ZEVACHIM 74 (13 Tamuz) - Today's Dafyomi study is dedicated to the blessed memory of U.S. Army Staff Sgt. Seymour Ira Gottlieb (Yitzchak Shimon ben Chaim Shlomo Yosef ha'Levi, Z"L), who died in World War II on the 13th of Tamuz 5704 in the battle of St. Lo, France, fighting the Nazis to save his Jewish brethren in Europe.

זבחים דף ע"ד ע"א

אליבא דמאן ומתי אמרינן לחידושו של רב נחמן בטבעת של ע"ז שנתערבה במאה ונפלה אחת מהם לים [1] הותרו כולם.

כשרוצה למוכרן אחת אחת כשרוצה למוכרן שתים שתים
אליבא דרבנן לא אמרינן לא אמרינן
אליבא דר' אליעזר לא אמרינן אמרינן

טבעת של ע"ז שנתערבה במאה טבעות, ופרשו ס' למקום אחד ומ' למקום אחר, ואח"כ נפלו לטבעות אחרות, האם הן אוסרות את הטבעות האחרות?

כשנפלה אחת מהמ' או מהס' כשנפלו כל הארבעים [2] כשנפלו כל הששים
לרב אינה אוסרת אינם אוסרות אוסרות
לשמואל אוסרת אוסרות אוסרות

כוס ע"ז שנפלה לאוצר כוסות (תערובת א'), ומשם נפלה כוס לריבוא כוסות (תערובת ב'), ומשם נפלה כוס לריבוא שני של כוסות (תערובת ג'), מה הדין בכל אחת מהתערובות? [תד"ה פירש].

באוצר
(תערובת א')
בריבוא ראשון
(תערובת ב')
בריבוא שני
(תערובת ג')
לרש"י אפי' אחת מהן אסורה מותר אפי' בבת אחת [3] מותר אפי' בבת אחת
לתוס' אפי' אחת מהן אסורה כולם בבת אחת: אסור
לא בבת אחת: מותר
מותר אפי' בבת אחת

זבחים דף ע"ד ע"א - המשך

נפלה ע"ז או שאר איסורים לתערובת אחת, ואח"כ לתערובת שניה, האם מותר בתערובת השניה [כפי הדינים והשיטות דלעיל].

לר' יהודה לשמואל [4] (לר' אליעזר [5]) לר' שמעון
בשאר איסורים אסור מותר מותר
בעבודה זרה אסור אסור מותר

זבחים דף ע"ד ע"ב

האם ר"ל שהתיר בחבית אחת שנתערבה באופן שאינה בטלה היכא שנפלה אחת מהן לים הוא דוקא במינכר נפילתה או לא?

במינכר נפילתה בלא מינכר נפילתה
לרבה התיר לא התיר
לרב יוסף התיר התיר

בהמה שנפלה מהגג באופנים דלהלן, מה דינה?

בלא עמדה עמדה הלכה
לריש לקיש צריכה מעת לעת ובדיקה [6] צריכה מעת לעת ובדיקה צריכה רק בדיקה
לחולקים על ר"ל צריכה מעת לעת ובדיקה צריכה רק בדיקה לא צריכה כלום

-------------------------------------------------

[1] והטעם, דכיון שהאיסור אינו ניכר אפי' שהוא קבוע, מדאורייתא - בטל. ודוקא נפלה ממילא, אבל הפילה אפי' בשוגג לא - דקנסינן אטו מזיד. ודוקא שפלה לים הגדול דאין האיסור עתה בעין - אבל בפירשה לא מהני. (תד"ה ונפלה).

[2] עי' בטור יורה דעה סי' ק"י שהביא בשם הרשב"א שה"ה בחמישים אינם אוסרות לרב ומשום דאיכא ס"ס, אלא שנקט ארבעים כדי לומר ששים אסורות, אבל בחמישים חמישים הכל מותר.

[3] ונחלקו בזה המפרשים, דהחק נתן והפנים מאירות ס"ל בשיטת רש"י שרק אחרי שנפל מהריבוא הראשון לריבוא השני אז מותרים כל הנשארים אפי' בבת אחת (ולתוס' גם בכה"ג אסור בב"א), אמנם גם קודם שנפל לתערובת השלישית מותר בקצתם. ויש מפרשים [ברכת הזבח] שקודם שנפל מהתערובת הב' לתערובת הג' אפי' מקצתם אסורים [ונחלקו עלו כל המפרשים]. ומפשטות לשון הרש"י והתוס' [בסופו] יש להבין שלשיטת רש"י אפי' כל התערובת השניה בב"א מותרת גם קודם שנפל ממנה לריבוא השלישי, [ועי' בזה באורך בספר יד בנימין (אלישיב)].

[4] וביארה הגמ' דסבר כר' יהודה בחדא ופליג עליה בחדא - והיינו שבשאר איסורים סבר כר"ש.

[5] כן הוא לפי האיבעית אימא לפירוש הא' ברש"י בריש עמ' ב'.

[6] לא חיכה מעת לעת ושחט, לא מהני לה עתה בדיקה מטריפות באופן זה, [אמנם בעמדה מהני בדיעבד]..

עוד חומר לימוד על הדף