יבמות דף קיד. א

בן חבר שהלך אצל אבי אמו עם הארץ, ומצא בידו פירות, האם צריך לקחת אותם ממנו?

דמאי בודאי
למ"ד קטן אוכל נבלות א"צ להפרישו אין זקוק לו אין זקוק לו
למ"ד קטן אוכל נבלות צריך להפרישו אין זקוק לו [1] צריך לעשר אותם

האם מותר לינוק באופנים דלהלן היכא שאין אומדנא לפיקוח נפש?

מבהמה טמאה ומגויה מבהמה טהורה בשבת מבהמה טהורה ביו"ט
גדול אסור אסור לת"ק: אסור
לאבא שאול: בצער מותר [2]
קטן מותר [3] מותר מותר

יבמות דף קיד: א

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאה והעידה שבעלה מת, האם נאמנת?

כשיש שלום בעולם או בסתמא [4] כשיש מלחמה בעולם
כשיש שלום בינו לבינה או בסתמא נאמנת [5] אינה נאמנת
כשאין שלום בינו לבינה אינה נאמנת אינה נאמנת

אשה שהעידה שמת בעלה באופנים דלהלן האם נאמנת?

אמרה שראתה שמת בחוץ אמרה שראתה שמת על מטתו
במלחמה, מפולת, שילוח נחשים אינה נאמנת נאמנת
רעב אינה נאמנת אינה נאמנת [6]
בדבר אמרי לה: נאמנת
ואמרי לה: אינה נאמנת
נאמנת
-------------------------------------------------

[1] ומבואר בגמ' הטעם משום שבדמאי הקלו, ובתוס' (בד"ה אמר) כתבו, דאפי' לא הקלו בדמאי כיון דאינו אלא מדרבנן שאני. אכן בתירוץ השני כתבו, דכיון שיש לחוש לספק טבל דאורייתא לא היו מקילים אם לא שבדמאי הקלו.

[2] וסובר אבא שאול שהואיל וביניקה הוא איסור "מפרק כלאחר יד" דהא אינו חולב את הבהמה בידים אלא ע"י ינקה שאין זה כדרכו אלא בשינוי - והוי רק איסור דרבנן, ולכך בשבת שהיא חמורה שיש בה איסור סקילה אסור, אבל ביו"ט שהוא קל שיש בו רק איסור לאו לא גזרו חכמים והתירו במקום צער.

[3] לגבי תינוק לא צריך אומדנא שיהיה שם פיקוח נפש, דסתם תינוק מסוכן הוא אצל חלב אם לא יאכל ממנו ימות בצמא, ולכן אם אין חלב היתר מותר לו לינוק מגויה או מבהמה טמאה.

[4] כלומר שלא ידוע לנו שיש מלחמה בעולם.

[5] כן הוא לת"ק, אבל ר' יהודה מצריך שתבוא בוכה ובגדיה קרועין שאז מראה שהיא אבילה עליו.

[6] עד שתאמר מת וקברתיו, אבל במת על מיתתו חיישינן שאומרת בדדמי, שבטוחה שימות בלא אוכל.

-------------------------------------------------