YEVAMOS 102 (23 Teves) - Dedicated in memory of Nachum ben Reb Shlomo Dovid (Mosenkis) Z"L, who passed away on 23 Teves 5700, and his wife, Rivkah bas Reb Avraham Leib, who passed away on 15 Adar 5764, by their son and daughter-in-law, Sid and Sylvia Mosenkis of Queens, NY.

1)

TOSFOS DH Mar'ana Shetara a'Pumei (cont.)

תוספות ד"ה מרענא שטרא אפומיה (המשך)

ובכתובות פר"ח מרענא שטרא אפומיה אפילו כתוב נאמנות בשטר נשבע וגובה

(a)

Explanation #3 (R. Chananel in Kesuvos): "I will discredit a document" means that even if Ne'emanus (he will be believed) is written in the document, the lender swears and collects.

ונראה לר"י שרוצה לומר שכתב לו לוה למלוה בתוך השטר דמהימן ליה בלא שבועה כל אימת דאמר לא פרענא

(b)

Explanation (Ri): He means that the borrower wrote to the lender in the document that he is believed without an oath whenever he will say that it was not paid;

אפילו פרעו בעד אחד ופוגם ונפרע שלא בפניו דהוה צריך שבועה אי לא דכתב ליה הכי וכה"ג מיירי הכא.

1.

This is even if it was paid with one witness, or he admits that part was paid, or he collects in the borrower's absence. In such a case, the lender must swear [to collect] had he not written this. We discuss such cases. (If Rav Shmuel bar Yehudah said that it was paid, he would obligate the lender to swear.)

2)

TOSFOS DH Ger Dan Es Chaveiro Devar Torah

תוספות ד"ה גר דן את חבירו דבר תורה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not for capital cases.)

פירש בקונט' היינו לדיני נפשות

(a)

Explanation (Rashi): He can judge another convert [even] in capital cases.

ואין נראה כדכתבתי בהחולץ (לעיל דף מה:).

(b)

Objection: This is wrong, like I wrote above (45b. He can judge another convert only in monetary cases.)

3)

TOSFOS DH l'Inyan Chalitzah Ad she'Yehei Aviv v'Imo mi'Yisrael

תוספות ד"ה לענין חליצה עד שיהא אביו ואמו מישראל

(SUMMARY: Tosfos explains that it depends only on the father.)

פי' באמו לא סגי עד שיהא גם אביו מישראל

(a)

Explanation: It is not enough that his mother is a Yisrael. Also his father must be a Yisrael;

אבל באביו לחוד סגי דהא אפי' לענין יחוס כהונה סגי באביו מישראל כדאמרינן בעשרה יוחסין (קידושין עז.)

(b)

Distinction: However, it suffices that his father is a Yisrael. Even regarding lineage (for the daughter to marry into) Kehunah, it suffices that his father is a Yisrael, like it says in Kidushin (77a).

הקשה ר"י דבפרק נערה בכתובות (דף מד:) אמר גבי נערה המאורסה כי עשתה נבלה בישראל דהורתה ולידתה בקדושה ישראלית מעלייתא היא

(c)

Question (Ri): In Kesuvos (44b), it says about a Na'arah Me'orasah "Ki Asesah Nevalah b'Yisrael", that if she was conceived and born in Kedushah, she is a full Yisraelis (even though her father was a Nochri)!

ותירץ כיון דהורתה ולידתה בקדושה ישראלית מעלייתא היא א"כ לחליצת גרים נמי כיון שהורת' ולידת' בקדושה הוו נמי ישראל מעליא וקרינן בהו עליך

(d)

Answer (Ri): Since one who was conceived and born in Kedushah is a full Yisraelis, if so, also for Chalitzah of converts, those conceived and born in Kedushah are full Yisraelim, and we apply to them "[Sum Tasim] Alecha [Melech]"...

וא"כ בלאו מונקרא שמו בישראל נפקא פסול גר לחליצת גרים עד שתהא אמו מישראל דבעינן מקרב אחיך

1.

Therefore, even without "v'Nikra Shmo b'Yisrael", we know that a convert is disqualified from [judging] Chalitzah of converts, unless his mother is a Yisrael, for we require "mi'Kerev Achecha."

ולהכי אית לן למידרש מונקרא שמו בישראל עד שיהא אביו מישראל

2.

Therefore, we should expound "v'Nikra Shmo b'Yisrael" that even his father must be a Yisrael.

ולפי זה צריך לומר דרב שמואל היתה אמו מישראל דהא לא איצטריך ברייתא למיפסל אלא אותו שאמו מישראל.

(e)

Consequence: Based on this, we must say that Rav Shmuel's mother was a Yisrael, for [he cited the Beraisa to explain why he is disqualified, and] we need the Beraisa to disqualify only one whose mother is a Yisraelis.

4)

TOSFOS DH Hu ha'Din d'Afilu l'Chatchilah v'Aidi d'Tana Seifa v'Chulei

תוספות ד"ה ה"ה דאפילו לכתחלה ואיידי דתנא סיפא כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that we could have challenged the Makshan.)

תימה תקשה ליה סיפא דקתני בסנדל שיש בו עקב כשר משמע הא לכתחלה לא

(a)

Question: He should have asked [against the Makshan] from the Seifa, which teaches that a sandal with a heel is Kosher. This connotes that it is not l'Chatchilah!

אלא ע"כ משום דקתני סיפא אם אין בו עקב פסול נקט רישא כשר

1.

You [the Makshan] are forced to say that since the Seifa taught that [a sandal] without a heel is Pasul, also the Reisha says Kosher [even though really, it is l'Chatchilah. We can say the same about a Min'al!]

וי"ל דה"מ למימר וליטעמיך.

(b)

Answer: Indeed, the Gemara could have [asked this, i.e.] said "according to your reasoning..."

5)

TOSFOS DH v'Al Shulchani Hu Tadir

תוספות ד"ה ועל שולחני הוא תדיר

(SUMMARY: Tosfos brings the text of the Yerushalmi.)

בירושלמי גרס שולחני הייתי בעירי ועל שולחני כו'.

(a)

Citation: The text in the Yerushalmi is "I was a Shulchani (moneychanger) in my city, and he was regular on my table...

6)

TOSFOS DH v'Chi Choltzin b'Min'al

תוספות ד"ה וכי חולצין במנעל

(SUMMARY: Tosfos says that the text does not cite the verse.)

ול"ג והתורה אמרה נעלו ולא מנעלו כמו שפירש בקונטרס

(a)

The text: The text does not say 'and the Torah said "Na'alo", and not Min'alo', like Rashi explained.

וגם רב יהודאי גאון מחקו מן הספרים ובתוספתא אינו.

(b)

Support: Also Rav Yehudai Gaon deleted this from the text. It is not in the Tosefta.

7)

TOSFOS DH Gezeirah Mishum Min'al ha'Merufat

תוספות ד"ה גזירה משום מנעל המרופט

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that is Machshir a torn Min'al b'Di'eved.)

ואם תאמר דתני בסוף פרק תולין (שבת דף קמא: ושם) לא תצא אשה במנעל המרופט ולא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה

(a)

Question: [A Beraisa] in Shabbos (141b) teaches that a woman may not go out [on Shabbos] with Min'al ha'Merufat, and she may not do Chalitzah with it. If she did, the Chalitzah is Kosher!

וי"ל דהתם אינו מרופט כ"כ שלא יהא ראוי לנעול בו.

(b)

Answer: There, it is not so torn that it is not proper to wear it.

8)

TOSFOS DH v'Af Al Gav d'Eis Bei Chumresa Katrinan Bei Misna

תוספות ד"ה ואע"ג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi, which obligates using the right hand.)

בירושלמי בפרקין גרסינן כיצד הוא עושה קושרו עד שיהא יכול להלוך בו מאליו

(a)

Citation: The text of the Yerushalmi in our Perek is "what does he do [in Chalitzah]? He ties it until he can walk in it by itself (without holding it in place).

רבי חנינא בריה דרבי הלל אומר עונבו כדי שיכול (כן הוא בירושלמי ובתוספות הרא"ש) להתירו באחת מידיו

(b)

Citation (cont.): R. Chanina brei d'Rebbi Hillel says, he makes a bow in order that he can untie it with one hand;

כיצד היא עושה מתירתו בימין ותופסתו בשמאל ושומטת עקב בימין וגוררתו בשמאל עד שתהא התרה וחליצה בימין עד כאן ירושלמי

(c)

Citation (cont.): What does she do? She unties it with her right hand and holds it in her left hand, and removes the heel with her right hand and drags it with her left hand, so untying and removing is with her right hand.

ומיהו נהגו לקשור היטב בקשר גמור וגם צריך שתתירנו בידה הימנית לפי הירושלמי

1.

However, the custom is to tie it well with a real knot. Also, she must untie it with her right hand based on the Yerushalmi.

ואע"פ שלא מצינו שפוסל בשמאל אלא ברגל אבל ביד כשר לחלוץ אפילו בשמאל

(d)

Observation: [There is no source for this in the Bavli.] We find that [using] the left disqualifies only regarding the foot, but Chalitzah is Kosher even with the left hand!

ואמרינן נמי לקמן בסוף פירקין (דף קה.) גידמת חולצת בשיניה

1.

We say below (105a) that an amputee removes the shoe with her teeth.

משמע דלא מיפסלא אם לא חלצה בידה הימנית.

2.

Inference: It is not Pasul because she did not use the right hand. (Tosfos Chulin 20a DH Lo suggests that perhaps the left hand is worse than with the teeth, and b'Di'eved it is Pasul.)

102b----------------------------------------102b

9)

TOSFOS DH u'Mi Ika Ki Hai Gavna

תוספות ד"ה ומי איכא כה"ג

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara asked this.)

וא"ת דבפ' בהמה המקשה (חולין ע. שם) שואל הש"ס בלעתו חולדה בבת אחת

(a)

Question: In Chulin (70a), the Gemara asked about a weasel that [stuck its mouth in the womb of an animal that had not yet given birth], totally swallowed [the fetus, and returned it to the womb];

וכן הדביק ב' רחמים זה בזה

1.

It also asked about the wombs of two animals that were stuck together (and a male fetus left one womb and entered the other).

וא"כ מאי קאמר הכא ומי איכא כה"ג

2.

If so, what is the question here "do we find something like this?" (The Gemara asks even about cases that will never occur!)

ואר"י דודאי פשיטא ליה שיכול להיות אלא מיבעיא ליה ומי הויא חליצה כה"ג הלא אין דרך בני אדם לנעול בו

(b)

Answer (Ri): It was obvious to the Gemara that a shoe on top of a shoe is possible. It asks that such a Chalitzah is invalid, for it is not normal for people to wear shoes this way;

ומשני דדרך הוא דחזיוה רבנן לרב יהודה כו'.

1.

It answers that it is normal, for Rabanan saw Rav Yehudah...

10)

TOSFOS DH udeka'Tani Tana Ba'i Kavanah v'Chulei

תוספות ד"ה ודקתני תנא בעי כוונה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the inference.)

ומדקתני עד שיתכוונו שניהם כאחד משמע דבעינן שנדע שהם מתכוונין לחליצה.

(a)

Explanation: Since it taught that both of them must have Kavanah, this implies that we must know that they intend for Chalitzah.

11)

TOSFOS DH Sandal ha'Tafur b'Pishtan

תוספות ד"ה סנדל התפור בפשתן

(SUMMARY: Tosfos explains that Rav holds unlike R. Meir.)

רב סבירא ליה כרבנן דפליגי אר' מאיר דפליג אקב הקיטע

(a)

Explanation: Rav holds like Rabanan, who argue with R. Meir, who argues about a false foot (R. Meir is Machshir for Chalitzah);

וטעמייהו משום דבעינן תחש אבל ר"מ לא מצריך אלא מידי דמגין.

1.

Rabanan hold that we require a shoe of [leather, which is like] Tachash. R. Meir requires only something that protects.

12)

TOSFOS DH ve'En'alech Tachash

תוספות ד"ה ואנעלך תחש

(SUMMARY: Tosfos concludes that the leather need not be from a Kosher animal.)

מכאן אר"ת שצריך שיהיה מנעל מעור בהמה טהורה דתחש כתיב

(a)

Inference: R. Tam learns from here that the shoe must be from leather of a Kosher animal, for it says Tachash.

ואין נראה כי אין להקפיד אם חלץ במנעל בהמה טמאה.

(b)

Rejection: One need not be particular if he did Chalitzah with a shoe from [leather of a] Tamei animal.

13)

TOSFOS DH Mai me'Al Raglo Shma Minah Shelufei Hu

תוספות ד"ה מאי מעל רגלו שמע מינה שלופי הוא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with another Drashah from "me'Al".)

וא"ת והא איצטריך מעל להכשיר שוק לחליצה כדאמרינן לקמן (דף קג.)

(a)

Question: We need "me'Al" to teach that the shin is Kosher for Chalitzah, like it says below (103a)!

וי"ל דא"כ ה"מ למכתב (בעל) מרגלו מאי מעל ש"מ תרתי.

(b)

Answer: If so, it could have written "b'Al mi'Raglo". Why did it say "me'Al"? This is so we will learn both of these.

14)

TOSFOS DH Ela Shma Minah Kan b'Anpiliya Shel Ohr

תוספות ד"ה אלא ש"מ כאן באנפיליא של עור

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not distinguish between kinds of Anpiliya.)

הוה מצי לפלוגי בדידה ולמיתני לא יטייל אדם באנפיליא של עור

(a)

Implied question: We could have distinguished within it (Anpiliya) itself, and taught that one may not walk with a leather Anpiliya!

אלא נקט תנא דבר ההווה דרגילות הוא לטייל בקורדקיסין.

(b)

Answer: The Tana discussed something common. It is common to walk with Kordakisin (undershoes).

15)

TOSFOS DH b'Kav ha'Kite'a

תוספות ד"ה בקב הקיטע

(SUMMARY: Tosfos explains why it is Kosher for Chalitzah, but it is Tamei Medras only if it has tufts.)

תימה כיון דכשר לחליצה אם כן עביד להילוכא

(a)

Question: Since it is Kosher for Chalitzah, it must be made for walking;

ואם כן אמאי לא טמא מדרס בלא כתיתין

1.

If so, it should be Tamei Medras even without tufts!

ויש לומר דאין עשוי כל כך להילוכא שיהא טמא מדרס

(b)

Answer: It is not made so much for walking that it is Tamei Medras;

ומ"מ ראוי לחלוץ דלא גרע מסנדל דעבודת כוכבים וסנדל דבי דינא כדאמר לקמן (דף קג: וקד.).

1.

Even so, it is proper for Chalitzah, for it is no worse than a sandal of idolatry, and a sandal of Beis Din , like it says below (103b, 104a).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF