עבודה זרה דף י"ב ע"א

איזה חששות לא חששו חכמים בעטלוזא של עזה ואיזה כן?

דמי עכו"ם יום אידם לפני אידיהן
לאביי לא חשו לא חשו לא חשו
לרבא חשו לא חשו לא חשו
לרבה חשו חשו לא חשו

מה דין דמים של עבודת כוכבים? [תד"ה דכוותה].

דמים הנקרבים לעכו"ם מקצה דמים לקניית עכו"ם
לרש"י אסור [1] מותר
לרבינו תם מותר מותר [2]

לענין הלכה, יש לו קוץ או נתפזרו מעותיו בפני ע"ז האם מותר לו ליטלן? [תד"ה כל].

כשלא רואים אותו עושה כן כשפונה לצד אחר כשנוטלן
לרב ניסים גאון מותר [3] אסור
לר"י אסור אסור

עבודה זרה דף י"ב ע"ב

השותה מים בלילה מהמקומות דלהלן, האם דמו בראשו? [תד"ה לא].

שתה מים מכלים שתה מים מנהרות ואגמים
לרש"י דמו בראשו דמו בראשו
לתוס' אין דמו בראשו [4] דמו בראשו

חנויות המעוטרות בורד והדס, האם מותר ליקח מהן? [תד"ה עיר].

ביום אידם שלא ביום אידם
מעוטרות אסור אסור [5]
שאינם מעוטרות לרש"י: מותר [6]
לתוס': אסור
מותר

-------------------------------------------------

[1] רש"י ס"ל בסוגיין דגם אליבא דאביי אם המעות ידועים שנקרבים לעכו"ם הם אסורים, אמנם תוס' חולק וס"ל דכיון דבעינן עבודות כעין פנים וליכא, ולא מיירי בדרכה בכך שיקריבו לפניה מעות, לכך המעות מותרים.

[2] דהגם שמצינו שחליפי עבודת כוכבים מותרים, היינו כשהחליפם העכו"ם כדי לפרוע חובו [אמנם כשהחליפם ישראל אסור - דעכו"ם תופסת דמיה]. אבל אם מקצה את הדמים לקניית עכו"ם הדמים אסורים ובהכי מיירי בסוגיין.

[3] בגמ' לפנינו אמרינן דאסור, דאמר רב כל מקום שאסרו משום מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור, וא"כ אסור אפי' כשלא רואים אותו. אולם ס"ל לרב ניסים גאון שאין הלכה כרב, ואדרבה בחדרי חדרים מותר, ולכך אם לא רואים אותו שאין בזה מראין העין - מותר - לשיטתו.

[4] וכן בשו"ע בסוף חו"מ כתב רק מבארות ואגמים ולא הזכיר מהכלים.

[5] כן כתבו תוס' בפירוש, דכיון שמעוטרות סימן הוא דמיירי בירידים שעשוי להניח בו מכס לעבודת כוכבים ואסור. ולשיטת רש"י לא נתבאר להדיא, אמנם מזה שהעמיד את הסוגיא דוקא ביום אידם משמע שס"ל שרק באופן זה מניחים מכס לעבודת כוכבים.

[6] ומצד מה שנושא ונותן ביום אידם, ביאר רש"י שהוא דוקא למכור להם דבר שיש לחשוש שמא יקריבנו לע"ז, אבל לקנות מהם אין איסור. א"נ דכיון דדרך מוכר להיות עצב כשמכר דבר המתקיים לא אזיל ומודי.

עוד חומר לימוד על הדף