שקלים דף כ. א

בהמה כדלהלן שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר, מה יש לחוש לה ומה יעשה בה?

זכרים נקבות
לר' הושעיא רבה מביא בדמיה גם עולה [1] מקריבה לזבחי שלמים
לר' יוחנן [2] להו"א: מביאה עולה דאזלינן בתר הרוב
למסקנא: ממתין שתומם ומביא בדמיה גם עולה [3]
מקריבה לזבחי שלמים
לר' זעירא מביאה עולה - דכך הוא תנאי ב"ד מקריבה לזבחי שלמים

שקלים דף כ: א

כיצד אופים את מנחת כהן גדול?

כיצד אופה? כיצד דורשים לתיבת "תֻּפִינֵי"?
לר' יסא, לרבי מטגן ואח"כ אופה תאפינה נא - שכבר היתה מטוגנת קצת
לר' אחא, לר' דוסא אופה ואח"כ מטגן תאפינה נאה - שבשעת אפיה עדיין נאה [4]

כהן גדול שמת ועדיין לא מינו אחר תחתיו, מהיכן באה מנחתו, ומנין?

מהיכן באה מנחתו? מנין?
לר' יהודה מהיורשים [5] דכתיב "מבניו יעשה אותה" [6]
לר' שמעון משל ציבור דכתיב "חק עולם"

-------------------------------------------------

[1] פי', דאף שנכון שעולות באים רק מן הזכרים, מ"מ עדיין אינו יוצא מבית הספק שמא הם שלמים, ולכן הדין הוא שמחללה על שני בהמות אחרות, ומביא אותן אחת בתורת עולה ואחת בתורת שלמים.

[2] ר' יוחנן הוקשה לו על שיטת ר' הושעיא, דאיך אפשר לחלל בהמה תמימה, הרי עובר איסור, וכי יאמרו לו לאדם "חטא כדי שיזכה חברך".

[3] בתחילה אמרה הגמ' בדעת ר' יוחנן שגבי זכרים אין להסתפק בשלמים, כיון שהולכים אחר הרוב, ורוב בהמות זכרים קרבים לעולה ולא לשלמים. אולם הגמ' מקשה על זה, וכי "אין השלמים באין מן הזכרים ומן הנקבות", כלומר, שאין לנו כאן רוב מכריע שזכרים הם לעולות, כיון שהשלמים באים מן הזכרים כמו שבאים מן הנקבות. ולכן מפרשת הגמ' את דברי ר' יוחנן באופן אחר, שממתין עד שיהיה בה מום ואז מחללה על שתי בהמות, ומביא עולה ושלמים.

[4] וזה מורה שלא יטגן אותה קודם, כי אם מטגן אותה כבר אינה נאה - דהרי היא משחירה קצת מהטיגון.

[5] ואינו מביאה לחצאין כמו הכה"ג, אלא מביא אותה שלמה בבת אחת.

[6] כתיב (ויקרא ו:טו) "וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו יַעֲשֶׂה אֹתָהּ חָק עוֹלָם", ר' יהודה דורש תיבות "מבניו יעשה אותה" שהיא באה מהיורשים. ואילו ר' שמעון בסמוך דורש מתיבות "חק עולם" שקאי על מי שהברית כרותה לו - דהיינו הציבור - שהם יביאו אותה.

עוד חומר לימוד על הדף