יומא דף פו. א

על מה תשובה מכפרת?

על עשה ועל לאו הניתק לעשה על לא תעשה
לרב יהודה והברייתא השניה מכפרת אינה מכפרת
לברייתא הראשונה -
ד"ונקה לא ינקה"
מכפרת על כל לא תעשה: מכפרת
על לא תשא: אינה מכפרת

כיצד מתכפר בעבירות דלהלן אליבא דר' ישמעאל (חילוקי כפרה)?

א. תשובה ב. יוה"כ ג. יסורים ד. מיתה
על עשה מכפרת ----- ----- -----
על לא תעשה תולה מכפר ----- -----
כריתות ומיתות ב"ד תולים ממרקין -----
חילול השם תולים ממרקת

יומא דף פו: א

כיצד יש ליישב ב' פסוקים דלהלן?

אשרי נשוי פשע כסוי חטאה
(תהלים לב:א)
מכסה פשעיו לא יצליח
(משלי כח:יג)
לתירוץ הראשון בחטא שאינו מפורסם [1] בחטא מפורסם - יודה ויתבייש
לרב זוטרא בבן אדם למקום בבן אדם לחברו [2]

התוודה על עבירות מסוימות ביוה"כ אחד האם חוזר ומתוודה עליהם ביוה"כ אחר?

כשלא חזר לעשותן כשחזר לעשותן
לתנא קמא לא יתוודה עליהם [3] יתוודה עליהם
לר' אליעזר בן יעקב יתוודה עליהם [4] יתוודה עליהם
-------------------------------------------------

[1] שעדיף לא לפרסם, כי פרסום חטאים ברבים ממעט כבוד שמים.

[2] שע"י שיפרסם שחטא לחברו יעזרו לו חבריו לבקש מחילה מאותו שחטא כנגדו.

[3] ואם מתוודה הרי הוא "ככלב שב על קאו, כסיל שונה באולתו" - דוכי אינו מאמין בהקב"ה שסלח לו כשהתוודה בראשונה.

[4] וכ"ש שהוא משובח וכדכתיב (תהלים נא:ה) "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד", ומה דכתיב "ככלב שב על קאו" וגו', מיירי באדם שעבר עבירה ושנה בה - שנעשית לו כהיתר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף