ZEVACHIM 31 - Dedicated by Elliot and Lori Linzer in honor of the birthday of Neti Linzer.

זבחים דף ל"א ע"א

המחשב חוץ לזמנו וחוץ למקומו בחצאי זיתים, מה הדין?

חוץ לזמנו וחוץ למקומו חוץ לזמנו חוץ למקומו חוץ לזמנו
לרבא פסול ואינו חייב כרת פיגול וחייב כרת [1]
לרב המנונא פסול ואינו חייב כרת פסול ואינו חייב כרת

ביצה או חצי ביצה אוכל ראשון שבללו עם כביצה או חצי ביצה אוכל שני מה הדין, וכן מה הדין אם חילקן אח"כ, וכן אם עירבן אח"כ שוב?

כשבללן זה בזה כשחזר וחילקן כשחזר ועירבן
בביצה וביצה ראשון לטומאה [2] שני לטומאה [3] ראשון לטומאה [4]
בחצי ביצה וחצי ביצה שני לטומאה אינו מטמא שני לטומאה

זבחים דף ל"א ע"א - המשך

חצי ביצה אוכל ראשון שנתערב עם חצי ביצה אוכל שני, מה הדין? ומה הדין אם אח"כ נוסף עוד חצי ביצה אוכל ראשון?

כשיש רק שני חצאים ראשון ושני כשצירף עוד חצי ראשון
לרבא שני ראשון
לרב המנונא שני שני

חשב בחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו, מה הדין באופנים דלהלן?

מקומו, זמנו, זמנו זמנו, זמנו, מקומו
לרב דימי [5] הוי פיגול הוי פיגול
לרבין פסול ולא הוי פיגול הוי פיגול

זבחים דף ל"א ע"ב

האם מצטרפים המחשבות דלהלן לפגל את הזבח?

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית למחר לאכול כחצי זית בשר ולאכול כחצי זית אימורים
לרבנן אינו מצטרף אינו מצטרף
לר' אליעזר אינו מצטרף [6] מצטרף [7]

-------------------------------------------------

[1] רבא ס"ל ד"ויקץ כישן הפיגול", ואף שמתחילה נצטרף חצי זית הראשון דפיגול עם חצי זית דחוץ למקומו כדי לפסול, עתה כשחישב שוב בחצי זית חוץ לזמנו מצטרף עם החצי זית הראשון ומעוררו לעשות פיגול.

[2] דכיון שיש כאן שיעור של טומאה מהראשון לבד, הדין הוא שגם השני מצטרף עמו לטמא כחמור שבשניהם, והיינו ראשון.

[3] דעתה בכל חתיכה אין שיערו של ביצה של טומאה, אלא ע"י צירוף השני לטומאה, ולכך אינו יכול לטמא יותר משני לטומאה.

[4] דחוזרים ומצטרפים החצי כביצה ראשון שבחלק הראשון, עם הכחצי ביצה ראשון שבחלק השני, ונעשים יחד כביצה ראשון. וכן באוכל שני מצטרפים כנ"ל חזרה שתי חצאי כביצותיו להיות שני - ומטמאים בראשון - כחמור שבשניהם. ואמר רב המנונא, דוקא באופן זה שבתחילה קודם שחילקן היה כביצה ראשון וכביצה שני, אז אמרינן שכשחלקן ושוב חזר ועירבן שחזר להיות ראשון. אולם אם היה בתחילה רק כחצי כביצה ראשון ועירבו עם שני, אפי' אם אח"כ יוסיף עליו שוב עוד כחצי ביצה ראשון, לא יצטרף ראשון עם ראשון לעשות לכל התערובת ראשון, כיון שמעולם לא היה כאן ראשון שלם. ורבא חולק וסובר שגם בזה טמא ראשון, כן פירש רש"י בסוגיא.

ור"ת מפרש שרב המנונא בא לומר שהכל תלוי אם יש באוכל השני כביצה בפני עצמו, שאז אין צריך השני את צירוף הראשון בשביל להיות כביצה, בזה אמרינן שחוזר הכחצי ביצה הראשון להצטרף עם חצי ביצה ראשון אחר. אבל אם לא היה באוכל השני כביצה, שצריך הוא את האוכל הראשון לצירופו, הדין שגם אם אח"כ הוסיף עוד כחצי ביצה אוכל ראשון, שלא חוזר להיות ראשון, דאין השני מניח לו להפרד מצירופו. ועל זה חלק רבא לומר שגם באופן זה מצטרף.

[5] משמע מרש"י שדוקא באופן זה ששני המחשבות שלחוץ לזמנו מצורפים זה אחר זה, אז ס"ל לרב דמי ולרבין דהוי פיגול, אולם במקרה של רבא [וכך גם סובר רב אשי להלן], שבחשב: זמנו, מקומו, זמנו, ס"ל לרב דימי ורבין כרב המנונא שלא מצטרף. [ובדברי רב אשי יש חידוש יותר מרבא, וס"ל דאפי' שחשב את מחשבת מקומו וזמנו בבת אחת, מצטרף מחשבת זמנו השלישית עם מחשבת זמנו הראשונה לפגל].

[6] ואף שאמר ר' אליעזר שמחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם ולהיפך, היינו דוקא כשמחשב על כזית, אבל לצרף אכילה והקטרה, בזה לכו"ע אינו מצטרף.

[7] והכי אוקמא רבי ירמיה לסיפא דמתינתין, שאמרה: לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית אין מצטרף וכשר, ודייקינן הא לאכול כחצי זית בשר וכחצי זית אימורים מצטרף לפגל, אתיא אליבא דר' אליעזר שמחשבים מאכילת מזבח לאכילת אדם ולהיפך.

עוד חומר לימוד על הדף