1)

TOSFOS DH HA MANI REBBI YEHUDAH HI (This Dibur belongs on Daf 10b)

תוס' ד"ה הא מני ר' יהודה היא

(Summary: Tosfos refutes Rashi's alternative text.)

יש ספרים גרסינן 'אי ר' יהודה, רישא היכי מתוקמא - דקתני "ולא אברין דחולין בשלמים דקדש" ... '

(a)

Alternative Text: Some Sefarim have the text 'If it is Rebbi Yehudah, how will we explain the Reisha - "And not Evarim of Chulin on Shelamim of Hekdesh" ' ...

דמשמע תמורה הוא דלא עבדי אברין לבהמה - דליחול קדושת תמורה על כל גוף הבהמה משום אבר דידיה שהמירו בשלימים ...

1.

Clarifying the Question: Which implies that although one cannot make the limbs of an animal a Temurah on an animal - that the Kedushas Temurah should take effect on the body of an animal, on account of its limb which he declared a Temurah on a complete animal ...

הא מיקדש קדישי אברים בתחילת הקדש - אם הקדיש אבר אחד, פשטה קדושה בכולה ...

2.

Clarifying the Question (cont.): They are Kadosh at the inception of Hekdeh - if one is Makdish them at the beginning of Hekdesh, and if one is Makdish a limb, the Kedushah spreads to the entire animal ...

דהא תנא דמתני' האי סברא אית ליה - מדקמהדר ליה 'והלא במוקדשין האומר "רגלה של זו עולה", כולה עולה' ...

(b)

Source: Seeing as the Tana of our Mishnah holds of that S'vara - since he counters 'We see by Mukdashin that if someone declares "this animals leg is an Olah", the entire animal is an Olah' ...

מכלל דמודה תנא קמא בתחילת הקדש דפשטה בכולה ...

1.

Source (cont.): We can infer that the Tana Kama concedes that, at the inception of the Kedushah, it spreads to the entire animal ...

ור' שמעון הוא דהוי בר זוגיה דרבי יוסי לקמן בברייתא ואמר 'בתחילת הקדש כולה עולה', ואשמועינן בתמורה דלא ...

(c)

Clarifying the Question (cont.): And the partner of Rebbi Yossi is Rebbi Shimon, who says later in the Beraisa that at the inception of Hekdesh, it is all Hekdesh', and he now teaches us that this is not the case by Temurah ...

אי משום דדריש "בהמה בבהמה", אי משום דמקיש תמורה למעשר - בסיפא דפירקין - מה מעשר קרבן יחיד ... ' ...

1.

Reason: Either because he Darshens "Beheimah bi'Veheimah" or because at the end of the Perek, he compares Temurah to Ma'aser - 'Just as Ma'aser is a Korban Yachid ... ' ...

ומההיא היקשא גופא יליף 'מה מעשר אינו נוהג באברים, אף תמורה אינה נוהגת באיברים' ...

2.

Reason (cont.): And from that same Hekesh he learns that just as Ma'aser does not apply to limbs, so too does Temurah not apply to limbs ...

והכי אמרינן בפרק בהמה המקשה (חולין דף סט:) ...

(d)

Proof: And this is what the Gemara says in Perek Beheimah ha'Maksheh (Chulin, Daf 69a) ...

דאי רבי יהודה, האמר לקמן בברייתא ד'לא פשטה קדושה בכולה'?

(e)

Clarifying the Question (concl.): Because if it was Rebbi Yehudah, he says later on in a Beraisa that 'The Kedushah does not spread to all of it'?

הכא במאי עסקינן - דדייקינן 'הא שלא ע"י תמורה קדשה כל הבהמה ע"י אבר אחד' כגון שהקדיש אבר שהנשמה תלויה בו ...

(f)

Answer: When we extrapolated that if not by Temurah, the entire animal does become Kadosh via one limb, that is speaking where he was Makdish a limb on which the life of the animal depends ...

דאמרי' לקמן 'מודה ר' יהודה בדבר שיעשה אותה טרפה ...

1.

Proof: As the Gemara says later 'Rebbi Yehudah concedes by a limb which renders the animal a T'reifah ...

כגון אם הקדיש אחת מרגליה מן הארכובה ולמעלה, הרי כולה עולה' ...

2.

Example: Such as where he was Makdish one of its legs from the knee and upwards - then all of it is an Olah'.

ובתמורה לא דרשי' "בהמה בבהמה". ע"כ לשון רש"י.

(g)

Answer (cont.): But by Temurah we do not Darshen "Beheimah bi'Veheimah" (See Hagahos ha'Bach on Rashi [until here is the wording of Rashi]).

ונראה דאין צריך לגרוס כל זה ...

(H)

Refutation: It is not however, necessary to insert this text ...

דמשמע דפריך מטעם דמהדר ליה ר' יוסי 'והלא במוקדשין ... ', מכלל דמודה ת"ק בה ...

1.

Reason: Because it implies that the Gemara's Kashya is based on the fact is asking from the fact that Rebbi Yossi countered 'We see by Mukdashin ... ', from which we see that the Tana Kama concedes to that ...

ובפ' בהמה המקשה (גז"ש) יש לשון אחר דרבי יוסי א'דנפשיה קמהדר, אבל תנא קמא פליג עליה אפילו בתחילת הקדש ...

2.

Reason (cont.): Whereas in Perek ha'Maksheh (Ibid.) the Gemara explains that Rebbi Yossi is making his own statement, and that the Tana Kama argues with him even at the inception of Hekdesh ...

ואם כן איכא למימר דרבי יהודה היא.

3.

Reason (concl.): In which case one can say that the Tana Kama is Rebbi Yehudah.

2)

TOSFOS DH HACHI KA'AMAR MAKDISHIN EIVARIN U'MAMIRIN

תוס' ד"ה הכי קאמר מקדישין איברין וממירין

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's Text.)

כך גירסת רש"י - ור"ל אם פשטה קדושה בכל הבהמה ע"י קדושת האבר, ממירין בכל הבהמה; אבל אמר "אבר זה של חולין תהא תמורה" לא אמר כלום.

(a)

Text #1: This is Rashi's text - and it means that, if the Kedushah spread to the entire animal on account of the Kedushah of the one limb, then one can declare a Temurah on the entire animal, but if one said 'This limb of Chulin shall be a Temurah', he has said nothing.

ונראה דמשום הכי דחיק רש"י לגרוס 'וממירין' משום דפריך עלה בסמוך 'אברים מי קדישי?' ...

(B)

Reason: And it seems that Rashi 'pushed' to read 'u'Mamirin' because the Gemara will shortly query it 'Since when are Emurin holy?' ...

דאי לא גרס 'וממירין', היכא אשכחנא דאמר 'אברין קדשי'?

1.

Reason (cont.): And if we did not have the text 'u'Mamirin', where do we find that the Tana said 'Evarin Kadshi'?

אלא מדקאמר 'אברין ממירין', ועל כרחין היינו כשהקדיש האבר ופשטה קדושה בכל הבהמה.

2.

Reason: Only since he said 'Evarin u'Mamirin', this must be speaking where he was Makdish a limb, and the Kedushah spread to the entire animal.

ולא נהירא לגרוס 'וממירין' ...

(c)

Refutation: It is not however, correct to insert 'u'Mamirin' ...

חדא דאינו ברוב הספרים? ...

(d)

Reason #1: Firstly because it does not appear in the majority of Sefarim ...

ועוד דבמתניתין גבי חמור בתחילת הקדש מבתמורה תני, דאי גרס 'וממירין', אין זה חומר בתחילת הקדש מבתמורה?

(e)

Reason #2: And secondly, because the Beraisa is speaking about where the inception of Hekdesh is more stringent than the Temurah, and if we insert 'u'Mamirin', this is not the case?

ולכך נראה דלא גרס ליה.

1.

Refutation: Therefore we do not insert it.

והא דפריך עלה בסמוך 'אברים מי קדשי?' ...

(f)

Implied Question: And when the Gemara asks shortly 'Evarim Mi Kadshi?' ...

משום דקתני 'מקדישין עוברין ואברים', ובודאי אבר לחודיה לא הקדישו אי לא דפשטה קדושה בכל הבהמה.

(g)

Answer: That is because it states 'Makdishin Ubrin ve'Evarim', and it is certain that they were not Makdish a limb on its own unless the Kedushah spread to the entire animal.

3)

TOSFOS DH HA'SHOCHET ES HA'CHATAS

תוס' ד"ה השוחט את החטאת

(Summary: Tosfos explains why it can only be referring to a goat.)

כגון שעירה ...

(a)

Clarification: This can only refer to a (kid)-goat ...

דאילו כשבה אי אפשר לילד תוך שנתה, כדאיתא בבכורות (דף יט:).

1.

Reason: Because a lamb cannot possibly give birth within the first year, as the Gemara explains in Bechoros (Daf 19b).

4)

TOSFOS DH U'MATZA BAH BEN ARBA CHAI

תוס' ד"ה ומצא בה בן ארבע חי

(Summary: Tosfos explains why specifically a four month old baby.)

דאילו בן ה' בבהמה דקה אינה ניתרת לר' מאיר בשחיטת אמו (פרק בהמה המקשה [חולין דף עד.]).

(a)

Reason: Because a fifth-month old Beheimah Dakah (small-type animal) is not permitted by its mother's Shechitah, according to Rebbi Meir, as the Gemara states in Perek Beheimah ha'Maksheh (Chulin, Daf 74a).

11b----------------------------------------11b

5)

TOSFOS DH RAV CHISDA SAVAR K'MA'AN D'AMAR T'REIFAH EINAH CHAYAH V'RAV SAVAR K'MA'AN D'AMAR T'REIFAH CHAYAH

תוס' ד"ה רב חסדא סבר כמאן דאמר טריפה אינה חיה ורבא סבר כמאן דאמר טריפה חיה

(Summary: Tosfos points out a. that Rav Chisda says the opposite in Bechoros, and b. that Rava seems to contradict his opinion here in Chulin.)

ובפ"ק דבכורות (דף ג.) נהפכה סוגיא זאת גבי שותפות עובד כוכבים - דרב חסדא סבר טריפה חיה ...

(a)

Switched Opinions: In the first Perek of Bechoros (Daf 3a) the Sugya is reversed, in connection with the partnership with a Nochri - where Rav Chisda holds that a T'reifah can survive ...

וזו מן הסוגיות הפוכות שבהש"ס ...

1.

Switched Opinions cont.): And this is one of the reversed Sugyos in Shas ...

וכן מצינו בשאר דוכתי גבי פלוגתא דאביי ורבא ד'ידים מוכיחות' במסכת נדרים (דף ה: ובמסכת נזיר [דף סב. ע"ש]).

(b)

Precedent: And we find this in a number of places - e.g. by the Machlokes between Abaye and Rava with regard to 'Yadayim Mochichos', in Maseches Nedarim (Daf 5b) & Maseches Nazir (Daf 62a - [See there]).

ומיהו צריך עיון לפי הא דאמר רבא הכא טריפה חיה, דבפרק החולץ (יבמות דף לו) אמר רבא גבי ספק טרפה משהינן לה י"ב חדש.

(c)

Question: One needs however, to look into Rava' here, who says that a T'reifah can survive, whereas in Perek ha'Choletz (Yevamos Daf 36 - See Ein Mishpat), he rules regarding a Safek T'reifah, that one waits twelve months.

6)

TOSFOS DH HASAM LO NACHSA LEIH KEDUSHAS HA'GUF (See Hagahos ha'G'ra)

תוס' ד"ה התם לא נחתא ליה קדושה כלל

(Summary: Tosfos reconciles the Sugya here, according to Rashi) with the Sugya in Bechoros.)

פירש רש"י דסבר דשותפות העובד כוכבים פוטרת מן הבכורה.

(a)

Clarification: Rashi explains that the Tana holds that the partnership of a Nochri exempts the owner form the Bechorah.

ובפ"ק דבכורות (דף ג:) קאמר אפי' למ"ד שותפות העובד כוכבים אינו פוטר. והא דאמר התם לא נחתא ליה קדושה ...

(b)

Implied Question: Whereas in the first Perek of Bechoros (Daf 3b) the Gemara says that it applies even according to the opinion that the partnership of a Nochri does not exempt the owner form the Bechorah - and when it says there that the Kedushah does noyt take effect ...

ר"ל להקריב.

1.

Answer: It means to bring on the Mizbe'ach.

7)

TOSFOS DH HI SHELAMIM U'VELADAH CHULIN V'SHACHTAH BI'FENIM MAHU

תוס' ד"ה היא שלמים וולדה חולין ושחטה בפנים מהו

(Summary: Tosfos clarifies the She'eilah and resolves it with the Beraisa cited on Amud Alef.)

פירוש אם הולד אסור משום חולין בעזרה.

(a)

Clarification: This means that the mother of the baby I Asur because it is Chulin in the Azarah.

ונראה דמצי למיפשטיה מההיא דלעיל ד'השוחט את החטאת ומצא בה בן ד' חי' - משמע דלא הוי חולין בעזרה.

(b)

Resolution: It appears that one can resolve it from the Beraisa that we learned earlier 'ha'Shochet es ha'Chatas u'Matza bah ben Daled Chai' - implying that it is not Chulin in the Azarah (See Shitah Mekubetzes 38).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF