שבת דף קנ. א

מה הדין באמירות דלהלן בשבת?

לומר לפועל:
שרוצה לשוכרו
לומר לפועל:
"הנראה שתעמוד עמי לערב"
לחכמים אסור
לתנא דמתניתין - לר' יהושע ב"ק אסור מותר

שבת דף קנ: א

האם מותר לחשב חשבונות דלהלן בשבת?

האם מותר לחשב בשבת?
חשבונות של מצוה מותר
חשבונות שאינן נוגעים לו (חשבונות של מלך ושל מה בכך) מותר
חשבונות שעברו
(כך וכך פועלים השכרתי, כך וכך דינרין הוצאתי)
גמר לשלם שכר הפועלים: מותר
עדיין שכר הפועלים אצלו: אסור
חשבונות העתידים להיות אסור

האם מותר להחשיך כדי לעשות דברים דלהלן? [תוד"ה ואין].

להחשיך על סוף התחום להחשיך בתוך התחום
כדי לשמור פירות מותר - דמותר לשמור פירות בשבת
כדי לשכור פועלים
או להביא פירות מחוברים
אסור - דאסור לשכור פועלים ולתלוש פירות בשבת מותר - כיון שאין הוכחה שעושה לשם זה
להלך לתוך שדהו לראות מה צריכה
לטייל על פתח העיר להכנס למרחץ
אסור -
דהם דברים האסורים בשבת
אסור - דניכר שעושה
לצורך השדה או המרחץ
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף