfos explains why it does not suffice with three trees.)

ונראה דדוקא שלשים אבל ג' אילנות ממטע עשרה (הגהת מהרש"א) לבית סאה ואכל אחת בשנה זו ואחת בשנה זו לא הויא חזקה

(a)

Assertion: It seems that this is only if there were 30. However, if there were three trees planted 10 in a Beis Se'ah, and he ate one this year, and [another] one this (the next) year, this is not a Chazakah;

מידי דהוה אשלשים היכא דלא באזי בזויי

1.

This is just like 30 trees, when they (the 10 he ate each year) are not spread among the entire property.

והני אילנות לא בגדולים איירי דגדולים לא הוו אלא ג' לבית סאה כדאמרי' בפ' לא יחפור (לעיל דף כו

2.

These are not mature trees. Mature trees are planted only three in a Beis Se'ah, like it says above (26b).

6)

TOSFOS DH mi'Mata Yud l'Beis Se'ah

תוספות ד"ה ממטע י' לבית סאה

(SUMMARY: Tosfos discusses the law of trees spaced too densely or too sparsely.)

פ"ה דפחות מבית סאה לעשרה אילנות הוו סמיכי ביותר והוו כיער ולא הוי חזקה

(a)

Explanation #1 (Rashbam): Less than a Beis Se'ah for 10 trees is too dense. It is like a forest. It is not a Chazakah.

ואין נראה דהא מוכח בשמעתין דאכלן רצופין הויא חזקה דפריך רבא אנהרדעי אלא מעתה האי אספסתא במאי קני ליה

(b)

Objection: This is wrong. It is clear from our Sugya that if he ate densely, it is a Chazakah, for Rava challenge Neharde'ei "if so, how does one acquire (make a Chazakah in a patch used to grow) fodder (which is seeded very densely)?

ולרשב"א נראה ליישב פ"ה דלקמן איירי שאוכל כל האילנו' אע"פ שהן רצופים הויא חזקה שהרי אכל העומדים ליעקר ואותן העומדים להתקיים

(c)

Defense (of Rashbam - Rashba): Below, we discuss when he consumed all of the trees, even though they are dense. It is a Chazakah, for he ate those destined to be uprooted, and those destined to remain;

אבל הכא שאינו אוכל כל אילנות אלא שליש (הגהת מרומי שדה) בכל שנה אם היו ל"ג אילנות בג' סאין הרי יש בהן ג' אילנות העומדין ליעקר

1.

However, here he did not eat all the trees. He ate only a third every year. If there were 33 trees in three Beis Se'ah, there are among them three trees destined to be uprooted;

וכשהוא אוכל י"א אילנות בכל שנה שמא באותן י"א שאוכל אותן בשנה זו יש בהן ב' או ג' שעומדין ליעקר ובעינן בכל שנה שיאכל ג' מאותן העומדין להתקיים

2.

When he eats 11 trees every year, perhaps among the 11 he eats this year are two or three of those destined to be uprooted. We require that every year he eat three of the trees destined to remain.

וביותר מבית סאה לעשרה נראה דלא קנה קרקע כל עיקר

(d)

Pesak: If 10 are in more than a Beis Se'ah, it seems that he does not acquire land at all;

ולא כפ"ה דפי' דדוקא בכל הקרקע הוא דלא הוי חזקה אבל במה שצריך לאילנות הוי חזקה.

1.

This is unlike the Rashbam, who says that it is not a Chazakah in the entire land, but it is a Chazakah in what is needed for the trees.

7)

TOSFOS DH mi'Mata Asarah l'Beis Se'ah

תוספות ד"ה ממטע עשרה לבית סאה

(SUMMARY: Tosfos discusses the different Shi'urim of density for acquiring land and for Chazakah.)

קשה לר"י דמאי שנא חזקה ממכר דגבי קנה ג' קנה קרקע ועשרה לבית סאה הוו מפוזרים ולא קנה קרקע

(a)

Question (Ri): Why is Chazakah unlike a sale? Regarding "one who bought three [trees], he acquired land", 10 in a Beis Se'ah, they are [too] scattered, and he did not acquire land!

דבעשר לבית סאה יש מאתן וחמשין לכל אילן ובהמוכר את הספינה (לקמן דף פב:) גבי קנה ג' כו' אמר כמה יהא ביניהן משמנה ועד שש עשרה אבל יותר מי"ו הוו מפוזרין

1.

When there are 10 in a Beis Se'ah, there are 250 square Amos to each tree, and below (82b), regarding one who acquired three, it says "how much is between them? Between eight and 16 [Amos]. If there are more than 16, they are scattered [and he did not acquire].

וכשיש ביניהן י"ו הוי לכל אילן ח' מכל צד סביבותיו דהיינו טבלא של י"ו על י"ו עגולה שהאילן יונק סביבותיו בשוה

2.

When there are 16 between them, each tree has eight around it in every direction. This is a circle of diameter 16, for a tree nurtures equally [in every direction] around it.

וי"ו על י"ו מרובעים הוו מאתן וחמשין ושית דל רביע מינייהו דמרובע יתר על העיגול רביע לא ישאר אפי' מאתים

3.

A square of 16 by 16 has area 256. Deduct a quarter, for the area of a square exceeds the area of the circle in it (that touches all the sides) by a quarter [of the area of the square]. Not even 200 remains [for the area of the circle]!

אלמא לא הוי כשיעור י' לבית סאה

i.

Inference: They are not the Shi'ur of 10 to a Beis Se'ah. (They are denser. They must be more than 16 Amos from each other so that there will be 250 Amos for each tree, but then one does not acquire land!)

ושמא יש לחלק בין מכר לחזקה דגבי מכר ודאי לא אמר דקנה קרקע אם אינן רצופין כדרך שבני אדם רגילין ליטע

(b)

Answer: Perhaps we can distinguish between a sale and Chazakah. Regarding a sale, surely we do not say that he acquired land if they are not dense the way people normally plant;].

ודרך בני אדם אין להרחיק יותר מי"ו אמה אילן מאילן

1.

People do not normally distance more than 16 Amos from tree to tree.

אע"פ שנכנסת יניקה של זה בתוך יניקה של זה שאילנות גדולים יונקין י"ו אמה מכל צד

(c)

Implied question: The nurturing area of this tree enters the nurturing area of this tree, for mature trees nurture 16 Amos in every direction!

ולכך אין דרך להרחיק אילן מאילן כל שיעור יניקתם דהיינו ל"ב דא"כ לא יטע איש בשדה גדולה אלא ב' אילנות או ג'

(d)

Answer: The reason people do not distance one tree from another the entire Shi'ur of nurturing, i.e. 32 Amos, is because if they did, one would plant in a big field only two or three trees;

אבל גבי חזקה הויא חזקה כשיעור יניקה אע"פ שהן מרוחקין כשיעור יניקה

1.

However, regarding Chazakah, it is a Chazakah on the Shi'ur [of land] that they nurture from, even though [the trees] are distanced the Shi'ur of nurturing [which is not normal].

אבל קשה לר"י דיפה כח הדיוט מכח הקדש דגבי הדיוט קנה שלשה קנה קרקע משמנה ועד י"ו

(e)

Question (Ri): A person has greater power [to acquire] than Hekdesh! A person who bought three trees acquired land when they are spaced between eight and 16 Amos apart;

וגבי הקדש תניא בסוף המוכר את הבית (לקמן דף עב.) הקדיש שלשה אילנות ממטע עשרה לבית סאה הרי זה הקדיש את הקרקע פחות מכאן או יותר על כן לא הקדיש את הקרקע מאי שנא הקדש ממכר

1.

Regarding Hekdesh, a Beraisa below (72a) teaches that one who was Makdish three trees planted 10 to a Beis Se'ah, he was Makdish the land. If they were more or less [dense] than this, he was not Makdish the land. Why is Hekdesh different than a sale?

ופי' הקונטרס בסוף המוכר את הבית (שם ד"ה ממטע) דהתם בדעת מוכר תליא מילתא אבל גבי הקדש ביניקה תליא מילתא

(f)

Answer #1 (Rashbam on 72a): There (a sale), it depends on the intent of the seller. Hekdesh depends on nurturing.

ובהמוכר את הספינה (שם דף פג. ד"ה כמה) פירש גבי מכר והוא הדין למקדיש אילנות דהוי נמי האי שיעורא

(g)

Answer #2 (Rashbam on 83a): The same Shi'ur applies to a sale, and to one who was Makdish trees;

וברייתא דהמוכר את הבית (שם דף עב.) דקתני בהקדיש עשרה לבית סאה פליגא

1.

The Beraisa (72a), that teaches that [one was Makdish land with the trees only] when there are 10 to a Beis Se'ah, disagrees.

וראיה מתוספתא דמכילתין דקתני כי קנה ג' קנה קרקע

(h)

Proof: A Tosefta in Bava Basra (4:7) teaches that one who bought three [trees] acquired land;

וכמה יהו קרובים זה לזה כדי שיהא הבקר עובר בכליו (מכאן מדף הבא) וכמה יהו רחוקים ממטע עשרה לבית סאה

1.

Citation (Tosefta): How close can they be [to each other, and he still acquires]? Enough for a bull to pass in between with its Kelim. How far can they be [from each other]? [There can be only] 10 to a Beis Se'ah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF