בבא בתרא דף ע"ו ע"א

כיצד נקנים שטרות [1] וספינות?

שטרות ספינה
במסירה במשיכה לרבנן
בשטר ומסירה במשיכה לר' נתן

להו"א שתלתה הגמ' את מחלוקת רב ושמואל במחלוקת ר' נתן ורבנן,
מי סובר כמי? [תד"ה אלא].

ר' נתן רבנן
רב שמואל לרשב"ם [2]
שמואל רב לתוס' [3]

כיצד הוא קנין שטר לרבי ולחכמים? [תד"ה אי].

לר"י [4] לרשב"ם
במשיכה ומסירה במסירה לרבי
בשטר ומשיכה ומסירה בשטר ובמסירה לחכמים

בבא בתרא דף ע"ו סע"א

המקנה ספינה לחבירו, ועושה משיכה או מסירה, מה דינו? [לר"ת - בתד"ה ספינה].

ברה"ר בסימטא
לא מועלת [5] בבע"ח: לא מועלת
בשאר דברים: מועלת [6]
משיכה
מועלת5 מועלת מסירה

דף ע"ו ע"ב

המקנה ספינה לחבירו, ואמר לו לך משוך וקני, ועושה משיכה או מסירה,
מה דינו? [לרשב"ם, ולר"י - בתד"ה ספינה].

ברה"ר בסימטא
לרבי: לא מועלת
לרבנן: ימשכנה לסמטא ויועיל [7]
מועלת משיכה
לרבי: מועלת
לרבנן: לא מועלת7
לא מועלת [8] מסירה

רב פפא ורב אשי שנחלקו האם צריך לכתוב קני לכך וכל שעבודיה, אליבא דמאן? [תד"ה אמר].

לרבי לרבנן
לרשב"ם: לא צריך
לתוס': ספק [9]
צריך לרב פפא
לא צריך צריך לרב אשי

-------------------------------------------------

[1] ודוקא שק שטרות, אבל שטר אחד או שנים אינם נקנים אלא בהגבהה דזו דרכם, תד"ה רבי.

[2] הנה רשב"ם מפרש דר' נתן דהוא תנא השני, בא להוסיף על התנא הראשון ולחדש שאפי' במשיכה כל שהוא קני כרב.

[3] תוס' בד"ה אלא מפרשים דאדרבה ר' נתן ס"ל כשמואל, דמזה שהצריך קנין חשוב בשטר יותר מת"ק, א"כ ה"נ בספינה מצריך קנין יותר חשוב, והיינו כשמואל שימשוך מראשה לסופה.

[4] הנה ס"ל לר"י בתוס' שמסירה לחודה לא מועילה כלום בשטר, דלא מצינו מסירה אלא בספינה ובבע"ח אבל בשאר מטלטלין צריך דוקא משיכה, ולא יקנה השטר אפי' לצור ע"פ צלוחיתו, ועוד כיון דמיירי בסמטא ושם הלא לא מועילה מסירה. ולכן פירש שהעיקר הוא המשיכה, ומה שמזכיר מסירה, הוא להורות שצריך בשטר שיבוא מיד המוכר ליד הקונה, אף שבכל מקום לא צריך זאת, מ"מ כאן שרוצה לקנות את השעבוד הכתוב כן צריך. א"נ מה שהזכיר מסירה, הוא להורות שכאן צריך דעת אחרת מקנה אותו, [ולכך בהפקר א"א לקנות שטרות עם שעבודיהם].

[5] אולם אם אמר לו לך משוך וקני, דלרבנן הוי קפידא שאז לא מועילה המסירה לרבנן, יעשה משיכה באופן שימשכנה מרה"ר לסמטא. ואיה"נ גם בסמטה יהיה אותו דין כשאומר לו כן. ואף שלר"ת לא מועילה משיכה בסמטא כמו ברה"ר, דכן אמרה המשנה בקדושין [דף כ"ה ע"ב] וכדלקמן, מ"מ כאן זה כמו רבנן החולקים על המשנה שם וס"ל שכן מועיל. ועדיין צ"ע.

[6] הנה נחלקו רשב"ם ור"י עם ר"ת מה עדיף, דלרשב"ם ור"י משיכה עדיפא (וכדלקמן) ולר"ת מסירה עדיפא. ומ"ש שבשאר דברים מועלת משיכה לר"ת בסימטא, דכן אמרו אביי ורבא לקמן. וא"כ צריך לחלק בין בע"ח ובין שאר דברים. וכן ברש"י בקדושין דף כ"ה ע"ב ס"ל שם כר"ת, וכתב שבהמה אין דרכה אלא במסירה, ולכך לא מועילה בה משיכה.

[7] רבי ס"ל שמסירה מועלת ברה"ר אפי' שאמר לו לך משוך וקני, דהוא רק מראה מקום הוא לו, ולכן עדיף שיעשה מסירה אף שהוא קנין גרוע דהא משיכה ברה"ר אינה מועלת כלל. אולם לרבנן דמסירה לא מועילה כשאומר משוך, לכך יעשה משיכה באופן המועיל והיינו שימשכנה לסמטא.

[8] והטעם דכיון דמסירה הוא קנין גרוע לשיטתם, ואפשר בסימטא במשיכה, ולאו אורחא במסירה, לכך אינה קונה המסירה שם.

[9] הנה הרשב"ם בד"ה קני לך ובד"ה אמריתה, פירש שנחלקו רב אשי ורב פפא במחלוקת רבי ורבנן, ורב פפא בא לפרש אליבא דרבנן ששטר לא נקנה במסירה לחודא בלא שטר מה צריך לכתוב בשטר. אולם לרבי שלא צריך שטר, לא צריך כלום. אולם תד"ה אמר הביאו לרשב"א שהסתפק, דאולי דברי רב פפא הם גם אליבא דרבי, וצריך לומר לו בע"פ בשעת המסירה קני לך וכל שעבודיה. וכן יתכן שצריך לכתוב לו ראיה על המכירה גם לרבי, אף שקונה במסירה לחודא.

עוד חומר לימוד על הדף