1)

TOSFOS DH v'Yode'a she'Batei Avosav Kevu'in l'Sham Asur Lishtos Yayin v'Chulei

תוספות ד"ה ויודע שבתי אבותיו קבועין לשם אסור לשתות יין וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains that the Isur is only outside a meal.)

פירוש אסור לשתות יין חוץ לסעודתו אבל בסעודתו מותר דיין שבתוך הסעודה אינו משכר.

(a)

Explanation: He may not drink wine outside of a meal. He may drink in a meal, for it does not intoxicate.

2)

TOSFOS DH uv'Chamishi Mutarin Mipnei Kevod ha'Shabbos Mai Taima

תוספות ד"ה ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת מאי טעמא

(SUMMARY: Tosfos explains why they are forbidden until Thursday.)

פי' מאי טעמא אין הכהנים מותרין להסתפר אלא דווקא בחמישי בשבת

(a)

Explanation: The Gemara asked why Kohanim may cut hair only on Thursday;

כדי שלא יכנסו למשמר כשהן מנוולין פי' ולא ימתינו עד יום אחד מימי השבוע הבא ויסתפרו קודם שיכנסו למשמרת

1.

It answered that [it is] so they will not enter the Mishmar when they are repulsive, i.e. they will not wait until a day of the coming week. Rather, they will cut hair before they enter the Mishmar.

דאם לא יסתפרו קודם יהיו אסורין כל השבוע הבא עד יום החמישי ומתוך זה שאסרו לספר כל השבוע הבא יסתפרו קודם שיכנסו למשמרתם ולא יהיו מנוולים.

2.

If they do not shave before, they are forbidden the entire week, until Thursday. Since they may not cut hair the entire week, they cut hair before they enter the Mishmar, and they are not repulsive.

3)

TOSFOS DH Kohen Gadol Mistaper me'Erev Shabbos l'Erev Shabbos v'Kohen Hedyot Echad l'Sheloshim

תוספות ד"ה כהן גדול מסתפר מע"ש לערב שבת וכהן הדיוט אחד לשלשים יום

(SUMMARY: Tosfos explains that this is the longest they may delay.)

פירוש שאינו יכול להשהות יותר

(a)

Explanation: He may not delay longer than this.

והאי דקאמר בסמוך השתא דכתיב פרע לא ישלחו פרע ליהוי

(b)

Implied question: Below, we say "they may not grow past Pera (30 days growth of hair), but Pera is permitted!

פי' פרע ליהוי עד שלשים יום אם ירצה.

(c)

Answer: It means that he may grow Pera until 30 days, if he wants.

4)

TOSFOS DH Lo Lirbu Klal

תוספות ד"ה לא לירבו כלל

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina.)

פירוש ואפילו עד ל' יום

(a)

Explanation: [In the Hava Amina] it is forbidden even before 30 days.

וקשה דאם כן ג"ש דפרע למה לי

(b)

Question: If so, what do we learn from the Gezeirah Shavah "Pera-Pera"?

וי"ל דשמא ר"ל לא לירבו עד ל' יום אלא יגלח בכ"ט.

(c)

Answer: Perhaps the Hava Amina was that they may not grow until 30 days, rather, they must shave [no later than] day 29.

5)

TOSFOS DH Sheluchei Lo Meshalechu

תוספות ד"ה שלוחי לא משלחו

(SUMMARY: Tosfos explains these words.)

יותר משלשים יום.

(a)

Explanation: This means [that they may not grow hair] past 30 days.

17b----------------------------------------17b

6)

TOSFOS DH Michlal d'Rabanan Asrei

תוספות ד"ה מכלל דרבנן אסרי

(SUMMARY: Tosfos explains the question and answer.)

פי' מכלל דרבנן אסרי לשתות יין משום דשמא יבנה ביהמ"ק ובעינן כהן ראוי לעבוד וליכא

(a)

Implied question: We infer that Rabanan forbid drinking wine, lest the Beis ha'Mikdash be built, and we will need a Kohen proper to serve, and there will not be any. (Rabanan should similarly forbid growing 30 days of hair!)

ומשני אפשר דמספר ועייל.

(b)

Answer: We answer that it is possible to cut hair and enter [to serve].

7)

TOSFOS DH Ba'inan Kohanim ha'Re'uyim la'Avodah v'Leika

תוספות ד"ה בעינן כהנים הראויים לעבודה וליכא

(SUMMARY: Tosfos explains why we are concerned for wine, even though Kohanim are Temei'im.)

- וא"ת והלא בלא יין נמי אסורין בעבודה דטמאי מתים נינהו וצריכין הזאה ג' [וז'] ואמאי אסרי להו יין

(a)

Question: Even without drinking wine, they may not serve because they are Tamei Mes, and they must be sprinkled on [with Mei Chatas] on days three and seven. Why do we forbid wine to them?

וי"ל דמ"מ מותרין בעבודת צבור דטומאה הותרה בצבור.

(b)

Answer: In any case [in spite of Tum'as Mes], they are permitted Avodas Tzibur, for Tum'ah is Hutrah (permitted) b'Tzibur.

8)

TOSFOS DH Peru'ei Rosh d'Lo Machlei Avodah

תוספות ד"ה פרועי ראש דלא מחלי עבודה

(SUMMARY: Tosfos explains the assertion that this is not Mechalel Avodah.)

- פי' דלא כתיב בסמוך ולהבדיל וגו'

(a)

Explanation: Peru'ei Rosh is not written below [in the verse] u'Lehavdil [which teaches that the Avodah is profaned].

9)

TOSFOS DH Devar Zeh mi'Toras Moshe Lo Lamadnu

תוספות ד"ה דבר זה מתורת משה לא למדנו -

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a Kal va'Chomer.)

וא"ת נילף מק"ו

(a)

Question: We should learn from a Kal va'Chomer!

ומה בעל מום שמותר באכילת קדשים כדדרשינן במסכת קדושין פרק האיש מקדש (דף נג.) וכל מנחת מחבת וכל מרחשת לכהנים יהיה איש כאחיו ואפ"ה בעל מום אסור לעבוד עבודה

1.

A Ba'al Mum may eat Kodshim, like we expound (Kidushin 53a) from "v'Chol... Ish k'Achiv", and even so a Ba'al Mum may not serve;

i.

Note: The text needs to be corrected. It seems that Tosfos cites parts of two verses (Vayikra 7:9-10) "v'Chol Minchah Asher Te'afeh ba'Tanur v'Chol Na'asah va'Marcheshes v'Al Machavas la'Kohen ha'Makriv Osah Lo Sihyeh; v'Chol Minchah Velulah va'Shemen va'Charevah l'Chol Bnei Aharon Tihyeh Ish k'Achiv." The Gemara learns from "Ish".

ערל שאסור באכילת קדשים דדרשינן פרק הערל (יבמות דף ע.) בג"ש תושב ושכיר מפסח דערל אסור בו אינו דין שאסור לעבודה

2.

An Arel may not eat Kodshim, for we expound (Yevamos 70a) from a Gezeirah Shavah "Toshav v'Sachir" from Pesach, which an Arel may not eat. All the more so he may not serve!

וי"ל דחלל יוכיח שאינו אוכל בקדשים ואפ"ה כשר לעבודה וכדאמר פרק האומר (קדושין דף סו:)

(b)

Answer #1: A Chalal Yochi'ach (refutes the Kal va'Chomer). He may not eat Kodshim, and even so, he is Kosher for Avodah, like it says in Kidushin (66b);

מדכתיב ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה דמשמע אפילו [חולין שבו] הוא רוצה בעבודתו

1.

It says Barech Hash-m Cheilo u'Fo'al Yadav Tirtzeh", which connotes that even Chulin (Chalalim in Shevet Levi), Hash-m desires (accepts) their Avodah.

אי נמי מבעל מום לא מצי יליף דאיכא למיפרך מה לבעל מום שכן עשו בו קריבין כמקריבים

(c)

Answer #2: Alternatively, we cannot learn from a Ba'al Mum, for we can ask that [the Torah] equated what is offered (Korbanos) to those who offer (Kohanim);

שכל הקריבין פסולים שהם בעלי מומים כמו המקריב

1.

All those offered are Pesulim, i.e. those with Mumim, just like the one who offers [is disqualified due to a Mum];

תאמר בערל שלא עשה בו קריבין כמקריבין דמה ערלות שייך בבהמה.

2.

You cannot say so about Arel, for which what is offered is unlike those who offer. Orlah does not apply an animal!

10)

TOSFOS DH Shetuyei Yayin d'Mechalelei Avodah

תוספות ד"ה שתויי יין דמחללי עבודה

(SUMMARY: Tosfos gives the source that he is Mechalel Avodah.)

- פי' דכתיב יין ושכר אל תשת וגו' ולהבדיל בין הקודש ובין החול.

(a)

Source: It says "Yayin v'Shechar Al Tesht... u'Lehavdil Bein ha'Kodesh u'Vein ha'Chol."

11)

TOSFOS DH me'Reish Yarcha d'Nisan v'Ad Timniya Bei Itukam Temida

תוספות ד"ה מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא

(SUMMARY: Tosfos explains how they established the Tamid.)

- פי' כדמפרש במגילת תענית [פ"א]

(a)

Explanation: This is like it explains in Megilas Ta'anis;

שהיו הבייתוסים אומרים שיחיד מתנדב תמיד משום דכתיב תעשה את הכבש אחד תעשה בבקר תעשה משמע יחיד

1.

The Baisusim (who rejected oral Torah) used to say that an individual may volunteer to bring the Tamid [from his money], for it says Ta'aseh - "Es ha'Keves Echad Ta'aseh ba'Boker." Ta'aseh connotes an individual;

והדרי להו את קרבני לחמי לאשי תשמרו להקריב לשון רבים.

2.

Chachamim answered them "Es Korbani Lachmi l'Ishai Tishmeru Lehakriv" is in the plural [to show that the Tzibur offers it].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF