בבא בתרא דף פ"א ע"א.

הקונה אילנות מחבירו האם קנה קרקע?

בשלוש אילנות בשתי אילנות באילן אחד
קנה לא קנה לא קנה לתנא קמא
קנה קנה לא קנה לרבי מאיר

הלוקח פירות מאנשים דלהלן האם מביא וקורא לרב יהודה אליבא דר"מ? [תד"ה למעוטי].

לענין קריאה לענין הבאה
קורא מביא בלוקח מחבירו
לרשב"ם ור"ת: אינו קורא
לר"י: קורא [1]
לרשב"ם: לא מביא
לתוס': מביא
בלוקח מגר [2]
אינו קורא אינו מביא מלוקח מעכו"ם

גר שמתפלל בינו לבין עצמו האם יכול לומר אלהי אבותינו?

אין אמו מישראל אמו מישראל
לא יכול לומר יכול לומר לר"ת
יכול לומר יכול לומר לר"י

דף פ"א ע"ב

למי נותנים מעשר ראשון?

לבתר דקנסינהו עזרא קודם דקנסינהו עזרא
לרשב"ם: ללוי
לתוס': לכהן וללוי
ללוי לר' עקיבא
לרשב"ם: לכהן וללוי
לתוס': לכהן
לרשב"ם: ללוי
לתוס': לכהן וללוי
ל"א בן עזריה

-------------------------------------------------

[1] ביארו בתוס' שדוקא מבני קיני חותן משה שיש להם ירושה בארץ.

[2] רשב"ם בד"ה למעוטי ס"ל שאף שגר צריך להביא בכורים, מ"מ כיון דכתיב אדמתך ב' פעמים דרשינן חד למעוטי הלוקח מגר שאינו מביא. ותוס' בד"ה למעוטי חולקים, וס"ל דאדמתך השני אינו מיותר ובא למעט המבריך, וא"כ כיון שגר מביא גם הלוקח ממנו לשיטת רב יהודה אמר שמואל בסברת ר"מ, שאין הלקיחה חסרון בדין הבאת בכורים, צריך להביא. עוד נחלקו ר"י ור"ת האם גר יכול לקרוא, דלר"ת לא יכול לקרוא משום שלא יכול לומר אשר נתת לאבותינו ולר"ת יכול לקרוא היות שאברהם נקרא אב המון גוים.

עוד חומר לימוד על הדף