עבודה זרה דף מ"ב ע"א

עבודה זרה של גוי שבטלוה באופנים דלהלן, האם בטלה?

על ידי שבירה ע"י פחיסה (שנתמעכה ולא נחסרה)
בטלה גוי בטלה בטלה
בטלה ישראל לאביי: בטלה
לרבא: אינה בטלה [1]
אינה בטלה [2]

עבודה זרה של גוי ששיפוהו באופנים דלהלן, מה דין הע"ז ומה דין העצים שנשתפו?

לצורך העבודה זרה לצורך עצמו
שיפה גוי היא עצמה: אסורה
השפויים: מותרים
הכל מותר [3]
שיפה ישראל הכל אסור הכל אסור

עבודה זרה דף מ"ב ע"ב

קן הנמצא בראש אילן של הקדש, מה דינו?

להנות מעצי הקן להנות מהביצים [4]
נבנה הקן מעצי האילן אסור מדאורייתא [5] אסור מדרבנן
נבנה הקן מעצי דעלמא לר' יוחנן (לתי' א'): אסור מדרבנן
לריש לקיש ור' אבהו: מותר
לר' יוחנן (לתי' א'): אסור מדרבנן
לריש לקיש ור' אבהו: מותר

עבודה זרה דף מ"ב ע"ב

קן הנמצא בראש אילן של אשרה, מה דינו?

להנות מעצי הקן להנות מהביצים
נבנה הקן מעצי האילן לר' יוחנן: אסור מדאורייתא [6]
לריש לקיש: מותר [7]
לר' יוחנן: אסור מדרבנן
לריש לקיש: מותר
נבנה הקן מעצי דעלמא מותר
לר' אבהו: אסור מדרבנן
מותר
לר' אבהו: אסור מדרבנן

איזה צורות אסור לעשות, ואיזה אסור גם אם מצאן לקיימן?

לענין לעשות לענין לקיים כשמוצאן
רישא כל המזלות אסור מותר
מזל חמה ולבנה אסור אסור
מציעתא כל הפרצופים מותר מותר
פרצוף אדם אסור מותר [8]
סיפא כל הצורות מותר מותר
צורת דרקון מותר אסור

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לרבא שאיה"נ ביטול ישראל מהני בין בשבירה ובין בפחיסה, אלא שרבנן גזרו שלא יועיל ביטול ישראל בכלל, דשמא יגבה אותה ישראל בחובו - שאז היא כבר שלו - ואח"כ יבטלנה, וקיי"ל דע"ז של ישראל אינה בטלה עולמית.

[2] ובטעם הדבר נחלקו אביי ורבא, לאביי הטעם דהיות שהיה כאן רק פחיסה לכך הגוי חושב שאין הע"ז מקפדת בפחיסה ולכך לא הצילה את עצמה ואינו מבטלה, ודוקא בנשתברה אפי' מאליה בטילה, דאז אומר הגוי אם את עצמה לא הצילה וכו'. ולרבא הטעם, דגזרו בכל ביטול של ישראל כנ"ל, ואף שאין הבדל בין פיחוס לשבירה, בכו"א הרי גם בשבירה גזרו.

[3] ואפי' שעיקר הע"ז קיימת. ולא דמי לאשרה שנחלקו בה ר' יוסי ורבנן לקמן, ששם דרך גדילתה הוא להשיר העלים, ולכך יש לאסור כשעיקר הע"ז קיימת.

[4] אולם להנות מאפרוחים שאינם צריכים לאמן לדברי הכל מותר.

[5] ואם נבנה מגידלוים שגדלו באילן לאחר שהוקדש, תלוי במחלוקת אם יש מעילה בגידולין, ועכ"פ אסור מדרבנן.

[6] ס"ל שע"ז שנשתברה מאליה אינה בטלה, ואין הבדל בגידולין דע"ז אם גדל אח"כ או גדל קודם, דגידולי ע"ז אסורים מהתורה.

[7] והטעם, דס"ל שע"ז שנשתברה מאליה מותרת.

[8] לקמן בדף מ"ג ע"א אמר רבא אליבא דר' יהודה שאם מוצא צורת אדם של אשה מניקה, וכן דמות אדם שתופס כלי מדידה ומודד - אסור.

עוד חומר לימוד על הדף