1)

TOSFOS DH AMAR LEY

תוספות ד"ה אמר ליה

(SUMMARY: Tosfos explains the case of lamps "from your father's house.")

פי' שהם גדולים או קטנים דאית להו חידקי כמו שפירשתי לעיל (דף לה.)

(a)

Explanation: They are big or they are small and have markings around them as if they were made of sections, as I explained earlier (35a).

2)

TOSFOS DH MISHTAMESH

תוספות ד"ה משתמש

(SUMMARY: Tosfos explains why we allow the usage of the candle.)

ולא גזרינן שמא ידליק כדגזרינן בפ"ק דביצה (דף ג.) פירות הנושרין שמא יעלה ויתלוש ובמשקין שזבו שמא יסחוט

(a)

Implied Question: We do not decree that perhaps a Jew will come to light a candle (and therefore we should forbid having benefit from the candle lit by a Nochri), even though we make a similar decree in Beitzah (3a) regarding fruit that falls off a tree on Shabbos that it cannot be used lest one climb the tree and harvest some fruit. We similarly decree regarding liquids that came out of fruit that they are forbidden, lest one come to squeeze fruit. (Why don't we also decree that a Jew will light a candle?)

משום דסחיטה ותלישה הם קלים לעשות ואדם להוט אחריהם לפי שהן דבר אכילה אבל בכל הני דהכא אינן קלין לעשות כל כך ואין אדם להוט אחריהן

(b)

Answer: This is because squeezing and harvesting are easy to do, and a person wants to do them very badly because they will allow him to eat. However, regarding everything discussed here they are not as easy to do, and people are not as interested in doing them.

3)

TOSFOS DH V'IM

תוספות ד"ה ואם

(SUMMARY: Tosfos explains that our Mishnah means that all Jews may not benefit from whatever the Nochri has done.)

נראה דאסור לכל ישראל דדוקא בחוץ לתחום דרבנן אמר בפרק בכל מערבין (עירובין דף מ.) ובאין צדין (ביצה דף כה.) הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר אבל באיסורא דאורייתא כי הכא לא

(a)

Opinion: It appears that it is forbidden for any Jew to use this water on Shabbos. When the prohibition is regarding the Rabbinic Techum (boundary), the Gemara in Eiruvin (40a) and Beitzah (25a) says that if the Nochri brought it specifically for one Jew it is permitted for a different Jew. However, this does not apply in a case such as this one where the prohibition involved is a Torah prohibition.

ואע"ג דישראל המבשל בשבת בשוגג יאכל

1.

Implied Question: This is despite the fact that a Jew who accidentally cooks on Shabbos can eat the food. (Why is this permitted even though it is a Torah prohibition?)

התם לא חיישינן אי שרית ליה לאכול דילמא אתי לבשולי במזיד דהא איכא איסור סקילה וחמיר עליה אבל בנכרי העושה לצורך ישראל אי שרית ליה אתי למימר לנכרי לעשות בשבילו

2.

Answer: There is no suspicion in that case that if we permit him to eat he will come to cook on purpose on Shabbos, as one is liable to be stoned for doing so and it is known as a stringent prohibition. However, regarding a Nochri who does so for a Jew, if you permit the Jew to use it he will keep asking the Nochri to do this for him.

ולא דמי להא דאמר לעיל נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה והכא אסור כשעושה בשביל ישראל

3.

Implied Question: This is unlike a case earlier where if a Nochri wants to put out a fire we do not instruct him to do so or not to do so, as opposed to our Mishnah where we say that it is forbidden if he is doing so for the Jew. (Why aren't the case comparable?)

דכי אמרינן דנכרי אדעתא דנפשיה קא עביד הנ"מ בכיבוי וכיוצא בו שאין ישראל נהנה במעשה הנכרי אבל הכא שגוף ישראל נהנה במעשה של נכרי לא אמרינן אדעתא דנפשיה קעביד הואיל והנכרי מתכוין להנאתו כך פירש רבינו שמשון הזקן

4.

Answer: We only say that the Nochri is doing so of his own accord regarding extinguishing where the Jew is not directly benefiting from the act of the Nochri. However, in our Mishnah where the Jew is getting physical benefit from the action of the Nochri, we do not say that he is doing so of his own accord since the Nochri is doing so in order that the Jew should benefit. This was explained by Rabeinu Shimshon the Elder.

4)

TOSFOS DH MASHKEH

תוספות ד"ה משקה

(SUMMARY: Tosfos discusses why the Mishnah specifically discussed a Nochri bringing water for animals and not for people.)

אומר ר"ת מדנקט בהמתו ולא נקט מילא מים לעצמו דווקא להשקות בהמתו אסור משום שלא היה יכול להביאה לתוך הבור

(a)

Opinion #1: Rabeinu Tam explains that since the Mishnah specifically discusses an animal and does not say the Nochri filled up his vessel with water so the Jew could drink, it implies it is specifically forbidden to give an animal this water because he could not have brought the animal inside the well.

אבל הוא עצמו שרי דמטפס ועולה מטפס ויורד וכיון שיכול ליכנס לתוך הבור ולשתות לא אסרו לו בשביל שמילא אותם נכרי

1.

Opinion #1 (cont.): However, he is permitted to drink this water (that a Nochri brought for either him or his animal to drink), as he can climb up and down the well and drink the water. Since he can enter the well and drink, they did not forbid him from drinking the water just because the Nochri filled up a container with it (and carried it to the private domain from the public domain or four cubits into the public domain).

והא דאסרינן בגמרא נכרי שליקט עשבים לצורך ישראל אע"ג דישראל יכול להעמיד בהמתו על גבי העשבים במחובר

(b)

Implied Question: The Gemara forbids a Jew to allow his animal to eat grass that a Nochri harvested for him on Shabbos, even though the Jew is allowed to lead his animal to grass that is still connected to the ground (when he knows his animal is going to eat it). (Why isn't this permitted like being permitted to drink from the water?)

אומר ר"ת דהתם נמי איירי בתרי עברי דנהרא שלא היה יכול להביא הבהמה לשם

(c)

Answer: Rabeinu Tam answers that this grass was on the other side of the river, and he would not have been able to lead his animal to it.

ואע"ג דהך בבא דמילא מים משום חידוש דהיתרא קתני לה כדמוכח בגמרא

1.

Implied Question: This is despite the fact that this case of the Nochri filling up water is in order to show a leniency, as stated in the Gemara. (How can we say that there is a stringency regarding the animal as stated above?)

מיהא בהמתו משום איסורא נקט לה

2.

Answer: The reason that it says a case of an animal is to be stringent regarding giving the animal a drink.

וה"ר אליהו הביא ראיה להתיר מפירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו שלא הפסידו היתירן הראשון כדאמר בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מא:) ה"ה המים שמתחילה היה יכול לבא שם והביאו דרך רה"ר דשרו

(d)

Proof: Rabeinu Eliyahu brought proof to be lenient from fruit that was brought outside the Techum that was brought back inside the Techum. It is deemed permitted just like it was before it was brought out of the Techum, as stated in Eiruvin (41b). Similarly, water that he originally could have brought to where he is now and it ended up being brought from the public domain should be permitted.

ולא דמי דהתם לא אתעבידא בהו איסורא דאורייתא מיהו לענין אותו ישראל עצמו לא מצינו חילוק

(e)

Question: This is incomparable, as in Eiruvin (ibid.) there was no Torah prohibition being transgressed. However, regarding the person himself we do not find a difference between a Torah or Rabbinic prohibition.

ור"י אומר דה"ה לישראל עצמו אסור והאי דנקט בהמתו לאשמעינן רבותא דלא גזרינן דילמא אתי לאפושי בשביל ישראל שבהמה רגילה לשתות הרבה אבל ישראל עצמו פשיטא דשותה אחריו דליכא למיחש כולי האי דילמא אתי לאפושי דבדלייה אחת מושך הרבה לצורכו ולצורך ישראל

(f)

Opinion #2: The Ri says that it is also forbidden for drinking for the Jew himself. The reason the Mishnah focused on the animal was to teach an additional lesson that we do not decree lest the Nochri increase how much he is bringing due to the Jew, as an animal normally drinks a lot. However, if the Nochri brings it the Jew can clearly drink after the Nochri drinks, as there is not much suspicion that he will increase the amount of water he draws. If he fills up a bucket he has more than enough for himself and for the Jew.

ולפי זה אם נמשכו המים לצורך ישראל זה אסור לכל ישראל אי איכא איסורא דאורייתא כגון שמביאם דרך רה"ר או מרה"י לרה"ר אבל בכרמלית שרי לישראל אחר

1.

Opinion #2 (cont.): Accordingly, if the water was drawn for the Jew it is forbidden for all Jews if getting the water involved a Torah prohibition such as being carried through the public domain or from the private to the public domain. However, if it was carried through a Karmelis it is permitted for a different Jew (other than the one it was brought for).

ויש שרצו לומר דדוקא שתיה אסורה אבל לרחוץ ידיו ורגליו ושאר תשמישין שרי

(g)

Opinion #3: Some want to say that it is specifically forbidden for the Jew to drink from this water, but it is permitted for him to wash his hands and feet or do other things with it.

כדאמר בפרק חרש (יבמות דף קיד.) רבי יצחק אירכסו ליה מפתחות דבי מדרשא כו' אמר ליה דבר טליא וטליתא ליטיילו התם דאי משכח להו מייתי להו אלמא יכולין ליהנות ממפתחות להשתמש בהם בשבת

1.

Proof: This is as the Gemara in Yevamos (114a) states that Rebbi Yitzchak lost the keys to the Beis Medrash (in the public domain)...he said to Rebbi Pedas have boys and girls walk around there, in order that if they find the keys they will bring them. This implies that he would be able to benefit from the keys and use them on Shabbos!

ואין נראה לר"י כלל דהתם אין עושין לדעת ישראל

(h)

Question #1: The Ri does not think this is correct at all, as there they are not doing anything on behalf of the (adult) Jew.

ועוד דהרי כבש ונר וכמה דברים דאסור להשתמש בהם בשבת כשנעשין לצורך ישראל ה"נ לא שנא שתיה לא שנא שאר תשמישין אסירי

(i)

Question #2: Additionally, there are many things such as ramps and candles that one cannot use on Shabbos when they are made on Shabbos for a Jew. Here, too, there is no difference between drinking and other types of usage, as they are all prohibited.

5)

TOSFOS DH AINI

תוספות ד"ה איני

(SUMMARY: Tosfos explains when we say that something that is growing from the ground or a tree is Muktzah.)

והני עשבים נמי מוקצין נינהו שנלקטו היום מן המחובר

(a)

Explanation: These grasses are Muktzah, as they were gathered today from grass that was connected to the ground.

וא"ת ולימא דהך ברייתא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה

(b)

Question: Why don't we say that the Beraisa is according to Rebbi Shimon who does not hold of Muktzah?

וי"ל דמשני לה אפילו כר' יהודה

(c)

Answer #1: The Gemara wants to answer the Beraisa even according to Rebbi Yehudah.

א"נ מודה ר"ש במוקצה דמחובר כדפי' בקונטרס בפרק אין צדין (ביצה דף כד:) מדלא ליקטן מאתמול אקצינהו והוי כגרוגרות וצימוקים

(d)

Answer #2: Alternatively, Rebbi Shimon admits regarding Muktzah that is attached to the ground, as explained by Rashi in Beitzah (24b). Since he did not harvest them yesterday he caused them to be Muktzah just like figs and raisins in the middle of their drying process.

ובריש ביצה (דף ג.) דאסר פירות הנושרים משום גזירה שמא יעלה ויתלוש ולא אסר להו משום מוקצה

(e)

Implied Question: In Beitzah (3a), the Gemara forbids fruit that falls off a tree because of a decree that one might come to climb a tree and harvest a fruit. However, the Gemara did not forbid using the fruit because it is Mukztah. (If it is indeed Mukztah, why did the Gemara have to say it was forbidden due to this decree?)

משום דמוכנים לעורבים כי ההיא דבמקום שנהגו (פסחים דף נו:) והכא איירי כשאין הבהמה יכולה לבא ולאכול מן המחובר ולהכי הוי מוקצה

(f)

Answer #1: This is because the fruit is ready for ravens, as in the case in Peschim (56b). In our Gemara, the case is where the animal cannot reach what is attached, and this is why it is considered Muktzah.

א"נ עשבים מוקצין הם אפילו לר"ש לפי שאינו יושב ומצפה שילקטום אבל בנר יושב ומצפה מתי יכבה כדאמרינן לעיל (דף מו:) וכן פירות הנושרין יושב ומצפה מתי יפלו ולהכי אי לאו טעמא דשמא יעלה ויתלוש הוו שרו

(g)

Answer #2: Alternatively, grass is even forbidden according to Rebbi Shimon, as he is not sitting and waiting to gather the grass. However, regarding candles he is sitting and waiting for it to go out, as stated earlier (46b). Similarly, regarding fruit that falls off the tree, the person is sitting and waiting for it to fall down. Therefore, if it were not for the reason that we decree it is forbidden lest he climb the tree and harvest it, it would be permitted.

6)

TOSFOS DH MA'AMID

תוספות ד"ה מעמיד

(SUMMARY: Tosfos cites the source for the Gemara's statement that one can allow his animal to stand on grass, even though he will clearly uproot it.)

כדדרשי' במכילתין למען ינוח שורך וחמורך וגו' יכול לא יניחנו תולש לא יניחנו עוקר ת"ל למען ינוח ואין זה נוח אלא צער. ר"ת

(a)

Source: This is based on the derivation in the Mechilta, "In order that your ox and donkey will rest etc." One might think this verse means you should not allow your animal to pick or uproot things growing from the ground. This is why the verse says, "In order that he should rest" and preventing him from doing so would not be rest but rather pain." [Rabeinu Tam.]

7)

TOSFOS DH AMAR ABAYE

תוספות ד"ה אמר אביי

(SUMMARY: Tosfos explains Abaye's position.)

נראה לר"י דמודה אביי דנר לאחד נר למאה אלא דסבר דהכא אם היה בפניו עיקר היה נעשה לצורך ר"ג שהיה נשיא ושר וראש בספינה

(a)

Explanation: The Ri understands that Abaye admits to the logic that a candle for one is like a candle for one hundred. However, he holds that if the ramp would have been made in front of Rabban Gamliel it would clearly have been done mainly for him as he was the Nasi, an officer, and the leader on this boat.

122b----------------------------------------122b

8)

TOSFOS DH AHADRINHU

תוספות ד"ה אהדרינהו

(SUMMARY: Tosfos explains Shmuel was originally stringent because there were many Jews present.)

מיירי שהיה לכל הפחות מחצה על מחצה דמשום נר לאחד נר למאה לא משתריא אלא היכא שהוא ניכר שהוא עושה לצרכו דתו לא גזרינן אפילו במכירו שמא ירבה בשבילו

(a)

Explanation: The case is where there were at least half Jews and half Nochrim. This is because the logic of "a candle for one is a candle for one hundred" only permits Jews to use the candle when it is obvious that the Nochri is in fact lighting it for himself. This causes us not to make a decree that he might increase the amount of candles he is lighting for the Jew, even if he knows the Jew.

9)

TOSFOS DH KOL HA'KEILIM

תוספות ד"ה כל הכלים

(SUMMARY: Tosfos explains that the text must be "that are taken" not merely "taken.")

ול"ג כל הכלים ניטלין דטובא איכא דאין ניטלין כגון מסר הגדול ויתד של מחרישה דאפילו ר"ש מודה כדאיתא בשילהי מכילתין (דף קנז.) וכגון חלתא בת תרי כורי דאסר רבה בשילהי במה מדליקין (דף לה.) וכן חצוצרות לרבי יהודה ונר ישן, מ"ר

(a)

Text: We do not have the text, "All vessels are taken," as there are many vessels that are not taken even according to Rebbi Shimon (who does not hold of Muktzah) such as a great saw and the peg of the plow as stated later (157a). The same applies regarding a beehive of two Kur that Rabah forbade earlier (35a), Chatzotzros according to Rebbi Yehudah, and an old candleholder.

10)

TOSFOS DH ADIRABAH

תוספות ד"ה אדרבה

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between our Gemara and the Gemara later.)

אע"ג דלקמן בפירקין (דף קכד:) אמר איפכא גבי שברי כלי חרס דשרי לטלטל יותר כשנשברו בע"ש משנשברו בשבת

(a)

Implied Question: This is despite the fact that the Gemara later (124b) says the opposite regarding broken pieces of earthenware vessels. It says that there is more reason to permit these pieces when they break before Shabbos than when they break on Shabbos. (How can we reconcile this apparent contradiction?)

לא דמיא דהכא אכתי כלי הוא שעדיין עומד למלאכה ראשונה וראוי להתחבר הכיסוי עם הכלי אבל לקמן לא חשיב כלי אלא מחמת שעומד למלאכה אחרת הלכך כשנשבר בשבת אסור טפי דהוי נולד

(b)

Answer: The cases are incomparable, as in our Gemara the vessel is still a vessel, as it is still fit for its original purpose and the cover can be fit back onto the vessel. However, the Gemara later (ibid.) only considers the broken pieces fit because they can be used for a purpose other than their original purpose (which they are no longer suited for). Therefore, there is more reason to say they are forbidden if they break on Shabbos due to Nolad.

11)

TOSFOS DH L'OLAM

תוספות ד"ה לעולם

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding Abaye's answer, and Tosfos continues to explain Rava's questions on Abaye.)

וכשניטלו מטלטלין קאמר וה"פ הברייתא דלת של שידה תיבה ומגדל ניטלין פירוש מטלטלין כשניטלין

(a)

Explanation #1: When they are taken off they can still be carried. When the Beraisa says that a door of a carriage, box, or closet is "Nitalin," it means it can be carried when it has been taken off.

ולא כפירוש הקונטרס דמפרש שניטלין דקתני היינו שניטלו קאמר כלומר כשניטל אין מחזירין אותן

(b)

Explanation #2: This is unlike Rashi who explains that "Nitalin" refers to the fact that they have been taken off, as if to say that when it is taken off it can be put back on.

דלא יתכן לפרש כן ניטלין דסיפא אלא לשון טלטול הוא כדפרשתי

(c)

Question: It is not possible to explain the word "Nitalin" in the second part of the Beraisa in this fashion. Rather, it must mean it can be carried, as I have explained.

ופריך והא נמי נוטלין קתני ועוד מאי אבל לא מחזירין דלא שייך למיתני אמילתיה דלא (דמיא) [שייך] כלל למאי דאיירי בה דמעיקרא קאמר ניטלין שמותר לטלטל ואין בו איסור מוקצה והדר קאמר אבל לא מחזירין שהוא משום איסור בנין מאי ענין זה אצל זה לא שייך כה"ג למיתני אבל כלל

(d)

Explanation: Rava asks, doesn't the Beraisa also say "Notlin?" (The Maharsha explains the "also" as meaning that the door can be taken off its hinges, and it can also be carried in general). Additionally, Rava asks, how can the Beraisa say, "however it cannot be put back?" It is not possible to discuss this regarding something that has nothing to do with what we said earlier, as the Beraisa first said, "it can be carried" meaning there is no prohibition of Muktzah. How can it contrast this by saying, "but it cannot be put back" which is regarding building vessels? What does building have to do with Muktzah that makes it an appropriate contrast?!

12)

TOSFOS DH RACHAS

תוספות ד"ה רחת

(SUMMARY: Tosfos explains Rav Yehudah's opinion regarding using a Kli she'Milachto l'Issur for a permitted purpose.)

ורב יהודה ידע ליה לסיפא

(a)

Implied Question: Rav Yehudah knew the second part of the Beraisa. (Why, then, didn't he realize it made his explanation difficult?)

אלא דילמא הוה מוקי לה בשיחדה לכך ככל הנך דמתניתין

(b)

Answer: Perhaps he understood that the case was when he set it aside for this purpose, like all of the other cases in the Beraisa.

ואם תאמר והאמר רב יהודה אמר שמואל בפרק אלו קשרים (לעיל דף קיג.) כלי קיואי מותר לטלטל בשבת דהיינו לצורך גופו אע"פ שמלאכתו לאיסור

(c)

Question: Didn't Rav Yehudah say in the name of Shmuel (113a) that it is permitted to carry a vessel of weavers on Shabbos? The purpose of this carrying is clearly to use it in a permitted fashion, even though it is mainly used for a forbidden purpose (weaving)!

ואין לומר (דמשמע) דשמואל קאמר ליה וליה לא סבירא ליה

1.

Answer: One cannot say that Rav Yehudah is merely recording Shmuel's opinion but he does not hold this way. (Why not?)

מדבעי מיניה מרב יהודה כובד עליון וכובד התחתון מהו אין ולאו ורפיא בידיה משמע דס"ל הכי

2.

Question #1: This is apparent from the fact that people asked Rav Yehudah whether this also applies regarding certain expensive tools of a weaver, and he was unsure whether or not they could be used for this purpose. This implies that this is indeed Rebbi Yehudah's opinion (and not merely a quote from Shmuel).

ועוד דרב יהודה גופיה בסוף כירה (לעיל ד' מו.) קאמר שרגא דמישחא שרי לטלטולי

3.

Question #2: Additionally, Rav Yehudah himself says earlier (46a) that one can carry an oil candleholder (after the flame has gone out).

ואין לומר דמיירי כשייחדו להיתר כדמוקי רב יהודה הנך דמתני'

4.

Answer: One cannot say that the case is where he set it aside for permitted use, as Rav Yehudah indeed says regarding the cases in the Mishnah. (Why not?)

דהא כלי קיואי לא משמע שייחדו דאם כן אפילו כובד העליון וכובד תחתון נמי

5.

Question: The case of weaver vessels mentioned earlier implies they are used for weaving and not for a different permitted purpose, as otherwise this would also be the context of the question regarding the expensive weaving vessels there (and it clearly is not, as it was a question Rav Yehudah had difficulty resolving).

ויש לומר דלא אסר רב יהודה אלא דומיא דפיצוע אגוזים שהיא מלאכה גרועה לגבי קורנס שמיוחד למלאכה חשובה וכן כל הנך דמתניתין הוה אסור בלא ייחוד דמלאכת היתר שלהן מלאכה גרועה היא לגבי הנך כלים שמיוחדין למלאכה חשובה

(d)

Answer: Rav Yehudah only forbade this type of usage when the permitted purpose is a weak Melachah such as cracking nuts, and the tool being used is something like a sledgehammer (or special hammer to craft metals) that is usually used for an important forbidden purpose. This is also the reason all of the cases in the Mishnah would be forbidden if the person had not set aside these vessels for these permitted purposes, as their permitted purpose is weak as opposed to their forbidden purpose which is important.

אבל כלי קיואי ושרגא דמישחא מותר לטלטל לצורך גופן דמלאכה שלהן חשובה יותר מפיצוע אגוזים

1.

Answer (cont.): However, weaver's vessels and oil candleholders are permitted to be carried for a permitted purpose, as this purpose is more significant than something like cracking nuts.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF