1)

TOSFOS DH REBBI YEHOSHUA

תוספות ד"ה רבי יהושע

(SUMMARY: Tosfos explains the reasoning of the Gemara in Chulin regarding why a person who eats a Sheini is a Sheini.)

בפ"ב דחולין (דף לד. ושם) מפרש טעמא משום דמצינו שני עושה שני על ידי משקין

(a)

Explanation: The Gemara in Chulin (34a) explains the reason because we find a Sheini can make a Sheini through liquid.

וא"ת מאי צריך התם להאי טעמא נימא דלהכי שני עושה שני כדמפרש בסמוך בגמרא משום דזימנין דאכל אוכלין טמאין ושדי משקין דתרומה כו'

(b)

Question: Why does the Gemara (ibid.) need this reason? We should say that the reason a Sheini makes a Sheini is as explained in our Gemara later, as there are times that a person eats impure food and he will take Terumah liquids etc.!

וי"ל משום גזירה דתרומה אין לנו לעשות אוכל שני שני אם לא שמצינו כזה משום דדמי לחוכא ואיטלולא

(c)

Answer: It would look ridiculous to make one who eats a Sheini a Sheini due to the Gezeirah regarding Terumah, if not for the fact that we find a Sheini can make a Sheini (as stated in Chulin 34a).

2)

TOSFOS DH ZIMNIN

תוספות ד"ה זמנין

(SUMMARY: Tosfos explains that the decree mentioned in our Gemara is not the decree mentioned in Eiruvin.)

אומר ר"ת דפסול גוייה הנזכרת בכל מקום דאמרי' (בעירובין פ"ח דף פב: ושם) וחצי חציה לפסול את הגויה דהיינו שיעור שני ביצים

(a)

Opinion: Rabeinu Tam says that whenever "Pesul Geviyah" (a person who is unfit to eat Terumah) is mentioned, such as in Eiruvin (82b) where it says, "And half of a half to make him unfit to eat Terumah" it is referring to an amount of (impure food that is the volume of) two eggs.

ולמ"ד ביצה ומחצה לאו היינו גזירה דהכא דמהך טעמא דהכא אפילו כביצה פסול אלא פסול גויה גזירה קדמוניות היתה

1.

Opinion (cont.): (One should note that) According to the opinion that it is one and a half eggs (and certainly the opinion that it is two eggs), it is not the same decree being discussed in our Gemara, as according to the reasoning here even one egg should cause him to be unfit to eat Terumah. Rather, the decree (mentioned in Eiruvin ibid.) causing him to be unfit to eat Terumah is an early decree.

וגזרו שלא יהיו באים לטעות ולומר כמו שמותר לאכול תרומה אחר אוכלים טמאין אע"פ שנוגע התרומה באוכלין טמאין שבמעיו כך מותר להגיע תרומה לאוכלין טמאין מבחוץ ולכך גזרו דהאוכל אוכלין טמאים כחצי פרס שיהא גופו נפסל מלאכול בתרומה אבל ע"י מגע לא גזרו

2.

Opinion (cont.): They decreed this in order that people should not mistakenly say that just as it is permitted to eat Terumah after eating impure food even though the Terumah touches the impure food in his stomach, so too it is permitted to have Terumah touch impure food outside one's body. This is why they decreed that a person is unfit to eat Terumah if he eats a half Peras of impure food. However, they did not decree that he is impure if he merely touched the food.

ודוקא כחצי פרס אבל כביצה ליכא למטעי שנשאר בין השינים ונחסר קודם שיגיע למעיו וכיון דאפקי מכביצה אוקמי אחצי פרס

3.

Opinion (cont.): This is specifically regarding a half Peras (two eggs). However, regarding (food the size of) an egg one would not make this mistake, as a small amount of it remains between his teeth and therefore the amount is lessened before it gets to his stomach. Since the amount (where this is relevant) is certainly not an egg, the Rabbanan decreed that it only applies to a half Peras.

אבל גזירה דהכא גזרו שיפסול אף למגע ואף בכביצה משום טעמא דמפרש

4.

Opinion (cont.): However, the decree in our Gemara is indeed even if he touches the food and even regarding the size of an egg, due to the reasoning explained by the Gemara.

תדע דגזירה קדמוניות היתה דביומא בפ' בתרא (דף פ: ושם) ס"ד למימר דפסול גויה דאורייתא ובי"ח דבר היו כולם בקיאים ואיך היו טועים לומר דהיא דאורייתא דא"כ חסר להו

(b)

Proof: This (that a person becomes unfit to eat Terumah, see a1) is clearly an early decree, as in Yoma (80b) they thought to say that this manner of a person becoming unfit to eat Terumah is a Torah law. Everyone was expert in these eighteen decrees. If so, why would they mistakenly say that it is a Torah law, as this would lessen the eighteen decrees? (It must be that the decree that one who eats impure food becomes unfit to eat Terumah is an early decree.)

3)

TOSFOS DH V'SHAKIL

תוספות ד"ה ושקיל

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara merely says the liquid will become unfit, not impure.)

ואע"ג דמשקים תחלה הוו כדאמר (פרה פ"ח משנה ז) כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה

(a)

Implied Question: This is despite the fact that the liquid is a Rishon, as stated in Parah (8:7) that whatever causes Terumah to become impure causes liquid to become a Rishon. (They are not only unfit, but also become impure! Why does the Gemara merely say they will become unfit?)

הכא דקאמר ופסיל להו משום דאכתי קודם י"ח דבר לא גזרו להיות משקין תחלה כמו שאפרש

(b)

Answer: Our Gemara says he makes it unfit because it was before the eighteen decrees when they decreed that liquid should be a Rishon, as I will explain.

4)

TOSFOS DH TANA

תוספות ד"ה תנא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not quote two Mishnayos in Yadayim.)

והא דלא מייתי מתני' דמסכת ידים (פ"ג מ"ה) כל כתבי הקדש מטמאין את הידים

(a)

Implied Question: The Gemara does not quote an explicit Mishnah in Yadayim (3:5) that says all holy writings cause the hands to become impure. (Why not quote a Mishnah instead of a Beraisa?)

משום דמצינו למימר דה"מ לקדש להכי מייתי ברייתא דקתני בהדיא תרומה

(b)

Answer: This is because we can say that the Mishnah in Yadayim (ibid.) was specifically referring to Kodesh. This is why he quotes the Beraisa that explicitly states Terumah.

וא"ת ומאי אריא ידים הבאות מחמת ספר משום דר' פרנך אפילו מחמת כל פסולי תרומה נמי כדתנן במסכת ידים (פ"ג משנה ב) כל הפוסל את התרומה מטמא את הידים להיות שניות

(c)

Question: Why quote hands being impure due to handling Sefarim in the name of Rebbi Parnach? This is true regarding everything that makes Terumah impure, as stated in Yadayim (3:2) that whatever causes Terumah to be unfit causes hands to become a Sheini!

וי"ל דהיינו דווקא לקדש דומיא דיד דמטמא את חברתה שאינו אלא לקדש כדמוכח בחגיגה (דף כד:)

(d)

Answer: This is specifically regarding Kodesh, similar to the law regarding a hand causing the other hand to become impure, which is only regarding Kodesh as is apparent from the Gemara in Chagigah (24b).

ופ"ב דחולין (דף לד: ושם) דקאמר מצינו שני עושה שני על ידי משקין הוי מצי נמי למימר דמצינו דע"י ספר שני עושה שני

(e)

Implied Question: The Gemara in Chulin (34b) states that we find a Sheini makes a Sheini through liquid. It could also have said that we find a Sheini makes a Sheini through touching Sefarim. (Why didn't it give this example?)

ושמא כשראה שלא קבל רבי אליעזר תשובתו במשקין חזר והשיב לו מכתבי הקדש

(f)

Answer: Perhaps when he saw that Rebbi Eliezer did not accept his answer regarding liquids, he indeed answered from holy writings.

5)

TOSFOS DH TANA (2)

תוספות ד"ה תנא

(SUMMARY: Tosfos explains Rebbi Yehoshua's proof from holy writings.)

וא"ת הא דתנן (ידים פ"ג מ"ב) היד מטמא חבירתה ד"ר יהושע אמרו לו כו' א"ל מצינו כתבי קודש כו' א"ל אין דנין דברי סופרים מד"ת ולא מד"ס ע"ש

(a)

Question: The Mishnah in Yadayim (3:2) states that Rebbi Yehoshua says that an impure hand causes the other hand to become impure. They said to him etc. He said, we find holy writings etc. They said, one cannot judge Rabbinic laws from Torah laws...or from other Rabbinic laws (see Mishnah there).

והשתא היכי מייתי ראיה מכתבי קודש שהן שני ומטמאות ידים אף לתרומה ליד דלא מטמא חבירתה רק לקודש

1.

Question (cont.): How can Rebbi Yehoshua bring proof from holy writings that are a Sheini and cause hands to be impure for Terumah to hands that only cause the other to become impure for Kodesh (and not for Terumah)?

וי"ל דאינו חושש רק להשיב על סברתם שאמרו דאין שני עושה שני

(b)

Answer #1: He only wanted to rebut their logic that a Sheini does not make a Sheini.

ועוד נראה לפרש דההיא דכתבי קודש היינו דוקא לקודש ולאו היינו גזירה דהכא דידים הבאות מחמת ספר דר' פרנך

(c)

Answer #2: Alternatively, one can explain that the case of holy writings mentioned in Yadayim (ibid.) is specifically regarding Kodesh, and is not the decree mentioned here by Rebbi Parnach that Yadayim due to a Sefer are impure.

ומה שמקשה וכי לית להו לרבנן האוכל אוכל שני שני כיון דאין דנין דברי סופרים מד"ת ולא מד"ס

1.

Implied Question: The Gemara asks a question, "do the Rabbanan not agree that a person who eats food that is a Sheini is a Sheini" even though the Mishnah in Yadayim says that we do not judge Rabbinic laws from Torah laws or Rabbinic laws.

נראה היכא דאיכא טעמא אית להו לרבנן שני עושה שני כגזירה הבאות מחמת ספר משום דר' פרנך והאוכל אוכל שני כדמפרש כאן זימנין דאכיל אוכלין טמאים ושדי משקין דתרומה לפומיה (ת"י)

2.

Answer: It appears that where there is a reason the Rabbanan will agree that a Sheini makes a Sheini, like the decree due to a Sefer quoted from Rebbi Parnach. They would also agree to the decree in our Gemara regarding one who eats food that is a Sheini, as our Gemara explained that a person might eat food that is impure, and put Terumah liquid in his mouth etc. (Tosfos Yeshanim)

6)

TOSFOS DH AF HA'YADAYIM

תוספות ד"ה אף הידים

(SUMMARY: Tosfos has difficulty understanding when the decree that hands touching a Sefer become impure was instituted.)

מדקתני אף משמע דעל הספר גזרו תחלה ואח"כ על הידים הבאות מחמת ספר וכיון דסתם ידים לבסוף גזרו כדאמר לקמן א"כ ידים הבאות מחמת ספר בו ביום גזרו

(a)

Observation: The word, "even" implies that they first decreed that the Sefer had impurity, and afterward they decreed that Yadayim become impure if they touch Sefarim. Since they later decreed that all hands that one was not careful about are considered impure, as stated later, it must be that the decree regarding hands touching a Sefer was decreed on this day.

דהא בין גזירה דספר לגזירה דסתם ידים גזרו עליהם וא"כ הוה טפי מי"ח דבר

(b)

Question #1: They must have made this decree (hands touching a Sefer becoming impure) between the decree about the Sefer being impure and the hands that are not watched being impure. If so, there are more than eighteen decrees!

ואם נאמר דעל הידים הבאות מחמת ספר לא באותו פרק גזרו אלא מקודם לכן הוה אתי שפיר

1.

Answer: If we say that they did not make the decree regarding hands that touch a Sefer at this time, but rather much earlier, it would be understandable.

אך לשון אף לא משמע כן

i.

Question: However, the term, "even" does not imply that this is the case.

ועוד לא יתכן שגזרו על הידים ועדיין ספר עצמו לא היה פוסל את התרומה

2.

Question (cont.): Additionally, it is not possible that they made a decree regarding hands that touched a Sefer if a Sefer itself did not yet cause Terumah to become invalid!

7)

TOSFOS DH HA'OCHEZ

תוספות ד"ה האוחז

(SUMMARY: Tosfos explains that "Sefer Torah" in our Gemara includes all holy writings.)

קצת משמע דלאו דווקא ספר תורה דהא כל כתבי הקדש תנן במסכת ידים שמטמאין את הידים

(a)

Explanation: The Gemara somewhat implies that this does not refer specifically to a Sefer Torah, as the Mishnah in Yadayim (3:5) states that all holy writings cause the hands to become impure.

8)

TOSFOS DH B'LO OSAH MITZVAH

תוספות ד"ה בלא אותה מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that he does not receive reward for whichever Mitzvah he is doing.)

אם אוחזו ללמוד בו אין לו שכר של אותו לימוד ואם בשביל לגוללו אינו מקבל שכר על הגלילה

(a)

Explanation: If he holds it in order to read it, he receives no merit for learning at that time. If he touches it while rolling it (commonly known as "Gelilah"), he does not receive reward for doing so.

14b----------------------------------------14b

9)

TOSFOS DH KIVAN

תוספות ד"ה כיון

(SUMMARY: Tosfos explains why there would not have been a decree solely because of the law of Rebbi Parnach.)

ואם תאמר והא נפקא מינה לנוגע בספר מיד אחר נטילה ולא הסיח דעתו ואפילו הכי ידיו טמאות משום דרבי פרנך

(a)

Question: There is a difference in a case when he touches a Sefer immediately after washing, and he did not take his mind away from ensuring his hands did not become impure. Even so, his hands would be considered impure due to Rebbi Parnach's law.

ויש לומר דמשום הא לא היו גוזרין דמילתא דלא שכיחא היא שיגע בספר מיד אחר נטילה ומיהו השתא דגזור ידים מחמת ספר ברישא אפילו נוגע סמוך לנטילה גזרו עליה שלא חלקו

(b)

Answer: They would not have made a decree due to this case, as it is uncommon that a person will touch a Sefer immediately after washing his hands. However, now that a decree was originally made regarding hands touching a Sefer, they even made a decree regarding his touching it after washing his hands, as they did not differentiate between cases.

10)

TOSFOS DH SAMI MIKAN

תוספות ד"ה סמי מכאן

(SUMMARY: Tosfos explains what the Gemara means when it says, "take away Tevul Yom.")

לא מן המשנה אלא דלא הוי ממנין י"ח דבר

(a)

Explanation: This does not mean that Tevul Yom should be taken out of the Mishnah (Zavin 5:12), but rather that it was not one of the eighteen decrees.

11)

TOSFOS DH MASHKIN

תוספות ד"ה משקין

(SUMMARY: Tosfos explains that the Gemara's question is according to Rebbi Akiva.)

דאורייתא נינהו

(a)

Explanation: They cause impurity due to Torah law.

לרבי עקיבא פריך דאית ליה בפרק קמא דפסחים (ד' יד:) משקין לטמא אחרים דאורייתא

(b)

Observation: The Gemara's question therefore is according to Rebbi Akiva who holds in Pesachim (14b) that liquids that cause others to become impure is a Torah law.

12)

TOSFOS DH D'CHSIV

תוספות ד"ה דכתיב

(SUMMARY: Tosfos explains why liquids that touch a Sheretz are a Rishon.)

האי קרא במשקין הבאין מחמת כלי איירי ומשקין הבאין מחמת שרץ אתיא בק"ו מינה

(a)

Explanation: The Pasuk is referring to liquids that come from an impure vessel, and the Gemara derives liquids from a Sheretz using a Kal v'Chomer from liquids that come from a vessel.

ואם תאמר ומאי פריך דאורייתא נינהו נימא דיו לבא מן הדין להיות כנדון ולא ליהוי אלא שני כמשקין הבאין מחמת כלי ואוכלין הנוגעין בהן לא פסלי תרומה

(b)

Question: What is the question, "Isn't it is a Torah law?" Why don't we say that liquids that come from a Sheretz should not be more impure than those that come from an impure vessel which they are derived from, and therefore they should only be a Sheini? Food that touches these liquids should not cause Terumah to become invalid!

וי"ל דאין דבר הנוגע בשרץ שלא יהא ראשון ובפ"ק דפסחים (ג"ז שם) הארכתי יותר

(c)

Answer: There is nothing that touches a Sheretz that does not turn into a Rishon. In Pesachim (14b), I explained this at length.

13)

TOSFOS DH ELA B'MASHKIN...YADAYIM

תוספות ד"ה אלא במשקין...ידים

(SUMMARY: Tosfos explains why the decree was necessary.)

וא"ת ומה הוצרכו לגזירה זו דכיון דגזרו דידים פוסלות את התרומה א"כ משקין שנגעו בהן הוי תחלה דכל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה

(a)

Question: Why is this decree necessary? Since they decreed that unwatched hands cause Terumah to become invalid, it follows that liquids that touch such hands are a Rishon. This is due to the rule, "whatever causes Terumah to become invalid causes liquids to become a Rishon!"

וי"ל דהאוכלים שנטמאו במשקין היינו גזירה דכל הפוסל את התרומה ועד השתא לא נגזרה

(b)

Answer: Food that becomes impure through liquids is due to the decree, "whatever causes Terumah to become invalid etc." which had not yet been decreed.

והא דקאמר במשקין הבאים מחמת ידים

(c)

Implied Question: The Gemara says specifically, "liquids that are touched by hands." (Why didn't it say "things that invalidate Terumah?")

ה"ה מחמת כל פוסלי תרומה

(d)

Answer: It includes everything that invalidate Terumah.

והא דקמהדר ר' יהושע לרבי אליעזר (חולין פ"ב דף לד.) מצינו שהשני עושה שני ע"י משקין ואע"ג דאכתי לא נגזרה

(e)

Implied Question: Rebbi Yehoshua answered Rebbi Eliezer in Chulin (34a) that we find that a Sheini makes a Sheini through liquid, even though the decree had not yet been made!

מ"מ היה דעתן לגזור מיד

(f)

Answer: Their mindset was to make the decree imminently.

14)

TOSFOS DH ELA B'MASHKIN...SHERETZ

תוספות ד"ה אלא במשקין...שרץ

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not answer "liquids that come in contact with hands.")

אומר ר"י דה"ה דהוה מצי למנקט משקין הבאים מחמת ידים שגם הם מטמאים כלי לפסול תרומה

(a)

Implied Question: The Ri says that the Gemara could have said liquids that come from contact with unwatched hands, as they also cause a vessel to invalidate Terumah. (Why didn't it say this?)

כדאמר בברכות בפרק אלו דברים (דף נב.) ב"ש אומרים נוטלים לידים ואחר כך מוזגים את הכוס שאם מוזגים תחלה יטמאו משקין שאחורי הכוס מחמת ידים ויחזרו ויטמאו את הכוס

1.

Proof: This is as the Mishnah in Berachos (52a) states that Beis Shamai says one washes his hands and then pours the wine, as if he will pour the wine first the liquids on the back of the cup will be impure due to the hands, and they will make the cup impure.

אלא נקט משקים הבאים מחמת שרץ לאשמעינן דאפילו הנך לא הוי אלא מדרבנן

(b)

Answer: Rather, it states liquids that come in contact with a Sheretz to teach that even these are only impure according to Rabbinic law.

15)

TOSFOS DH SHAMAI V'HILLEL

תוספות ד"ה שמאי והלל

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not answer that Shamai and Hillel did not decree impurity on regular hands.)

לא בעי לשנויי דשמאי והלל גזור בידים הבאות מחמת ספר ולא בסתם ידים

(a)

Implied Question: The Gemara did not want to answer that Shamai and Hillel decreed regarding hands that touched a Sefer but not by unwatched hands. (Why not?)

דגזרו טומאה על הידים סתמא קתני דמשמע כל סתם ידים

(b)

Answer: This is because the terminology used is that they decreed impurity "on hands," implying all hands.

16)

TOSFOS DH V'ILU SHAMAI V'HILLEL

תוספות ד"ה ואילו שמאי והלל

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's question.)

ואם תאמר לימא דבג' דברים נחלקו ועמדו במחלוקתם ובשאר י"ח דברים נחלקו ולמחר הושוו

(a)

Question: Why don't we say that regarding three things they permanently argued, and regarding the eighteen decrees they argued but agreed by the next day?

כדמשני לקמן כי פריך והא איכא בוצר לגת כו' הא שתיק ליה הלל לשמאי להכי לא מני לה בהדי ג' דברים

1.

Question (cont.): This would be similar to the Gemara's answer later when it asks regarding harvesting grapes in order to put them in a press etc. that Hillel was quiet when confronted by Shamai, and therefore it is not considered one of the three permanent arguments.

וי"ל דלא דמי להתם דבהבוצר לגת שתיק ליה הלל לשמאי והודה לו מיד באותו מעמד להכי לא חשיב אבל הכא דכל היום נחלקו ולא הושוו עד למחר לא הוה ליה למימר לא נחלקו

(b)

Answer: It is unlike harvesting grapes, as Hillel was quiet when confronted by Shamai and he admitted to him at that gathering. This is why it is not included. However, in our case where they argued the entire day and only agreed the next day, it should not have said, "they did not argue."

ואע"ג דקצת משמע שהיו שמאי והלל עצמן ביום שגזרו י"ח דבר (דהא)

(c)

Implied Question: This is despite the fact that it is somewhat implied that Hillel and Shamai themselves were present on the day that the eighteen decrees were made.

כי היכי דקתני (דף יז.) גבי בוצר לגת אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כו' וה"נ קתני בתוספתא דשבת גבי י"ח דברים

1.

Proof: This is apparent from the fact that the Gemara later (17a) says regarding harvesting for the press that on that day Hillel was bent over and sat before Shamai etc., and the same terminology is used in the Tosefta regarding the eighteen decrees.

מ"מ צריך לומר דשני מעשים הוו

(d)

Answer: Even so, it must be that these were two different incidents.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF