1) TOSFOS DH HA'BA AL AVIV CHAYAV SHENAYIM HA'BA AL ACHI AVIV CHAYAV SHENAYIM

תוספות ד"ה הבא על אביו חייב ב' הבא על אחי אביו חייב ב'

תימה, דלא תני להו בכלל ל"ו כריתות, כיון דאי עביד בהדייהו חייב על כל אחת ואחת?

(a) Question: Why does the Tana not include them both in the thirty-six K'risus (to make it thirty-seven?

ובירושלמי פריך לה בפרקא, ומשני - כל שום זכור אחד.

(b) Answer: The Yerushalmi answers that since they both pertain to the same man, they are counted as one.

2) TOSFOS DH LOMAR LACH ZU HI KALASO VE'ZU HI EISHES B'NO

תוספות ד"ה לומר לך זו היא כלתו וזו היא אשת בנו

(SUMMARY: After establishing the second Pasuk after the son's death with regard to the warning, Tosfos discuss from where we know that it extends to the punishment as well).

האי דהדר כתבה לחייב עליה אף לאחר מיתה, כדפ"ה.

(a) Clarification: And the reason that the Torah repeated it is to teach us that it applies even after the death of his son.

וא"ת, אזהרה שמענו, עונש לאחר מיתה מנ"ל?

(b) Question: But from there we only know the Azharah (which would sentence him to Malkos), but from where do we know that she is also subject to the punishment (of death).

דלעיל איצטריך קרא לעונש ואזהרה דאשת אב לאחר מיתה.

(c) Precedent: Just as earlier, where we required a Pasuk, for the punishment for the of Eishes Av after the father's death, as well as for the warning.

וי"ל, דנפ"ל מג"ש ד"דמיהם", מאשת אב, דענש לאחר מיתה כמחיים.

(d) Answer: We learn it from the Gezeirah-Shavah of "Demeihem" "Demeihem" from Eishes Av, who is subject to punisment after the father's death just life during his lifetime.

3) TOSFOS DH HA'BA AL HA'ZACHAR VE'AL HA'BEHEIMAH

תוספות ד"ה הבא על הזכר ועל הבהמה

(SUMMARY: Tosfos discusses why the Tana declines to insert first somebody who brings an animal on himself, and then somebody who brings a male on himself).

הא דלא קתני 'והביא בהמה עליו'?

(a) Implied Question: Why does the Tana not include someone who brings the animal on himself?

משום דלא כתיב בהדיא אלא מדרשא.

(b) Answer: Because it is only learned from a D'rashah, and is not written explicitly.

והא דלא קתני 'והביא זכר עליו' - אף על גב דכתיב בהדיא "שניהם מות יומתו" (ויקרא כ)?

(c) Implied Question: The question remains however, why he does not include someone who brings a male on himself, even though the Torah explicitly writes "Sh'neihem Mos Yamusu"?

איכא למימר, דלישנא דקרא נקט, דכתיב (שם יח) "ואת זכר לא תשכב ...".

(d) Answer: One can say that the Tana merely follows the Lashon of the Pasuk, which writes "And a male shall not lie ... ".

54b----------------------------------------54b

4) TOSFOS DH ONESH SHAMA'NU AZHARAH MINAYIN

תוספות ד"ה עונש שמענו אזהרה מניין

ומהך ג"ש ד"דמיהם "דמיהם" לא משמע ליה לאתויי מה להלן ענש והזהיר.

(a) Clarification: The Gezeirah-Shavah of "Demeihem Bam" does not seem to him, to come to include Onesh like Azharah (just as it does there).

5) TOSFOS DH ASU KE'TO'AVOS HA'GOYIM

תוספות ד"ה עשו כתועבות הגוים

(SUMMARY: Tosfos ask from where we know 'Nishkav' by Beheimah, where the Torah does not write "To'evah" explicitly. After refuting Rashi's answer, they explain how we learn it from the "ve'Chol Beheimah" that follows "To'evah Hi" by Zachar).

גבי זכור ניחא, דיליף שפיר משום דכתיב בהו "תועבה" בגופיה, אבל בבהמה לא כתיב 'תועבה' בגופיה?

(a) Question: This is fine with regard to 'Zachar', where the Torah specifically writes "To'evah"; but from where will we learn 'Nishkav' by Beheimah, where it does not?

ואי כפ"ה, דכתיב בפרשת עריות "כי את כל התועבות"?

(b) Implied Answer: Rashi answers that the Torah writes in the Parshah of Arayos "Ki es Kol ha'To'evos ... " ...

אם כן, כל עריות נמי ליחייב שתים, משום "לא יהיה קדש" ומשום לאו דגופייהו?

(c) Refutation: In that case however, all Arayos ought to be subject to two Isurim, one because of "Lo Yih'yeh Kadesh", the other, because of the La'av that is written specifically by them?

ויש לפרש משום דבתר 'זכור' כתיב "ובכל בהמה", 'וי"ו' מוסיף על ענין ראשון, וכאילו כתיב 'תועבה' בגופיה.

(d) Answer: The answer is because after 'Zachar' the Torah writes "u've'Chol Beheimah", with a 'Vav Mosif' (an extra 'Vav') connecting it to the previous issue ('Zachar'), as a result of which it is as if the Torah had written "To'evah" by Beheimah explicitly.

6) TOSFOS DH HA'BA AL HA'ZACHUR VE'HEIVI ZACHAR ALAV

תוספות ד"ה הבא על הזכור והביא זכר עליו

אע"ג דבריש כריתות (דף ב:) בעי קרא לחלק על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו?

(a) Implied Question: How does this differ from the Sugya at the beginning of K'risus, which requires a special Pasuk to divide (Chata'os) by a sister who is both the sister of his father and of his mother?

הכא חייב לר' ישמעאל ב', כיון שהן ב' ביאות, אע"ג דליכא קרא לחלק.

(b) Answer #1: Nevertheless, here R. Yishmael declares two Chata'os (even though there is no Pasuk to divide between them), since two Bi'os take place.

אי נמי, סוגיא דהכא כרבי אלעזר, דאמר התם (דף ג.) 'כ"מ שאתה מוצא שני לאוין וכרת אחת, חלוק חטאות בינייהו, דלאוין מחלקין'.

(c) Answer #2: Alternatively, the Sugya here holds like R. Elazar, who says there that 'Wherever one finds two La'avin and one Kareis, there is a division of Chata'os, since the La'avin divide'.

7) TOSFOS DH VE'AFKEIH RACHMANA LE'NISHKAV BE'LASHON SHOCHEV

תוספות ד"ה ואפקיה רחמנא לנשכב בלשון שוכב

לר' אבהו, הא דאפקיה לנשכב בלשון שוכב?

(a) Implied Question: According to R. Avahu, why does the Torah use a Lashon of "Shochev" when it is speaking about 'Nishkav'.

איצטריך לכדדרשינן בפרק קמא (דף טו.) 'דהוא ובהמתו בכ"ג'.

(b) Answer: To teach us that both he and his animal require a Beis-Din of twenty-three (as we learned in Bava Kama).

8) TOSFOS DH HA'NIRVA LE'ZACHAR VE'NIRVA LI'BEHEIMAH

תוספות ד"ה הנרבע לזכר ונרבע לבהמה

(SUMMARY: Tosfos explain why it is that even though on principle, R. Yishmael maintains that 'Ein Gufin Muchlakin', he nevertheless maintains that someone who has relations with five Nidos or with five Shifchos Charufos, has contravened five La'avin).

אף על גב דגופים מוחלקים, לא מחייב רבי ישמעאל אלא אחת.

(a) Clarification: Even though they are different bodies, R. Yishmael only declares one Chatas.

וגבי ה' נשים נדות דפרק אמרו לו (כריתות דף טו.) וה' שפחות חרופות דפרק ד' מחוסרי כפרה (שם דף ט.) דמחייב על כל אחת ואחת?

(b) Implied Question: Why then, in Perek Amru lo, does he obligate one Chatas for each of five Nidos , and in Perek Arba'ah Mechusrei Kipurim, one for each of five Shefachos Charufos?

משום דדרשינן (שם) "ואשה" - 'לחלק על כל אשה ואשה', "והיא שפחה" - 'לחייב על כל שפחה ושפחה'.

(c) Answer: Because in the case of the five Nidos we Darshen "ve'Ishah", to divide between each Nidah, and in the case of the five Shefachos Charufos, we Darshen "ve'Hi Shifchah", to divide between each Shifchah.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF