1)

TOSFOS DH ELA BI'DE'MAFRISH NEKEIVAH L'OLAH

תוס' ד"ה אלא בדמפריש נקבה לעולה

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the issue.)

'דאיכא שם עולה על אמו' (לשון רש"י) ...

(a)

Clarification: 'Since the status of Olah pertains to its mother' (Rashi) ...

'דהא לעולה אקדשה ...

1.

Reason: 'Since the status of Olah pertains to its mother'.

ואי משום דנקבה היא ...

(b)

Implied Question: Even though it is a female ...

אפילו הכי שם עולה עלה ...

(c)

Answer: Nevertheless, the term 'Olah' applies to it ...

שהרי מצינו נקבה בעולת העוף.

1.

Reason #1: Since we find a female by Olas ha'Of.

ועוד, דהא דכשתמכר, דמיה עולה - דהיינו שם עולה ...

2.

Reason #2: Moreover, when it is sold, the proceeds go towards an Olah - hence it has 'the status of an Olah'.

אבל ולד תמורת אשם אין שם עולה עלה, דאמו לא היא ולא דמיה' (עכ"ל).

(d)

Clarification (cont.): Whereas the V'lad of a Temuras Olah does not have the status of an Olah, since its mother is mother is not an Olah - neither it nor the proceeds of its sale (till here are the words of Rashi).

ולשון ראשון ד'שם עולת העוף על אמו' אי אפשר להעמידה בסוגיא דלקמן ...

(e)

Refutation: It is impossible to reconcile Rashi's first reason - 'the status of Olah pertains to its mother' with the Sugya later ...

ובמקומו אפרשנה.

(f)

Conclusion: As Tosfos will explain there.

2)

TOSFOS DH V'HA HACHA D'LEKA SHEM SHELAMIM AL IMO

תוס' ד"ה והא הכא דליכא שם שלמים על אמו

(Summary: Tosfos accepts here Rashi's first reason in the previous Dibur.)

כאן נוכל להעמיד שפיר השתי לשונות ...

(a)

Accepting Rashi's Two Reasons: Here it is possible to accept both of Rashi's reasons (see previous Dibur) ...

שהרי אין שלמים בעופות, וגם תחילת הקדש לא לשם שלמים הופרש.

1.

Reason: Because Since a. there is no Shelamim by birds and b. the initial Hekdesh was not designated as a Shelamim.

3)

TOSFOS DH I HACHI NIFLOG NAMI B'REISHA

תוס' ד"ה אי הכי ניפלוג נמי ברישא

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the question and elaborates.)

פרש"י (לשון ראשון) ילדה לפני הפסח, נימא רבי אליעזר הוא עצמו יקרב פסח ...

(a)

Clarification: Rashi explains that if it gave birth before Pesach, why does Rebbi Eliezer not say that it itself is brought as a Pesach ...

דהא 'איכא שם פסח על אמו', אלא שאינה יכולה ליקרב?

1.

Clarification: Seeing as the status of Pesach pertains to its mother, even though it cannot be brought on the Mizbe'ach?

והכא אין יכולין להעמיד לשון ראשון דרש"י דלעיל - דשם עולת העוף על אמו ...

(b)

Rashi's First Reason: And here one cannot establish the first reason of Rashi cited earlier ...

דהא הכא אין פסח בא נקבה, ואין פסח בעופות.

1.

Reason: Since in this case, a Pesach cannot be a female ...

אבל לשון שני ניחא ...

(c)

Rashi's Second Reason: The second reason however, fits nicely ...

שהרי תחילת הקדש לשם פסח הופרש, והוה ליה לומר דהולד יקריב לשם פסח?

1.

Reason: Seeing as it was initially designated as a Pesach, in which case he ought indeed to have said that the baby is brought as a Pesach?

וא"ת, לישני ליה דבעינן שם פסח על אמו בשום מקום, ולא אשכחן ליה הכא - דאין שם פסח על נקבה ליקרב היא עצמה ...

(d)

Question: Why does the Gemara not answer that we need the term Pesach to apply to it in some manner, which is not the case here - since the term Pesach does not apply to a female for it itself to be brought as a Pesach ...

ומשום הכי אין הולד קרב הוא עצמו לשם פסח?

1.

Question (cont.): And that is why the V'lad itself cannot be brought as a Pesach?

מכאן אומר הרמ"ר דלעולם לא אמר דמהני שם עולת העוף על אמו להכשיר הוולד עצמו...

(e)

Answer: ha'Rav Mordechai extrapolates from here that we will never say that the term Olas ha'Of of the bird will help to validate the V'lad itself ...

וכל היכא דאשכחנא להאי לישנא, נפרשהו בע"ה.

(f)

Conclusion: Wherever we find this Lashon, Tosfos will explain it be'Ezras Hash-m.

ובריש פרק פירשתי יפה.

(g)

Reference: Tosfos explained it well at the beginning of the Perek (See Tosfos 17b, DH 'de'Ika').

4)

TOSFOS DH I HACHI

תוס' ד"ה מאי אי אמרת בשלמא

(Summary: Tosfos explains why 'I Hachi'.)

ואם תאמר, מאי 'אי הכי' איכא הכא? ...

(a)

Question: How does 'If so' fit into this context? ...

דהכי נמי מצי לפרוכי ממתני' בהדיא - מ"ש במפריש נקבה לעולה וילדה, אמר רבי אליעזר ד'בנה עצמו קרב עולה', והכא גבי פסח אמר 'ירעה'?

(b)

Question: Seeing as one can ask the same question directly from the Mishnah - Why in the case of Mafrish Nekeivah le'Olah ve'Yaldah does Rebbi Eliezer say that 'the baby itself is brought as an Olah', whereas here by Pesach he says 'Yir'eh'?

ויש לומר, דה"פ - אי אמרת בשלמא בלאו האי שינויא דרבא, לא מצי למיפרך ממתניתין, דשאני התם ...

(c)

Answer: The explanation is as follows - It would be fine in that, without the Rava's answer, we could not have asked from the Mishnah - since it is different there ...

דאם הולד קרב עולה, אין שם עולה נעקר מן האם - דלעולם אדם יכול להקריב עולה בכל יום ...

1.

Reason: Because if the V'lad is brought as an Olah, the status of Olah is not uprooted from the mother - since aa person may bring an Olah every day ...

אבל הכא, דאם הולד עצמו קרב פסח, נמצא שם פסח נעקר מן האם ממנה ומדמיה, שהרי אין בידו להקריב רק פסח אחד ...

2.

Reason (cont.): Whereas here, in the event that the V'lad is brought as a Pesach, it turn out that the status of Pesach is uprooted both from the mother and from the proceeds of her sale - seeing as one is only able to bring one Pesach (See Shitah Mekubetzes 30) ...

לפיכך אין להקריב הולד בפסח לעקור ממה שהופרשה?

3.

Reason (concl.): Consequently, one may not bring the V'lad on Pesach, to uproot that which it(s mother) was designated.

אבל לרבא פריך שפיר - מאחר דאית ליה דמשום דמותר פסח קרב שלמים חשיב ליה כאילו הוי שם שלמים על אמו ...

(d)

Answer (cont.): Whereas according to Rava, the Gemara justifiably asks that now that he holds that since the Mosar ha'Pesach is brought as a Shelamim, it is as if the mother has the status of a Shelamim ...

ה"נ הוה ליה למימר מהאי טעם קודם פסח נמי שיהא הולד עצמו קרב פסח.

1.

Answer (concl.): By the same token, he (Rebbi Eliezer) should have said that before Pesach too, the V'lad should be brought as a Pesach.

ולא כפרש"י שפירש ניפלוג נמי ברישא, ונימא הולד עצמו יקרב שלמים קודם פסח ...

(e)

Refuted Explanation: And not like Rashi, who explains that he ought to argue in the Reisha too, and say that the V'ad itself should be brought as a Shelamim before Pesach ...

דקודם פסח נמי אם שחט פסח לשם שלמים כשר, דפסח בשאר ימות השנה (קרבה שלמים) שלא בארבעה עשר בניסן קרב שלמים ...

1.

Reason: Because before Pesach too, if one Shechts a Pesach as a Shelamim it is Kasher, since a Pesach during the rest of the year, other than on the fourteenth of Nisan, is brought as a Shelamim ...

הילכך שם שלמים על אמו.

2.

Reason: Hence its mother has the status of a Shelamim.

5)

TOSFOS DH ABAYE OMER LO PALIG MIDI L'MAKOM SHE'HA'MOSER HOLECH SHAM HA'V'LAD HOLECH

תוס' ד"ה אביי אומר למקום שהמותר הולך שם הולד הולך

(Summary: Tosfos clarifies Abaye's statement, and refuytes it.)

אביי בא לפרש כל דבריו של ר"א גבי 'מפריש נקבה לעולה וילדה', וכן 'מפריש נקבה לפסח ונשתיירה' ...

(a)

Clarification: Abaye is coming to explain the entire statement of Rebbi Eliezer, in connection with 'Mafrish Nekeivah le'Olah ve'Yaldah' and 'Mafrish Nekeivah le'Pischo ve'Nishtayrah (and it remained alive after Pesach)'

בהני שני מקומות אמר ד'הולד עצמו קרב', שהרי האם לא נעקרה מקדושתה.

1.

Clarification: In these two cases he says that 'The V'lad itself is brought' - seeing as the V'lad itself is brought, because the mother is not uprooted from its Kedushah.

ב'מפריש נקבה לעולה' - דדמיה לא ידחו מהיות עולה ...

(b)

Case #1: By 'Mafrish Nekeivah le'Olah' - since its proceeds are not rejected from being (used for) an Olah ...

וכן 'מפריש נקבה לפסח ונשתיירה וילדה', אם בנה קרב, לא ידחה האם משלמים - דכיון שעבר הפסח, אינה ראויה כ"א לשלמים ...

(c)

Case #2: And similarly 'Mafrish Nekeivah le'Pesach ve'Nishtayrah ve'Yaldah', if the V'lad is brought, the mother is not rejected from (being brought as) a Shelamim - because, once Pesach has passed, it is only fit to be brought as a Shelamim.

אבל גבי 'תמורת אשם' וכן 'הפריש נקבה לפסחו וילדה קודם הפסח', דבשניהם אמר ר"א דהולד ירעה ...

(d)

Clarification (cont.): But in the case of both Temuras Asham 'Hifrish Nekeivah le'Pischo ve'Yaldah Kodem Pesach', Rebbi Eliezer says that the V'lad is Roe'h ...

היינו משום דאם הולד דתמורת אשם היה קרב, א"כ ידחה אמה ממה שהופרשה תחילה - דהיינו אשם, שהרי אינו יכול להקריב שני אשמות ...

1.

Reason: This is because if the V'lad of the Temuras Asham were to be brought, the mother would be uprooted from what it was originally designated as - an Asham, seeing as one cannot bring two Ashamos.

וכן 'מפריש נקבה לפסחו וילדה קודם הפסח', אם יקרב הולד הוא עצמו, אם כן ידחה אמו היא ודמיה מפסח - דאינו יכול להביא כי אם פסח אחד בשנה - כך שמעתי.

(e)

Clarification (concl.): And the same applies to 'Mafrish Nekeivah le'Pesach ve'Nishtayrah ve'Yaldah', if the V'lad itself is brought, both the mother and the proceeds will be uprooted from being brought as a Pesach - since one can only bring one Pesach per year - So Tosfos heard.

מיהו אין לשון הש"ס ממש מיושב על זה

(f)

Refutation: However the Lashon of the Gemara does no go well with this explanation.

וגם רש"י לא פירש כן.

(g)

Support: Nor does Rashi learn that way.

19b----------------------------------------19b

6)

TOSFOS DH AMAR REBBI YOSSI B'R' CHANINA U'MODEH REBBI ELIEZER

תוס' ד"ה אמר רבי יוסי בר' חנינא ומודה רבי אליעזר

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

אף על גב דגבי 'מפריש נקבה לעולה' אמר דהולד עצמו יקרב עולה ...

(a)

Clarification: Even though by 'Mafrish Nekeivah le'Olah' he said that the V'lad itself is brought as an Olah ...

מפריש נקבה לאשם מודה הוא דאין בנה קרב אשם אף קודם כפרה.

1.

Clarification (cont.): By 'Mafrish Nekeivah le'Asham' he concedes that its V'lad is not brought, even before the Kaparah.

7)

TOSFOS DH P'SHITA AD KA'AN LO KA'AMAR REBBI ELIEZER HASAM GABEI MAFRISH NEKEIVAH L'OLAH D'IKA SHEM OLAH AL IMO ETC.

תוס' ד"ה פשיטא עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם אלא גבי מפריש נקבה לעולה דאיכא שם עולה על אמו כו'

(Summary: Tosfos explains why this cannot go according to Rashi's second reason (on Amud Alef.)

הכא לא מצינו לפרושי כלשון שני דרש"י דלעיל ולומר דתחילת הקדש האם לשם עולה הופרש ...

(a)

Refuted Explanation: We cannot explain this according to Rashi's second reason (cited on Amud Alef), to say that initially the mother was designated as an Olah ...

שהרי 'מפריש נקבה לאשם' נמי תחילת הקדש האם לשם אשם הופרש ...

(b)

Refutation: Since by 'Mafrish Nekeivah le'Asham' too, the mother was designated as an Asham ...

ולפי זה היה לנו לומר דבנה קרב באשם ...

1.

Refutation (cont.): In which case the Gemara ought to have ruled that the V'lad must be brought as an Asham ...

אלא דע"כ שאנו צריכין לפרש לשון ראשון של רש"י ולומר דאיכא שם עולה על אמו בעולת העוף.

(c)

Authentic Explanation: Consequently, we must explain it according to Rashi's first reason, and to say that the mother has the status of an Olah due to Olas ha'Of.

ותימה, דהיכי עביד פשיטא מיניה - דהא לא אמרינן עד השתא אליבא דשום תנא או שום אמורא דמהני שם עולה בעולת העוף?

(d)

Question #1: How can we simply learn it from there -bearing in mind that up until now, we have not cited one Tana or Amora who holds that the status of Olah takes effect due to Olas ha'Of?

ועוד, דלעיל פירשתי ד'עולת העוף' על אמו לא מהני להכשיר הולד ...

(e)

Question #2: Moreover, earlier Tosfos explained that the 'Olas ha'Of' of the mother does not help to render the V'lad Kasher ...

ונראה למורי לפרש דאיכא שם עולה על אמו - דסוף היום לא נדחית האם להיות דמיה לעולה, דעולה בא נדבה; לפיכך דין הולד ליקרב עולה כאמו ביומו ...

(f)

Answer: Tosfos' Rebbe therefore explains that it is considered 'Shem Olah al Imo' because - at the end of the day, the mother is not rejected in that its proceeds are used for an Olah, since an Olah can be brought as a Nedavah ...

אבל גבי 'נקבה לאשם', אם יקרב הולד אשם, לא יהיה כאמו, שהרי ידחה האם מאשם - דאין אשם בא נדבה ...

1.

Answer (cont.): Whereas by 'Nekeivah le'Asham', once the V'lad is brought as an Asham, it will no longer be like its mother, since its mother is rejected as an Asham - because an Asham cannot be brought as a Nedavah

ותהא דמי עולה - ואין לחלק דין הולד מדין אמו.

2.

Answer (concl.): Consequently, the proceeds will be used for an Olah - and one cannot draw a distinction between the V'lad and the mother.

ואף על גב דלעיל אסיק רבא, גבי 'מפריש נקבה לפסחו' דפליג ר"א א'רישא - פי' אם ילדה קודם הפסח, דיקרב הולד עצמו פסח, אף על גב דסוף האם להיות שלמים ...

(g)

Implied Question: Even though above, Rava concluded, in connection with 'Mafrish Nekeivah le'Pischo' that Rebbi Eliezer argues on the Reisha - inasmuch as if it gave birth before Pesach, the V'lad itself is brought as a Pesach, in spite of the fact that the mother is uptimately brought as a Shelamim ...

היינו משום דמותר הפסח קרב שלמים, וחשיב להו רבא כחד.

1.

Answer: That is because the leftover Pesach is brought as a Shelamim, and Rava considers them one and the same.

8)

TOSFOS DH A'D'MASHMA LAN D'EIN B'NAH KAREIV ASHAM LISHME'INAN D'EIN B'NAH KAREIV OLAH V'KOL SHE'KEIN ASHAM

תוס' ד"ה א'דמשמע לן דאין בנה קרב אשם לישמעינן דאין בנה קרב עולה וכ"ש אשם

(Summary: Tosfos the question according to both Rashi and his Rebbe ha'Rav Mordechai.)

לפרש"י ה"פ - ומה עולה לא הוי, אף על גב דאיכא שם עולה על אמו בעולת העוף ...

(a)

Explanation #1: The explanation according to Rashi, is - If it is not an Olah, even though the status of Olah pertains to its mother by Olas ha'Of ...

כל שכן דאשם לא הוי, דליכא שם אשם על אמו.

1.

Explanation #1 (cont.): How much more so will it not be an Asham, where its mother does not have the status of Asham.

ולפי' הרמ"ר - ומה עולה לא הוי אפילו נתכפר, אף על גב דסוף האם להיות עולה ...

(b)

Explanation #2: Whereas according ha'Rav Mordechai the explanation is that - If it is not an Olah even after the Kaparah, even though the mother will ultimately be an Olah ...

כ"ש דאשם לא הוי קודם כפרה, דאין סוף האם להיות אשם אם בנה קרב אשם.

1.

Explanation #2 (cont.): How much more so will it not be an Asham before the Kaparah, since its mother will not be an Asham if the V'lad is brought as one.

9)

TOSFOS DH REBBI SHIMON OMER TIMACHER SHE'LO B'MUM

תוס' ד"ה רבי שמעון אומר תימכר שלא במום

(Summary: Tosfos discusses why Rebbi Shimon does not issue the same ruling with regard to 'Mafrish Nekeivah le'Olah',)

והא דלא פליג נמי רבי שמעון ב'מפריש נקבה לעולה' - ולימא 'תימכר שלא במום' ...

(a)

Implied Question: The reason that Rebbi Shimon does not also argue by 'Mafrish Nekeivah le'Olah', and say that it must be sold without a blemish ...

ולמאן דאית ליה בגמרא אליבא דר"ש ד'מפריש נקבה לעולה' דוקא עושה תמורה, אבל מפריש נקבה לאשם, אינו עושה תמורה ...

(b)

Answer: Now according to the opinion in the Gemara that, according to Rebbi Shimon it is specifically 'Mafrish Nekeivah le'Olah' that makes a Temurah, but not 'Mafrish Nekeivah le'Asham' ...

שפיר דלא פליג א'עולה כמו א'אשם ...

1.

Answer (cont.): It is in order why he does not argue by Olah like he does by Asham ...

דעולה יש לה קדושת הגוף טפי מאשם, דעולה עושה תמורה ואין אשם עושה תמורה

2.

Reason: Since an Olah has more Kedushas ha'Guf than An Asham, precisely because it makes a Temurah, whilst an Asham does not.

אבל לר"ש בן יהודה דאית ליה אליבא דר' שמעון [דאף לעולתו אין עושה תמורה ...

(c)

Implied Question: But according to Rebbi Shimon ben Yehudah, who maintains in Rebbi Shimon that one cannot make a Temurah for one's Olah either ...

וא"כ] במפריש נקבה נמי תימכר שלא במום?

1.

Implied Question (cont.): In which case 'Mafrish Nekeivah (le'Olah)' too, ought to sell it without a blemish?

צ"ל דפליג באשם וה"ה בעולה.

(d)

Answer: we will have to say that he argues by Asham, and by Olah as well.

ותנא גבי אשם ...

(e)

Implied Question: And the Tana only mentions it by Asham ...

לאשמועינן דאפילו הכי יפלו דמיו לנדבה.

1.

Answer: To teach us that nevertheless, the proceeds go to Nedavah (which is an Olah) See Shitah Mekubetzes 29.

10)

TOSFOS DH ZOS OMERES HIKDISH ZACHAR L'DAMAV KADOSH KEDUSHAS HA'GUF

תוס' ד"ה זאת אומרת הקדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף

(Summary: Tosfos reconciles this with the Sugya in Shevu'os.)

ותימה למורי הר"ר שמואל, מאי שנא מ'מקדיש לדמי נסכים' - דאמר בפ"ק דשבועות (דף יא.) דאינו קדוש קדושת הגוף אךינא דרבא?

(a)

Question: Tosfos Rebbe ha'Rav Shmuel asks why this is different than 'Makdish li'Demei Nesachim', about which the Gemara says in the first Perek of Shevu'os (Daf 11a) that it is not Kadosh Kedushas ha'Guf according to Rava (See Tzon Kodshim)?

ושמא י"ל דההיא דהתם אתיא כר"ש, דאמר לקמן בסמוך דכל מידי דלא חזי לגופיה לא נחתא ביה קדושת הגוף.

(b)

Answer: It may well be that that Sugya goes according to Rebbi Shimon, who will shortly say here that 'Whatever is not intrinsically fit to go on the Mizbe'ach is not subject to Kedushas ha'Guf (See footnote).

11)

TOSFOS DH ASHAM BEN SHANAH V'HEVI'O BEN SHETAYIM BEN SHETAYIM V'HEVI'O BEN SHANAH KASHER V'LO ALU LA'BA'ALIM L'SHEM CHOVAH

תוס' ד"ה אשם בן שנה והביאו בן שתים בן שתים והביאו בן שנה כשר ולא עלו לבעלים לשם חובה

(Summary: Tosfos presents various ways of reconciling this Sugya with the Sugya in Menachos.)

תימה, בפרק התכלת (מנחות דף מח:) תני 'פסול ותעובר צורתו, ויצא לבית השריפה'?

(a)

Question: In Perek ha'Techeiles (Menachos, Daf 48b) the Beraisa rules that it is Pasul and requires Ibur Tzurah (to be left overnight), and is then taken to the Beis ha'Sereifah?

וי"מ, דההיא דהתם אתיא כר' שמעון דאמר הכא ד'כל עצמן אינן קדושים' ...

(b)

Answer #1: Some commentaries explain that that goes like Rebbi Shimon, who says here that they are not Kadosh at all ...

ומיירי התם שהביאו ושחטו בעזרה - והוי כשוחטים קדשי בדק הבית בפנים, דפסול.

1.

Answer #1 (cont.): And it speaks there that they brought it into the Azarah and Shechted it - and it is like Shechting Kodshei Bedek ha'Bayis in the Azarah, which renders them Pasul.

והא דבעי עיבור צורה, דאין טעון עיבור צורה אלא קדשי מזבח ...

(c)

Implied Question: And the reason they require Ibur Tzurah, even though only Kodshei Mizbe'ach require Ibur Tzurah ...

היינו טעמא דלא ליחלפו בשאר קדשים פסולין דבעי עיבור צורה.

1.

Answer: This is in order to confuse it with oter Passul Kodshim which require it.

והרב ר' אפרים תירץ דהכא בשלא לשמו, ומשום הכי כשר; והתם מיירי בלשמו.

(d)

Answer #2: Rav Efrayim answers that it is Kasher here because it is speaking in a case of li'Shemo - and that is why it is Kasher, whereas there it is speaking she'Lo li'Shemo (See Shitah Mekubetzes Hashmatos).

ודומיא מצינו בפרק בתרא דזבחים (דף קיד:) דאמר 'מחוסר זמן בבעלים פטור' - פירוש אם שחטו בחוץ ...

(e)

Precedent: Similar to this we find in the last Perek of Zevachim (Daf 114b), where the Gemara says that 'Mechusar Z'man by the owner is Patur' - meaning that if he Shechted it outside ...

ואמר רב חלקיה בר טוביה עלה 'לא שנו אלא לשמו, אבל שלא לשמו חייב משום שחוטי חוץ, הואיל וחזי בפנים' ...

1.

Precedent (cont.): And Rav Chilkiyah bar Tuvya explained that 'That speaks specifically where he Shechted it li'Shemo, but she'Lo li'Shemo he is Chayav because of Shechutei Chutz - since it is fit to be brought inside' ...

אלמא היכא דשחט אשם בן שנה, דהוי כמחוסר זמן, שלא לשמו, ראוי לפנים הוא.

2.

Precedent (concl.): So we see that if one Shechts an Asham in its first year, which is Mechusar Z'man, she'Lo li'Shemo (he is Chayav) - because it is fit to be brought inside.

מיהו ק"ק, כיון דהכא מיירי בשלא לשמו, מאי איריא דלא עלו לבעלים לשם חובה משום דשינה בן שנה מבן שתי שנים, תיפוק ליה דלא עלו משום דשלא לשמו הוא?

(f)

Question: Since it is speaking here about she'Lo li'Shemo, why does it need to say that the owner is not Yotzei because 'it changed to in its first year from in its second'? Why does it not rather say 'because it is she'Lo li'Shemo'?

וי"ל, דאשמעינן דאע"ג דאיכא תרי ריעותא, כשר.

(g)

Answer: It is teaching us that it is Kasher even though there are two shortcomings.

עי"ל, דהכא מיירי לאחר שניתק לרעייה, והתם מיירי בלא ניתק, והוי אשם פסול.

(h)

Answer #3 (to original question): Here it is speaking after it was sent into the meadow to graze, whereas there (in Menachos) where it was not, in which case it is a Pasul Asham.

12)

TOSFOS DH V'HA MECHUSAR Z'MAN D'LO CHAZI V'AMAR REBBI SHIMON KADISH L'GUFEIH

תוס' ד"ה והא מחוסר זמן דלא חזי ואמר ר"ש קדיש לגופיה

(Summary: Tosfos cites the source.)

במסכת חולין בפרק אותו ואת בנו (דף פא.) דקתני 'ר"ש אומר, "כל הראוי לבא לאחר זמן, השוחטו בחוץ עובר בלא תעשה" '.

(a)

Source: In Perek Oso ve'es B'no (Chulin 81a [See Hagahos ha'Gra]) when Rebbi Shimon says 'Someone who Shechts whatever is fit to be brought later outside the Azarah transgresses a Lo Sa'aseh'.

13)

TOSFOS DH AF MECHUSAR Z'MAN KADOSH LIFNEI ZEMANO V'KAREIV L'ACHAR ZEMANO

תוס' ד"ה אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו

(Summary: Tosfos reconciles this with Sugyos in Bechoros and Zevachim.)

תימה, דאיתא בפ"ג דבכורות (דף כא:) 'ונילף מקדשים דלא קדישי' - משמע דקדשים אינם קדושים במחוסר זמן?

(a)

Question #1: The Gemara, in the third Perek of Bechoros (Daf 21b) asks 'Let us learn (B'chor) from Kodshim that they are not Kodesh?' - implying that Kodshim before their time are not Kadosh?

ועוד, דאמר בעלמא (זבחים דף יב.) 'לילה לקדושה, יום להרצאה' - משמע דליל שמיני דוקא קדיש, אבל מקמי הכי לא?

(b)

Question #2: Moreover, the Gemara says elsewhere (Zevachim, Daf 12a) 'The night (of the eighth) for the Kedushsah to tsake effect, the day to be sacrificed' - implying that it is specifically on the eighth that it is Kadosh, but not before?

ויש לומר, דה"מ לכתחילה אסור להקדישו מחוסר זמן ...

(c)

Answer: That is speaking with regard to declaring Lechatchilah an animal Kadosh before its time ...

מיהו אם עבר והקדיש, קדיש ...

1.

Answer (cont.): However if one transgressed and did declare it Hekdesh, it is Kadosh ...

דילפינן ליה מבכור [וע"ע תוס' בכורות כא: ד"ה 'אף' וכו'].

2.

Source: Since we learn it from B'chor (See also Tosfos, Bechoros 21b DH 'Af'' etc.).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF