12 CYCLE DEDICATION

TEMURAH 9 (1 Adar) - dedicated in memory of Mordecai (Marcus) ben Elimelech Shmuel Kornfeld, who perished in the Holocaust along with most of his family. His Yahrzeit is observed on 1 Adar. May his death and the deaths of the other Kedoshim of the Holocaust atone for the sins of Klal Yisrael like Korbanos.

תמורה דף ט. א

מהיכן לומדים את הדרשות דלהלן?

דאין בעל מום מעיקרו עושה תמורה דאפשר להמיר טוב חולין בטוב הקדש
לאביי מ"טוב" אחרינא [1] מקל וחומר [2]
לרבא מ"טוב" אחרינא מ"טוב" קמא [3]

האם אפשר להמיר באופנים דלהלן?

באמר מריה דבהמה "כל הרוצה להמיר יבוא וימיר" בלא אמר כלום
בהמת חולין דעלמא בבהמת קודש דידיה ----- [4] אינו מומר
בהמת חולין דידיה בבהמת קודש דעלמא מומר [5] אינו מומר

תמורה דף ט. א

האם אפשר להמיר באופנים דלהלן?

להמיר הרבה באחד ואחד בהרבה להמיר ולחזור ולהמיר
לרבנן אפשר אפשר
לר' שמעון אי אפשר [6] לר' יוחנן: אי אפשר
לריש לקיש: אפשר [7]

תמורה דף ט: א

מה הן השלבים בבעיא דר' אבין?

השלבים
א הפריש אשם אחד להתכפר בו, ועשה בו תמורה, ואח"כ הומם האשם הראשון
ב חילל לאשם הראשון על אחר (אשם ב'), ואח"כ אבד האשם השני
ג נתכפר באשם שלישי, ונמצא האשם השני - דעתה ניתק זה השני לעולה [8]

מה הן ב' השלבים לפי דברי אביי?

ב' גופים וקדושה אחת (בלא מתכפר) ב' קדושות וגוף אחד (בלא הומם)
א הפריש אשם (א') והמיר בו, והומם הפריש אשם (א') והמיר בו, ואבד ונתכפר באחר
ב חיללו על אחר (אשם ב'), מהו להמיר בו [9] נמצא הראשון - שניתק לעולה, מהו להמיר בו [10]
-------------------------------------------------

[1] פי', כתוב בפסוק (ויקרא כז:י): "לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אֹתוֹ טוֹב בְּרָע אוֹ רַע בְּטוֹב", ולכאורה יכל הפסוק לומר "טוב ברע או רע בו", "טוב" אחרינא למה לי, שמע מינה טוב מעיקרו עושה תמורה אבל רע מעיקרו, דהוא בעל מום קבוע שקדם מומו את הקדשו אינו יכול לעשות תמורה.

[2] פי', בפסוק כתוב: "טוֹב בְּרָע אוֹ רַע בְּטוֹב", וילפינן ק"ו (באמיתות לאביי הוא גילוי מילתא שגם זה נכלל בפסוק) דאם אפשר להמיר רע חולין בטוב הקדש, כ"ש שאפשר להמיר טוב חולין בטוב הקדש. [והנה לענין רע חולין ברע הקדש לא מבואר דינו בסוגיין, ונחלקו בזה רש"י ותוס' לקמן (דף כז. בתוס' ד"ה בעלת), ע"ש].

[3] רבא סובר דתרוייהו טוב מייתרי, דיכל הפסוק לומר "לא יחליפנו ולא ימיר אותו ברע או רע בו" - ולמה כתב "טוב" "טוב", שמע מינה למידרש מיניה.

[4] הטעם שאין שייך כן, דהנה אדם דעלמא שיש לו בהמת הקדש יכול להרשות ש"כל הרוצה להמיר יבוא וימיר" - ואז יהיה אפשר להתפיס בה בהמת חולין אחרת (בלא שהירשה אי אפשר). אולם באופן ההפוך שהבהמת חולין שייכת לאדם דעלמא, אפי' אם יאמר בפירוש "כל הרוצה להמיר בבהמתי יבוא וימיר" - לא אמר כלום, דלהמיר בה הכוונה להתפיס בהמת חולין בה ולא להיפך. ועוד דאף אם ירשה לחבירו להקדיש, אין חבירו יכול להקדיש כיון שאין הדבר שלו כל זמן שלא קיבל אותו. ועוד דהדין דדוקא מתכפר עושה תמורה או מרשה לעשות תמורה, ובעל הבהמת חולין אינו מתכפר.

[5] ועל זה אתא קרא ד"לא יחליפנו" - בשל אחרים, דאם המיר בהמת חולין דידיה ברשות בעל בהמת ההקדש חלה המרה.

[6] במשנה מבואר שטעמו של ר' שמעון שאין ממימרין אלא אחד באחד, הוא מדכתיב "וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ" - מה הוא מיוחד וכו'. ואילו בברייתא אמרו דרשא אחרת אליבא דר'"ש, מדכתיב "בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה" - ולא כתוב: בהמה בבהמות. ותירצה הגמ' שבתחלה אמר ר"ש דרשת "הוא", וכשאמרו לו רבנן דרשת: "בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה", אמר להם דאדרבה משם גם אני יכול ללמוד את טעמי, וע' בהערה הבאה.

[7] והביא רש"י ב' לשונות האם דברי ר"ל באו כתירוץ על שאלת הגמ' (שבהערה הקודמת), או הם מימרא בפני עצמה. הלשון הראשון מפרש (ע' ביאורו בשטמ"ק אות כ'), שר"ל בא לתרץ שר"ש צריך את דרשת "בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה" - ללמד שממירים וחוזרים וממירים. [ותמהו התוס' (ד"ה והא) על פירוש זה, דאדרבה מדרשת "בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה" משמע אחד ולא שנים, וא"כ ימירו רק פעם אחת ולא יותר, ואיך נאמר שנלמד מכאן שממירים וחוזרים וממירים]. ובפירוש השני פירש רש"י, דר"ל אתא למימר מימרא דנפשיה בדעת ר"ש.

[8] והסתפק ר' אבין אליבא דר' יוחנן בדעת ר' שמעון - שאין ממיר וחוזר וממיר, האם באופן זה שהאשם השני הזה הוא גוף אחר מאשם הראשון שהמיר בו, וגם הוא קדושה אחרת דהוא ניתק לעולה (ע"י שנתכפר בשלישי) יכול לעשות בו תמורה או לא. [וללשון השני ר' אבין הסתפק ב' ספקות: א]בב' גופים וקדושה אחת. ב) בב' קדושות וגוף אחד.

[9] באופן זה הם ב' גופים, דבגוף זה השני הרי לא המיר. וחדא קדושה, דהאשם השני בא מכח קדושת הראשון ויש לו אותה קדושה.

[10] כאן הוא בא להמיר באותו אשם הא' שהמיר בו בתחלה, אלא שנשתנתה קדושתו מאשם לעולה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף