שקלים דף ח. א

מתי הוא ר"ה למעשר בהמה [1], ומדוע?

מתי הוא ר"ה למעשר ומדוע?
לר' מאיר באחד באלול דעד אז הם יולדות מעיבור שקודם ניסן [2]
לר' אלעזר
ור' שמעון
באחד בתשרי דרשי מקרא דהמוקדמות והמאוחרות מתעשרין יחד
לבן עזאי ספק אם בא' באלול או בתשרי - ולכן האלוליים מתעשרין בפני עצמן [3]

מה קובע לאיזה זמן שייכת הבהמה?

אליבא דר"ש -
מחוסר זמן נכנס להתעשר
אליבא דרבנן -
מחוסר זמן אין נכנס להתעשר
לר' יוסה הלידה [4]
לר' שמאי שליש - יום השמיני [5] הלידה

-------------------------------------------------

[1] הנפ"מ בזמן ר"ה למעשר בהמה הוא לקבוע איזה בהמות הן משנה זו ואיזה הן משנה שעברה, דהדין הוא שאינן מתעשרות ביחד. ואם יש לו ה' משנה שעברה וה' משנה זו הוא פטור מלעשרן.

[2] פי', דכל אלו שנולדו קודם אלול נתעברו קודם ניסן, והם מהשנה הישנה. ואילו שנולדו אחר אלול הם מהעיבור אחר ניסן והם מהשנה החדשה.

[3] מספקא לבן עזאי כמו מי ההלכה, ולכך נתן ג' זמנים אלו שנולדו קודם אלול (מא' תשרי עד כ"ט אב) - מתעשרין יחד, ואלו שנולדו אחר א' בתשרי (מא' תשרי עד כ"ט אב) - מתעשרין ביחד, ואלו שנולדו באלול מתעשרין בפני עצמן.

[4] דאם נאמר שהקובע הוא כמו שמצאנו בתבואה "שליש גידולו" - וכאן לגבי בהמות הכוונה ליום השמיני והלאה, א"כ היה הדין שכל אלו שנולדות מיום כ"ב באלול לא יתעשרו עם אלו שנולדו קודם לכן, והיה צריך לומר את התאריך כ"ב אלול. אלא ודאי שהקובע הוא יום הלידה.

[5] אלא שסובר ר"ש שגם מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, ולכך מתעשרות גם הבהמות שנולדו אחר כ"ב באלול.

עוד חומר לימוד על הדף