Bava Basra 10 - This Daf has been dedicated in honor of Mrs. Betty J. Levine, by her sons from Roanoke Virginia.

בבא בתרא דף י' סע"א רע"ב*

איזו צדקה מצלת ממיתה משונה ואיזו מדין גיהנם?

מנין? ממה מצלת?
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות
(משלי י' ב')
ממיתה משונה [1] ארנקי של צדקה [2]
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות
(משלי י"א ד')
מדינה של גיהנם שאר צדקה

דף י' ע"ב

צדקה תרומם גוי אלו ישראל, וחסד לאומים חטאת אלו העכו"ם - מדוע?

מהי החטאת? שם המ"ד:
עושים כדי להתגדל [3] ר' אליעזר
עושים כדי שתמשך מלכותן ר' יהושע
עושים כדי להתגאות רבן גמליאל
עושים כדי לחרף לישראל ר' אליעזר המודעי [4]

-------------------------------------------------

[1] כתבו תד"ה ואיזו, שמהעונש בעולם הזה צריך מצוות יותר גדולות, מאשר להנצל מהעונש בעולם הבא.

[2] דבזה נותן ואינו יודע למי נותן, וגם העני המקבל אינו יודע ממי קיבל. וזה דוקא כשממונה עליה גבאי כר' חנינא בן תרדיון [והיינו נאמן כמותו, אף שאין צדיק כמותו - תד"ה אלא].

[3] ואם לא יתגדלו יתחרטו מן הצדקה, ולא כישראל שעושים לשם שמים, וכגון הנותן שקל על מנת שיחיה בנו, שנותנו בין יחיה ובין אם לא (רש"י ד"ה כאן).

[4] עוד פירשו פסוק זה ר' נחוניא בן הקנה ור' יוחנן בן זכאי, אולם לא פירשו מהי חטאת העכו"ם.

עוד חומר לימוד על הדף