בבא בתרא דף י"א ע"א*

חצר שיש בה דין חלוקה [1], כיצד תתחלק במקרים דלהלן?

לזה פתח אחד ולזה שנים לכל אחד פתח אחד
שליש ושני שליש [2] חצי חצי רב הונא
חצי חצי
חוץ מכנגד הפתחים [3]
חצי חצי רב חסדא

דף י"א ע"ב

האם פי תקרה יורד וסותם באכסדרה? [תד"ה הכא]

תוס' רש"י
לא לא כשאין לה מחיצות כלל
לא כן כשיש לה מחיצה אחת
לא כן כשיש לה שלוש מחיצות
כן כן כשיש לה גם ממקצת הרביעית

מה היא אכסדרה? [תד"ה הכא]

תוס' פי' ב' תוס' פי' א' רש"י
יש לה ג' דפנות יש לה ג' דפנות אין לה דפנות כלל אכסדרה רגילה
יש לה ג' דפנות והד' גבוהה י' טפחים יש לה ג' דפנות והד' גבוהה ד' אמות יש לה דפנות והרבה חלונות אכסדרה דבי רב
יש לה ג' דפנות והד' נמוכה מי' טפחים יש לה ג' דפנות והד' גבוהה י' טפחים דפנותיה נמוכות אכסדרה רומייתא

-------------------------------------------------

[1] והיינו חצר שיש בה ליתן ד' אמות על ד"א כנגד כל פתח, ועוד ישאר ח' אמות על ד"א, וכשנחלוק אותם יהיה ד"א על ד"א לכל שותף, וראה ברמב"ם פ"א משכנים הל' ד', ושם פ"ב ה"א.

[2] רש"י בד"ה חצר מתחלקת, פירש באופן שלא היו שותפים קודם בחצר, אלא אביהם עתה מחלק נכסיו על פיו, ונותן לאחד בית עם שני פתחים ולשני בית עם פתח אחד, ועתה הנדון כיצד יחלקו בחצר. דאם היו כבר שותפים בחצר, הדבר ידוע כמה היה חלקו של כל אחד מהם ולפי"ז חולקים (רא"ש סי' ל"ח). וראה גם בר"י מגאש כאן (הובא ברה"מ פ"ב משכנים ה"א), שפירש שמיירי בחצר של כפרים, והיינו שבנו בתים בקרקע עולם ואח"כ הקיפום ועתה באים לחלוק.

[3] והיינו שקודם נוציא מכללות שטח החלוקה ד"א להלן מן הפתח על משך רוחב הפתח, וזה נעשה לכל פתח ופתח, ובעל שני הפתחים יקבל שני חלקים כאלה, ובעל פתח אחד יקבל רק חלק אחד, והנותר אח"כ מן החצר יחלקו בו חצי חצי.

עוד חומר לימוד על הדף