YEVAMOS 55 (6 Kislev) - Dedicated in honor of the Yahrzeit of Eliezer ben Reb Shraga Feivel Marmorstein by his nephew, Mr. David Kornfeld, whom Mr. Marmorstein raised like his own child after the Holocaust.

יבמות דף נה. א

איזה אופנים של איסור אשת אח נזכרים בסוגיא, ומנין שהן אסורות?

איזה אופנים? ומנין שהם אסורים?
א. אשת אח מן האב דכתיב "עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה"
ב. אשת אח מן האם דכתיב "עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא" [1]
ג. אשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת אחיו דכתיב "עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה" [2]
ד. אשת אח בלא בנים בחיי בעלה דכתיב "אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא" [3]
ה. אשת אח מן האם בלא בנים אינה מתייבמת דכתיב "עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא" - היא בהוייתה תהא

יבמות דף נה: א

אשה לבעלה, מתי נקנית כבר בהעראה ומתי רק בגמר ביאה? [תוד"ה אשה].

מתי נקנית כבר בהעראה מתי נקנית רק אחר גמר ביאה
לר' שמעון הזקן כשלא עשה אלא העראה ופירש כשעשה ביאה גמורה [4]
לר' יצחק בן ה"ר מאיר בפירש שרוצה לקנות בהעראה כשבעל בסתם

מה היא העראה ומה היא גמר ביאה?

העראה גמר ביאה
לשמואל צד א' [5] נשיקה הכנסת עטרה
צד ב' נשיקה ועד הכנסת עטרה גמר ביאה ממש [6]
רבה בב"ח אמר ר' יוחנן נשיקה הכנסת עטרה
רב דימי ורבין בשם ר' יוחנן צד א' הכנסת עטרה גמר ביאה ממש
צד ב' נשיקה ועד הכנסת עטרה גמר ביאה ממש
רב שמואל ב"י אמר ר' יוחנן הכנסת עטרה גמר ביאה ממש

-------------------------------------------------

[1] כתיב (ויקרא יח:טז): "עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא", והיינו שהפסוק חזר לומר שוב "עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא" ללמד שגם אשת אחיו מן האם אסורה.

[2] (שם כ:כא) "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא, עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה עֲרִירִים יִהְיוּ".

[3] וזו היא דרשת רב הונא לעיל (דף נד:), והכי איתא התם: אמר רב הונא רמז ליבמה מן התורה מנין (כלומר, מנין ליבמה שאסורה בחיי בעלה אפי' יש לה בנים) מדאמר קרא "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא" וכי אשת אחיו נדה היא, אלא כנדה מה נדה אע"פ שיש לה היתר לאחר מכאן בשעת איסורה בכרת אף אשת אח נמי אע"פ שיש לה היתר לאחר מכאן בחיי בעלה בכרת.

[4] דודאי דעתו על גמר ביאה, ולא נתכוון לקנותה קודם.

[5] לקמן הסתפקה הגמ' האם שמואל ורבין בשם ר' יוחנן חולקים או סוברים אותו דבר, וכתבנו כאן את שני צדדי הספק.

[6] רש"י מפרש שמיירי שמזריע, אכן התוס' (בד"ה אינו) חולקים, וכתבו שנראה דמחייב אפי' בלא הוצאת זרע אלא שתהא ביאה הראויה להזריע.

עוד חומר לימוד על הדף