שקלים דף כב. א

בשר קדשים שנטמא, היכן מקום שריפתו?

באב הטומאה בולד הטומאה
נטמא בפנים נטמא בחוץ נטמא בפנים נטמא בחוץ
לבית שמאי נשרף בפנים נשרף בחוץ נשרף בפנים נשרף בפנים
לבית הלל נשרף בחוץ נשרף בחוץ נשרף בפנים נשרף בחוץ
לר' אליעזר נשרף בחוץ נשרף בחוץ נשרף בפנים נשרף בפנים
לר' עקיבא נשרף בפנים נשרף בחוץ נשרף בפנים נשרף בחוץ

בזמן שיש מוספי שבת ומוספי ר"ח מה הדין?

מי קודם למי איזה שיר משוררים
לסברת ר' ירמיה מסופי ראש חודש קודמים [1] שיר של ראש חודש [2]
לר' יוסה מוספי שבת קודמים [3] שיר של ראש חודש

המקדיש שקלים או ביכורים בזמן הזה, האם הם קדושים בדיעבד?

שקלים ביכורים
לתנא קמא קדוש בדיעבד קדוש בדיעבד
למשנתנו בדעת ר' שמעון קדוש בדיעבד אינם קדושים
לר' שמעון בן יהודה בדעת ר"ש אינם קדושים אינם קדושים

-------------------------------------------------

[1] סברתו היא, דכמו שמצאנו שאומרים את השיר של ר"ח ולא שיר של שבת, כך הוא קודם גם בהקרבה.

[2] כדי לפרסם הכל שקידשו ב"ד את החודש.

[3] דתדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם.

עוד חומר לימוד על הדף