שבועות דף ל"א ע"א

המשביע את האנשים דלהלן בשבועת העדות וכפרו לו, האם חייבים?

מלך משחק בקוביא
לרב פפא פטור חייב [1]
לרב אחר בר יעקב פטור פטור

שבועות דף ל"א ע"ב

השביען באופנים דלהלן האם וכמה חייבים?

לבסוף הודו לבסוף כפרו
השביען חמש פעמים חוץ לב"ד פטורין [2] חייבין חמש [3]
השביען חמש פעמים תוך ב"ד חייבין אחת [4] חייבין אחת

עדים שנשבעו באופנים דלהלן, מה דינם?

היו רק כת אחת היו שתי כיתי עדים
נשבעו בזה אחר זה הראשון חייב והשני פטור כולם חייבים
נשבעו בבת אחת שניהם חייבים כולם חייבים

-------------------------------------------------

[1] ס"ל דכיון שמהתורה מיחזא חזי, אפי' שפסול מדרבנן חשוב ראוי לעדות לענין שאם כפרו בשבועת העדות שיתחייב.

[2] דאין חייבים על כפירה מחוץ לב"ד, ואפי' ר"מ שמחייב את הנשבע מפי עצמו גם מחוץ לב"ד, מודה שפטורים אם הודו לבסוף בב"ד - ועיין ר"ן.

[3] דכיון שיכלו להודות על כל אחת ואחת - מרבינן לקמן בגמ' מקרא לחייב על כל אחת ואחת.

[4] דכיון שבשבועתם כפרו לו במקום שראויים להעיד, חייבים אפי' שלבסוף הודו. ואין חייבים אלא אחת, כיון שכבר אחר השבועה ראשונה שלהם שוב אינם ראויים להעיד [דאין יכולים לחזור בהם ולהעיד], ולכך רק השבועה הראשונה היא שבועת העדות. וה"ה אם כפרו רק לבסוף שחייבים רק אחת.

עוד חומר לימוד על הדף