בבא בתרא דף פ"ג ע"א

מהו שיעור רצופין או מפוזרין, שבזה אינו נקרא כרם?

מפוזרין רצופין
ח' אמות ד' אמות רב יוסף אליבא דר' שמעון
ט"ז אמות [1] ח' אמות רב נחמן אליבא דרבנן
ט"ז אמות ד' אמות רבא אליבא דרבנן

דף פ"ג ע"ב

הקונה ג' אילנות ונטועים באופנים הבאים, האם קנה קרקע?

נטועים כחצובא נטועים כשורה
קנה קנה לרב
קנה לא קנה לשמואל

המאנה את חבירו באופנים הבאים, מי יכול לחזור?

קונה מוכר
חוזר אינו חוזר חיטין יפות ונמצאו רעות
אינו חוזר חוזר חיטין רעות ונמצאו יפות
אינו חוזר אינו חוזר נמצא כמו שהתנו
חוזר חוזר שינה את המין

מוכר שמכר בשתות יותר, נחלקו התנאים האם יכול לבטל את המקח וכדלהלן,
כמי משניהם סובר רבא? [תד"ה לוקח].

לתוס' ד"ה לוקח לרשב"ם ד"ה מכר
רבא סובר כן אינו סובר כן ר' יהודה הנשיא: קנה ומחזיר אונאה
אינו סובר כן רבא סובר כן ר' נתן: רצה מחזיר אונאה רצה מבטל מקח

-------------------------------------------------

[1] בתד"ה כמה מבואר דט"ז אמות אלו הם באמות שוחקות, ולכן אף שבט"ז אמות חשוב מפוזרין ומביא זרע לשם, וכדתנן לעיל בדף פ"ב סע"ב, מ"מ לענין מכר לא חשובים ט"ז אמה מפוזרים, והטעם דבמכר מודדין בט"ז אמות מצומצות, ולכך אם יש בין אילן לאילן אפי' ט"ז אמות מצומצמות קנה קרקע.

עוד חומר לימוד על הדף