1)

TOSFOS DH Iy R. Yehudah ben Beseirah

תוספות ד"ה אי רבי יהודה בן בתירה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Mishnah cannot be like R. Yehudah ben Beseirah.)

- דאמר בשני בחג הוא מזכיר שית יומי הוו א"כ לא יהיה הניסוך כי אם ששה ימים.

(a)

Explanation: He said that he mentions on the second day. There are six days of mention. If so, Nisuch ha'Mayim is only six days.

2)

TOSFOS DH Eser Netiyos

תוספות ד"ה עשר נטיעות

(SUMMARY: Tosfos explains the Heter of 10 young trees.)

- פירש"י נטיעות מפוזרות בבית סאה חורש כל בית סאה בשבילן דכל נטיעה יונקת

(a)

Rashi's opinion: If the Netiyos (young trees) are spread among a Beis Se'ah, one may plow the entire Beis Se'ah for them, for every Netiyah nurtures;

ודווקא מבית סאה היה צריך להם יכול לחרוש עד ר"ה של שביעית דהוו שפיר אוקמי אילנא שרי

1.

This is only the Beis Se'ah was needed for them. One may plow until Rosh Hashanah of Shevi'is. This is preservation of trees, which is permitted;

אבל יותר מבית סאה אינו חורש אלא כדי צורכן דהואיל ומפוזרות ביותר מבית סאה קיימי שפיר

2.

More than a Beis Se'ah, one may plow only what is needed for them. Since they are spread over more than a Beis Se'ah, they will endure;

ובפחות מיכן למה קיימי וליעקר קיימי

(b)

Rhetorical question: If they are in a smaller area, for what are they destined? They are destined to be uprooted.

ודוקא נטיעות אמר דחורשין בשבילן עד ראש השנה אבל אילנות אסור דאורייתא כל אלול ומדרבנן פסח ועצרת תקון

(c)

Distinction: Only for Netiyos, one may plow for them until Rosh Hashanah. For mature trees, the Torah forbids all of Elul. Mid'Rabanan we enacted to forbid from Pesach or Shavu'os;

בשדה הלבן עד פסח מותר אבל מפסח ולהלן אסור ושדה אילן עד עצרת מותר מכאן ואילך אסור

1.

In a grain field, we permit until Pesach. After Pesach is forbidden. In a tree field, we permit until Shavu'os. After Shavu'os is forbidden.

3)

TOSFOS DH Aravah

תוספות ד"ה ערבה

(SUMMARY: Tosfos explains the tradition about Aravah.)

שמקיפין את המזבח וניסוך המים הלכה למשה מסיני כולהו.

(a)

Explanation: [Ten young trees,] circling around the Mizbe'ach [while holding willow branches] and Nisuch ha'Mayim are all traditions from Moshe from Sinai.

4)

TOSFOS DH va'Yomer Eliyahu ha'Tishbi mi'Toshvei Gil'ad

תוספות ד"ה ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד

(SUMMARY: Tosfos explains why the verse mentions that he was from Toshvei Gil'ad.)

לכך נקרא מתושבי גלעד לפי שהרגו ישראל אנשי יבש גלעד על מעשה פילגש בגבעה ולא נשאר ביבש גלעד כי אם מעט אנשים מן המיושבים בעיר

(a)

Explanation: He is called "from Toshvei Gil'ad" because Yisrael killed the people of Yavesh Gil'ad due to the episode with Pilegesh b'Giv'ah, and only a few people remained from the Meyushavim (proper residents);

כי כל השאר היו עם אספסוף לכך מעיד כי אליהו מן התושבים

1.

The rest were from the Asafsuf (Erev Rav, or lower caste). Therefore, [the verse] testifies that he was from the Toshavim.

כך שמעתי מהר"י טרוט"י משם הר"י בה"ר יצחק ממלאון.

(b)

Source: I heard so from Mahari Truti in the name of Ri ben ha'Rav Yitzchak of Mal'on.

5)

TOSFOS DH b'Tal uv'Ruchos Lo Chiyvu Chachamim Lehazkir

תוספות ד"ה בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר

(SUMMARY: Tosfos discusses what one need not mention.)

- משיב הרוח ומוריד הטל כו'

(a)

Explanation: [Chachamim did not obligate mentioning dew and winds, i.e.] Mashiv ha'Ru'ach u'Morid ha'Tal...

לפיכך אין קפידא לומר מוריד הטל אפילו בימות החמה אך שלא יאמר מוריד הגשם

1.

Therefore, there is no problem saying Morid ha'Tal, even in summer, even though he does not say Morid ha'Geshem.

והכי הלכתא ואם לא אמר בימות הגשמים כי אם מוריד הגשם ודילג משיב הרוח ומוריד הטל אין מחזירין.

(b)

Pesak: This is the Halachah. If he said in winter only Morid ha'Geshem, and skipped Mashiv ha'Ru'ach u'Morid ha'Tal, we do not tell him to return.

6)

TOSFOS DH v'Ilu Tal Lo Mi'atzar

תוספות ד"ה ואילו טל לא מיעצר

(SUMMARY: 1. Tosfos uses this to explain the verses regarding Gid'on. 2. He explains that Hash-m does not mention His name on bad things.)

- ומ"ה נראה דגבי גדעון (שופטים ו) כשאמר על הארץ יהיה טל ועל הגיזה יהיה חורב כתיב ויעש כן אבל כשאמר על הארץ יהיה חורב ועל הגזה יהיה טל כתיב ויהי כן

(a)

Explanation #1: This is why when Gid'on [requested a sign that he will win, and] said "on the ground will be dew, and on the Gizah (shorn wool) will be dry", it says "va'Ya'as Ken", but when he said "on the ground will be dry, and on the Gizah will be dew", it says "va'Yhi Chen";

כלומר דעל הגיזה היה הטל אבל לא כתיב ויעש כן משמע דעל הארץ היה טל דטל לא מיעצר ע"כ בנוסח שלפני

1.

I.e. there was dew on the Gizah, but it does not say "va'Ya'as Ken." This connotes that there was dew on the ground, for dew is not withheld. Until here is from my text.

ועוד מצאתי כשאמרו על כל הארץ יהיה טל כתיב ויעש אלהים כן וכשאמר טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חרב כתיב ויהי כן ולא הזכיר בזה הש"י

(b)

Explanation #2: I also found when they said "on all the ground will be dew", it says "va'Ya'as Elokim Ken", but when he said "only on the Gizah will be dew, but on the ground will be dry", it says "va'Yhi Chen", and it does not mention Hash-m Yisbarach.

וטעמו אשר אומר כי הוא זה כי אין הש"י מזכיר שמו על הרעה כי אם יהיה חורב על כל הארץ היתה רעת יושבי בה

1.

I explain that Hash-m does not mention His name on bad things. For the entire ground to be dry was bad for all the inhabitants;

וכתיב (שמות כ) בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

i.

It says "b'Chol Makom Asher Azkir Es Shemi Avo Elecha u'Berachitcha" (Hash-m mentions His name only for Berachah).

אבל כשאמר על כל הארץ יהיה טל כתיב ויעש אלהים

2.

However, when it says "on all the ground will be dew", it says va'Ya'as Elokim.

וכדומה לזה (בראשית א) ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה וגבי חשך לא הזכיר השם יתברך

(c)

Support #1: We similarly find "va'Yikra Elokim la'Or Yom vela'Choshech Kara Laylah." Regarding darkness, it does not mention Hash-m Yisbarach.

וכן בחמשה דברות אחרונות (שמות כ) מלא תרצח ואילך לא הזכיר הש"י הכל הולך אל מקום אחד

(d)

Support #2: Regarding the last five of the 10 utterances, starting with "Lo Sirtzach", Hash-m Yisbarach did not mention [His name]. There is one reason for all of these;

משל למלך שבנה דירה נאה והניח לצייר מגינו לפני כל חדרי הבית זולתי בית הכסא מקום הטינוף.

1.

A parable for this is a king who built a nice dwelling, and did not refrain from portraying his emblem in front of all rooms of the house, except for the privy, which is the place of filth.

3b----------------------------------------3b

7)

TOSFOS DH bi'Ymos ha'Chamah Amar Meshiv ha'Ru'ach Ein Machazirin Oso Morid ha'Geshem Machazirin Oso

תוספות ד"ה בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו מוריד הגשם מחזירין אותו

(SUMMARY: Tosfos explains when one fixes an omission of request of mention of rain.)

אבל אם דילג שלא אמר לא גשם ולא טל אין מחזירין

(a)

Pesak: However, [in summer,] if he skipped and did not say rain or dew, Ein Machazirin Oso (he does not return to say it).

ובימות הגשמים לא אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו

(b)

Pesak: In winter, if he did not say Meshiv ha'Ru'ach, Ein Machazirin Oso.

לא אמר מוריד הגשם מחזירין אותו אכן אם אמר מוריד הטל בימות הגשמים אין מחזירין

1.

If he did not say Morid ha'Geshem, Machazirin Oso. However, if he said Morid ha'Tal in winter, Ein Machazirin Oso.

ואם ספק אם הזכיר אם לאו אם אינו זכור שאמר (הגהת הב"ח) שום דבר

(c)

Pesak: If it is a Safek whether or not he mentioned, if he does not remember that he said anything:

בימות הגשמים כל ל' יום חזקה מה שהוא למוד הוא אומר ומחזירין מספק כל ל' יום

1.

In winter, all 30 days [from when we began mentioning], the Chazakah is that he says what he was used to saying, so Machazirin Oso due to Safek all 30 days;

וכן זכרנו ומי כמוך וכתוב לחיים שאומרים מן הכסה עד יום הכפורים מספק מחזירין

2.

Similarly, regarding saying "Zachreinu [l'Chayim...]", Mi Kamocha [Av ha'Rachaman...] and Kesov l'Chayim..., which we say from Rosh Hashanah until Yom Kipur, Machazirin Oso due to Safek.

i.

Note: The Ya'avetz points out that the Halachah does not follow this. Tosfos (Berachos 12b DH v'Hilchesa) brings that Rabbeinu Yehudah says that one returns for all of these, but concludes that R. Chananel brought a proof that he does not return. We do hold that if he did not yet finish the Berachah, Machazirin Oso.

ירושלמי בשם רבי חנינא היה שייך בגשם והזכיר טל אין מחזירין אותו בטל והזכיר של גשמים מחזירין אותו

(d)

Citation (Yerushalmi, in the name of R. Chanina): If he needed to mention rain, and he mentioned dew, Ein Machazirin Oso. [If he needed to mention] dew, and he mentioned rain, Machazirin Oso.

והתניא בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר

(e)

Citation (cont.) Question (Beraisa): Chachamim did not obligate mentioning dew and wind. If he wants to mention, he may.

לא דמי ההוא דמצלי ומיקל לההוא דלא מצלי ולא מיקל

(f)

Citation (cont.) Answer: One who prays and is Meikal (curses) is unlike one who does not pray and is not Meikal.

ומפרש רבינו נתנאל טוב כשאינו מזכיר לא גשם ולא טל מכשהוא מזכיר גשם לפי שהגשמים סימן קללה בימות החמה

(g)

Explanation (Rabbeinu Nesan'el): It is better than not to mention rain or dew than to mention rain, for rain is a Siman of a curse in summer.

היה שייך בטל לא הזכיר לא טל ולא גשם אין מחזירין אותו

(h)

Citation (cont.): If he needed to mention dew, and he did not mention dew or rain, Ein Machazirin Oso.

והדין להפך במוריד הגשם דאמר בירושלמי בגשם והזכיר של טל אין מחזירין אותו

(i)

Observation: The law is opposite regarding Morid ha'Geshem. The Yerushalmi says that if he needed to mention rain, and he mentioned dew, Ein Machazirin Oso.

והתניא אם לא שאל בברכת השנים או שלא אמר גבורות גשמים מחזירין

(j)

Citation (cont.) Question (Beraisa): If one did not request in Birkos ha'Shahim, or did not say Gevuros Geshamim, Machazirin [Oso].

בההוא דלא הזכיר כלל לא טל ולא מטר

(k)

Citation (cont.) Answer: That is when he did not mention at all, not dew or rain.

ומשם הר"ם שאין לומר בימות החמה משיב הרוח דהא אמר רבי חנינא בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו מכלל דלכתחילה אין לאומרו

(l)

Inference (Rabbeinu Meir): One should not say Meshiv ha'Ru'ach in summer, for R. Chanina said that if one did so, Ein Machazirin Oso. This implies that l'Chatchilah, one should not say it.

ומשום הכי אמר הר"י בשם א"ז לעולם בין בימות החמה בין בימות הגשמים מוריד הטל דלעולם לא אתי לידי ספק אמר ספק לא אמר

(m)

Counsel (Ri, in the name of Or Zaru'a): One should always say Morid ha'Tal, both in summer and winter, so he will never have a Safek whether or not he said.

והיכא דלא מזכיר בגבורות מזכיר בשומע תפלה

(n)

Pesak: If one did not mention in [Birkas] Gevuros, he mentions in Shome'a Tefilah.

דהכי קאמר בירושלמי ומה שאלה שהיא מדוחק אומר בש"ת הזכרה שהיא מרווח לא כ"ש

(o)

Source (Yerushalmi): Request, which is mi'Dochak (due to great need), one can say it in Shome'a Tefilah [to compensate]. Mention, which is Meruvach (not due to need), all the more so [one can say it in Shome'a Tefilah]!

וכי היכי דשואלין בש"ת הוא מזכיר בש"ת ואפילו הזכיר קודם שומע תפלה אינו אומר עד שיגיע לש"ת

1.

Just like one [can] request in Shome'a Tefilah, he [can] mention in Shome'a Tefilah. Even if he remembered [his omission] before Shome'a Tefilah, he does not say it until he reaches Shome'a Tefilah.

והיכא דלא אמר בשומע תפלה אי נזכר קודם שעקר רגליו חוזר לש"ת

(p)

Pesak: If one did not say it in Shome'a Tefilah, if he remembered before uprooting his legs (stepping back at the end of Tefilah), he returns to Shome'a Tefilah;

ואי לא חוזר לראש

1.

If not (rather, he remembered after uprooting his legs), he returns to the beginning of Tefilah.

בין לא אמר מוריד הגשם ובין לא אמר ותן טל ומטר וכן הפסק

2.

This is whether he omitted Morid ha'Geshem or Ten Tal u'Matar. This ruling is correct.

והני מילי ביחיד אבל שליח צבור פסק רבינו יהודה דאין מחזירין '

(q)

Distinction: This refers to an individual. Rabbeinu Yehudah rules that a Shali'ach Tzibur does not return;

לפי דאין מחזירין שליח צבור אלא משום ג' דברים מתחיית המתים ומבונה ירושלים ומברכת ולמלשינים משום דנראה ככופר

1.

We return a Shali'ach Tzibur only for three things - Techiyas ha'Mesim, Boneh Yerushalayim and Birkas ul'Malshinim, for [one who omits one of them] looks like a heretic.

שמעתי מפי רבי שלמה לא דמי מצלי ומיקל למאן דלא מצלי ולא מיקל פירוש מיקל כמו מקלל

(r)

Explanation #2 (of the Yerushalmi - Rashi): One who prays and is Meikal is unlike one who does not pray and is not Meikal" - "Meikal" is like Mekalel (curse);

כלומר שאין מחזירין אם לא אמר ותן טל ומטר.

1.

I.e. Ein Machazirin Oso if he did not say Ten Tal u'Matar.

8)

TOSFOS DH Ha b'Charfi

תוספות ד"ה הא בחרפי

(SUMMARY: Tosfos explains when clouds are withheld.)

- פי' הא דאמר נעצרים היינו בחריפי כלומר בפירות המתבכרות וכו'

(a)

Explanation: We say that they are withheld, i.e. regarding Charifi, i.e. the first Peros to ripen;

אבל באפלי במאוחרות לא מיעצרי.

1.

Regarding Aflei, i.e. Peros that are late to ripen, they are not withheld.

9)

TOSFOS DH Ruchos a'Ruchos Lo Kashya Ha b'Ru'ach v'Chulei

תוספות ד"ה רוחות ארוחות לא קשיא הא ברוח וכו'

(SUMMARY: Tosfos observes that the Gemara could have given the previous answer.)

- וה"ה דמצי לשנויי הא בחריפי הא באפלי

(a)

Alternative answer: We could have answered that winds are withheld regarding Charifi, i.e. early Peros to ripen, but not regarding Aflei;

אלא שפיר קא משני ליה הא ברוח מצויה וכו'.

1.

The Gemara gave a proper answer, that normal winds [are not withheld...]

10)

TOSFOS DH Sheniyos l'Matar

תוספות ד"ה שניות למטר

(SUMMARY: Tosfos explains the word "Sheniyos".)

שניות במעלה כדאמרי אינשי משנה למלך.

(a)

Explanation: They are second in rank, like people say "Mishneh l'Melech."

11)

TOSFOS DH Ha d'Asa Nicha

תוספות ד"ה הא דאתא ניחא

(SUMMARY: Tosfos explains when wind is good after rain.)

פי' כשיורדות בנחת חשובה כאן ברזיא כלומר בחוזק ואז אינה טובה.

(a)

Explanation: When the rain descends blows gently, the wind is important. When it descends forcefully, it is not good.

12)

TOSFOS DH Gilhi d'Leilya

תוספות ד"ה גילהי דליליא

(SUMMARY: Tosfos defines this.)

פי' זריחת הלילה שקורין לנישו"ר בלע"ז.

(a)

Explanation: This is the shining of the night called l'Nishor in old French. (Ha'Metargem suggests that this should say Lunishun, i.e. moonlight.)

13)

TOSFOS DH v'Shimsha d'Beini Karchi

תוספות ד"ה ושמשא דביני קרחי

(SUMMARY: Tosfos explains what this is.)

- פי' כמו דבר קרחה שמכאן ומכאן יורדין הגשמים והשמש זורח באמצע

(a)

Explanation: This is like a bald patch. The rain descends on both sides, and the sun shines through the middle;

זה השמש לא מעלי.

1.

Such sunlight is not beneficial.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF