בבא בתרא דף קנ"ו ע"א

מה דין קטן וקטנה בחליצה?

קטן קטנה
לרבנן אינו חולץ אינה חולצת
לר' יוסי אינו חולץ חולצת

עד אימתי הבת ממאנת?

משהביאה ב' שערות כשירבה השחור (על הלבן)
לרבנן אינה ממאנת אינה ממאנת
לר' יהודה ממאנת אינה ממאנת

המקבלת קדושין לאחר גיל י"ב, האם מקודשת? ולמי? [תד"ה בודקין].

למקדש הראשון למקדש השני
נבדקה ומצאו לה סימנים [1] מקודשת אינה מקודשת
נבדקה ולא מצאו לה סימנים חיישינן לקידושיו חיישינן לקידושיו

בבא בתרא דף קנ"ו ע"ב

המקיים לדברים דלהלן בכרם, האם עובר על איסור כלאים?

בדבר שדרך לקיימו בשדות בדבר שרק במקומות מסויימים מקיימים אותו
לר' אלעזר עובר עובר
לרבנן עובר לא עובר

בבא בתרא דף קנ"ו ע"ב

שכיב מרע שחילק נכסיו באמירה, לתנאים, וכן בזמנים דלהלן, האם קנה המקבל?

בשבת בחול
לר' יהודה
(מתניתין)
אליבא דר' אליעזר קנה לא קנה [2]
אליבא דר' יהושע קנה קנה
לר'
מאיר
אליבא דר' אליעזר לא קנה [3] קנה
אליבא דר' יהושע קנה קנה

המזכה לפלוני ע"י אחר, האם קנה?

בקטן בגדול
לר' יהודה
(מתניתין)
אליבא דר' אליעזר קנה לא קנה [4]
אליבא דר' יהושע קנה קנה
לר'
מאיר
אליבא דר' אליעזר לא קנה [5] קנה
אליבא דר' יהושע קנה קנה

-------------------------------------------------

[1] דאמרינן שודאי כבר באו הסימנים מזמן שהגיעה לגיל י"ב, וא"כ הקדושין של הראשון חלו ולא של השני, ועי' מהרש"א.

[2] דדוקא בשבת שא"א לקנות תקנו לשיטתו שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, אולם בחול שיש אפשרות להקנות בקנין לא תקנו כן.

[3] ס"ל להיפך, שדוקא בחול שיכול לכתוב אמרינן גם אם לא כתב לא מעכב (כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו). אולם בשבת שאינו ראוי בכלל לכתיבה, א"כ לא שייך להקנות בו כלל, ולכך לא תקנו בו שדברי שכיב מרע וכו'.

[4] דדוקא לקטן תקנו, ומשום שאינו בר קנין, אבל גדול שיש לו זכייה לא תקנו.

[5] ופירשו בתד"ה זכין, דהיות שזכייה היא מטעם שליחות, וקטן לא יכול להעשות שליח, א"כ א"א לזכות לו ורק לגדול אפשר.

עוד חומר לימוד על הדף